Tłumaczenia na język angielski:

  • soil analysis   

Przykładowe zdania z "analiza gleby", pamięć tłumaczeniowa

add example
Należy dołączyć odpowiednie analizy gleby i flory w celu przedstawienia poziomu składników pokarmowych w uprawie, rodzaj gleby i podstawowe dane agronomiczneInclude any relevant analyses of the soil and flora to show the nutrient levels in the crop, the type of soil and the basic agronomic data
W tym celu Państwa Członkowskie podejmują decyzję o rodzaju analizy, jaka ma być wykonana, z uwzględnieniem dostępnych danych naukowych dotyczących charakterystyki i homogeniczności glebyFor this purpose, Member States shall decide what analyses to carry out, taking account of available scientific data on soil characteristics and homogeneity
system ogólny: ‧ % kosztów niematerialnych ograniczonych do ‧,‧ EUR wydatków kwalifikujących się do dotacji na projekt: audyt, badania, doradztwo i pomoc techniczna, analiza gleby w ciągu dwóch pierwszych lat...general scheme: ‧ % of non-tangible costs, up to EUR ‧ of eligible expenditure per project: audits, diagnostics, advice and technical support, soil analyses in the first ‧ years ...
Analiza tendencji na podstawie pomiarów stężenia azotanów w wodzie odprowadzanej ze strefy korzeniowej w okresie ‧–‧ wskazuje na jego zmniejszenie odpowiednio o ‧ % i ‧ % dla gleb piaszczysto-ilastych i piaskowychTrend analysis of measured nitrate concentration in water leaving the root zones over the period ‧-‧, shows a reduction of ‧ % and ‧ % respectively for loamy and sandy soils
Analiza zmian właściwości geochemicznych gleb torfowych oraz sukcesja roślinności na wypalonym torfowisku Biele Suchowolskie (Biebrzański Park Narodowy)The analysis of the geochemical changes of the organic soils and plant succession on the burnt peatland Biele Suchowolskie- Biebrza National Park
Gleba jest poddawana corocznej analizie w celu optymalizacji wykorzystania nawozuThe soil is analysed each year to optimise fertiliser use
Według francuskich władz prawidłowa jest jeszcze inna interpretacja, zgodnie z którą należy przeprowadzić jedną analizę gleby na ‧ ha zarówno w pierwszym, jak i piątym rokuAccording to the French authorities a third interpretation is in fact the correct one, i.e. that one soil analysis per ‧ ha should be carried out both in year one and in year five
Analizy (na każde ‧–‧ ha) będą interpretowane i wykorzystywane jako podstawa dla sporządzenia sprawozdania dotyczącego stanu żyzności gleb w pierwszym i piątym roku oraz jako odniesienie roczneThe analyses (one for every ‧ to ‧ ha) shall be interpreted and used as a basis for drawing up a fertility balance report in the first and fifth years and as an annual reference
materiały do pakowania i wiązania, sznurki i liny, koszty analizy gleby, koszty konkurencyjności upraw, pokrycia plastikowe (np. do upraw truskawek), dostawy dla konserwacji i przetwórstwa upraw, magazynowanie i rynkowe przygotowanie upraw wykonane poza gospodarstwem, koszty wprowadzenia do obrotu produktów gospodarstwa, kwoty zapłacone za zakup przeznaczonych do sprzedaży biomas lub na dzierżawę gruntu na okres krótszy niż jeden rok, pod uprawy przeznaczone do sprzedaży, zakupy doraźne o charakterze komplementarnym do produkcji własnej gospodarstwa oraz produktów upraw (np. winogron), przetworzonych w gospodarstwie, itppacking and binding materials, string and rope, cost of soil analysis, crop competition costs, plastic coverings (e.g. for strawberry growing), supplies for the preservation and processing of crops, storage and market preparation of crops done outside the farm, cost of marketing the crop products of the farm, sums paid for the purchase of marketable standing crops or to rent land for a period of less than one year to grow marketable crops, occasional purchases, complementary to the production of the holding, of crop products (e.g. grapes), processed on the holding, etc
Zawiesiny gleby rozdziela się następnie przez odwirowanie, i jeśli pożądane filtruje, a fazę wodną poddaje analizieThe soil suspensions are then separated by centrifugation and, if so wished, filtration and the aqueous phase is analysed
materiały do pakowania i wiązania, sznurki i liny, koszty analizy gleby, koszty konkurencyjności upraw, pokrycia plastikowe (np. do upraw truskawek), dostawy dla konserwacji i przetwórstwa upraw, magazynowanie i rynkowe przygotowanie upraw wykonane poza gospodarstwem, koszty wprowadzenia do obrotu produktów gospodarstwa, kwoty zapłacone za zakup przeznaczonych do sprzedaży biomas lub na dzierżawę gruntu na okres krótszy niż jeden rok, pod uprawy przeznaczone do sprzedaży, zakupy doraźne o charakterze komplementarnym do produkcji własnej gospodarstwa oraz produktów upraw (np. winogron), przetworzonych w gospodarstwie, itp. Obejmuje także krótkoterminową dzierżawę budynków wykorzystywanych dla upraw przeznaczonych do sprzedażypacking and binding materials, string and rope, cost of soil analysis, crop competition costs, plastic coverings (e.g. for strawberry growing), supplies for the preservation and processing of crops, storage and market preparation of crops done outside the farm, cost of marketing the crop products of the farm, sums paid for the purchase of marketable standing crops or to rent land for a period of less than one year to grow marketable crops, occasional purchases, complementary to the production of the holding, of crop products (e.g. grapes), processed on the holding, etc. It includes also short-term rent of buildings used for marketable crops
