Tłumaczenia na język angielski:

  • soil analysis   
  • soil testing   

Przykładowe zdania z "analiza gleby", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Analizy gleby i produktu są przeprowadzane przez akredytowane laboratoria zewnętrzne
en Analyses of the soil and of the onions are carried out by accredited external laboratories
pl Gleba musi być mało kamienista i gliniasta (ważne dla utrzymania przez czosnek swoich właściwości w trakcie przechowywania): musi zawierać co najmniej ‧ % gliny (jest to sprawdzane poprzez analizę gleby na plantacjach
en The soil should be slightly stony and clayey (this is important for ensuring a good keeping quality), containing at least ‧ % clay (this is checked by analysing the soil in which the crop is planted
pl Działania będą obejmować wskaźniki różnorodności biologicznej lasów, narzędzia analizy skutków pożarów, analizę współzależności między pożarami lasów, glebami i zmianami klimatu oraz integrację informacji dotyczących zasobów leśnych dostępnych w państwach członkowskich
en Activities will cover forest biodiversity indicators, tools for the analysis of post-fire impacts, analysis of interactions of forest fires, soils and climate change, and the integration of information related to forests resources available from Member States
pl analizę chemiczną, określającą poziomy stężenia w glebie tych substancji niebezpiecznych, które są związane z działaniami tam prowadzonymi, potencjalnie zanieczyszczającymi glebę
en a chemical analysis determining the concentration levels of the dangerous substances in the soil, limited to those substances that are linked to the potentially polluting activity on the site
pl Analizy próbek gleby
en Analysis of soil samples
pl Analiza sanitarna gleby na terenie i w otoczeniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu
en Sanitary analysis of soil on the premises and in vicinity Municipal Solid Waste Managment Plant
pl Niektóre wytyczne dotyczące istniejących standardowych metod analiz gleby i jej charakterystykę podano w bibliografii. w odniesieniu do kalibracji metod badania gleby zalecane jest stosowanie gleb odniesienia
en Some guidance for existing standard methods of soil analysis and characterisation is given in references. For calibration of soil test methods, the use of reference soils is recommended
pl Należy przedłożyć metody analizy gleby w odniesieniu do związku macierzystego i/lub istotnych metabolitów
en Methods for analysis of soil for parent compound and/or relevant metabolites must be submitted
pl Gleba jest poddawana corocznej analizie w celu optymalizacji wykorzystania nawozu
en The soil is analysed each year to optimise fertiliser use
pl Jednakże pozytywne wyniki uzyskane w badaniach międzylaboratoryjnych, np. w badaniach próbek gleby lub osadów dennych, nie oznaczają jednocześnie podobnej kompetencji w analizie próbek żywności lub pasz, które zawierają niższe poziomy skażeń
en However successful participation in interlaboratory studies for e.g. soil or sewage samples does not necessarily prove the competence also in the field of food or feed samples, which present lower contamination levels
pl wyniki analizy gleby pod kątem zawartości azotu i fosforu, jeżeli są dostępne
en results of soil analysis related to nitrogen and phosphorus soil status if available
pl Należy dołączyć odpowiednie analizy gleby i flory w celu przedstawienia poziomu składników pokarmowych w uprawie, rodzaj gleby i podstawowe dane agronomiczne
en Include any relevant analyses of the soil and flora to show the nutrient levels in the crop, the type of soil and the basic agronomic data
pl Analiza fizyczno-chemiczna działki umożliwia sprawdzenie, czy rodzaj gleby jest korzystny do rozpoczęcia uprawy
en A physico-chemical analysis of the plot of land is carried out in order to verify that the soil is suitable for the crop
pl Wymienione akty prawne zakazują stosowania nawozów chemicznych z wyjątkiem przypadków, gdzie wykazano, że stosowana ilość nie przekracza potrzeb danej uprawy, co wymaga w szczególności uzyskania oceny żyzności gleby opartej na analizach chemicznych
en The regulations prohibit the application of chemical fertilisers unless it is demonstrated that the amount is not in excess of crop requirement, requiring, inter alia, the assessment of soil fertility status through chemical analysis
pl Obejmuje on ciągłą inwentaryzację stanu koron drzew, inwentaryzację stanu gleby i ulistnienia oraz pomiary zmian przyrostowych, szybkości osadzania i obserwacje meteorologiczne, zgodnie z obiektywnymi metodami pobierania próbek roztworu glebowego, a także analizę zgodnie z ustalonymi metodami
