Tłumaczenia na język angielski:

  • demographic analysis   

Przykładowe zdania z "analiza demograficzna", pamięć tłumaczeniowa

add example
definicja obszaru wiejskiego przy uwzględnieniu pkt ‧.‧ Załącznika do decyzji Rady ‧/‧/WE; sytuacja demograficzna w tym analiza struktury wiekowej i płciowej ludności, migracja – napływ i odpływ, oraz problemy wynikające z presji obszarów podmiejskich i peryferyjności; czynniki napędzające gospodarkę, produktywność i wzrost gospodarczy; rynek pracy w tym struktura zatrudnienia, bezrobocia i poziomy wyszkolenia zawodowego w tym analiza sytuacji zatrudnienia pod kątem wieku i płci; ogólne użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów do celów rolnictwa/leśnictwa, struktura własności, średnia wielkość gospodarstwthe definition of the rural area taking into account point ‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC; the demographic situation including analysis of the age and gender population structure, in- and out-migration and problems arising from peri-urban pressures and remoteness; economic drivers, productivity and growth; the labour market including the structure of employment, unemployment and skills levels including analysis of the age and gender employment situation; general and agricultural/forestry land use and ownership structure, average size of holdings
Mężczyźni oferujący zapłodnienie w sieci. Społeczno-demograficzna i kulturowa analiza zjawiskaMen offering impregnation on the Internet. Socjo – demographical and cultural analysis of the phenomenon
Rozwody w Polsce, analiza socjologiczno-demograficzna.Divorces in Poland, sociological and demographic analysis.
Analiza społeczno-demograficzna miasta i gminy Skępe w latach 1997-2009.Socio - demographic analisis of the town and district of Skępe in the years 1997 - 2009
z zadowoleniem przyjmuje Zieloną Księgę dotyczącą zmian demograficznych, jako użyteczny wkład w analizę wieloaspektowych wyzwań, wobec których stoi Unia Europejska i uważa, że Parlament powinien przyczynić się do ogólnej refleksji dotyczącej konsekwencji niżu demograficznego i sporządzić projekty odpowiednich instrumentów politycznych, których UE i Państwa Członkowskie mogłyby użyć w celu rozwiązania tego problemuWelcomes the Green Paper on demographic change as a useful contribution to the analysis of the multifaceted challenges facing the European Union and considers that Parliament should contribute to the overall reflection on the consequences of the demographic decline and formulate proposals on the appropriate policy instruments available to the Union and the Member States to address it
Charakterystyka demograficzna i podstawowa na początku leczenia pacjentów biorących udział w badaniach MOTIVATE ‧ i MOTIVATE ‧ (analiza zbiorczaDemographic and baseline characteristics of patients in studies MOTIVATE ‧ and MOTIVATE ‧ (Pooled Analysis
Poza coraz liczniejszymi analizami i badaniami dotyczącymi miast i urbanizacji w państwach członkowskich, liczne mapy geograficzne ukazujące aktualne tendencje demograficzne i społeczno-gospodarcze są przygotowywane przez ESPONIn addition to an increasing number of analyses and studies concerning cities and urbanisation in the Member States numerous geographical maps are made by ESPON highlighting up-to-date demographic and socio-economic trends
analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i państw członkowskich, środki i programy oraz formułowanie zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwaanalysis of the impact of demographic change on EU and Member State policies, measures and programmes, and formulation of recommendations for adjustments to economic and other policies, measures and programmes at European and national levels in order to prevent the ageing of society from having a negative impact
Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacjiMajor trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
Podkreśla pilną potrzebę zróżnicowanej analizy przemian demograficznych na szczeblu regionów, miast i gmin, bo z jednej strony nawet w obrębie jednego państwa członkowskiego jednocześnie zachodzą całkowicie odmienne, a nawet sprzeczne ze sobą procesy, a z drugiej strony w różnych regionach Europy można zaobserwować pewne typowe wzorce tych przemianstresses the urgent need to consider demographic trends at the level of regions, cities and municipalities and in a more differentiated way, as very different and in some cases contrary trends are underway simultaneously within the Member States and, on the other hand, similar patterns of development are discernible in different regions of Europe
Konieczna analiza i ocena społecznego, gospodarczego i finansowego wymiaru kryzysu, a także zaproponowanie właściwych środków dla odbudowywania w dłuższym okresie zdrowych i stabilnych rynków finansowych, które będą w stanie wesprzeć zrównoważony wzrost gospodarczy, przyczyniający się do zwalczania bezrobocia i umożliwiający reakcję na zmiany klimatyczne oraz demograficzne.It is essential to analyse and evaluate the extent of the social, economic and financial crisis, but also to propose appropriate measures for the long-term reconstruction of sound, stable financial markets able to support sustainable economic growth which can combat unemployment and respond to demographic and climate challenges.
