wymowa: IPA: ˈadrɛs /ˈadrɛs/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • address             
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  direction for letters
   
  To reference a particular storage location.
   
  Direction or superscription of a letter, or the name, title, and place of residence of the person addressed.
   
  informacje o tym, gdzie znajduje się jakiś budynek lub gdzie ktoś mieszka
   
  direction for letters
 • ability         
  (noun   )
 • accomplishment     
  (noun   )
 • adress   
 • aptitude   
  (noun   )
 • competence   
  (noun   )
 • direct         
  (advb, verb, adjv   )
 • direction             
  (noun   )
 • expertness   
  (noun   )
 • locator   
  (noun   )
 • skilfulness   
 • superscription   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(postal) address

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

adres abonenta powiadomienianotification subscriber address
adres bezwzględnyabsolute address; real address
adres bramygateway address
adres do korespondencjiforwarding address
adres domowyhome address
adres dostawyship-to address; delivery address
adres e-mailaddress; e-mail address; e-mail
adres emisjibroadcast address
adres ethernetowyEthernet address
Adres gettysburskiGettysburg Address
adres hiperłączahyperlink address
adres internetowyweb address; world wide web; www; Internet address
adres mobilnymobile address
adres na fakturzebilling address
adres narożnikacorner address
adres obcyforeign address
adres odbiorcydelivery address
adres odbiorcy fakturybill-to address
adres pamięcimemory address
adres pocztowyaddress; mailing address
adres publikacyjnypublication reference
adres punktu końcowegoendpoint address
adres serweraserver address
adres sieciowy klastracluster network address
adres sprzężenia zwrotnegoloopback address
adres transportutransport address
adres URLUniform Resource Locator
adres wirtualnyvirtual address
adres wysyłkowymailing address; shipping address
adres zdarzeniaevent address
adres związany z kontraktemcontract address
adres zwrotnyreturn address
adres, na który dostarczana jest pocztamailing address
agent ponownego zapisywania adresówAddress Rewriting agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach przychodzącychAddress Rewriting Inbound agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach wychodzącychAddress Rewriting Outbound agent
alternatywny adres e-mailalternate e-mail address
dynamiczny adres IPdynamic IP address
gromadzenie adresów e-maile-mail harvesting; e-mail address harvesting
informacje o adresie na fakturzebilling address information
Informacje o adresie udostępnionymShared Address Information
internetowy adres e-mailinternet e-mail address
kierować coś pod czyimś adresemto address sth to sb
klasa adresuaddress class
konwersja bitowa adresówthunking
lista adresówaddress list
lokalizator adresuaddress locator
maska adresówaddress mask
Nazwa adresuAddress Name
niewłaściwy adreswrong address
obcy adresforeign-address
pasek adresuaddress bar; breadcrumb bar
pod jakim adresem ona mieszkaat what address does she live
podać swój adresto give one's address
ponowne zapisywanie adresówaddress rewriting
protokół rozpoznawania adresówAddress Resolution Protocol
pula adresówaddress pool
rejestr adresów podstawowychbase address register
rekord adresuaddress record
rozszerzenie adresu fizycznegophysical address expansion; physical address extension
składnik adresuaddress component
translator adresów sieciowychnetwork address translation
usługa rozpoznawania adresów multiemisjimulticast address resolution service
wysłać list pod czyimś adresemto send a letter to sb's address
zakres adresówaddress range
zawiadomienie nowym adresie wysyłkowymnotice of new mailing address

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "adres", pamięć tłumaczeniowa

