wymowa: IPA: ˈadrɛs /ˈadrɛs/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • address             
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  direction for letters
   
  To reference a particular storage location.
   
  Direction or superscription of a letter, or the name, title, and place of residence of the person addressed.
   
  informacje o tym, gdzie znajduje się jakiś budynek lub gdzie ktoś mieszka
   
  direction for letters
 • ability         
  (noun   )
 • accomplishment     
  (noun   )
 • adress   
 • aptitude   
  (noun   )
 • competence   
  (noun   )
 • direct         
  (advb, verb, adjv   )
 • direction             
  (noun   )
 • expertness   
  (noun   )
 • locator   
  (noun   )
 • skilfulness   
 • superscription   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(postal) address

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

adres abonenta powiadomienia
notification subscriber address
adres bezwzględny
absolute address; real address
adres bramy
gateway address
adres do korespondencji
forwarding address
adres domowy
home address
adres dostawy
ship-to address; delivery address
adres e-mail
address; e-mail address; e-mail
adres emisji
broadcast address
adres ethernetowy
Ethernet address
Adres gettysburski
Gettysburg Address
adres hiperłącza
hyperlink address
adres internetowy
web address; world wide web; www; Internet address
adres mobilny
mobile address
adres na fakturze
billing address
adres narożnika
corner address
adres obcy
foreign address
adres odbiorcy
delivery address
adres odbiorcy faktury
bill-to address
adres pamięci
memory address
adres pocztowy
address; mailing address
adres publikacyjny
publication reference
adres punktu końcowego
endpoint address
adres serwera
server address
adres sieciowy klastra
cluster network address
adres transportu
transport address
adres URL
Uniform Resource Locator
adres wirtualny
virtual address
adres wysyłkowy
mailing address; shipping address
adres zdarzenia
event address
adres zwrotny
return address
alternatywny adres e-mail
alternate e-mail address
dynamiczny adres IP
dynamic IP address
gromadzenie adresów e-mail
e-mail harvesting; e-mail address harvesting
informacje o adresie na fakturze
billing address information
Informacje o adresie udostępnionym
Shared Address Information
internetowy adres e-mail
internet e-mail address
klasa adresu
address class
lista adresów
address list
lokalizator adresu
address locator
maska adresów
address mask
Nazwa adresu
Address Name
niewłaściwy adres
wrong address
obcy adres
foreign-address
pasek adresu
address bar; breadcrumb bar
pod jakim adresem ona mieszka
at what address does she live
podać swój adres
to give one's address
protokół rozpoznawania adresów
Address Resolution Protocol
pula adresów
address pool
rejestr adresów podstawowych
base address register
rekord adresu
address record
rozszerzenie adresu fizycznego
physical address expansion; physical address extension
składnik adresu
address component
translator adresów sieciowych
network address translation
usługa rozpoznawania adresów multiemisji
multicast address resolution service
wysłać list pod czyimś adresem
to send a letter to sb's address
zakres adresów
address range
zawiadomienie nowym adresie wysyłkowym
notice of new mailing address

