wymowa: IPA: ˈadrɛs /ˈadrɛs/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • address             
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  direction for letters
   
  To reference a particular storage location.
   
  Direction or superscription of a letter, or the name, title, and place of residence of the person addressed.
   
  informacje o tym, gdzie znajduje się jakiś budynek lub gdzie ktoś mieszka
   
  direction for letters
 • ability         
  (noun   )
 • accomplishment     
  (noun   )
 • adress   
 • aptitude   
  (noun   )
 • competence   
  (noun   )
 • direct         
  (advb, verb, adjv   )
 • direction             
  (noun   )
 • expertness   
  (noun   )
 • locator   
  (noun   )
 • skilfulness   
 • superscription   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(postal) address

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

adres abonenta powiadomienia
notification subscriber address
adres bezwzględny
absolute address; real address
adres bramy
gateway address
adres do korespondencji
forwarding address
adres domowy
home address
adres dostawy
ship-to address; delivery address
adres e-mail
address; e-mail address; e-mail
adres emisji
broadcast address
adres ethernetowy
Ethernet address
Adres gettysburski
Gettysburg Address
adres hiperłącza
hyperlink address
adres internetowy
web address; world wide web; www; Internet address
adres mobilny
mobile address
adres na fakturze
billing address
adres narożnika
corner address
adres obcy
foreign address
adres odbiorcy
delivery address
adres odbiorcy faktury
bill-to address
adres pamięci
memory address
adres pocztowy
address; mailing address
adres publikacyjny
publication reference
adres punktu końcowego
endpoint address
adres serwera
server address
adres sieciowy klastra
cluster network address
adres transportu
transport address
adres URL
Uniform Resource Locator
adres wirtualny
virtual address
adres wysyłkowy
mailing address; shipping address
adres zdarzenia
event address
adres zwrotny
return address
alternatywny adres e-mail
alternate e-mail address
dynamiczny adres IP
dynamic IP address
gromadzenie adresów e-mail
e-mail harvesting; e-mail address harvesting
informacje o adresie na fakturze
billing address information
Informacje o adresie udostępnionym
Shared Address Information
internetowy adres e-mail
internet e-mail address
klasa adresu
address class
lista adresów
address list
lokalizator adresu
address locator
maska adresów
address mask
Nazwa adresu
Address Name
niewłaściwy adres
wrong address
obcy adres
foreign-address
pasek adresu
address bar; breadcrumb bar
pod jakim adresem ona mieszka
at what address does she live
podać swój adres
to give one's address
protokół rozpoznawania adresów
Address Resolution Protocol
pula adresów
address pool
rejestr adresów podstawowych
base address register
rekord adresu
address record
rozszerzenie adresu fizycznego
physical address expansion; physical address extension
składnik adresu
address component
translator adresów sieciowych
network address translation
usługa rozpoznawania adresów multiemisji
multicast address resolution service
wysłać list pod czyimś adresem
to send a letter to sb's address
zakres adresów
address range
zawiadomienie nowym adresie wysyłkowym
notice of new mailing address

