wymowa: IPA: alˈfabɛt    

Tłumaczenia na język angielski:

 • alphabet     
  (Noun  ) (noun   ) [hyphenation: al·fa·be·to;]
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
   
  an ordered set of letters used in a language
 • ABC     
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
 • Romanian alphabet   
  (Proper noun  )
   
  the alphabet used in the Romanian language
 • ABC’s   
 • a b c   
 • abecé   

Pozostałe znaczenia:

 
alphabet
 
uporządkowany zbiór znaków jakiegoś systemu znakowego, odpowiadających literom alfabetu

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

alfabet aramejski
Aramaic alphabet
Alfabet bułgarski
Romanization of Bulgarian
alfabet cyrylicki
Cyrillic alphabet
alfabet fonetyczny
phonetic alphabet
Alfabet fonetyczny NATO
NATO phonetic alphabet
alfabet grecki
greek alphabet
alfabet łaciński
latin alphabet; Latin alphabet
międzynarodowy alfabet fonetyczny
International Phonetic Alphabet
Międzynarodowy alfabet fonetyczny
International Phonetic Alphabet

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabet", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tutaj należy wprowadzić nazwę połączenia sieciowego. Nie ma żadnych ograniczeń przy wprowadzaniu nazwy połączenia poza wyobraźnią (lub dostępnymi literami alfabetu
en This is where you give a name to the network connection. It is limited only by your imagination (or alphabet
pl Chcesz, bym spróbowała alfabetu?
en Shall we practice that alphabet?
pl Henry Higgins, autor Powszechnego alfabetu
en I' m Henry Higgins, author of Higgins ' Universal Alphabet
pl Alfabety europejskieKCharSelect section name
en European Alphabets
pl Aby wesprzeć realizację tego prawa, Państwa Strony podejmują odpowiednie środki w celu zatrudnienia nauczycieli, w tym nauczycieli niepełnosprawnych, którzy mają kwalifikacje w zakresie używania języka migowego lub alfabetu Braille’a, oraz w celu wyszkolenia specjalistów i personelu pracujących na wszystkich szczeblach edukacji
en In order to help ensure the realisation of this right, States Parties shall take appropriate measures to employ teachers, including teachers with disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of education
pl Można tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiego
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
pl Alfabecie łacińskim?
en European writing?
pl W przypadku gdy w zapisie chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych lub szczególnych nazw krajowych używany jest alfabet inny niż łaciński, nazwa może również pojawić się w jednym lub więcej językach urzędowych Wspólnoty
en In the case of protected designations of origin or protected geographical indications or national specific designations using a non-Latin alphabet, the name may also appear in one or more official languages of the Community
pl Rewers narodowy monet euro przeznaczonych do obiegu nie powinien powtarzać żadnej informacji o nominale, ani żadnej jej części, nie powinien też powtarzać nazwy wspólnej waluty ani też jej części, chyba że wynika to ze stosowania innego alfabetu
en The national side of the euro coins intended for circulation should not repeat any indication of the denomination, or any parts thereof, of the coin, neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
pl Używaj alfabetu Morse' a
en Do the Navy SEAL signals
pl gatunek, zapisany przynajmniej alfabetem łacińskim, według nazwy botanicznej, która może być podana w skrócie i bez nazwy autorów, lub według nazwy zwyczajowej (można też podać obie nazwy
en species, indicated at least in Roman characters, under its botanical name, which may be given in abridged form and without the authors
pl Dobrowolny system etykietowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie Braille'a (oświadczenie pisemne)
en Voluntary system of labelling in Braille format on the packaging of industrial products (written declaration)
pl Myślałem, że znasz alfabet Morse' a
en I thought you knew Morse code
pl Nazwy są rejestrowane w oryginalnym alfabecie
en A name shall be registered in its original script
pl Zanim nauczymy się jak budować najnowsze w dziedzinie graficznych procesory, wyrecytujmy " Alfabet Elfów "
en Before we learn how to build The latestIn extreme graphic chipset Processors, Let' s recite the " Code of the elves, "
pl miesiąc, wyrażony za pomocą cyfr ‧ lub najwyżej czterech liter alfabetu
en the month, expressed in numbers from ‧ to ‧ or up to four letters of the alphabet
pl Taśmy magnetyczne i kasety przeznaczone do produkcji książek pisanych alfabetem Braille
en Magnetic tapes and cassettes for the production of Braille and talking books
pl ISO/IEC ‧ Informatyka-‧-bitowe jednobajtowe zestawy znaków graficznych-część ‧: alfabet łaciński/grecki
en ISO/IEC ‧ Information technology-‧ bit single-byte coded graphic character sets-Part ‧: Latin/Greek alphabet
pl & klettres; jest programem specjalnie zaprojektowanym jako pomoc w nauce alfabetu, a potem pojedyńczych sylab, w obcym języku. Użytkownikiem może być młode dziecko od dwóch i pół lat lub dorosły, który chce się nauczyć podstaw obcego języka
en & klettres; is an application specially designed to do help the user to learn alphabet in a new language and then to learn to read simple syllables. The user can be a young child aged from two and a half or an adult that wants to learn the basics of a foreign language
pl wymienionych w załączniku II, odpowiedzialnych za zainicjowanie i prowadzenie w regionie Naddniestrza w Republice Mołdowy kampanii zastraszania wobec mołdawskich szkół stosujących alfabet łaciński oraz zamykania tych szkół
en for the design and implementation of the campaign of intimidation and closure against Latin-script Moldovan schools in the Transnistrian region of the Republic of Moldova, as listed in Annex II
pl Oświadczenie pisemne nr 14/2011 złożone przez Konstantinosa Poupakisa, Richarda Howitta, Ádáma Kósę, Evę Lichtenberger i Cecilię Wikström w sprawie dobrowolnego systemu etykietowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie Braille'a zostało podpisane przez większość członków Parlamentu i zgodnie z art. 123 Regulaminu zostanie przekazane adresatom oraz opublikowane jako tekst przyjęty podczas obecnego posiedzenia, a nazwiska sygnatariuszy znajdą się w protokole.
en Written Declaration No 14 of 2011 submitted by Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger and Cecilia Wikström on a voluntary system of labelling in Braille format on the packaging of industrial products has been signed by more than the majority of Parliament's component Members and, in accordance with Rule 123 of the Rules of Procedure, it will be forwarded to its addressees and published in texts adopted by the current sitting and the names of the signatories will be in the minutes.
pl Była tam ta książka, Alfabet Wielkich Szefów kuchni lat ‧ i
en There' s this book, Alprine, Great Chefs of the ' ‧s and ' ‧s
pl Jednakże w przypadku gdy na monecie nie określono waluty przy użyciu alfabetu rzymskiego, tam gdzie jest to możliwe, jej nominał podano w nawiasach
en However, where the currency on the coins is not shown in roman script, where possible, its denomination in the list is shown in parenthesis
pl Rada Europejska uznała także, że nazwa jednej waluty musi być taka sama we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem istnienia różnych alfabetów
en whereas the European Council furthermore considered that the name of the single currency must be the same in all the official languages of the European Union, taking into account the existence of different alphabets
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 218 zdań frazy alfabet.Znalezione w 0,456 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.