add example
Organ odpowiedzialny za wystawienie (nazwa, adres i numer telefonuAuthority responsible for issue (name, address and telephone No
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnejName and address of the manufacturer responsible for batch release for orodispersible tablet
Komisja po przeanalizowaniu dostarczonych informacji uznała, iż zmiany nazw i adresów siedzib wspomnianych przedsiębiorstw nie mają wpływu na prace montażowe w odniesieniu do postanowień rozporządzenia w sprawie zwolnienia i w związku z tym Komisja nie uważa, aby zmiany te miały wywrzeć wpływ na zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowegoThe Commission, after having examined the information supplied, has established that the changes in the companies' names and legal addresses do not affect the assembly operations with regard to the stipulations of the exemption Regulation and therefore the Commission does not consider that these changes should affect the exemption from the extended anti-dumping duty
Nazwa, adres, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej instytucji/podmiotu zamawiającegoName, address, telephone and fax number, e-mail address of the contracting authority/entity
Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomieniaAddress for notifications to the European Commission
Najwyższy adres & URL; jest w & kget; pobierany pierwszyThe topmost & URL; in & kget; is downloaded first
numer upoważnienia głównego przetwórcy i, w przypadku podmiotów czyszczących krótkie włókno lniane, nazwisko podmiotów czyszczących, nazwy ich firm oraz adresy i lokalizacje zakładówthe primary processor
Aby wysłać e-mailem informację o zajętości wybierz z menu Rozkład zajęć Wyślij informację o zajętości e-mailem.... Podaj adres e-mail na który chcesz wysłać tę informację i naciśnij OKTo email your free/busy information, choose the Schedule Mail Free Busy Information... menu item. Enter the email addresses you want to send the information to in the dialog and press OK
Nazwa i adres organu przyznającego pomocName and address of the granting authority
Nazwa i adres wysyłającegoName and address of consignor
Adres: przebywa w więzieniuAddress: incarcerated
miejsce i datę podania oraz kod identyfikacyjny, który można powiązać z nazwiskiem i adresem właściciela zwierzęcia (zwierzątplace and date of administration, identity code that can be linked to the name and address of the owner of the animal(s
Adresy: a) P.O. Box ‧, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box ‧, Andalus Square, Baghdad, IraqAddresses: (a) P.O. Box ‧, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box ‧, Andalus Square, Baghdad, Iraq
W dniu ‧ kwietnia ‧ r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez D. Maidani, działającej w charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Wielkiemu Księstwu LuksemburgaAn action against the Grand Duchy of Luxembourg was brought before the Court of Justice of the European Communities on ‧ April ‧ by the Commission of the European Communities, represented by D. Maidani, acting as Agent, with an address for service in Luxembourg
Strony Porozumienia z ‧ r. stosujące niniejszy regulamin przekazują Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz, w razie potrzeby, zatwierdzonych laboratoriów badawczych oraz służb administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesłać wydane w innych krajach formularze poświadczające homologację, odmowę lub cofnięcie homologacjiThe Parties to the ‧ Agreement which apply this Regulation shall communicate to the United Nations Secretariat the names and addresses of the technical services responsible for conducting approval tests and, where applicable, of the approved test laboratories and of the administrative departments which grant approval and to which forms certifying approval or refusal or withdrawal of approval, issued in other countries, are to be sent
Państwa Członkowskie mogą postanowić, że wnioskodawca musi przyjmować wszelką korespondencję odpowiednio w ostatnim miejscu pobytu lub pod ostatnim adresem zamieszkania, jaki wskazałMember States may provide that the applicant shall have to accept any communication at the most recent place of residence or address which he/she indicated accordingly
Władze niemieckie twierdzą, że BVK – pomimo swojej krytyki pod adresem MoRaKG – potwierdza, iż MoRaKG nie stanowi odstępstwa od obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie rozróżnienia działalności w zakresie zarządzania aktywami od działalności gospodarczejGermany notes that despite its criticism of the MoRaKG, BVK confirms that the MoRaKG does not deviate from the law as regards the distinction between trading and asset management activities
w polu ‧ – nazwisko lub nazwę i pełny adres nadawcyin box ‧, the name or trading name and full address of the consignor
Kandydaci muszą posiadać działający adres poczty elektronicznejYou must have a valid e-mail address
Państwa członkowskie prowadzące urzędowe wykazy lub posiadające instytucje certyfikacyjne, o których mowa w ust. ‧, są zobowiązane do powiadomienia Komisji oraz innych państw członkowskich o adresie instytucji, do której należy przesyłać wnioski o dokonanie wpisuMember States which have official lists or certification bodies as referred to in paragraph ‧ shall be obliged to inform the Commission and the other Member States of the address of the body to which applications should be sent
uchylenie postanowienia SSP z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie F-‧/‧, Giorgio LEBEDEF, zamieszkały ‧, Neie Wee, L-‧, Senningerberg, Luksemburg, urzędnik Komisji Europejskiej, wspierany i reprezentowany przez adwokata Frédérica FRABETTIEGO, ‧, rue Jean Bertels, L-‧ Luksemburg, avocat à la Cour, z adresem do doręczeń do jego kancelarii, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez J. Curralla i G. Berscheida, w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, strona pozwana, mającej za przedmiot żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z ‧.‧.‧ r., ‧.‧.‧ r., ‧.‧.‧ r., ‧.‧.‧ r. i ‧.‧.‧ r. dotyczących potrącenia ‧ dni z prawa wnoszącego odwołanie do urlopu za ‧ rAnnul the order of the CST of ‧ November ‧ in Case F-‧/‧ between Giorgio Lebedef, resident at ‧ Neie Wee, L-‧ Senningerberg, Luxembourg, official at the European Commission, assisted and represented by Frédéric Frabetti, ‧ rue Jean Bertels, L-‧ Luxembourg, avocat à la Cour, at whose offices service is to be made, and the Commission of the European Communities, represented by J. Currall and G. Berscheid, acting as Agents, with an address for service in Luxembourg, defendant, seeking annulment of the decisions of ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧ and ‧.‧.‧ concerning the deduction of ‧ days from the applicant’s annual leave entitlement for
Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.‧- Warburg Pincus/JPMP SK, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji EuropejskiejObservations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Warburg Pincus/JPMP SK, to the following address
W przypadku gdy miejsce sadzenia znajduje się w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie korzystające z upoważnienia, właściwe organy Państwa Członkowskiego korzystającego z upoważnienia powiadamiają właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym rośliny mają być zasadzone, o nazwie (nazwisku) i adresie miejsca, w którym rośliny mają być zasadzoneWhere the place of planting is situated in a Member State other than the Member State making use of the authorisation, the responsible official bodies of the Member State making use of the authorisation shall inform the responsible official bodies of the Member State where the plants are to be planted of the name and addresses of the premises where the plants are to be planted
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17397 zdań frazy adres.Znalezione w 4,302 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.