wymowa: IPA: ˈzɛɡar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Horologium   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  Zegar (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia jeden z gwiazdozbiorów nieba południowego;
 • Clock   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  astr. astronomia jeden z gwiazdozbiorów nieba południowego;
 • Pendulum Clock   

Did you mean: zegar

Picture dictionary

Horologium, Clock
Horologium, Clock

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (20)

na moim zegarze
by my clock
Praski zegar astronomiczny
Prague Astronomical Clock
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
counter-clockwise; anticlockwise
Tajemnica siedmiu zegarów
The Seven Dials Mystery
zegar
; swing; timer; timekeeper; pendulum; anticlockwise; watch; horologe; meter; metre; o’clock; clock
zegar aktywacji
activation clock
zegar atomowy
atomic clock
zegar biologiczny
biological clock; body clock
zegar słoneczny
; Sundial; sundial
Zegar światowy
World Clock
zegar wahadłowy
pendulum clock; grandfather clock
zegar wodny
clepsydra; water clock
zegar z kukułką
cuckoo clock
Zegar Zagłady
Doomsday Clock

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Zegar", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl - Jeszcze za wcześnie! - stwierdził, spoglądając na zegar fryzjera, kukający właśnie dziewiątą.
en < It is still too early, > he thought, looking at the hairdresser’s cuckoo-clock, that pointed to the hour of nine.
pl W cichym pokoju słychać było tykanie starego zegara.
en As the room fall silent, only the ticking sound of an old clock could be heard.
pl Jeżeli wybrano zbyt dużą dawkę, przekręcić pokrętło nastawiające dawkę wstecz (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) aż do pojawienia się w okienku wybranej dawki
en If too high a dose is dialled, turn the dose knob backward (anti-clockwise) until the correct dose appears in the window
pl Zwróćcie uwagę, że zegar Einsteina...... jest dokładnie zsynchronizowany z moim zegarem kontrolnym
en Please note that Einstein' s clock is in precise synchronization with my control watch
pl Czy to moje zegary?- Tak, jest
en Are those my clocks I hear?
pl Zegary i zegarki oraz ich części
en Clocks and watches and parts thereof
pl Tygodniowe zegary
en Weekly timers
pl Aby wykonać zastrzyk, konieczne są: • ‧ strzykawka zawierająca przygotowany do podania roztwór ‧ (należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania leku i wysłuchać instrukcji lekarza). • ‧ strzykawka zawierająca przygotowany do podania roztwór Ceplene. • Gaziki nasączone alkoholem • Stoper, zegar lub zegarek • Pojemnik umożliwiający bezpieczne usunięcie zużytej strzykawki
en For the injection you will need the following: ‧ prepared syringe for your ‧ injection (refer to the ‧ package leaflet and your doctor s dose instructions). ‧ prepared syringe containing Ceplene. Alcohol wipe(s). A timer, clock or watch with a second hand. A puncture-proof container so you can dispose of used syringes safely
pl Każdy jest szczęśliwy, dopóki nie rozpakuje ślicznego prezentu i nie stwierdzi, że to zegar ścienny w kształcie Afryki
en Everyone' s happy until they unwrap that pretty present and find they got a wall clock in the shape of Africa
pl You zrobiłeś to!/ Suppose twoje rozbite tyknięcia zegara,/ chociaż to nie ma roku./ Perchance znajdujesz zabawkę, którą zgubiłeś,/ albo dzwoniąc dzwony, które słyszysz./ It wszystek sposób ten/ bardzo specjalna wróżka mogłaby być bliska
en You did it!Suppose your broken clock ticks, though it hasn' t in a year. Perchance you find a toy you lost, or jingling bells you hear
pl Strzelacie, gdy wybije zegar
en Fire at the first chime
pl Cóż za zadziwiający zegar!
en What an amazing clock
pl Przedmiot: Przewóz niektórych towarów zawierających materiały radioaktywne stanowiące niewielkie zagrożenie, takich jak zegary, zegarki, czujniki dymu, tarcze kompasów (E
en Subject: Carriage of certain items containing low-hazard radioactive material, such as clocks, watches, smoke detectors, compass dials (E
pl Według zegara na ścianie, gadałeś, bez przerwy, przez ‧ minut
en By the clock on that wall you have been talking for ‧ minutes straight
