Tłumaczenia na język angielski:

  • demographic analysis   

Przykładowe zdania z "analiza demograficzna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zważywszy na daleko sięgające skutki zmian demograficznych, należy to rozważyć z punktu widzenia administracji publicznej i struktury społeczeństwa, wymagając mobilizacji wszystkich podmiotów gospodarczych, kulturowych i społecznych w zorganizowanej analizie i debacie na temat różnych możliwości w zakresie podejmowanych działań.
en Given the far-reaching consequences of demographic change, it needs to be considered from the point of view of the public administration and the social fabric, requiring the mobilisation of all economic, cultural and social operators in a structured analysis and debate on the various options as regards the measures to be taken.
pl rozwoju migracji legalnej, zgodnie z analizą sytuacji demograficznej, ekonomicznej i społecznej w krajach pochodzenia oraz w krajach przyjmujących oraz możliwości przyjęcia krajów przyjmujących, jak też zwiększania świadomości ogółu społeczeństwa w sprawie korzyści legalnej migracji oraz konsekwencji migracji nielegalnej
en the development of legal migration, in accordance with an analysis of the demographic, economic and social situation in the countries of origin and in the host countries and of the host countries
pl Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji
en Major trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
pl Głównym celem statystyki demograficznej będzie dostarczanie kompletnego zestawu danych i analiz potrzebnych do oceny wpływu zmian demograficznych zachodzących w Europie
en The key objective for demographic statistics will be to provide the comprehensive set of data and analyses necessary to assess the implications of demographic change in Europe
pl Analiza Parlamentu Europejskiego dotycząca głównych zagadnień demograficznych jest w dużym stopniu zgodna z wnioskami sprawozdania Komisji z 2007 r.
en The European Parliament's analysis of the main demographic issues is to a great extent in line with the conclusions of the Commission's 2007 report.
pl Analiza trendów umieralności niemowląt w Polsce na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, z uwzględnieniem wybranych cech demograficznych i społecznych
en Analysis of infant mortality trends during the last decade in Poland, with consideration of selected demographic and social factors.
pl analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i państw członkowskich, środki i programy oraz formułowanie zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa
en analysis of the impact of demographic change on EU and Member State policies, measures and programmes, and formulation of recommendations for adjustments to economic and other policies, measures and programmes at European and national level in order to prevent the ageing of society from having a negative impact
pl Podkreśla pilną potrzebę zróżnicowanej analizy przemian demograficznych na szczeblu regionów, miast i gmin, bo z jednej strony nawet w obrębie jednego państwa członkowskiego jednocześnie zachodzą całkowicie odmienne, a nawet sprzeczne ze sobą procesy, a z drugiej strony w różnych regionach Europy można zaobserwować pewne typowe wzorce tych przemian
en stresses the urgent need to consider demographic trends at the level of regions, cities and municipalities and in a more differentiated way, as very different and in some cases contrary trends are underway simultaneously within the Member States and, on the other hand, similar patterns of development are discernible in different regions of Europe
pl Analiza wpływu czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych, behawioralnych i zdrowotnych na śmiertelność osób po 50. roku życia w Europie Zachodniej
en Analysis of the impact of demographic, socioeconomic, behavioral and health factors on mortality of people of age over 50 years in Western Europe.
pl z zadowoleniem przyjmuje Zieloną Księgę dotyczącą zmian demograficznych, jako użyteczny wkład w analizę wieloaspektowych wyzwań, wobec których stoi Unia Europejska i uważa, że Parlament powinien przyczynić się do ogólnej refleksji dotyczącej konsekwencji niżu demograficznego i sporządzić projekty odpowiednich instrumentów politycznych, których UE i Państwa Członkowskie mogłyby użyć w celu rozwiązania tego problemu
en Welcomes the Green Paper on demographic change as a useful contribution to the analysis of the multifaceted challenges facing the European Union and considers that Parliament should contribute to the overall reflection on the consequences of the demographic decline and formulate proposals on the appropriate policy instruments available to the Union and the Member States to address it
pl analiza powiązań między rodziną a tendencjami demograficznymi, identyfikacja istniejących powiązań między rozwojem technicznym (wpływ na techniki komunikacji oraz mobilność geograficzną i zawodową) a jego konsekwencjami dla gospodarstw domowych i społeczeństwa w ogóle
en analysis of the links between the family unit and demographic trends, identification of the existing relations between technological development (impact on communication technologies, geographical and occupational mobility) and the consequences for households and society in general
pl Analiza zmian demograficznych i społecznych w powiecie aleksandrowskim po roku 1990
en Analysis of demographic and social changes in the county Aleksandrovsky since 1990
pl Charakterystyka w populacjach pacjentów Wiek, rasa/grupa etniczna, płeć Analizę farmakokinetyki populacyjnej preparatu Xolair przeprowadzono w celu oceny wpływu charakterystyki demograficznej
en Characteristics in patient populations Age, Race/Ethnicity, Gender The population pharmacokinetics of Xolair were analysed to evaluate the effects of demographic characteristics
pl Konieczna analiza i ocena społecznego, gospodarczego i finansowego wymiaru kryzysu, a także zaproponowanie właściwych środków dla odbudowywania w dłuższym okresie zdrowych i stabilnych rynków finansowych, które będą w stanie wesprzeć zrównoważony wzrost gospodarczy, przyczyniający się do zwalczania bezrobocia i umożliwiający reakcję na zmiany klimatyczne oraz demograficzne.