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "adres", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Organ odpowiedzialny za wystawienie (nazwa, adres i numer telefonu
en Authority responsible for issue (name, address and telephone No
pl Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
en Name and address of the manufacturer responsible for batch release for orodispersible tablet
pl Komisja po przeanalizowaniu dostarczonych informacji uznała, iż zmiany nazw i adresów siedzib wspomnianych przedsiębiorstw nie mają wpływu na prace montażowe w odniesieniu do postanowień rozporządzenia w sprawie zwolnienia i w związku z tym Komisja nie uważa, aby zmiany te miały wywrzeć wpływ na zwolnienie z rozszerzonego cła antydumpingowego
en The Commission, after having examined the information supplied, has established that the changes in the companies' names and legal addresses do not affect the assembly operations with regard to the stipulations of the exemption Regulation and therefore the Commission does not consider that these changes should affect the exemption from the extended anti-dumping duty
pl Nazwa, adres, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej instytucji/podmiotu zamawiającego
en Name, address, telephone and fax number, e-mail address of the contracting authority/entity
pl Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomienia
en Address for notifications to the European Commission
pl Najwyższy adres & URL; jest w & kget; pobierany pierwszy
en The topmost & URL; in & kget; is downloaded first
pl numer upoważnienia głównego przetwórcy i, w przypadku podmiotów czyszczących krótkie włókno lniane, nazwisko podmiotów czyszczących, nazwy ich firm oraz adresy i lokalizacje zakładów
en the primary processor
pl Aby wysłać e-mailem informację o zajętości wybierz z menu Rozkład zajęć Wyślij informację o zajętości e-mailem.... Podaj adres e-mail na który chcesz wysłać tę informację i naciśnij OK
en To email your free/busy information, choose the Schedule Mail Free Busy Information... menu item. Enter the email addresses you want to send the information to in the dialog and press OK
pl Nazwa i adres organu przyznającego pomoc
en Name and address of the granting authority
pl Nazwa i adres wysyłającego
en Name and address of consignor
pl Adres: przebywa w więzieniu
en Address: incarcerated
pl miejsce i datę podania oraz kod identyfikacyjny, który można powiązać z nazwiskiem i adresem właściciela zwierzęcia (zwierząt
en place and date of administration, identity code that can be linked to the name and address of the owner of the animal(s
pl Adresy: a) P.O. Box ‧, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box ‧, Andalus Square, Baghdad, Iraq
en Addresses: (a) P.O. Box ‧, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq; (b) P.O. Box ‧, Andalus Square, Baghdad, Iraq
pl W dniu ‧ kwietnia ‧ r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez D. Maidani, działającej w charakterze pełnomocnika, z adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga
en An action against the Grand Duchy of Luxembourg was brought before the Court of Justice of the European Communities on ‧ April ‧ by the Commission of the European Communities, represented by D. Maidani, acting as Agent, with an address for service in Luxembourg
pl Strony Porozumienia z ‧ r. stosujące niniejszy regulamin przekazują Sekretariatowi Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwy i adresy placówek technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz, w razie potrzeby, zatwierdzonych laboratoriów badawczych oraz służb administracyjnych udzielających homologacji, którym należy przesłać wydane w innych krajach formularze poświadczające homologację, odmowę lub cofnięcie homologacji
en The Parties to the ‧ Agreement which apply this Regulation shall communicate to the United Nations Secretariat the names and addresses of the technical services responsible for conducting approval tests and, where applicable, of the approved test laboratories and of the administrative departments which grant approval and to which forms certifying approval or refusal or withdrawal of approval, issued in other countries, are to be sent
pl Państwa Członkowskie mogą postanowić, że wnioskodawca musi przyjmować wszelką korespondencję odpowiednio w ostatnim miejscu pobytu lub pod ostatnim adresem zamieszkania, jaki wskazał
en Member States may provide that the applicant shall have to accept any communication at the most recent place of residence or address which he/she indicated accordingly
pl Władze niemieckie twierdzą, że BVK – pomimo swojej krytyki pod adresem MoRaKG – potwierdza, iż MoRaKG nie stanowi odstępstwa od obowiązującego stanu prawnego w przedmiocie rozróżnienia działalności w zakresie zarządzania aktywami od działalności gospodarczej
en Germany notes that despite its criticism of the MoRaKG, BVK confirms that the MoRaKG does not deviate from the law as regards the distinction between trading and asset management activities
pl w polu ‧ – nazwisko lub nazwę i pełny adres nadawcy
en in box ‧, the name or trading name and full address of the consignor
pl Kandydaci muszą posiadać działający adres poczty elektronicznej
en You must have a valid e-mail address
pl Państwa członkowskie prowadzące urzędowe wykazy lub posiadające instytucje certyfikacyjne, o których mowa w ust. ‧, są zobowiązane do powiadomienia Komisji oraz innych państw członkowskich o adresie instytucji, do której należy przesyłać wnioski o dokonanie wpisu
en Member States which have official lists or certification bodies as referred to in paragraph ‧ shall be obliged to inform the Commission and the other Member States of the address of the body to which applications should be sent
pl uchylenie postanowienia SSP z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie F-‧/‧, Giorgio LEBEDEF, zamieszkały ‧, Neie Wee, L-‧, Senningerberg, Luksemburg, urzędnik Komisji Europejskiej, wspierany i reprezentowany przez adwokata Frédérica FRABETTIEGO, ‧, rue Jean Bertels, L-‧ Luksemburg, avocat à la Cour, z adresem do doręczeń do jego kancelarii, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez J. Curralla i G. Berscheida, w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, strona pozwana, mającej za przedmiot żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z ‧.‧.‧ r., ‧.‧.‧ r., ‧.‧.‧ r., ‧.‧.‧ r. i ‧.‧.‧ r. dotyczących potrącenia ‧ dni z prawa wnoszącego odwołanie do urlopu za ‧ r
en Annul the order of the CST of ‧ November ‧ in Case F-‧/‧ between Giorgio Lebedef, resident at ‧ Neie Wee, L-‧ Senningerberg, Luxembourg, official at the European Commission, assisted and represented by Frédéric Frabetti, ‧ rue Jean Bertels, L-‧ Luxembourg, avocat à la Cour, at whose offices service is to be made, and the Commission of the European Communities, represented by J. Currall and G. Berscheid, acting as Agents, with an address for service in Luxembourg, defendant, seeking annulment of the decisions of ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧, ‧.‧.‧ and ‧.‧.‧ concerning the deduction of ‧ days from the applicant’s annual leave entitlement for
pl Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.‧- Warburg Pincus/JPMP SK, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej
en Observations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Warburg Pincus/JPMP SK, to the following address
pl W przypadku gdy miejsce sadzenia znajduje się w Państwie Członkowskim innym niż Państwo Członkowskie korzystające z upoważnienia, właściwe organy Państwa Członkowskiego korzystającego z upoważnienia powiadamiają właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym rośliny mają być zasadzone, o nazwie (nazwisku) i adresie miejsca, w którym rośliny mają być zasadzone
en Where the place of planting is situated in a Member State other than the Member State making use of the authorisation, the responsible official bodies of the Member State making use of the authorisation shall inform the responsible official bodies of the Member State where the plants are to be planted of the name and addresses of the premises where the plants are to be planted
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17397 zdań frazy adres.Znalezione w 5,441 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.