Tłumaczenia na język angielski:

  • demographic analysis   

Przykładowe zdania z "analiza demograficzna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i państw członkowskich, środki i programy oraz formułowanie zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa
en analysis of the impact of demographic change on EU and Member State policies, measures and programmes, and formulation of recommendations for adjustments to economic and other policies, measures and programmes at European and national level in order to prevent the ageing of society from having a negative impact
pl Podkreśla pilną potrzebę zróżnicowanej analizy przemian demograficznych na szczeblu regionów, miast i gmin, bo z jednej strony nawet w obrębie jednego państwa członkowskiego jednocześnie zachodzą całkowicie odmienne, a nawet sprzeczne ze sobą procesy, a z drugiej strony w różnych regionach Europy można zaobserwować pewne typowe wzorce tych przemian
en stresses the urgent need to consider demographic trends at the level of regions, cities and municipalities and in a more differentiated way, as very different and in some cases contrary trends are underway simultaneously within the Member States and, on the other hand, similar patterns of development are discernible in different regions of Europe
pl wzywa państwa członkowskie do podjęcia reform w celu zagwarantowania finansowej trwałości krajowych systemów społecznych, bez szkody dla nabytych praw, wzajemnego wsparcia i solidarności międzypokoleniowej, z uwzględnieniem kontekstu zmieniającego się społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy, zmian demograficznych, globalizacji i rozwoju technologii; podkreśla, że niektóre z państw członkowskich odnoszących największe sukcesy już przeprowadziły takie reformy, zachowując jednocześnie trwałość i skuteczność swoich systemów społecznych; uważa zatem, że powinno się wykonać analizy porównawcze już przeprowadzonych reform, łącznie z analizami SWOT (mocne/słabe strony, możliwości i zagrożenia) reform, które mają dopiero być realizowane; podkreśla znaczenie propagowania doskonałości, m.in. dzięki łączeniu dobrych praktyk
en Calls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
pl Jeżeli chodzi o zmiany demograficzne w UE, wskaźniki i analizy statystyczne dotyczące starzenia się, stabilności, produktywności i udziału w rynku pracy będą dalej rozwijane w ramach otwartej metody koordynacji oraz we współpracy ze stosownymi grupami roboczymi Rady
en Concerning the demographic changes in the EU, indicators and statistical analyses relating to ageing, financial sustainability, productivity and labour participation will be further developed in the framework of the OMC and in collaboration with the relevant Council working groups
pl Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji
en Major trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
pl Analiza wpływu czynników demograficznych i socjo-ekonomicznych na długość okresu bezrobocia
en The Impact of Demographic and Socio-economic Factors on Unemployment Duration
pl Mężczyźni oferujący zapłodnienie w sieci. Społeczno-demograficzna i kulturowa analiza zjawiska
en Men offering impregnation on the Internet. Socjo – demographical and cultural analysis of the phenomenon
pl Jednak nie mamy do czynienia z nową sytuacją, a obecne negatywne zmiany demograficzne zmuszają nas do postawienia kilku ważnych pytań; poszukując rozwiązań tych zmian, musimy dokonać analizy ich przyczyn i skutków.
en However, this situation is nothing new and the present adverse demographic changes force us to ask important questions; when looking for solutions to the changes we have to analyse their causes and consequences.
pl w imieniu grupy GUE/NGL. - (PT) To prawda, że dochodzi do zmian demograficznych w populacji państw członkowskich UE i ważne jest ich uwzględnienie, lecz w przeprowadzanych analizach nie wystarczy stwierdzić, że spada wskaźnik urodzeń, a ludność się starzeje.
en It is true that there are demographic changes in the population of EU Member States which it is important to take into account but, in the analysis made, it is not sufficient to say that there is a falling birth rate and the population is ageing.
pl Charakterystyka w populacjach pacjentów Wiek, rasa/grupa etniczna, płeć Analizę farmakokinetyki populacyjnej preparatu Xolair przeprowadzono w celu oceny wpływu charakterystyki demograficznej
en Characteristics in patient populations Age, Race/Ethnicity, Gender The population pharmacokinetics of Xolair were analysed to evaluate the effects of demographic characteristics
pl Zapewnienie odpowiednich reakcji na przemiany demograficzne wymaga, aby decydenci polityczni na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym dysponowali szczegółowymi analizami tych przemian
en In order to respond appropriately to demographic change, decision-makers at EU, national, and local levels need to carry out a detailed study of demographic developments
pl analiza powiązań między rodziną a tendencjami demograficznymi, identyfikacja istniejących powiązań między rozwojem technicznym (wpływ na techniki komunikacji oraz mobilność geograficzną i zawodową) a jego konsekwencjami dla gospodarstw domowych i społeczeństwa w ogóle
en analysis of the links between the family unit and demographic trends, identification of the existing relations between technological development (impact on communication technologies, geographical and occupational mobility) and the consequences for households and society in general
pl Analiza Parlamentu Europejskiego dotycząca głównych zagadnień demograficznych jest w dużym stopniu zgodna z wnioskami sprawozdania Komisji z 2007 r.
