Tłumaczenia na język angielski:

  • soil analysis   

Przykładowe zdania z "analiza gleby", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Służy to jako dodatkowa kontrola w czasie trwania analizy mającej na celu wykrycie zakłócających substancji lub zanieczyszczonych gleb
en This serves as a background control during the analysis to detect interfering substances or contaminated soils
pl Zawiesiny gleby rozdziela się następnie przez odwirowanie, i jeśli pożądane filtruje, a fazę wodną poddaje analizie
en The soil suspensions are then separated by centrifugation and, if so wished, filtration and the aqueous phase is analysed
pl Analiza tendencji na podstawie pomiarów stężenia azotanów w wodzie odprowadzanej ze strefy korzeniowej w okresie ‧–‧ wskazuje na jego zmniejszenie odpowiednio o ‧ % i ‧ % dla gleb piaszczysto-ilastych i piaskowych
en Trend analysis of measured nitrate concentration in water leaving the root zones over the period ‧-‧, shows a reduction of ‧ % and ‧ % respectively for loamy and sandy soils
pl Obliczenia dotyczące wypłukiwania azotanów, dokonane na podstawie badań i analiz składników pokarmowych w zlewniach rolniczych, wskazują, iż w okresie od ‧ r. do ‧ r. wypłukiwanie azotanów zostało zredukowane o ‧ % w glebach piaszczysto-ilastych oraz o ‧ % w glebach piaskowych
en Calculations on nitrate leaching based on survey and nutrient analysis in agricultural catchments, show that, in the period ‧-‧, nitrate leaching has been reduced by ‧ % in loamy soils and by ‧ % in sandy soils
pl materiały do pakowania i wiązania, sznurki i liny, koszty analizy gleby, koszty konkurencyjności upraw, pokrycia plastikowe (np. do upraw truskawek), dostawy dla konserwacji i przetwórstwa upraw, magazynowanie i rynkowe przygotowanie upraw wykonane poza gospodarstwem, koszty wprowadzenia do obrotu produktów gospodarstwa, kwoty zapłacone za zakup przeznaczonych do sprzedaży biomas lub na dzierżawę gruntu na okres krótszy niż jeden rok, pod uprawy przeznaczone do sprzedaży, zakupy doraźne o charakterze komplementarnym do produkcji własnej gospodarstwa oraz produktów upraw (np. winogron), przetworzonych w gospodarstwie, itp. Obejmuje także krótkoterminową dzierżawę budynków wykorzystywanych dla upraw przeznaczonych do sprzedaży
en packing and binding materials, string and rope, cost of soil analysis, crop competition costs, plastic coverings (e.g. for strawberry growing), supplies for the preservation and processing of crops, storage and market preparation of crops done outside the farm, cost of marketing the crop products of the farm, sums paid for the purchase of marketable standing crops or to rent land for a period of less than one year to grow marketable crops, occasional purchases, complementary to the production of the holding, of crop products (e.g. grapes), processed on the holding, etc. It includes also short-term rent of buildings used for marketable crops
pl B ANALIZA GLEBY
en SOIL ANALYSIS
pl system ogólny: ‧ % kosztów niematerialnych ograniczonych do ‧,‧ EUR wydatków kwalifikujących się do dotacji na projekt: audyt, badania, doradztwo i pomoc techniczna, analiza gleby w ciągu dwóch pierwszych lat...
en general scheme: ‧ % of non-tangible costs, up to EUR ‧ of eligible expenditure per project: audits, diagnostics, advice and technical support, soil analyses in the first ‧ years ...
pl podkreśla, że zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa dyrektywa ramowa UE jest w pełni uzasadniona, ponieważ analiza istniejącego prawodawstwa UE, które ma zostać uzupełnione, a także dobrowolnych metod transferu wiedzy w dalszym ciągu wykazuje braki w dziedzinie ochrony gleby
en Stresses that, in accordance with the principles of better lawmaking, an EU framework directive is fully justified given that the evaluation of existing EU legislation, which should first be supplemented, and of voluntary options based on the transfer of know-how still reveals gaps in soil protection
pl przygotowanie gleby, nawożenie i udoskonalanie (analiza gleby, korekta błędów w zakresie składników odżywczych, utrzymanie żyzności
en soil preparation, fertilization and improvement (soil analysis, correction of nutritional defects, maintenance of fertility
pl W jednym przypadku fakt, że beneficjent nie przeprowadził jednej analizy gleby rocznie i na ‧ ha, zostało zarejestrowane jako nieprawidłowość (ta nieprawidłowość nie została wykryta w trakcie kontroli na miejscu w poprzednim roku
en In one case, the fact that the beneficiary had failed to carry out one soil analysis per year and per ‧ ha was entered as an anomaly (this anomaly had not been discovered in the course of an on-the-spot check the year before
pl Jeżeli w sprawozdaniu o stanie gleby chce się napisać o zagrożeniach, które mogą istnieć w danym miejscu, należy przeprowadzić analizę ryzyka, a w ramach takiego badania trzeba wziąć pod uwagę obecne użytkowanie terenu oraz jego przyszłe użytkowanie, na które udzielono zgody
en If there is a desire for the soil status report to include a judgement on the possible risks of the site in question, a risk assessment needs to be carried out and this assessment must take account of the current and approved future use of the site
pl Dlatego wstępnym warunkiem jest sprawdzenie stabilności we wstępnych badaniach, jeśli obserwuje się przekształcenie w skali czasu badania, zalecane jest, aby prowadzono główne badania poprzez analizę zarówno gleby, jak i fazy wodnej
en Thus, it is a prerequisite to check the stability in a preliminary study; if a transformation in the time scale of the test is observed, it is recommended that the main study be performed by analysing both soil and aqueous phases