W każdym gospodarstwie, które korzysta z indywidualnego odstępstwa, co najmniej co cztery lata przeprowadza się analizę gleby pod kątem zawartości azotu i fosforu w odniesieniu do każdego obszaru gospodarstwa jednolitego pod względem płodozmianu i cech glebyNitrogen and phosphorous analysis in soil shall be performed for each farm benefiting from an individual derogation at least every four years for each homogeneous area of the farm, with regard to crop rotation and soil characteristics
Działania będą obejmować wskaźniki różnorodności biologicznej lasów, narzędzia analizy skutków pożarów, analizę współzależności między pożarami lasów, glebami i zmianami klimatu oraz integrację informacji dotyczących zasobów leśnych dostępnych w państwach członkowskichActivities will cover forest biodiversity indicators, tools for the analysis of post-fire impacts, analysis of interactions of forest fires, soils and climate change, and the integration of information related to forests resources available from Member States
zaawansowane techniki tworzenia cyfrowych map wykorzystania gleb oraz geostatystyczna analiza danych o glebach, w tym klasyfikacji glebadvanced techniques of digital soil mapping and geo-statistical analysis of soil data, including soil classification
Analiza wybranych właściwości fizykochemicznych gleby na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Gorlice - Zagórzany.Analysis of selected physical and chemical properties of soil in forest nurseries Forestry Gorlice - Zagórzany.
Przeprowadzając omawiane analizy, państwa członkowskie mogą wyłączyć z procedur identyfikacji działające zakłady, które otrzymały zezwolenie na działalność, w którym wymieniono obowiązki związane z zapobieganiem zanieczyszczeniu gleby i z okresowym monitorowaniem stanu glebyIn performing the investigations, Member States may exempt from the identification procedures operating installations which have been granted a permit to operate that includes obligations to prevent soil contamination and to periodically monitor the state of the soil
Jednakże pozytywne wyniki uzyskane w badaniach międzylaboratoryjnych, np. w badaniach próbek gleby lub osadów dennych, nie oznaczają jednocześnie podobnej kompetencji w analizie próbek żywności lub pasz, które zawierają niższe poziomy skażeńHowever successful participation in interlaboratory studies for e.g. soil or sewage samples does not necessarily prove the competence also in the field of food or feed samples, which present lower contamination levels
W jednym przypadku fakt, że beneficjent nie przeprowadził jednej analizy gleby rocznie i na ‧ ha, zostało zarejestrowane jako nieprawidłowość (ta nieprawidłowość nie została wykryta w trakcie kontroli na miejscu w poprzednim rokuIn one case, the fact that the beneficiary had failed to carry out one soil analysis per year and per ‧ ha was entered as an anomaly (this anomaly had not been discovered in the course of an on-the-spot check the year before
Analizy próbek glebyAnalysis of soil samples
Jeżeli w sprawozdaniu o stanie gleby chce się napisać o zagrożeniach, które mogą istnieć w danym miejscu, należy przeprowadzić analizę ryzyka, a w ramach takiego badania trzeba wziąć pod uwagę obecne użytkowanie terenu oraz jego przyszłe użytkowanie, na które udzielono zgodyIf there is a desire for the soil status report to include a judgement on the possible risks of the site in question, a risk assessment needs to be carried out and this assessment must take account of the current and approved future use of the site
początkowa masa gleby poddanej działaniu substancji badanej i ilość pobierana do analizy przy każdym odstępie pobierania próbekweight of soil treated initially and sampled at each interval for analysis
W każdym gospodarstwie, które korzysta z indywidualnego odstępstwa, co najmniej raz na cztery lata przeprowadza się analizę gleby pod kątem zawartości fosforu w odniesieniu do każdego obszaru gospodarstwa jednolitego pod względem płodozmianu i cech glebyPhosphorous analysis in soil shall be performed for each farm which benefits from an individual derogation at least once every four years for each homogeneous area of the farm, with regard to crop rotation and soil characteristics
Analizy gleby i produktu są przeprowadzane przez akredytowane laboratoria zewnętrzneAnalyses of the soil and of the onions are carried out by accredited external laboratories
Analiza gleb wokół Wytwórni Mas Bitumicznych w Dąbrowie Tarnowskiej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Soil around Bitumen Mixing Plant in Dąbrowa Tarnowska.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40750 zdań frazy analiza gleby.Znalezione w 10,553 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.