en It is essential to analyse and evaluate the extent of the social, economic and financial crisis, but also to propose appropriate measures for the long-term reconstruction of sound, stable financial markets able to support sustainable economic growth which can combat unemployment and respond to demographic and climate challenges.
pl Analiza wpływu czynników demograficznych i socjo-ekonomicznych na długość okresu bezrobocia
en The Impact of Demographic and Socio-economic Factors on Unemployment Duration
pl wzywa państwa członkowskie do podjęcia reform w celu zagwarantowania finansowej trwałości krajowych systemów społecznych, bez szkody dla nabytych praw, wzajemnego wsparcia i solidarności międzypokoleniowej, z uwzględnieniem kontekstu zmieniającego się społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy, zmian demograficznych, globalizacji i rozwoju technologii; podkreśla, że niektóre z państw członkowskich odnoszących największe sukcesy już przeprowadziły takie reformy, zachowując jednocześnie trwałość i skuteczność swoich systemów społecznych; uważa zatem, że powinno się wykonać analizy porównawcze już przeprowadzonych reform, łącznie z analizami SWOT (mocne/słabe strony, możliwości i zagrożenia) reform, które mają dopiero być realizowane; podkreśla znaczenie propagowania doskonałości, m.in. dzięki łączeniu dobrych praktyk
en Calls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
pl analizę sytuacji w obszarze współpracy pod względem jego mocnych i słabych stron, jak również celów trwałego rozwoju, oraz przyjętą strategię postępowania w tej sytuacji, z uwzględnieniem kryteriów trwałego rozwoju, jak np. wpływ na środowisko naturalne, dziedzictwo (w tym obiekty historyczne) i nierównowagę gospodarczą i demograficzną
en an analysis of the situation of the cooperation area in terms of its strengths and weaknesses and sustainable development objectives, and the strategy adopted to deal with it, taking account of sustainability criteria, i.e. the impact on nature, heritage (including sites of historical interest) and economic and demographic imbalances
pl analiza tendencji w celach społecznych (pod względem zabezpieczenia nabytych praw lub ich poszerzenia) odnośnie do zarówno dóbr, jak i usług, z uwzględnieniem tendencji demograficznych i redefiniowania relacji międzypokoleniowych
en analysis of trends in social objectives (in terms of safeguarding acquired rights or extending them) regarding both goods and services, taking account of demographic trends and redefinition of the relationships between generations
pl Analiza społeczno-demograficzna miasta i gminy Skępe w latach 1997-2009.
en Socio - demographic analisis of the town and district of Skępe in the years 1997 - 2009
pl Jednak nie mamy do czynienia z nową sytuacją, a obecne negatywne zmiany demograficzne zmuszają nas do postawienia kilku ważnych pytań; poszukując rozwiązań tych zmian, musimy dokonać analizy ich przyczyn i skutków.
en However, this situation is nothing new and the present adverse demographic changes force us to ask important questions; when looking for solutions to the changes we have to analyse their causes and consequences.
pl analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i państw członkowskich, środki i programy oraz formułowanie zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwa
en analysis of the impact of demographic change on EU and Member State policies, measures and programmes, and formulation of recommendations for adjustments to economic and other policies, measures and programmes at European and national levels in order to prevent the ageing of society from having a negative impact
pl Badanie budżetów czasu pracy – analiza determinant różnic pomiędzy normalną a rzeczywistą liczbą godzin pracy, z uwzględnieniem indywidualnych cech demograficznych i społecznych zatrudnionych, na podstawie BAEL.
en Research on Working Time Budget – Determinants Analysis of Differences Between Normal and Actual Number of Working Hours, Allowing for Individual Demographic and Social Characteristics of Employees, on the Basis of LFS (Labour Force Survey).
pl Kategorie najbardziej zadowolone to te, które w analizach społeczno-demograficznych określa się jako najlepiej poinformowane: raczej mężczyźni niż kobiety, raczej osoby pracujące na własny rachunek i pracownicy umysłowi niż robotnicy i bezrobotni, raczej osoby młode niż starsze, raczej mieszkańcy miast niż mieszkańcy wsi, raczej osoby o wyższym niż o niższym wykształceniu
en The most positive categories are those that all socio-demographic analysis deems most informed: men more so than women, the self-employed and clerical workers more than manual workers and the unemployed, young people more than older people, urban dwellers more than rural dwellers, those with educational qualifications more than those with low levels of education
pl analiza i ocena dotychczasowego wdrażania prawodawstwa wspólnotowego we wszystkich odpowiednich dziedzinach, a także koordynacja działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu wsparcia trwałego i dobrego jakościowo wzrostu oraz inwestycji długoterminowych z myślą o zwalczaniu bezrobocia oraz o podjęciu wyzwań demograficznych i klimatycznych, przy równoczesnym przestrzeganiu zasady pomocniczości
en to analyse and evaluate the current implementation of Community legislation in all the areas concerned and the coordination of the measures taken by the Member States to support sustainable qualitative growth and long-term investment, with a view to combating unemployment and responding to demographic and climate challenges, while complying with the subsidiarity principle
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38363 zdań frazy analiza demograficzna.Znalezione w 4,683 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.