wymowa: IPA: ˈzɛɡar  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Horologium   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  Zegar (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia jeden z gwiazdozbiorów nieba południowego;
   
  Zegar (gwiazdozbiór)
 • Clock   
   
  nazwa gwiazdozbioru ;
   
  astr. astronomia jeden z gwiazdozbiorów nieba południowego;
 • Pendulum Clock   

Did you mean: zegar

Picture dictionary

Clock, Horologium
Clock, Horologium

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (27)

na moim zegarze
by my clock
Praski zegar astronomiczny
Prague Astronomical Clock
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
counter-clockwise; anticlockwise
Tajemnica siedmiu zegarów
The Seven Dials Mystery
tarcza zegara
index dial; dial; dial plate; face
zegar
; swing; timer; timekeeper; pendulum; anticlockwise; watch; horologe; meter; metre; o’clock; clock; time-piece; counter; tabulator; ticker; timepiece
zegar aktywacji
activation clock
zegar analogowy
analog clock
zegar atomowy
atomic clock
zegar biologiczny
biological clock; body clock
zegar elektroniczny
digital clock
zegar kontrolny
time-clock
zegar piaskowy
hourglass; sandglass
zegar słoneczny
; Sundial; sundial
zegar systemowy
system clock
zegar ścienny
wall clock
Zegar światowy
World Clock
zegar wahadłowy
pendulum clock; grandfather clock
zegar wieżowy
turret clock
zegar wodny
clepsydra; water clock; water glass
zegar z kukułką
cuckoo clock
Zegar Zagłady
Doomsday Clock

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Zegar", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl T.Clock Użytkownicy mogą próbować modyfikować wewnętrzny zegar
en T.Clock Users could try to modify internal clock
pl Obraz zegara analogowego
en Analog clock face
pl Zawsze podziwiałem ten zegar
en You want a cup of coffee before you go?
pl artykułów objętych działem ‧, ‧ lub ‧ (przyrządy naukowe, zegary i zegarki, instrumenty muzyczne
en articles of Chapter ‧, ‧ or ‧ (scientific instruments, clocks and watches, musical instruments
pl Przedmiot: Przewóz niektórych towarów radioaktywnych o małym zagrożeniu, takich jak zegary, zegarki, wykrywacze dymu, tarcze kompasów (E
en Subject: Carriage of certain low-hazard radioactives such as clocks, watches, smoke detectors, compass dials (E
pl Walter, możemy zatruwać sobie głowy semantyką cały dzień, ale zegar tyka
en Walter, we can head- scratch the semantics of this all day, but the clock is ticking
pl CPA ‧.‧.‧: Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł
en CPA ‧.‧.‧: Glasses for clocks, watches or spectacles, not optically worked; hollow spheres and their segments, for the manufacture of such glasses
pl Zegar binarnyComment
en Binary Clock
pl A w tle słyszałam bicie zegara
en And Sheriff, in the background I could hear a clock striking
pl Ulica Aleksandra, za ‧ minut pod Zegarem Świata
en She used to handle logistics.Alexander Strasse, ‧ minutes, under the world clock
pl Cofnijmy zegar o rok
en Let' s wind the clock back a year
pl artykułów objętych działem ‧ (na przykład zegary i obudowy zegarów
en articles of Chapter ‧ (for example, clocks and clock cases
pl Wpływ melatoniny i eksperymentalnej reakcji zapalnej na transkrypcję wybranych elementów zegara biologicznego w szyszynce kurcząt
en Effect of melatonin and experimental inflammation on transcription of selected elements of the circadian clock in the chicken pineal gland
pl Trzydzieści lat temu w ratusz uderzył piorun i od tego czasu zegar nie działa
en Thirty years ago, lightning struck that clock tower and the clock hasn' t run since
pl Pani Przewodnicząca! Telefony komórkowe, ładowarki do telefonów, konsole do gier, kamery, sauny, termometry, lodówki, zamrażarki, tostery, czajniki, mikrofalówki, żelazka, odświeżacze powietrza, zegary, zegarki, elektryczne szczoteczki do zębów, odtwarzacze DVD, odkurzacze, zabawki dziecięce, gry wideo, sprzęt medyczny, telewizory, piloty, kalkulatory, grzejniki, suszarki do prania oraz pralki.
en Madam President, mobile phones, phone chargers, play stations, cameras, saunas, thermometers, refrigerators, freezers, toasters, kettles, microwaves, irons, air fresheners, clocks, watches, electric toothbrushes, DVD players, vacuum cleaners, children's toys, video games, medical devices, televisions, remote controls, calculators, heaters, tumble dryers and washing machines.
pl " Mechanizm w kierunku wskazówek zegara. "- " W kierunku wskazówek zegara "
en " Mechanism clockwise. "- " Clockwise. "
pl Cóż, ja tylko chciałam się zameldować, powiadomić cię, że właśnie odbiłam kartę na zegarze...... i powiedzieć ci, że postępujesz właściwie
en Well, I just wanted to check in, let you know I was on the clock...... and tell you that you' re doing the right thing
pl • W momencie kiedy osłonka zostanie złamana, należy usunąć krótki, szeroki koniec plastikowego pojemnika. • Igła pozostanie w długiej części opakowania. • Trzymając igłę i pojemnik w jednej ręce, należy podnieść strzykawkę i umieścić zakończenie strzykawki w otworze igły. • Należy połączyć strzykawkę z igłą poprzez przekręcanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do pełnego zabezpieczenia (patrz Rysunek
en Once the seal has been broken, remove the short, wide end of the plastic container. The needle will remain in the long part of the package. While holding the needle and container in one hand, pick up the syringe and insert the syringe tip into the needle opening. Attach the syringe to the needle by turning it clockwise until completely secured (see Diagram
pl Najesz sie gulaszu z kluskami i twój zegar będzie tykał przez całą noc jak należy
en You eat yourself some noodle stew and your clock' il tick all night
pl Manipulowała czasem, używając do tego pewnie tego zegara, który Stark właśnie podłączył
en She was manipulating time, probably using that clock that Stark just hooked up
pl Ja zgodziłbym się na zapasy w błocie z własną matką za górę pieniędzy, fikuśny zegar i francuską pornografię
en Well, you' re only human
pl Wnioskuję z tego, że samotny/ chłopczyk był ciągle sam./ Gdy zegar wybił
en I guess that means lonely boy was all aloneWhen the clock tolled
pl Wczesny przykład na to, co stanie się w roku 2080 w wyniku tej działalności może jedynie posłużyć za ostrzeżenie, by zatrzymać zegar katastrof, który tyka dla całego świata - nikt nie zostanie oszczędzony, nawet my sami.
en An early demonstration of what will happen in 2080 as a result of these activities can only serve as a warning to stop the clock of disasters that is set for the whole world - no one is exempted, not even ourselves.
pl Mój biologiczny zegar tyka
en My biological clock is ticking
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 660 zdań frazy Zegar.Znalezione w 0,441 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.