wymowa: IPA: alˈfabɛt    

Tłumaczenia na język angielski:

 • alphabet     
  (Noun  ) (noun   ) [hyphenation: al·fa·be·to;]
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  an ordered set of letters used in a language
 • ABC     
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
 • Romanian alphabet   
  (Proper noun  )
   
  the alphabet used in the Romanian language
 • ABC's   
 • ABC’s   
 • a b c   
 • abecé   
 • basic principle   
  (Noun  )
 • basics   
  (Noun  )
 • bedrock   
  (Noun  ) (noun   )
 • fundamental principle   
  (Noun  )
 • fundamentals   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
alphabet
 
uporządkowany zbiór znaków jakiegoś systemu znakowego, odpowiadających literom alfabetu

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (19)

alfabet aramejski
Aramaic alphabet
Alfabet bułgarski
Romanization of Bulgarian
alfabet cyrylicki
Cyrillic alphabet
alfabet fonetyczny
phonetic alphabet; sound alphabet
Alfabet fonetyczny NATO
NATO phonetic alphabet
alfabet grecki
greek alphabet; Greek alphabet
alfabet grecki w:pl
Greek alphabet
alfabet łaciński
latin alphabet; Latin alphabet; Latin script; Roman alphabet; Roman script
alfabet migany
finger spelling; fingerspelling
alfabet Morse’a
Morse; Morse code; international Morse code
alfabet palcowy
finger spelling; fingerspelling
międzynarodowy alfabet fonetyczny
International Phonetic Alphabet
Międzynarodowy alfabet fonetyczny
International Phonetic Alphabet
nazwa alfabetu
language script

