wymowa: IPA: alˈɡɛbra  

Tłumaczenia na język angielski:

 • algebra       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  system for computation using letters or other symbols
   
  A branch of mathematics concerning the study of structure, relation and quantity.
   
  jeden z działów matematyki;
   
  system for computation
 • linear algebra   

Pozostałe znaczenia:

 
algebra
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór z określonymi na nim działaniami (struktura algebraiczna);
 
pot. potocznie środ. środowiskowy studenckie lekcja algebry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

algebra Banacha
Banach algebra
algebra Boole’a
Boolean algebra
algebra liniowa
linear algebra
C*-algebra
C*-algebra
sigma-algebra
sigma-algebra; sigma-field

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "algebra", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Program do optymalnego rozwiązywania wybranych problemów algebry liniowej.
en Software for optimized solving of selected linear algebra problems.
pl Rodzaj algebry
en Algebra type
pl Grupa multyplikatywna algebry kwaternionów
en Unit group of the quaternion algebra
pl Algebry drzew Brauera
en Brauer tree algebras
pl Algorytmiczne rozwiązanie problemu krotności i izomorfizmu dla algebr strunowych na przykładzie reprezentacji kołczanów $\tilde{A}_n$
en Algorithmic solution of multiplicity and isomorphism problem for string algebras on example of representations of quivers of the type $\tilde{A}_n$
pl Struktura i własności wyróżnionych typów algebr filialnych
en The structure and properties of selected types of filial algebras
pl Różne dowody podstawowego twierdzenia algebry
en Different proofs of the classical theorem of algebra
pl Skończenie wymiarowe centralne algebry proste
en Finite dimensional central simple algebras
pl Siedzę za tobą na lekcjach algebry i francuskiego
en I sit behind you in Government, Algebra and French
pl Algebry z dzieleniem
en Division algebras
pl Homologia i cohomologia Hochschilda Dg-algebr
en Hochschild homology and cohomology of Dg-algebras
pl Topologiczne dzielniki zera w algebrach Banacha
en Topological divisors of zero in Banach algebras
pl Uogólnione algebry kwaternionów i ich zastosowania
en Generalized quaternion algebras and their applications
pl Tak, ja w zeszłym semestrze cierpiałem przez algebrę
en I suffered through algebra last term
pl Zrezygnował z niej, żeby pomóc ci z pracą domową z algebry
en He bailed on her to help you with your algebra homework
pl Pierścień Burnside'a w algebrze i topologii.
en Burnside ring in algebra and topology
pl Reggie nie zdał nawet algebry
en No, but your job means something
pl Addytywne odwzorowania na algebrach macierzy zachowujące odwracalność lub osobliwość
en Additive maps on matrix algebras preserving invertibility or singularity
pl Widzisz, wiem, że oblałeś algebrę
en See, I know that you flunked algebra
pl Uwagi o Zasadniczym Twierdzeniu Algebry
en Notes on the fundamental Theorem of Algebra
pl Skończenie wymiarowe algebry rozdzielcze
en Finite dimensional separable algebras
pl Mówię o tej dwói, którą dostałaś z algebry./ I gorsze od tego
en I' m talking about this D you got in algebra.And worse than this
pl Grupy Liego i ich algebry Liego
en Lie groups and thier Lie algebras
pl Twierdzenie o reperezentacji W*- algebr na przestrzeni Hilberta
en The representation theorem for W*-algebras on Hilbert spaces
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy algebra.Znalezione w 0,225 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.