pl Obliczenia dotyczące wypłukiwania azotanów oparte na badaniach i analizach składników pokarmowych w obszarach rolniczych, w wyznaczonych miejscach na glebach piaszczystych i gliniastych, wskazują, iż w okresie od ‧ r. do ‧ r. wypłukiwanie azotanów zostało zredukowane o ‧ % w glebach piaszczysto-ilastych i o ‧ % w glebach piaskowych
en Calculations on nitrate leaching based on survey and nutrient analysis in agricultural catchments, in reference sites on sandy and clay soils, show that, in the period ‧ to ‧, nitrate leaching has been reduced by ‧ % in loamy soils and by ‧ % in sandy soils
pl Zaleca się w tym przypadku analizę obu faz, gleby i roztworu
en In this case analysis of both phases, soil and solution, is recommended
pl wyniki analizy gleby pod kątem zawartości azotu i fosforu, jeżeli są dostępne
en results of soil analysis related to nitrogen and phosphorus soil status if available
pl Również zgodnie z badaniami analizy błędów wartości Kd poniżej ‧ cm‧ g–‧ nie można oszacować dokładnie z obniżenia stężenia w fazie wodnej, nawet jeżeli najbardziej korzystny (z punktu widzenia dokładności) stosunek gleba/roztwór, tj. ‧, zastosowano
en Also, according to error analysis studies, Kd values below ‧ cm‧ g-‧ cannot be estimated accurately from a decrease in concentration in the aqueous phase, even when the most favourable (from point of view of accuracy) soil/solution ratio is applied, i.e
pl Stałe doskonalenie charakterystyki ekologicznej produktów powinno dokonywać się poprzez analizę cyklu ich życia, która musi uwzględniać szereg elementów, takich jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii, ograniczanie różnorodności biologicznej, zanieczyszczanie powietrza i gleby itp
en The constant environmental improvement of products should be achieved by studying their life-cycle, which should in turn make use of a set of indicators such as greenhouse gas emissions, water consumption, the use of non-renewable energies, the reduction of biodiversity, air and soil contamination, etc
pl Ponownie podkreślamy konieczność pogłębionej analizy CAP (wspólnej polityki rolnej) w celu uwzględnienia cech gleby i różnorodności biologicznej w każdym z państw, wdrażania płodozmianu oraz zagwarantowania rolnikom wystarczających dochodów, nie powodując przy tym zagrożenia interesów konsumentów w zakresie zdrowej i dobrej jakościowo żywności.
en Once again we repeat the need for an in-depth review of the CAP (common agricultural policy) to take account of the soil and biodiversity characteristics in each country, to adapt the rotation of crops and to guarantee farmers sufficient income without threatening consumers' interests in terms of healthy and high-quality food.
pl początkowa masa gleby poddanej działaniu substancji badanej i ilość pobierana do analizy przy każdym odstępie pobierania próbek
en weight of soil treated initially and sampled at each interval for analysis
pl analizę chemiczną, określającą poziomy stężenia w glebie tych substancji niebezpiecznych, które są związane z działaniami tam prowadzonymi, potencjalnie zanieczyszczającymi glebę
en a chemical analysis determining the concentration levels of the dangerous substances in the soil, limited to those substances that are linked to the potentially polluting activity on the site
pl Analizy gleby i produktu są przeprowadzane przez akredytowane laboratoria zewnętrzne
en Analyses of the soil and of the onions are carried out by accredited external laboratories
pl Wymienione akty prawne zakazują stosowania nawozów chemicznych z wyjątkiem przypadków, gdzie wykazano, że stosowana ilość nie przekracza potrzeb danej uprawy, co wymaga w szczególności uzyskania oceny żyzności gleby opartej na analizach chemicznych
en The regulations prohibit the application of chemical fertilisers unless it is demonstrated that the amount is not in excess of crop requirement, requiring, inter alia, the assessment of soil fertility status through chemical analysis
pl Obejmuje on ciągłą inwentaryzację stanu koron drzew, inwentaryzację stanu gleby i listowia, pomiary zmian przyrostowych, szybkości osadzania, obserwacje meteorologiczne, pobieranie prób roztworu glebowego i analizę oraz ocenę roślinności gruntowej zgodnie z obiektywnymi metodami pobierania próbek i analizowanych zgodnie z ustalonymi metodami
en This contains the continuous inventory on the crown condition, the inventory of soil and foliar condition and measurements on increment changes, deposition rates, meteorology, soil solution sampling and analysis and ground vegetation assessment in accordance with objective sampling methods and analysed in accordance with established methods
pl Gleba jest poddawana corocznej analizie w celu optymalizacji wykorzystania nawozu
en The soil is analysed each year to optimise fertiliser use
pl Powtarzalność metody analitycznej (wyłączając sprawność początkowej ekstrakcji) dla oznaczenia ilościowego substancji badanej i produktów przemian może zostać sprawdzona przez powtórną analizę tego samego ekstraktu z gleby inkubowanej wystarczająco długo, aby doszło do wytworzenia produktów przemian
en Repeatability of the analytical method (excluding the initial extraction efficiency) to quantify test substance and transformation products can be checked by duplicate analysis of the same extract of the soil, incubated long enough for formation of transformation products
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40750 zdań frazy analiza gleby.Znalezione w 10,496 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.