wymowa: IPA: ˈzɛɡar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Horologium   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  Zegar (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia jeden z gwiazdozbiorów nieba południowego;
 • Clock   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  astr. astronomia jeden z gwiazdozbiorów nieba południowego;
 • Pendulum Clock   

Picture dictionary

Horologium, Clock
Horologium, Clock

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (20)

na moim zegarze
by my clock
Praski zegar astronomiczny
Prague Astronomical Clock
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
counter-clockwise; anticlockwise
Tajemnica siedmiu zegarów
The Seven Dials Mystery
zegar
; swing; timer; timekeeper; pendulum; anticlockwise; watch; horologe; meter; metre; o’clock; clock
zegar aktywacji
activation clock
zegar atomowy
atomic clock
zegar biologiczny
biological clock; body clock
zegar słoneczny
; Sundial; sundial
Zegar światowy
World Clock
zegar wahadłowy
pendulum clock; grandfather clock
zegar wodny
clepsydra; water clock
zegar z kukułką
cuckoo clock
Zegar Zagłady
Doomsday Clock

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Zegar", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zegar binarnyComment
en Binary Clock
pl & Wyśrodkuj zegar
en & Keep clock centered
pl Spojrzała na zegar. Karol się spóźniał. Jęła udawać niepokój. Powtórzyła nawet parokrotnie: - On jest taki dobry!
en She looked at the clock. Charles was late. Then, she affected anxiety. Two or three times she even repeated, < He is so good! >
pl Telewizja jest i kalendarzem i zegarem
en The television is both clock and calendar
pl Przedmiot: Przewóz niektórych towarów radioaktywnych stanowiących niewielkie zagrożenie, takich jak zegary, zegarki, czujniki dymu, tarcze kompasów
en Subject: Carriage of items containing certain low-hazard radioactive material such as clocks, watches, smoke detectors, compass dials
pl Po lewej stronie wyciśnięty jest napis ESPAŃA, pod którym widnieje symbol mennicy M. Dookoła zewnętrznego otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd Unii Europejskiej, cztery z nich po prawej stronie (odpowiadające pozycjom godzin ‧, ‧, ‧ i ‧ na tarczy zegara) wyciśnięte są na łuku
en To the left, there is a marked sector in which the word ESPAÑA appears incused, and underneath this sector the MINT mark M. On the outer ring of the coin, the twelve stars of the European Union are depicted, with, on the right, four of them (corresponding to the positions ‧, ‧, ‧ and ‧ on a clock) incused within an arc
pl NACE ‧.‧: Produkcja zegarków i zegarów
en NACE ‧.‧: Manufacture of watches and clocks
pl Musimy po prostu zatrzymać ten nowy zegar
en We just need to stop that new clock
pl Mocno przytrzymać zewnętrzną nasadkę igły, nałożyć na nasadkę wstrzykiwacza półautomatycznego osłonkę igły i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż igła zostanie mocno przytwierdzona do wstrzykiwacza
en Hold the outer needle cap firmly, press the threaded tip of the pre-filled pen into the outer needle cap and twist it clockwise until it is securely fixed
pl Obudowa zawierająca wykresówkę lub wykresówki oraz mechanizm do nastawiania zegara jest wyposażona w zamek
en The case containing the record sheet or sheets and the control of the mechanism for resetting the clock must be provided with a lock
pl Jeżeli Twój folder pocztowy (zwykle $ KDEHOME/share/apps/kmail/lub ~/Mail) znajduje się na nośniku, który jest zamontowany przez NFS i jeżeli zegar serwera NFS spieszy w stosunku do zegara w Twoim komputerze, to serwer NFS czasami odnotowuje złą datę pliku indeksu. W tym przypadku & kmail-mianownik; twierdzi, że indeks jest nieaktualny, a w rzeczywistości jest to nieprawdą. Aby rozwiązać ten problem, Ty (lub administrator Twojego systemu) musisz upewnić się, że zegar serwera NFS i zegar Twojego komputera są zawsze zsynchronizowane. Jednym ze sposobów, aby to zrobić jest użycie demona ntp
en If your mail folder (usually $ KDEHOME/share/apps/kmail/or ~/Mail) is on a volume which is mounted via NFS and if the clock of the NFS server is ahead of the clock of your computer then the NFS server sometimes reports a wrong file date for the index file. In this case & kmail; assumes that the index is outdated although in reality it is not. To fix this problem you (or your system administrator) have to make sure that the clock of the NFS server and the clock of your computer are always in sync. One way to achieve this is the use of the ntp daemon
pl Częstotliwość zegara
en Clock Frequency
pl Cóż, ja tylko chciałam się zameldować, powiadomić cię, że właśnie odbiłam kartę na zegarze...... i powiedzieć ci, że postępujesz właściwie
en Well, I just wanted to check in, let you know I was on the clock...... and tell you that you' re doing the right thing
pl Zegar gotowy
en Clock ready
pl Niepołączone z aparaturą do rejestracji lub odtwarzania dźwięku, ale połączone z zegarem
en Not combined with sound recording or reproducing apparatus but combined with a clock
pl Stukanie rozlegało się w ciszy jak tykanie zegara. Jego towarzysz drapał się po łydce nad skarpetką, I tak to trwało: drapanie i stukanie.
en The small tap tap tap recorded the length of silence like the tick of a watch. The other man scratched his skin above his sock, and so it went on, tap tap and scratch scratch.
pl Nie rób z tego dziecka ofiary swojego zegara biologicznego
en Don' t make this child a victim of your biological clock
pl Wyzeruj wszystkie zegary
en & Reset All Times
pl Przejdziemy na prawa strone, poza linie boiska i zatrzymamy zegar
en We' re gonna take it down the right side, we' re gonna get it out of bounds and stop the clock
pl Radia z zegarem
en radio clocks
pl PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
en OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF
pl Podobno zegar słoneczny
en I understand some guy' s working on a sundial
pl Chcę żeby & kstars; był uruchamiany z wstrzymanym zegarem symulacji. Czy jest to możliwe?
en I want & kstars; to start up with the simulation clock paused. Is this possible?
pl Założyć mocno igłę na urządzenie Needle-Pro, naciskając i obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
en Seat the needle firmly on the Needle-Pro device with a push and clockwise twist
pl CPA ‧.‧.‧: Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary
en CPA ‧.‧.‧: Clocks with watch movements; alarm clocks and wall clocks; other clocks
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 660 zdań frazy Zegar.Znalezione w 0,633 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.