wymowa: IPA: alˈfabɛt    

Tłumaczenia na język angielski:

 • alphabet     
  (Noun  ) (noun   ) [hyphenation: al·fa·be·to;]
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
   
  an ordered set of letters used in a language
 • ABC     
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
 • Romanian alphabet   
  (Proper noun  )
   
  the alphabet used in the Romanian language
 • ABC’s   
 • a b c   
 • abecé   

Pozostałe znaczenia:

 
alphabet
 
uporządkowany zbiór znaków jakiegoś systemu znakowego, odpowiadających literom alfabetu

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

alfabet aramejskiAramaic alphabet
alfabet braille'abraille
Alfabet bułgarskiRomanization of Bulgarian
alfabet cyrylickiCyrillic alphabet
alfabet fonetycznyphonetic alphabet
Alfabet fonetyczny NATONATO phonetic alphabet
alfabet greckigreek alphabet
alfabet łacińskilatin alphabet; Latin alphabet
alfabetu
alfabety
międzynarodowy alfabet fonetycznyInternational Phonetic Alphabet
Międzynarodowy alfabet fonetycznyInternational Phonetic Alphabet

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabet", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie znam alfabetu po szwedzkuI cannot say my ABC in Swedish
Wyśpiewujesz alfabetYou' re singing the alphabet
Nie później niż ‧ grudnia ‧ r. zostanie dokonany przegląd załącznika II, mający na celu stwierdzenie, czy znajdujące się w Naddniestrzu w Republice Mołdowy mołdowskie szkoły, w których obowiązuje alfabet łaciński zostały ponownie otwarte z dniem ‧ września ‧ r. oraz czy nauczyciele, rodzice uczniów i uczniowie tych szkół nie byli następnie poddawani zastraszaniu; w celu podjęcia decyzji co do tego, czy środki skierowane przeciwko osobom wymienionym w załączniku ‧ mogą zostać uchyloneAnnex ‧ shall be reviewed no later than ‧ December ‧ with a view to assess whether Latin-script Moldovan schools in the Transnistrian region of the Moldovan Republic have re-opened as from ‧ September ‧ and teachers, parents and students of these schools have subsequently not been subjected to continued intimidation, in order to decide whether restrictions against persons, listed in Annex II, can be lifted
Nazwy botaniczne roślin lub produktów wypełnia się w alfabecie łacińskim, niepoświadczone zmiany lub przekreślenia unieważniają danyThe botanical name of the plants or plant products shall be indicated in Latin characters; uncertified alterations or erasures shall invalidate the said plant passport
Można tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiegoHere you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
gatunek, zapisany przynajmniej alfabetem łacińskim, według nazwy botanicznej, która może być podana w skrócie i bez nazwy autorówspecies, indicated at least in Roman characters, under its botanical name, which may be given in abridged form and without the authors
To druga litera greckiego alfabetuThe second letter of the Greek alphabet
A co to da?Alfabet Morse' a. Możemy tak nadać wiadomośćMorse code, you can use this to transmit it through that
gatunek, zapisany przynajmniej alfabetem łacińskim, według nazwy botanicznej, która może być podana w skrócie i bez nazwy autorówspecies, indicated at least under its botanical name, which may be given in abridged form and without the authors
Nowy alfabet komunikacji masowej. Przekazy marketingowe adresowane do "Pokolenia Y".The new alphabet of mass communication. Marketing communication addressed to “Generation Y”.
Dla większej przejrzystości Strony odnotowują, że Stany Zjednoczone wymagają przedstawiania nazw pochodzenia czcionką alfabetu łacińskiego; dodatkowa prezentacja czcionką inną niż czcionka alfabetu łacińskiego jest opcjonalna i podlega wymogom prawnym Stanów Zjednoczonych; żadnego z postanowień art. ‧ lub niniejszego załącznika nie należy interpretować jako stanowiącego inaczejFor greater clarity, the Parties note that the United States requires that names of origin be presented in roman characters; additional presentations in non-roman characters are optional and subject to US legal requirements; and nothing in Article ‧ or this Annex shall be interpreted to require otherwise
