wymowa: IPA: alˈfabɛt    

Tłumaczenia na język angielski:

 • alphabet     
  (Noun  ) (noun   ) [hyphenation: al·fa·be·to;]
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
   
  an ordered set of letters used in a language
 • ABC     
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
 • Romanian alphabet   
  (Proper noun  )
   
  the alphabet used in the Romanian language
 • ABC’s   
 • a b c   
 • abecé   

Pozostałe znaczenia:

 
alphabet
 
uporządkowany zbiór znaków jakiegoś systemu znakowego, odpowiadających literom alfabetu

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

alfabet aramejski
Aramaic alphabet
Alfabet bułgarski
Romanization of Bulgarian
alfabet cyrylicki
Cyrillic alphabet
alfabet fonetyczny
phonetic alphabet
Alfabet fonetyczny NATO
NATO phonetic alphabet
alfabet grecki
greek alphabet
alfabet łaciński
latin alphabet; Latin alphabet
międzynarodowy alfabet fonetyczny
International Phonetic Alphabet
Międzynarodowy alfabet fonetyczny
International Phonetic Alphabet

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabet", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl 'A' to pierwsza litera alfabetu.
en A is the first letter of the alphabet.
pl Taśmy magnetyczne i kasety przeznaczone do produkcji książek pisanych alfabetem Braille
en Magnetic tapes and cassettes for the production of Braille and talking books
pl Rada Europejska uznała także, że nazwa jednej waluty musi być taka sama we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem istnienia różnych alfabetów
en whereas the European Council furthermore considered that the name of the single currency must be the same in all the official languages of the European Union, taking into account the existence of different alphabets
pl W drodze wyjątku, z powodów technicznych numer ten może zajmować dwie linie, jednak w takim wypadku w żadnej z trzech części nie mogą występować przerwy, a początek i zakończenie obu linii muszą być oznaczone znakiem, który nie jest ani cyfrą arabską, ani literą alfabetu łacińskiego
en By way of exception and for technical reasons it may also occupy two lines
pl To prymitywna forma komunikacji znana jako alfabet Morse' a
en It' s a primitive form of communication known as Morse Code
pl Zarządca infrastruktury może dodać kolejne litery, razem z wymową dla każdej dodanej litery, jeżeli wymaga tego alfabet używanego przez niego języka lub języków operacyjnych
en The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
pl Alfabet Zodiakalny
en The Zodiac Alphabet
pl Jednakże w przypadku, gdy oznaczenie waluty na monecie jest podane przy użyciu alfabetu innego niż łaciński, jej nominał podano w miarę możliwości w nawiasach
en However, where the currency on the coins is not shown in roman script, where possible, its denomination in the list is shown in parenthesis
pl Nowy alfabet komunikacji masowej. Przekazy marketingowe adresowane do "Pokolenia Y".
en The new alphabet of mass communication. Marketing communication addressed to “Generation Y”.
pl W przypadku pojazdów w gestii posiadaczy z siedzibą w państwie, w którym nie jest używany alfabet łaciński, po oznaczeniu VKM może następować jego tłumaczenie na używany w tym państwie alfabet, oddzielone od oznaczenia VKM ukośnikiem
en For vehicles of keepers that reside in a country that does not use the Latin alphabet, a translation of the VKM in its own alphabet may be applied behind the VKM separated from it by a slash-sign
pl Nazwy botaniczne roślin lub produktów wypełnia się w alfabecie łacińskim, niepoświadczone zmiany lub przekreślenia unieważniają dany
en The botanical name of the plants or plant products shall be indicated in Latin characters; uncertified alterations or erasures shall invalidate the said plant passport
pl Mogę używać alfabetu Morsa?
en May I use Morsecode?
pl Funkcja ROT () szyfruje tekst zamieniając każdą literę z ‧-tą po niej według alfabetu. Jeśli ‧-ta pozycja jest poza literą Z, nastepuje powrót do litery A (rotacja
en The ROT() function encrypts text by replacing each letter with the one ‧ places along in the alphabet. If the ‧th position is beyond the letter Z, it begins again at A (rotation
pl Jednakże w przypadku gdy na monecie nie określono waluty używając alfabetu rzymskiego, tam gdzie jest to możliwe, jej nominał podano w nawiasach
en However where the currency on the coins is not shown in roman script, where possible, its denomination in the list is shown in parenthesis
pl Można tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiego
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
pl Konwersja znaków alfabetu łacińskiego na greckie
en Converts a Latin character to a Greek symbol
pl Znakowanie obejmuje: a)-w górnej części, dwie pierwsze litery w alfabecie łacińskim (wielkie) nazwy państwa wywozu
en The health marking shall consist of the following: (a)-on the upper part, the first two letters in latin script (in capitals) of the name of the exporting country
pl wymienionych w załączniku II, odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie w Naddniestrzu w Republice Mołdowy kampanii zastraszania oraz zamykanie mołdowskich szkół, w których obowiązuje alfabet łaciński
en for the design and implementation of the intimidation and closure campaign against Latin-script Moldovan schools in the Transnistrian region of the Moldovan Republic, as listed in Annex II
pl & klettres; posiada cztery poziomy. Poziom ‧ i ‧ służą do nauki alfabetu a poziomy ‧ i ‧ sylab. Dla bardzo młodych dzieci (‧, ‧ lat), jest zalecane aby grały one pod opieką osoby dorosłej
en & klettres; has ‧ levels. Levels ‧ and ‧ deal with the alphabet and levels ‧ and ‧ concern syllables. For a very young child (‧/‧ to ‧), I would suggest that he/she is sitting on your lap in front of the computer and that you do the game together
pl Należy ustanowić szczegółowe zasady dotyczące nazw, które nie są podawane w alfabecie łacińskim, oraz rejestracji w więcej niż jednym języku
en Specific rules for names not in Latin characters and for registrations in more than one language should be laid down
pl Jednakże, w przypadku gdy na monecie nie określono waluty, używając alfabetu rzymskiego, tam, gdzie jest to możliwe, jej nominał podano w nawiasach
en However, where the currency on the coins is not shown in roman script, where possible, its denomination in the list is shown in parenthesis
pl przypomina, że technologie informacyjno-komunikacyjne powinny być używane do promowania wielojęzyczności i podkreśla w związku z tym rolę i wykorzystywanie właściwego standardu międzynarodowego (ISO ‧), który umożliwia stosowanie alfabetów wszystkich języków, w europejskich i w krajowych systemach administracyjnych i mediach
en Recalls that information and communication technologies are to be used for promoting multilingualism and therefore emphasises the role and the use of the appropriate international standard (ISO ‧)- which allows for the representation of the alphabets of all languages- in European and Member States’ administrative systems and media
pl Serbskie pliki danych (cyrylica i alfabet łaciński
en Serbian (Cyrillic and Latin) data files
pl Według alfabetu, tyle że od końca
en Alphabetically, in reverse.I started with " Z. "
pl Można wykorzystywać wszystkie ‧ liter alfabetu łacińskiego
en All ‧ letters of the Latina alphabet may be used
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 218 zdań frazy alfabet.Znalezione w 0,743 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.