Jednak może się to udać tylko wtedy, kiedy polityka europejska faktycznie będzie prowadzić do poprawy położenia społecznego ludności. EKES wyraża pogląd, że równie ważna jest pogłębiona analiza społecznych konsekwencji przemian demograficznych i z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzianą Zieloną księgę, która umożliwi szeroko zakrojoną europejską debatęThe only way that this can be achieved, however, is if EU policy brings about a real improvement in the social situation of individual people
Płeć a trwanie życia. Analiza demograficznaSex and duration of life. Demographic analysis
wzywa do przeprowadzenia analizy nierynkowych czynników gospodarki unijnej, powiązanych z wyzwaniami globalizacji w obrębie UE (np. wyzwanie demograficzne) i na skalę światową (np. odpowiedzialność wobec krajów trzeciego świataCalls for an analysis of the non-market factors of the EU economy which are connected to the challenges of globalisation within the EU (such as demographic challenge) and worldwide (such as responsibility towards third world countries
Charakterystyka w populacjach pacjentów Wiek, rasa/grupa etniczna, płeć Analizę farmakokinetyki populacyjnej preparatu Xolair przeprowadzono w celu oceny wpływu charakterystyki demograficznejCharacteristics in patient populations Age, Race/Ethnicity, Gender The population pharmacokinetics of Xolair were analysed to evaluate the effects of demographic characteristics
W moim kraju - w Hiszpanii - gdzie doszło do kryzysu demograficznego, który, jeśli to w ogóle możliwe, jest dużo poważniejszy niż średnio w Unii Europejskiej, ten rodzaj komunikatu Komisji i ten rodzaj debaty są bardzo pomocne, ponieważ jest to raczej silnie zakorzeniony problem strukturalny niż krótkoterminowa sytuacja, a takie inicjatywy powodują przeniesienie tego problemu z krajowej debaty politycznej, rozszerzając jej zakres i umożliwiając w większym stopniu analizę i reakcję.In a country such as mine - Spain - which is going through a demographic crisis that, if possible, is more serious than the average in the European Union, this type of communication from the Commission and this type of debate are very helpful, because this is a deep-rooted, structural problem rather than a short-term situation, and these things take the problem out of the national political debate and make it much broader, with greater capacity for analysis and response.
wzywa Komisję do przeprowadzenia, w ramach przyszłego programu wspólnotowego PROGRESS, szczegółowych badań, analiz oraz ocen w zakresie zmian demograficznych oraz ich wpływu na społeczeństwo i odnośne dziedziny politykiWithin the context of the Community programme Progress, calls on the Commission to carry out appropriate studies, analyses and peer reviews relating to demographic change and its impact on society and on the relevant policy areas
Analiza Parlamentu Europejskiego dotycząca głównych zagadnień demograficznych jest w dużym stopniu zgodna z wnioskami sprawozdania Komisji z 2007 r.The European Parliament's analysis of the main demographic issues is to a great extent in line with the conclusions of the Commission's 2007 report.
Głównym celem statystyki demograficznej będzie dostarczanie kompletnego zestawu danych i analiz potrzebnych do oceny wpływu zmian demograficznych zachodzących w EuropieThe key objective for demographic statistics will be to provide the comprehensive set of data and analyses necessary to assess the implications of demographic change in Europe
Konieczne w tym zakresie badania rozciągają się od analizy danych, przyczyn i trendów demograficznych, przez niepokojąco niski wskaźnik urodzeń w wielu Państwach Członkowskich, aż po skutki ciągłej tendencji wzrostu średniej długości życiaResearch required in this field ranges from identifying demographic facts, causes and trends, to the worryingly low birth rate in many Member States and the impact of still-rising average life expectancy
analiza powiązań między rodziną a tendencjami demograficznymi, identyfikacja istniejących powiązań między rozwojem technicznym (wpływ na techniki komunikacji oraz mobilność geograficzną i zawodową) a jego konsekwencjami dla gospodarstw domowych i społeczeństwa w ogóleanalysis of the links between the family unit and demographic trends, identification of the existing relations between technological development (impact on communication technologies, geographical and occupational mobility) and the consequences for households and society in general
Przestrzenne i demograficzne uwarunkowania przestępczości. Analiza porównawcza Bodo i Białej PodlaskiejSpatial and demographic determinants of crime. Comparative analysis of Bodo and Biala Podlaska.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38363 zdań frazy analiza demograficzna.Znalezione w 5,786 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.