B jest drugą literą alfabetu."B" is the second letter of the alphabet.
przypomina, że technologie informacyjno-komunikacyjne powinny być używane do promowania wielojęzyczności i podkreśla w związku z tym rolę i wykorzystywanie właściwego standardu międzynarodowego (ISO ‧), który umożliwia stosowanie alfabetów wszystkich języków, w europejskich i w krajowych systemach administracyjnych i mediachRecalls that information and communication technologies are to be used for promoting multilingualism and therefore emphasises the role and the use of the appropriate international standard (ISO ‧)- which allows for the representation of the alphabets of all languages- in European and Member States’ administrative systems and media
czy przy przesyłaniu do EBC aktualizacji KBC stosują alfabet łacińskiNCBs use the Roman alphabet when reporting updates to the ECB
Przy przekazywaniu aktualizacji KBC mogą stosować krajowy zbiór znaków i liter pod warunkiem, że stosują alfabet łaciński. KBC stosują kod Unicode w celu poprawnego odzwierciedlenia wszystkich zbiorów znaków specjalnych przy otrzymywaniu informacji z EBC poprzez system wymiany danych RIAD (Baza Danych Rejestru Instytucji i AktywówWhen reporting updates, NCBs may use their national character set, provided they use the Roman alphabet. NCBs shall use Unicode to correctly display all special character sets when receiving information from the ECB via the RIAD Data Exchange System
nazwa produktu ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ lub ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (lub w alfabecie łacińskim XYGALO SITEIAS lub XIGALO SITEIAS), a następnie słowa Protected Designation of Origin (chroniona nazwa pochodzenia), bądź równoznaczne wyrażenie w innym języku lub językach w alfabecie łacińskim lub innymthe product name ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ or ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (and/or in Latin characters XYGALO SITEIAS or XIGALO SITEIAS) followed by the words Protected Designation of Origin, or the equivalent in (an)other language(s) using the Latin or other script
Od A do Z czyli biografia Agnieszki Osieckiej w alfabecie wspomnieńFrom A to Z: Biography of Agnieszka Osiecka in the alphabet of memories
Nazwy są rejestrowane w oryginalnym alfabecieA name shall be registered in its original script
Zaczął od nauki alfabetuStarted walking him through his ABC' s
Ponadto poprzez zewnętrzne opakowanie nie dało się odczytać tekstu pisanego alfabetem Braille’ a, ponieważ celofan jest śliski i przemieszcza się przy dotykaniuFurthermore the Braille text could not be read through the outer packaging as the cellophane is slippery and moves when touched
pełne nazwisko i imię posiadacza (zapisane alfabetem łacińskim, również wtedy gdy pisownia języka danego kraju jest inna niż alfabet łacińskiname of holder in full (in roman alphabet also if script of national language is other than roman
Wielkie litery alfabetuUpper Alphabetical
Kiedy oryginalnym alfabetem nie jest alfabet łaciński, wraz z nazwą w oryginalnym alfabecie rejestruje się jej transkrypcję w alfabecie łacińskimWhere the original script is not in Latin characters, a transcription in Latin characters shall also be registered together with the name in its original script
Jeżeli dyrektywa zawiera różne daty wykonania odnoszące się do różnych norm technicznych, należy dodać literę alfabetu dla określenia normy, zgodnie z którą udzielono homologacjiShould a Directive contain different implementation dates referring to different technical standards, an alphabetical character shall be added to specify to which standard the approval was granted
Zgłaszając aktualizacje, KBC mogą używać zestawu znaków języka krajowego, pod warunkiem że użyją alfabetu łaciń skiegoWhen reporting updates, NCBs may use their national character set, provided they use the Roman alphabet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 218 zdań frazy alfabet.Znalezione w 0,271 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.