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabet", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wraz z uznaniem języka bułgarskiego jako autentycznego języka traktatów, a także jako języka oficjalnego i roboczego, który będzie używany przez instytucje Unii Europejskiej, cyrylica stanie się jednym z trzech alfabetów oficjalnie używanych w Unii Europejskiej
en With the recognition of Bulgarian as an authentic language of the Treaties as well as an official and working language to be used by the institutions of the European Union, the Cyrillic alphabet will become one of the three alphabets officially used in the European Union
pl 'A' to pierwsza litera alfabetu.
en A is the first letter of the alphabet.
pl czy przy przesyłaniu do EBC aktualizacji KBC stosują alfabet łaciński
en NCBs use the Roman alphabet when reporting updates to the ECB
pl Funkcja ROT () szyfruje tekst zamieniając każdą literę z ‧-tą po niej według alfabetu. Jeśli ‧-ta pozycja jest poza literą Z, nastepuje powrót do litery A (rotacja
en The ROT() function encrypts text by replacing each letter with the one ‧ places along in the alphabet. If the ‧th position is beyond the letter Z, it begins again at A (rotation
pl Alfabecie łacińskim?
en European writing?
pl Nie później niż dnia ‧ grudnia ‧ r. zostanie dokonany przegląd załącznika II, mający na celu stwierdzenie, czy znajdujące się w Naddniestrzu w Republice Mołdowy mołdawskie szkoły, w których obowiązuje alfabet łaciński, zostały ponownie otwarte z dniem ‧ września ‧ r. oraz czy nauczyciele, rodzice uczniów i uczniowie tych szkół nie byli następnie poddawani stałemu zastraszaniu, w celu podjęcia decyzji co do tego, czy środki skierowane przeciwko osobom, o których mowa w załączniku II, mogą zostać uchylone
en Annex ‧ shall be reviewed no later than ‧ December ‧ with a view to assessing whether Latin-script Moldovan schools in the Transnistrian region of the Moldovan Republic have re-opened as from ‧ September ‧ and teachers, parents and students of these schools have subsequently not been subjected to continued intimidation, in order to decide whether restrictions against persons, listed in Annex II, can be lifted
pl przypomina, że technologie informacyjno-komunikacyjne powinny być używane do promowania wielojęzyczności i podkreśla w związku z tym rolę i wykorzystywanie właściwego standardu międzynarodowego (ISO ‧), który umożliwia stosowanie alfabetów wszystkich języków, w europejskich i w krajowych systemach administracyjnych i mediach
en Recalls that information and communication technologies are to be used for promoting multilingualism and therefore emphasises the role and the use of the appropriate international standard (ISO ‧)- which allows for the representation of the alphabets of all languages- in European and Member States’ administrative systems and media
pl Można wykorzystywać wszystkie ‧ liter alfabetu łacińskiego
en All ‧ letters of the Latina alphabet may be used
pl Zgłaszając aktualizacje, KBC mogą używać zestawu znaków języka krajowego, pod warunkiem że użyją alfabetu łacińskiego. KBC stosują kod Unicode w celu poprawnego odzwierciedlenia wszystkich zbiorów znaków specjalnych przy otrzymywaniu informacji z EBC poprzez system wymiany danych RIAD (Baza Danych Rejestru Instytucji i Aktywów
en When reporting updates, NCBs may use their national character set, provided they use the Roman alphabet. NCBs shall use Unicode to correctly display all special character sets when receiving information from the ECB via the Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System
pl Zanim nauczymy się jak budować najnowsze w dziedzinie graficznych procesory, wyrecytujmy " Alfabet Elfów "
en Before we learn how to build The latestIn extreme graphic chipset Processors, Let' s recite the " Code of the elves, "
pl Można tu wybrać wariant wybranego dodatkowego układu klawiatury. Warianty zwykle odpowiadają różnym mapom klawiatury dla tego samego języka. Na przykład układ ukraiński może mieć cztery warianty: podstawowy, z klawiszami Windows, maszynistki oraz fonetyczny (każda litera ukraińska jest umieszczona na odpowiadającej jej literze alfabetu łacińskiego
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
pl Próbowałeś alfabetu?
en You ever tried doing the alphabet?
pl Jednakże w przypadku, gdy oznaczenie waluty na monecie jest podane przy użyciu alfabetu innego niż łaciński, jej nominał podano w miarę możliwości w nawiasach
en However, where the currency on the coins is not shown in roman script, where possible, its denomination in the list is shown in parenthesis
pl państwo pochodzenia, oznaczona literami alfabetu łacińskiego o wysokości co najmniej ‧ mm
en country of origin, printed in Roman letters at least ‧ mm high
pl Agencja udostępnia elektroniczną wersję struktury graficznej wysokiej rozdzielczości, która obejmuje czcionki OpenType (Myriad Pro oraz Minion Pro dostępne we wszystkich alfabetach języków UE) oraz rozmiary czcionek, jakie należy stosować
en The Agency shall provide electronic version of the high definition graphic lay-out, which shall include open-type fonts (Myriad Pro and Minion Pro, available in all alphabets of EU languages) and dimensions to be used for fonts
pl Dotyczy: publikowania dokumentów unijnych w alfabecie Braille'a
en Subject: European publications in Braille
pl Henry Higgins, autor Powszechnego alfabetu
en I' m Henry Higgins, author of Higgins ' Universal Alphabet
pl miesiąc, wyrażony za pomocą cyfr ‧ lub najwyżej czterech liter alfabetu
en the month, expressed in numbers from ‧ to ‧ or up to four letters of the alphabet
pl Coś jak alfabet?
en Like an alphabet?
pl Konwersja znaków alfabetu łacińskiego na greckie
en Converts a Latin character to a Greek symbol
pl Artykuł ‧ akapit trzeci rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ stanowi, iż w przypadku udostępnienia odpowiednich norm międzynarodowych Rejestr dokonuje rejestracji nazw domen we wszystkich alfabetach języków urzędowych Wspólnoty
en The third paragraph of Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ provides that the Registry shall perform the registration of domain names in all the alphabetic characters of the official languages of the Community when adequate international standards become available
pl & klettres; posiada cztery poziomy. Poziom ‧ i ‧ służą do nauki alfabetu a poziomy ‧ i ‧ sylab. Dla bardzo młodych dzieci (‧, ‧ lat), jest zalecane aby grały one pod opieką osoby dorosłej
en & klettres; has ‧ levels. Levels ‧ and ‧ deal with the alphabet and levels ‧ and ‧ concern syllables. For a very young child (‧/‧ to ‧), I would suggest that he/she is sitting on your lap in front of the computer and that you do the game together
pl W przypadku pojazdów w gestii posiadaczy z siedzibą w państwie, w którym nie jest używany alfabet łaciński, po oznaczeniu VKM może następować jego tłumaczenie na używany w tym państwie alfabet, oddzielone od oznaczenia VKM ukośnikiem
en For vehicles of keepers that reside in a country that does not use the Latin alphabet, a translation of the VKM in its own alphabet may be applied behind the VKM separated from it by a slash-sign
pl Alfabet Zodiakalny
en The Zodiac Alphabet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 218 zdań frazy alfabet.Znalezione w 0,327 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.