wymowa: IPA: ˈadrɛs /ˈadrɛs/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • address             
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  direction for letters
   
  To reference a particular storage location.
   
  Direction or superscription of a letter, or the name, title, and place of residence of the person addressed.
   
  informacje o tym, gdzie znajduje się jakiś budynek lub gdzie ktoś mieszka
   
  direction for letters
 • ability         
  (noun   )
 • accomplishment     
  (noun   )
 • adress   
 • aptitude   
  (noun   )
 • competence   
  (noun   )
 • direct         
  (advb, verb, adjv   )
 • direction             
  (noun   )
 • expertness   
  (noun   )
 • locator   
  (noun   )
 • skilfulness   
 • superscription   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(postal) address

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

adres abonenta powiadomienianotification subscriber address
adres bezwzględnyabsolute address; real address
adres bramygateway address
adres do korespondencjiforwarding address
adres domowyhome address
adres dostawyship-to address; delivery address
adres e-mailaddress; e-mail address; e-mail
adres emisjibroadcast address
adres ethernetowyEthernet address
Adres gettysburskiGettysburg Address
adres hiperłączahyperlink address
adres internetowyweb address; world wide web; www; Internet address
adres mobilnymobile address
adres na fakturzebilling address
adres narożnikacorner address
adres obcyforeign address
adres odbiorcydelivery address
adres odbiorcy fakturybill-to address
adres pamięcimemory address
adres pocztowyaddress; mailing address
adres publikacyjnypublication reference
adres punktu końcowegoendpoint address
adres serweraserver address
adres sieciowy klastracluster network address
adres sprzężenia zwrotnegoloopback address
adres transportutransport address
adres URLUniform Resource Locator
adres wirtualnyvirtual address
adres wysyłkowymailing address; shipping address
adres zdarzeniaevent address
adres związany z kontraktemcontract address
adres zwrotnyreturn address
adres, na który dostarczana jest pocztamailing address
agent ponownego zapisywania adresówAddress Rewriting agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach przychodzącychAddress Rewriting Inbound agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach wychodzącychAddress Rewriting Outbound agent
alternatywny adres e-mailalternate e-mail address
dynamiczny adres IPdynamic IP address
gromadzenie adresów e-maile-mail harvesting; e-mail address harvesting
informacje o adresie na fakturzebilling address information
Informacje o adresie udostępnionymShared Address Information
internetowy adres e-mailinternet e-mail address
kierować coś pod czyimś adresemto address sth to sb
klasa adresuaddress class
konwersja bitowa adresówthunking
lista adresówaddress list
lokalizator adresuaddress locator
maska adresówaddress mask
Nazwa adresuAddress Name
niewłaściwy adreswrong address
obcy adresforeign-address
pasek adresuaddress bar; breadcrumb bar
pod jakim adresem ona mieszkaat what address does she live
podać swój adresto give one's address
ponowne zapisywanie adresówaddress rewriting
protokół rozpoznawania adresówAddress Resolution Protocol
pula adresówaddress pool
rejestr adresów podstawowychbase address register
rekord adresuaddress record
rozszerzenie adresu fizycznegophysical address expansion; physical address extension
składnik adresuaddress component
translator adresów sieciowychnetwork address translation
usługa rozpoznawania adresów multiemisjimulticast address resolution service
wysłać list pod czyimś adresemto send a letter to sb's address
zakres adresówaddress range
zawiadomienie nowym adresie wysyłkowymnotice of new mailing address

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "adres", pamięć tłumaczeniowa

