wymowa: IPA: ˈadrɛs /ˈadrɛs/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • address             
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  direction for letters
   
  To reference a particular storage location.
   
  Direction or superscription of a letter, or the name, title, and place of residence of the person addressed.
   
  informacje o tym, gdzie znajduje się jakiś budynek lub gdzie ktoś mieszka
   
  direction for letters
   
  direction for letters
 • ability         
  (noun   )
 • accomplishment     
  (noun   )
 • adress   
 • aptitude   
  (noun   )
 • competence   
  (noun   )
 • computer address   
  (Noun  )
 • destination     
  (Noun  ) (noun   )
 • direct         
  (advb, verb, adjv   )
 • direction             
  (noun   )
 • expertness   
  (noun   )
 • locator   
  (noun   )
 • name and address   
  (Noun  )
 • reference       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • skilfulness   
 • superscription   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(postal) address

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (64)

adres abonenta powiadomienia
notification subscriber address
adres bezwzględny
real address; absolute address
adres bramy
gateway address
adres do korespondencji
forwarding address
adres domowy
home address
adres dostawy
delivery address; ship-to address
adres e-mail
e-mail; e-mail address; address
adres emisji
broadcast address
adres ethernetowy
Ethernet address
Adres gettysburski
Gettysburg Address
adres hiperłącza
hyperlink address
adres internetowy
reference; address; world wide web; www; Internet address; computer address; web address
adres IP
IP address
Adres IP
IP address
adres mejlowy
email; e-mail
adres mobilny
mobile address
adres na fakturze
billing address
adres narożnika
corner address
adres obcy
foreign address
adres odbiorcy
delivery address
adres odbiorcy faktury
bill-to address
adres pamięci
memory address
adres pocztowy
destination; name and address; mailing address; address
adres poczty elektronicznej
electronic mail address; e-mail address
adres publikacyjny
publication reference
adres punktu końcowego
endpoint address
adres serwera
server address
adres sieciowy klastra
cluster network address
adres transportu
transport address
adres URL
Uniform Resource Locator; URL
adres wirtualny
virtual address
adres wysyłkowy
shipping address; mailing address
adres zdarzenia
event address
adres zwrotny
return address
alternatywny adres e-mail
alternate e-mail address
dynamiczny adres IP
dynamic IP address
gromadzenie adresów e-mail
e-mail harvesting; e-mail address harvesting
informacje o adresie na fakturze
billing address information
Informacje o adresie udostępnionym
Shared Address Information
internetowy adres e-mail
internet e-mail address
klasa adresu
address class
lista adresów
address list
lokalizator adresu
address locator
maska adresów
address mask
Nazwa adresu
Address Name
niewłaściwy adres
wrong address
obcy adres
foreign-address
pasek adresu
address bar; breadcrumb bar
pod jakim adresem ona mieszka
at what address does she live
podać swój adres
to give one's address
protokół rozpoznawania adresów
Address Resolution Protocol
pula adresów
address pool

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "adres", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chciałbym skorzystać z okazji, jaką jest koniec roku zamykający blisko roczną pracę, aby dołączyć moje podziękowania pod adresem wszystkich uczestniczących osób.
en I would like to take this opportunity at the end of nearly a year's work to add my thanks to all participants.
pl Załatwię ci adres
en I' il get you an address
pl Nadawca (pełna nazwa i adres
en Consignor (full name and address
pl nazwę i adres importera wskazanego przez wnioskodawcę
en the name and address of the importer designated by the applicant
pl Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii produktu leczniczego
en The printed package leaflet of the medicinal product must state the name and address of the manufacturer responsible for the release of the concerned batch
pl Jeśli będziesz chciał wkleić nowy adres w pasku adresu, możesz usunąć bieżący wpis przez naciśnięcie białego krzyżyka na pasku adresu
en When you want to paste a new address into the Location toolbar you might want to clear the current entry by pressing the black arrow with the white cross in the toolbar
pl Nazwa i adres organu przyznającego pomoc
en Name and address of the granting authority
pl obecności w magazynie i adresu magazynu
en presence in the store and the address of the store
pl NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
en NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND OF THE MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE, IF DIFFERENT
pl Adres(-y) zakładu(-ów) montażu
en Address(es) of assembly plant(s
pl Nie wiem, jaki jest jego adres
en I don' t know his address
pl Zainteresowane strony zachęca się do nadsyłania wszelkich znaczących informacji i uwag w terminie do ‧ miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na adres
en Interested parties are invited to send any relevant information and comments within ‧ months from the date of publication of this notice in the Official Journal of the European Union, to the following address
pl Więc wierzysz także, że nie zdołamy wybrać żadnego adresu
en Then you believe we will be unable to dial out from this gate as well
pl oprócz informacji, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE zawierają dokładny adres oraz lokalizację określonych ogrodów zoologicznych oraz zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodkach gdzie mają zostać przeprowadzone szczepienia ochronne
en in addition to the information provided for Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, contain the exact address and location of the zoos and approved bodies, institutes and centres where the preventive vaccination is to be carried out
pl NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
en NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER
pl Komisja prześle do sekretariatu AIDCP nazwiska i adresy urzędników Komisji odpowiedzialnych za wykonanie systemu obserwacji i weryfikacji połowów tuńczyka, ustanowionego niniejszym rozporządzeniem
en The Commission shall send the AIDCP secretariat the names and addresses of the Commission officials responsible for implementing the tuna tracking and verification system as established by this Regulation
pl Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii
en Name and address of the manufacturer(s) responsible for batch release
pl Nazwisko i adres odbiorcy
en Name and address of consignee
pl Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.‧- Vion/Grampian, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej
en Observations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Vion/Grampian, to the following address
pl Kandydaci muszą posiadać adres poczty elektronicznej
en Please note that you must have an e-mail address
pl Znajdziesz mieszkanie, zadzwon do pani De Veccio i zostaw adres
en When you find a place, you call Miss De Veccio and give her the address
pl Dnia ‧ kwietnia ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich złożona przez Télévision Française ‧ S.A., z siedzibą w Boulogne (Francja), reprezentowaną przez Jean-Paula Hordiesa, avocat, z adresem do doręczeń w Luksemburgu
en An action against the Commission of the European Communities was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ April ‧ by Télévision Française ‧ SA, established in Boulogne (France), represented by J.-P. Hordies, lawyer, with an address for service in Luxembourg
pl Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, tak by dotarł on na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-‧), N-‧ ‧/‧, ‧ Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli
en Union producers may submit a written request for a review on the above basis, to reach the European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-‧), N-‧ ‧/‧, ‧ Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË at any time from the date of the publication of the present notice but no later than three months before the date mentioned in the table below
pl Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Gilde/DSM Bakery Ingredients, na adres
en Observations can be sent to the Commission by fax (No (‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Gilde/DSM Bakery Ingredients, to the following address
pl Adres: ‧ Vojvode Mišića, Laktaszi, Bośnia i Hercegowina
en Address: ‧ Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia and Herzegovina
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17397 zdań frazy adres.Znalezione w 2,441 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.