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "adres", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin przekazują sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesyłać wydane w innych państwach formularze poświadczające homologację, rozszerzenie, odmowę lub cofnięcie homologacji
en The Parties to the Agreement applying this Regulation shall communicate to the United Nations secretariat the names and addresses of the technical services responsible for conducting approval tests and of the administrative departments which grant approval and to which forms certifying approval or extension, or refusal or withdrawal of approval, or of production definitely discontinued, issued in other countries, are to be sent
pl W przypadku gdy numer podmiotu odpowiedzialnego za zachowanie odmiany nie pojawia się w ‧. pełnym wydaniu, jego nazwę i adres można otrzymać z instytucji wskazanej w wykazie dla odpowiedniego Państwa Członkowskiego lub państwa EFTA
en When the code of a maintainer does not appear in the ‧rd complete edition, the name of the maintainer and his address may be obtained from the authority indicated in the list for the Member State or EFTA country concerned
pl Zlecenie obsługi zostanie usankcjonowane umową zgodną ze wzorem, który można otrzymać, wyłącznie wraz z warunkami przetargu i wszelkimi pozostałymi niezbędnymi informacjami, występując do organu zlecającego, pod adresem
en The concession of the service will be governed by an agreement based on a model which may be obtained, together with the tender dossier and any other relevant information, from the following address
pl Spotkanie wierzycieli odbędzie się w czwartek dnia ‧ grudnia ‧ r. o godz. ‧:‧ pod adresem Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut ‧, ‧ Reykjavik
en A creditors’ meeting will be held on Thursday, ‧ December ‧, at ‧:‧ am at Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut ‧, ‧ Reykjavík, Iceland
pl Informacje te obejmą, w miarę możliwości, nazwiska, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej (Internet lub X.‧), które mogą być używane do połączeń ogólnych między ośrodkami kontroli
en Such information shall include the following where they exist: names, telephone, telex and fax numbers, and e-mail addresses (Internet or X.‧) which may be used for general communications between Control Centres
pl Jeżeli producent wyznaczył swojego przedstawiciela, nazwa i adres przedstawiciela producenta
en If applicable, name and address of manufacturer's authorised representative
pl Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji aktywnej
en Name and address of the manufacturers of the biological active substance
pl W ośrodkach informacji każdy zainteresowany obywatel oraz Komisja uzyskają wszelkie informacje i adresy istotne w procedurze uznawania
en These contact points will provide any citizen who so requests and the Commission with all the information and addresses relevant to the recognition procedure
pl Adres producenta
en Address of manufacturer
pl poprzedni adres) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧ W, Palos Hills, Illinois, ‧, Stany Zjednoczone
en former location) ‧, S. Roberts Road, Suite ‧W, Palos Hills, Illinois, ‧, United States of America
pl Adres i termin składania wniosków
en Address and closing date for submission of proposals
pl Adres e-mail
en E-mail address
pl Dodatkowe informacje: a) adres bez zmian; b) w listopadzie ‧ r. przeniesiony z aresztu w Stanach Zjednoczonych do Jemenu
en Other information: (a) Address is previous address, (b) transferred from United States custody to Yemen in November
pl Adres internetowy
en Web address
pl w przypadku ÖP: świadczenie usług w zakresie adresowanych przesyłek listowych i paczek pocztowych, prenumerat, przesyłek bez adresu, usług online oraz usług logistycznych itd
en ÖP: services in the area of addressed letter mail and parcels, newspapers, unaddressed mail, electronic services, logistic services, etc
pl dostarcza Komisji, dwa razy w roku, w styczniu i lipcu, nazwy i adresy zatwierdzonych producentów wraz z ich urzędowymi numerami rejestracji
en forward to the Commission twice yearly, in the months of January and July, the names and addresses of the authorized producers together with their official registration numbers
pl Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji nazwę i adres organu koordynującego wyznaczonego zgodnie z ust
en Each Member State shall communicate to the Commission the name and address of the coordinating authority appointed in accordance with paragraph
pl Jeśli tak nie jest, proszę podać adres, pod który można zwrócić się o informacje
en If this is not the case, please indicate the contact details where the information can be requested
pl { Nazwa i adres } { Tel } { Faks } { e-mail }
en { Name and address } { tel } { fax } { e-mail }
pl Nazwa i adres producenta
en Name and address of manufacturer
pl Adres strony internetowej przekazywany jest Komisji wraz z informacjami dotyczącymi pomocy wymaganymi na mocy ust
en The address of the website shall be communicated to the Commission together with the summary of the information regarding the aid required pursuant to paragraph
pl Elektroniczną wersję wniosku wraz z dokumentami uzupełniającymi należy przesłać na poniższy adres e-mail
en An electronic version of the application together with the supporting documents must be submitted to the following e-mail address
pl nazwę i adres producenta i, jeżeli wniosek jest składany przez upoważnionego przedstawiciela, również jego nazwę i adres
en the name and address of the manufacturer and, if the application is lodged by the authorised representative, his name and address in addition
pl Pełny adres i pieczęć producenta
en Manufacturer
pl Niżej podpisany(-a) uznaje, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane na jeden z jego adresów do doręczeń lub złożone tam na piśmie, zostaną uznane za należycie doręczone
en The undersigned acknowledges that all correspondence and notices and any formalities or procedures relating to this undertaking addressed to or effected in writing at one of his or her addresses for service shall be accepted as duly delivered to him or her
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17397 zdań frazy adres.Znalezione w 2,493 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.