add example
Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin przekazują sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesyłać wydane w innych państwach formularze poświadczające homologację, rozszerzenie, odmowę lub cofnięcie homologacjiThe Parties to the Agreement applying this Regulation shall communicate to the United Nations secretariat the names and addresses of the technical services responsible for conducting approval tests and of the administrative departments which grant approval and to which forms certifying approval or extension, or refusal or withdrawal of approval, or of production definitely discontinued, issued in other countries, are to be sent
W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w ‧. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego Państwa Członkowskiego lub państwa EFTAWhen the code of a maintainer does not appear in the ‧rd complete edition, the name of the maintainer and his address may be obtained from the authority indicated in the list for the Member State or EFTA country concerned
Zlecenie obsługi zostanie usankcjonowane umową zgodną ze wzorem, który można otrzymać, wyłącznie wraz z warunkami przetargu i wszelkimi pozostałymi niezbędnymi informacjami, występując do organu zlecającego, pod adresemThe concession of the service will be governed by an agreement based on a model which may be obtained, together with the tender dossier and any other relevant information, from the following address
Spotkanie wierzycieli odbędzie się w czwartek dnia ‧ grudnia ‧ r. o godz. ‧:‧ pod adresem Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut ‧, ‧ ReykjavikA creditors’ meeting will be held on Thursday, ‧ December ‧, at ‧:‧ am at Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut ‧, ‧ Reykjavík, Iceland
Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej (Internet lub X.‧), które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroliSuch information shall include the following where they exist: names, telephone, telex and fax numbers, and e-mail addresses (Internet or X.‧) which may be used for general communications between Control Centres
Jeżeli producent wyznaczył swojego przedstawiciela, nazwa i adres przedstawiciela producentaIf applicable, name and address of manufacturer's authorised representative
Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji aktywnejName and address of the manufacturers of the biological active substance
W ośrodkach informacji każdy zainteresowany obywatel oraz Komisja uzyskają wszelkie informacje i adresy istotne w procedurze uznawaniaThese contact points will provide any citizen who so requests and the Commission with all the information and addresses relevant to the recognition procedure
Adres producentaAddress of manufacturer
poprzedni adres) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧ W, Palos Hills, Illinois, ‧, Stany Zjednoczoneformer location) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧W, Palos Hills, Illinois, ‧, United States of America
Adres i termin składania wnioskówAddress and closing date for submission of proposals
Adres e-mailE-mail address
Dodatkowe informacje: a) adres bez zmian; b) w listopadzie ‧ r. przeniesiony z aresztu w Stanach Zjednoczonych do JemenuOther information: (a) Address is previous address, (b) transferred from United States custody to Yemen in November
Adres internetowyWeb address
w przypadku ÖP: świadczenie usług w zakresie adresowanych przesyłek listowych i paczek pocztowych, prenumerat, przesyłek bez adresu, usług online oraz usług logistycznych itdÖP: services in the area of addressed letter mail and parcels, newspapers, unaddressed mail, electronic services, logistic services, etc
dostarcza Komisji, dwa razy w roku, w styczniu i lipcu, nazwy i adresy zatwierdzonych producentów wraz z ich urzędowymi numerami rejestracjiforward to the Commission twice yearly, in the months of January and July, the names and addresses of the authorized producers together with their official registration numbers
Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji nazwę i adres organu koordynującego wyznaczonego zgodnie z ustEach Member State shall communicate to the Commission the name and address of the coordinating authority appointed in accordance with paragraph
Jeśli tak nie jest, proszę podać adres, pod który można zwrócić się o informacjeIf this is not the case, please indicate the contact details where the information can be requested
{ Nazwa i adres } { Tel } { Faks } { e-mail }{ Name and address } { tel } { fax } { e-mail }
Nazwa i adres producentaName and address of manufacturer
Adres strony internetowej przekazywany jest Komisji wraz z informacjami dotyczącymi pomocy wymaganymi na mocy ustThe address of the website shall be communicated to the Commission together with the summary of the information regarding the aid required pursuant to paragraph
Elektroniczną wersję wniosku wraz z dokumentami uzupełniającymi należy przesłać na poniższy adres e-mailAn electronic version of the application together with the supporting documents must be submitted to the following e-mail address
nazwę i adres producenta i, jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela, również jego nazwę i adresthe name and address of the manufacturer and, if the application is lodged by the authorised representative, his name and address in addition
Pełny adres i pieczęć producentaManufacturer
Niżej podpisany(-a) uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane na jeden z jego adresów do doręczeń lub złożone tam na piśmie, zostaną uznane za należycie doręczoneThe undersigned acknowledges that all correspondence and notices and any formalities or procedures relating to this undertaking addressed to or effected in writing at one of his or her addresses for service shall be accepted as duly delivered to him or her
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17397 zdań frazy adres.Znalezione w 2,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.