wymowa: IPA: alˈɡɛbra  

Tłumaczenia na język angielski:

 • algebra       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  system for computation using letters or other symbols
   
  A branch of mathematics concerning the study of structure, relation and quantity.
   
  jeden z działów matematyki;
   
  system for computation
   
  system for computation
 • linear algebra   

Pozostałe znaczenia:

 
algebra
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór z określonymi na nim działaniami (struktura algebraiczna);
 
pot. potocznie środ. środowiskowy studenckie lekcja algebry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

algebra Banacha
Banach algebra
algebra Boole’a
Boolean algebra
algebra liniowa
linear algebra
algebra macierzy
matrix algebra
C*-algebra
C*-algebra
sigma-algebra
sigma-algebra; sigma-field

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "algebra", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy ty aby nie oblałeś algebry?
en Didn' t you flunk algebra?
pl Różne dowody podstawowego twierdzenia algebry
en Different proofs of the classical theorem of algebra
pl Zastosowanie algebry komputerowej w mechanice kwantowej i teorii względności
en Applications of computer algebra in quantum mechanics and general relativity
pl Pierścień Burnside'a w algebrze i topologii.
en Burnside ring in algebra and topology
pl Mówię o tej dwói, którą dostałaś z algebry./ I gorsze od tego
en I' m talking about this D you got in algebra.And worse than this
pl Widzisz, wiem, że oblałeś algebrę
en See, I know that you flunked algebra
pl Wprowadzenie funkcji kwadratowej i zasadniczego twierdzenia algebry w zadaniach na kółko matematyczne
en Introduction of square function and fundamental affirmations of algebra in tasks on mathematical ring
pl Algebra to gałąź matematyki.
en Algebra is a branch of mathematics.
pl Reggie nie zdał nawet algebry
en No, but your job means something
pl Program do optymalnego rozwiązywania wybranych problemów algebry liniowej.
en Software for optimized solving of selected linear algebra problems.
pl Skończenie wymiarowe centralne algebry proste
en Finite dimensional central simple algebras
pl Tylko funkcje ' sqr ' i ' cube ' są zdefiniowane w algebrze kwaternionów
en Only the functions 'sqr ' and 'cube ' are defined in the quaternion algebra
pl Skończenie wymiarowe algebry skończonego reprezentacyjnego typu
en Finite dimensional algebras of finite representation type
pl Grupy Liego i ich algebry Liego
en Lie groups and thier Lie algebras
pl Wysysają do upadłego!/ And I know that if you love me, too/ What a wonderful world this would be/ Don' t know much about geography/ Don' t know much trigonometry/ Don' t know much about algebra/ Don' t know what a slide rule is for/ But I do know one and one is two/ And if this one could be with you
en They' re flunking everybody!And I know that if you love me, too What a wonderful world this would be
pl Algorytmiczne rozwiązanie problemu izomorfizmu dla reprezentacji algebry kanonicznej typu (4, 3, 2)
en An algorithmic solution of the isomorphism problem for representations of the canonical algebra of type (4,3,2).
pl Tak, ja w zeszłym semestrze cierpiałem przez algebrę
en I suffered through algebra last term
pl Algebry kwaternionów
en Quaternion algebras
pl Uogólnione algebry kwaternionów i ich zastosowania
en Generalized quaternion algebras and their applications
pl SQLToAlgebra - narzędzie do tłumaczenia zapytań SQL na wyrażenia algebry relacji i jego zastosowania
en SQLToAlgebra - a tool for translating SQL queries into relational algebra expressions and its applications
pl Badanie zanurzalności algebr częściowych za pomocą systemów przepisywania termów
en Studying embeddability of partial algebras by means of term rewriting systems
pl Algorytmiczne rozwiązania problemu izomorfizmu dla reprezentacji algebry kanonicznej typu (3, 3, 2)
en An algorithmic solution of the isomorphism problem for modules over the canonical algebra of the type (3, 3, 2)
pl Algorytmiczne rozwiązanie problemu krotności i izomorfizmu dla algebr strunowych na przykładzie reprezentacji kołczanów $\tilde{A}_n$
en Algorithmic solution of multiplicity and isomorphism problem for string algebras on example of representations of quivers of the type $\tilde{A}_n$
pl Zrezygnował z niej, żeby pomóc ci z pracą domową z algebry
en He bailed on her to help you with your algebra homework
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy algebra.Znalezione w 0,318 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.