wymowa: IPA: alˈɡɛbra  

Tłumaczenia na język angielski:

 • algebra       
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  system for computation using letters or other symbols
   
  A branch of mathematics concerning the study of structure, relation and quantity.
   
  jeden z działów matematyki;
   
  system for computation
 • linear algebra   

Pozostałe znaczenia:

 
algebra
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór z określonymi na nim działaniami (struktura algebraiczna);
 
pot. potocznie środ. środowiskowy studenckie lekcja algebry

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

algebra Banacha
Banach algebra
algebra Boole’a
Boolean algebra
algebra liniowa
linear algebra
C*-algebra
C*-algebra
sigma-algebra
sigma-algebra; sigma-field

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "algebra", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Uwagi o Zasadniczym Twierdzeniu Algebry
en Notes on the fundamental Theorem of Algebra
pl Grupy Liego i ich algebry Liego
en Lie groups and thier Lie algebras
pl Siedzę za tobą na lekcjach algebry i francuskiego
en I sit behind you in Government, Algebra and French
pl Mówię o tej dwói, którą dostałaś z algebry./ I gorsze od tego
en I' m talking about this D you got in algebra.And worse than this
pl Kraty i Algebry Boole'a
en Lattices and Boolean Algebras
pl Reggie nie zdał nawet algebry
en No, but your job means something
pl Rano zajęta jestem greką i łaciną, popołudniami- francuskim i algebrą
en Mornings are taken up with Greek and Latin and afternoons with French and algebra
pl Tak, ja w zeszłym semestrze cierpiałem przez algebrę
en I suffered through algebra last term
pl Różne dowody podstawowego twierdzenia algebry
en Different proofs of the classical theorem of algebra
pl Zbiór zadań z algebry dla liceum
en Collection of problem in algebra for high school
pl Komutatory w algebrze operatorów
en Commutators in the algebra of operators
pl Grafy a algebra macierzy
en Graphs and matrix algebra
pl Zrezygnował z niej, żeby pomóc ci z pracą domową z algebry
en He bailed on her to help you with your algebra homework
pl Algorytmiczne rozwiązania problemu izomorfizmu dla reprezentacji algebry kanonicznej typu (3, 3, 2)
en An algorithmic solution of the isomorphism problem for modules over the canonical algebra of the type (3, 3, 2)
pl Skończenie wymiarowe centralne algebry proste
en Finite dimensional central simple algebras
pl Czy ty aby nie oblałeś algebry?
en Didn' t you flunk algebra?
pl Algorytmiczne rozwiązanie problemu izomorfizmu dla reprezentacji algebry kanonicznej typu (4, 3, 2)
en An algorithmic solution of the isomorphism problem for representations of the canonical algebra of type (4,3,2).
pl Rozkład Bruhat i algebry Hecke
en The Bruhat decomposition and Hecke algebras
pl Pierścień Burnside'a w algebrze i topologii.
en Burnside ring in algebra and topology
pl Algebra to gałąź matematyki.
en Algebra is a branch of mathematics.
pl Grupa multyplikatywna algebry kwaternionów
en Unit group of the quaternion algebra
pl Algorytmiczne rozwiązanie problemu krotności i izomorfizmu dla algebr strunowych na przykładzie reprezentacji kołczanów $\tilde{A}_n$
en Algorithmic solution of multiplicity and isomorphism problem for string algebras on example of representations of quivers of the type $\tilde{A}_n$
pl Zastosowania rachunku funkcyjnego w algebrach Banacha
en Application "function calculus " in Banach algebras
pl Twierdzenie o reperezentacji W*- algebr na przestrzeni Hilberta
en The representation theorem for W*-algebras on Hilbert spaces
pl Minory wiodące w numerycznej algebrze liniowej.
en Leading minors in numerical linear algebra
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 59 zdań frazy algebra.Znalezione w 0,62 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.