en This contains the continuous inventory on the crown condition, the inventory of soil and foliar condition and measurements on increment changes, deposition rates, meteorology and soil solution sampling and analysis in accordance with objective sampling methods and analysed in accordance with established methods.`
pl Dlatego wstępnym warunkiem jest sprawdzenie stabilności we wstępnych badaniach, jeśli obserwuje się przekształcenie w skali czasu badania, zalecane jest, aby prowadzono główne badania poprzez analizę zarówno gleby, jak i fazy wodnej
en Thus, it is a prerequisite to check the stability in a preliminary study; if a transformation in the time scale of the test is observed, it is recommended that the main study be performed by analysing both soil and aqueous phases
pl Próbkowanie i analiza gleb
en Sampling and analysis of soils
pl Analiza tendencji na podstawie pomiarów stężenia azotanów w wodzie odprowadzanej ze strefy korzeniowej w okresie ‧–‧ wskazuje na jego zmniejszenie odpowiednio o ‧ % i ‧ % dla gleb piaszczysto-ilastych i piaskowych
en Trend analysis of measured nitrate concentration in water leaving the root zones over the period ‧-‧, shows a reduction of ‧ % and ‧ % respectively for loamy and sandy soils
pl Analiza gleb wokół Wytwórni Mas Bitumicznych w Dąbrowie Tarnowskiej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
en Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Soil around Bitumen Mixing Plant in Dąbrowa Tarnowska.
pl Stałe doskonalenie charakterystyki ekologicznej produktów powinno dokonywać się poprzez analizę cyklu ich życia, która musi uwzględniać szereg elementów, takich jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii, ograniczanie różnorodności biologicznej, zanieczyszczanie powietrza i gleby itp
en The constant environmental improvement of products should be achieved by studying their life-cycle, which should in turn make use of a set of indicators such as greenhouse gas emissions, water consumption, the use of non-renewable energies, the reduction of biodiversity, air and soil contamination, etc
pl Pobieranie próbek oraz analizę przeprowadza się co najmniej raz na cztery lata w odniesieniu do każdego obszaru gospodarstwa jednolitego pod względem płodozmianu i cech gleby
en Sampling and analysis must be carried out at least once every four years for each homogeneous area of the farm, with regard to crop rotation and soil characteristics
pl Jako opcja ilość badanej substancji zaadsorbowanej jest także bezpośrednio ustalana analizą gleby (metoda bezpośrednia
en As an option, the amount of the test substance adsorbed can also be directly determined by analysis of soil (direct method
pl Wszelkie koszty mające bezpośredni związek z produkcją roślinną, niewymienione w innych pozycjach kosztów: materiały do pakowania i wiązania, sznurki i liny, koszty analizy gleby, koszty konkurencyjności upraw, pokrycia plastikowe (np. do upraw truskawek), dostawy dla konserwacji i przetwórstwa upraw, magazynowanie i rynkowe przygotowanie upraw wykonane poza gospodarstwem, koszty wprowadzenia do obrotu produktów gospodarstwa, kwoty zapłacone za zakup będących przedmiotem obrotu upraw na pniu lub na dzierżawę gruntu na okres krótszy niż jeden rok pod uprawy będące przedmiotem obrotu, zakupy doraźne o charakterze uzupełniającym do produkcji własnej gospodarstwa, produktów upraw (np. winogron), przetworzonych w gospodarstwie itp
en All costs having a direct connection with crop production for which there is no separate provision in the other cost headings: packing and binding materials, string and rope, cost of soil analysis, crop competition costs, plastic coverings (e.g. for strawberry growing), supplies for the preservation and processing of crops, storage and market preparation of crops done outside the farm, cost of marketing the crop products of the farm, sums paid for the purchase of marketable standing crops or to rent land for a period of less than one year to grow marketable crops, occasional purchases, complementary to the production of the holding, of crop products (e.g. grapes), processed on the holding, etc
pl Analiza wybranych właściwości fizykochemicznych gleby na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Gorlice - Zagórzany.
en Analysis of selected physical and chemical properties of soil in forest nurseries Forestry Gorlice - Zagórzany.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40750 zdań frazy analiza gleby.Znalezione w 4,305 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.