pl Pozostałe zegary Obróbka lub przetwarzanie bądź montaż produktów z użyciem produktów i części, które nie posiadają statusu produktów pochodzących i których wartość nie przekracza ‧ % wartości uzyskanego produktu, o ile pod względem wartościowym co najmniej ‧ % użytych towarów i części posiada status produktów pochodzących
en OTHER CLOCKS**WORKING, PROCESSING OR ASSEMBLY IN WHICH THE VALUE OF THE NON-ORIGINATING PRODUCTS USED DOES NOT EXCEED ‧ % OF THE VALUE OF THE PRODUCT OBTAINED, AND PROVIDED THAT AT LEAST ‧ % IN VALUE OF THE MATERIALS AND PARTS USED ARE ORIGINATING PRODUCTS*
pl Zegar przyspieszył
en It' s speeding up now
pl Każde otwarcie obudowy zawierającej wykresówkę lub wykresówki oraz mechanizm do nastawiania zegara jest automatycznie rejestrowane na wykresówce lub wykresówkach
en Each opening of the case containing the record sheet or sheets and the control of the mechanism for resetting the clock must be automatically recorded on the sheet or sheets
pl Krążą naokoło jak zegar, ale zapora będzie krótkotrwała
en They work round the clock, for the boom will be short- lived
pl Przedmiot: Przewóz towarów zawierających materiały promieniotwórcze o niskim poziomie zagrożenia, takich jak zegary, zegarki, czujniki dymu, tarcze kompasów
en Subject: Carriage of items containing certain low-hazard radioactive material such as clocks, watches, smoke detectors, compass dials
pl Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
en Anti-clockwise
pl Jeżeli strzałka nie jest widoczna, przekręcić gałkę nastawiającą dawkę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy pojawi się strzałka i da się wyczuć lub zobaczyć wcięcie będące przedłużeniem strzałki
en If the arrow is not present, turn the dose knob clockwise until the arrow appears and notch is felt or visually aligned
pl Domyślnie & ksysguard-mianownik; wyświetla dwa widoki: " Tablica procesów " i " Obciążenie czujnika ". Tablica procesów wyświetla działające procesy i umożliwia ich kontrolę. Można też sterować większą liczbą procesów na raz. Widok obciążenia czujników wyświetla wykresy wykorzystania systemu (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara od lewego górnego): obciążenie procesora, obciążenie średnie w ciągu jednej minuty, zużycie pamięci fizycznej (RAM) i zużycie pamięci wymiany (swap
en By default & ksysguard; shows two worksheets: " Process Table " and " Sensor Load ". The Process Table lists the running processes and lets the user control them. Multiple processes can be selected and controlled at once. The Sensor Load worksheet shows graphs of system utilization: (clockwise from Top-Left) CPU Load, the system Load Average over the past minute, Physical Memory (RAM) usage, and finally Swap Memory usage
pl ' Wandalom nie było dość i rozbili nasz zegar słoneczny, który złośliwie wrzucili do stawu. '
en ' And if that wasn' t enough, they then smashed our sundial and then callously threw it into the pond. '
pl Niniejszym wprowadza się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz odbiorników telewizji kolorowej o przekątnej ekranu przekraczającej ‧ cm niezależnie od tego czy posiadają one wbudowany odbiornik radiowy i/lub zegar, z wyjątkiem zawierających modem i komputerowy system operacyjny (OTVK), objętych kodami CN ex ‧ ‧ (kod TARIC: ‧ ‧), ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ex ‧ ‧ (kod TARIC: ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧) oraz ex ‧ ‧ (kod TARIC: ‧ ‧), pochodzących z Malezji, Tajlandii, Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Korei
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of colour television receivers with a diagonal screen size of more than ‧ cm, whether or not combined in the same housing with a radio broadcast receiver and/or clock, other than those incorporating a modem and a computer operating system (CTVs) and falling within CN codes ex ‧ ‧ (TARIC code: ‧ ‧), ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ex ‧ ‧, ex ‧ ‧ (TARIC code: ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧) and ex ‧ ‧ (TARIC code: ‧ ‧), and originating in Malaysia, Thailand, the People
pl Kiedy aktywujesz zegar zapalnika, zniszcz telefon
en Once you set the timer, make sure it' s destroyed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 660 zdań frazy Zegar.Znalezione w 0,819 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.