Tłumaczenia na język angielski:

  • actor's   
  • histrionic   
    (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
Teatralny
 
artystyczny, teatralny
 
odnoszący się do aktora, właściwy aktorowi
 
przestarz. komediancki
 
estradowy, filmowy, deklamatorski
 
recytatorski, interpretatorski

Przykładowe zdania z "aktorski", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dobra robota, nawiasem mówiąc.Kto by się spodziewał, że Anioł ma talent aktorski?
en Who knew Angel had the acting chops?
pl Metoda aktorska Michaiła Czechowa w teatrze i w filmie
en Michael Chekhov acting technique in theatre and film
pl Miała niezwykły talent aktorski
en Evidently had great acting talent
pl Zespół aktorski
en Dramaturg Team
pl Raczej o kierunku aktorskim
en Yeah, but I' m thinkin ' more along the lines of performance art
pl Prawdziwy geniusz Chaplinależy w sposobie w jakim umiał przedstawiać ten psychologiczny moment rozpoznania na poziomie formy, muzyki, wizualnym, oraz w tym samym czasie, na poziomie gry aktorskiej
en The true genius of Chaplin resides in the way he was able to stage this psychological moment of recognition at the level of form, music, visual aspect, and at the same time, at the level of acting
pl Śpiew, taniec, szkoła aktorska
en Singing, acting, dancing lessons
pl Gra aktorska Mai Komorowskiej na przykładzie "Szczęśliwych dni" Samuela Becketta i "Mimo wszystko" Johna Murrella
en Maja Komorowska's acting based on "Happy Days" of Samuel Beckett and "Memoir" of John Murrelll
pl Bren, a raczej Pani Lilly, zdecydowała pokazać próbkę swoich aktorskich możliwości
en Brynn, or Lady Lilly, as I refer to her, is going to perform a little audition for you
pl Losy zawodowe absolwentów Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego z lat 2002-2009
en Professional career of actors who graduated from Ludwik Solski State Drama School in Cracow in years 2002-2009
pl Wygiął mój kunszt aktorski
en Flexed my acting chops, as it were
pl Korelaty osobowościowe wyboru studiów aktorskich.
en Personality correlations of choosing Acting School.
pl Mówimy kto jest kim w aktorskim światku
en It is a who' s who of stars
pl Sztuka aktorska onnagatata w teatrze kabuki. Pomiędzy pięknem kobiecości a urokiem wakashu
en Onnagata`s performing art in the Kabuki theatre. Between feminie beauty and wakashu charm
pl Ale to wymagało zdolności aktorskich
en But if that meant being good at drama, forget it
pl Aktorskiemu duchowi, wierze i wytrwalosci, która nas nie zawodzi
en To the spirit of all actors for their faith and endurance which never fails them
pl " Jej grę aktorską trudno ocenić, choć zdaniem recenzenta wyznaczyła nowy poziom dna "
en Of her acting it is absolutely impossible to say anything except...... that, in the opinion of this reviewer, it represents a new low
pl Brak mu talentu aktorskiego.
en He lacks the talent to be an actor.
pl Uważam również, iż należy chronić interpretacje aktorskie, szczególnie w okresie, w którym twórczość artystyczna jest tak ważna i gdy zmiany technologiczne mogą pomóc w zabezpieczeniu dochodu dla artystów.
en I also consider that actors' interpretations should be protected, especially in a period in which artistic creation is important and when technological developments can be a help in safeguarding income for artists.
pl Autoportret aktorski - analiza dyskursu autobiograficznego. "Listy Gabrieli Zapolskiej" oraz "Listy" i "Pamiętnik" Ireny Solskiej
en Actor's self-portrait - analysis of autobiographical discourse. "Gabriela Zapolska's Letters" and Irena Solska's "Letters" and "Journal"
pl Przegląd Piosenki Aktorskiej w latach 1995 - 2005. Dyrekcja artystyczna Romana Kołakowskiego.
en Review of Stage Songs in Wrocław under the artistic direction of Roman Kołakowski from 1995 to 2005
pl kompetencje psychodramatyczne dzieci w wieku wczesnoszkolnym rozumiane jako dyspozycje do wchodzenia w role aktorskie i społeczne
en psychodramatic competence of primary school children as an evidence of their social aptitude and social role readiness
pl Postać Hjalmara Ekdala z "Dzikiej kaczki" Henrika Ibsena jako rola aktorska - filmowa (Jeremy Irons), telewizyjna (Piotr Machalica) i teatralna (Sławomir Maciejewski)
en The character of Hjalmar Ekdal from
pl Przygotujcie się na takie niespodzianki jak...... dzień muzycznych talentów, aktorskich i tanecznych
en Prepare for what promises to be...... a day of astounding musical, theatrical and dancing talent
pl Pochodzisz z aktorskiej rodziny?
en So, are you from a show- business family?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 50 zdań frazy aktorski.Znalezione w 0,46 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.