en The European Parliament's analysis of the main demographic issues is to a great extent in line with the conclusions of the Commission's 2007 report.
pl analizę sytuacji w obszarze współpracy pod względem jego mocnych i słabych stron, jak również celów trwałego rozwoju, oraz przyjętą strategię postępowania w tej sytuacji, z uwzględnieniem kryteriów trwałego rozwoju, jak np. wpływ na środowisko naturalne, dziedzictwo (w tym obiekty historyczne) i nierównowagę gospodarczą i demograficzną
en an analysis of the situation of the cooperation area in terms of its strengths and weaknesses and sustainable development objectives, and the strategy adopted to deal with it, taking account of sustainability criteria, i.e. the impact on nature, heritage (including sites of historical interest) and economic and demographic imbalances
pl Rozwiązywanie problemów demograficznych jest wyzwaniem dotyczącym wielu aspektów, które wymaga kompleksowej, strategicznej analizy, planowania i dialogu społecznego.
en Dealing with the demographic problems is thus a multi-faceted challenge that requires complex, strategic analysis, planning and social dialogue.
pl Poza coraz liczniejszymi analizami i badaniami dotyczącymi miast i urbanizacji w państwach członkowskich, liczne mapy geograficzne ukazujące aktualne tendencje demograficzne i społeczno-gospodarcze są przygotowywane przez ESPON
en In addition to an increasing number of analyses and studies concerning cities and urbanisation in the Member States numerous geographical maps are made by ESPON highlighting up-to-date demographic and socio-economic trends
pl analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i państw członkowskich, środki i programy oraz formułowanie zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa
en analysis of the impact of demographic change on EU and Member State policies, measures and programmes, and formulation of recommendations for adjustments to economic and other policies, measures and programmes at European and national levels in order to prevent the ageing of society from having a negative impact
pl analiza tendencji w celach społecznych (pod względem zabezpieczenia nabytych praw lub ich poszerzenia) odnośnie do zarówno dóbr, jak i usług, z uwzględnieniem tendencji demograficznych i redefiniowania relacji międzypokoleniowych
en analysis of trends in social objectives (in terms of safeguarding acquired rights or extending them) regarding both goods and services, taking account of demographic trends and redefinition of the relationships between generations
pl definicja obszaru wiejskiego przy uwzględnieniu pkt ‧.‧ Załącznika do decyzji Rady ‧/‧/WE; sytuacja demograficzna w tym analiza struktury wiekowej i płciowej ludności, migracja – napływ i odpływ, oraz problemy wynikające z presji obszarów podmiejskich i peryferyjności; czynniki napędzające gospodarkę, produktywność i wzrost gospodarczy; rynek pracy w tym struktura zatrudnienia, bezrobocia i poziomy wyszkolenia zawodowego w tym analiza sytuacji zatrudnienia pod kątem wieku i płci; ogólne użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów do celów rolnictwa/leśnictwa, struktura własności, średnia wielkość gospodarstw
en the definition of the rural area taking into account point ‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC; the demographic situation including analysis of the age and gender population structure, in- and out-migration and problems arising from peri-urban pressures and remoteness; economic drivers, productivity and growth; the labour market including the structure of employment, unemployment and skills levels including analysis of the age and gender employment situation; general and agricultural/forestry land use and ownership structure, average size of holdings
pl Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna
en Sex and duration of life. Demographic analysis
pl Co więcej, EKES argumentował w ostatniej opinii wydanej z własnej inicjatywy, że zdolność krajowych systemów opieki zdrowotnej do wywiązania się z tych zadań zależy od szeregu czynników społeczno-gospodarczych i demograficznych wymagających głębszej analizy, jeśli mamy osiągnąć lepsze zrozumienie złożoności tego problemu i przewidywać potencjalnie destrukcyjne trendy
en Furthermore, the EESC argued, in a recent own-initiative opinion, that the ability of national health-care systems to fulfil these objectives depends on a number of socio-economic and demographic factors that require deeper analysis if we are to achieve a better understanding of the complexity of the problem, and anticipate potentially disruptive trends
pl Charakterystyka demograficzna i podstawowa na początku leczenia pacjentów biorących udział w badaniach MOTIVATE ‧ i MOTIVATE ‧ (analiza zbiorcza
en Demographic and baseline characteristics of patients in studies MOTIVATE ‧ and MOTIVATE ‧ (Pooled Analysis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38363 zdań frazy analiza demograficzna.Znalezione w 4,012 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.