Tłumaczenia na język angielski:

  • Muñeca Brava   

Przykładowe zdania z "Zbuntowany anioł", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wybrzeże Kości Słoniowej ma szansę zakończyć trwający od dziesięciu lat kryzys polityczno-wojskowy i położyć kres rządom tymczasowym, które podzieliły kraj na lojalistyczne południe i zbuntowaną północ.
en Côte d'Ivoire has the chance to bring to an end a decade of political, military and provisional government crises that divided the country into loyalist south and rebellious north.
pl Pan Cogito o postawie zbuntowanej
en Mr. Cogito on a rebellious attitude
pl Kiedyś, Rzymski generał uspokoił zbuntowaną prowincję...... zabijąc wszystkich jej mieszkańców
en Once, a Roman general brought peace to a rebellious province... by killing all its citizens
pl Człowiek zbuntowany w twórczości Brunona Jasieńskiego
en Rebel man in artistic work of Bruno Jasieński
pl Tylko zbuntowanym zabójcą
en That was only the heating
pl " Operacja przebiegła bardzo sprawnie... uronionych zostało jedynie kilka kropli krwi... na dowód tego, że zbuntowane ścięgna... uległy wreszcie kunsztowi chirurga. "
en " The operation went like magic... with only a few drops of blood on the skin... to show that the rebel tendon... had at last yielded to the surgeon' s art. "
pl Noc listopadowa w oczach jej współczesnych – narodowe powstanie czy rewolucja zbuntowanych romantyków?
en November Night in the eyes of contemporaries – national uprising or revolution of rebellious romantics?
pl Bo on tak ukochał swój kraj... że poświęcił swe jedyne zbuntowane dziecię
en For he so loved his country... he gave his only seditious child
pl Prezydent Francji omal nie zachłysnął się od wychwalania Rosji, a ta nie wycofała wojsk ze zbuntowanych regionów Gruzji i uznała ich niepodległość.
en The French President nearly fell over himself to praise Russia, yet Russia did not withdraw its troops from the rebel regions of Georgia, and acknowledged their independence.
pl Jestem zbuntowanym renegatem... odartym z kapłańskiej mocy
en Angry, rebellious, critical, a renegade...... stripped of most of my so- called clerical powers
pl Te powstania dowodzą, że klasa robotnicza i zbuntowani ubodzy są silniejsi niż nawet najbardziej brutalne represje i najbardziej represyjne ustroje.
en The revolutions there demonstrate that a risen working class and the risen poor are more powerful than even the most brutal repressive methods, the most repressive regimes.
pl Soma-twór "zbuntowany". O fascynacji ciałem niedoskonałym w teatrze współczesnym.
en Soma-"Revolted Creature".On the fascination over imperfect body in modern theatre
pl Niedawne demonstracyjne spotkanie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa z liderami Abchazji i Osetii Południowej, dwóch zbuntowanych republik na terytorium Gruzji, stanowi zapowiedź możliwego zachowania rosyjskiego rządu.
en The recent ostentatious meeting between the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, and the leaders of Abkhazia and South Ossetia, two rebel republics within the territory of Georgia, is a harbinger of the possible behaviour of the Russian Government.
pl Raporty o zbuntowanych robotach napływają z Nowego Jorku, Chicago i Los Angeles
en Reports of attacks by robots are coming in from New York, Chicago, and Los Angeles
pl mając na uwadze, że w dniu ‧ marca ‧ r. prezydent Gwinei Bissau João Bernardo Vieira został zastrzelony przez zbuntowanych żołnierzy w dniu w którym w zamachu bombowym zginął szef sztabu armii, generał Batista Tagmé Na Waié; mając na uwadze, że wskutek tych zabójstw ze sceny politycznej zostały usunięte dwie bardzo potężne, rywalizujące ze sobą osobistości, którym w ciągu ostatnich czterech miesięcy udało się ujść z życiem z kilkakrotnie podejmowanego usiłowania zabójstwa
en whereas on ‧ March ‧ President of Guinea-Bissau João Bernardo Vieira was shot by renegade soldiers, the day after a bomb attack which killed the army’s chief of staff, General Batista Tagmé Na Waié; whereas the killings have removed two very powerful figures and rivals who had escaped several assassination attempts in the past four months
pl Po pierwsze, ma on charakter etniczny, gdyż był wymierzony przeciwko zbuntowanemu narodowi ukraińskiemu, który wielokrotnie sprzeciwiał się rusyfikacji.
en Firstly, it is of an ethnic nature, since it was directed against the rebelling Ukrainian people, who had displayed their opposition to Russification on more than one occasion.
pl Gender w anime "Zbuntowana dziewczyna Utena"
en Gender in Japanese animated series Revolutionary Girl Utena
pl Dowódcy wojskowi uważają, że ich dyktatura jest konieczna dla trwałego utrzymania kraju w całości i podporządkowania sobie zbuntowanego narodu.
en The military leaders consider their dictatorship necessary to be able to keep the country together permanently and to subjugate the rebellious people.
pl Może być to dobra okazja, aby zapytać nowego prezydenta, jakie są plany jego kraju w odniesieniu do tych zamrożonych konfliktów, nie tylko na Kaukazie, lecz też w Transnistrii; uważam, że być może nowy prezydent będzie potrafił określić swoje zamiary dotyczące porozumień podpisanych z OBWE w 1999 r. w odniesieniu do sytuacji w tych zbuntowanych państwach, republikach, stanach itp.
en This may present an opportunity to question the new president on what his country plans to do about these frozen conflicts, not only in the Caucasus but also in Transnistria; perhaps there the new president can indicate his intentions with regard to the agreements that were made in the OSCE back in 1999, I believe, regarding the situation in these breakaway countries, republics, states and so on.
pl Jane jest typową nastolatką./ Zbuntowana, niepewna,/ zagubiona./ Chciałbym móc jej powiedzieć,/ że to wszystko kiedyś minie./ Ale nie chcę jej okłamywać
en Janie' s a pretty typicaI teenager:- [ Computer Beeps ] angry, insecure, confused
pl Zbuntowanym aniołkiem
en An avenging angel
pl Rządy objął desygnowany przez zbuntowaną armię Rajoelina.
en Power was seized by Rajoelina, who was designated by the army.
pl Próbują zwerbować zbuntowanych Jaffa
en They are attempting to recruit rebel Jaffa
pl Sądzimy, że zbuntowani górnicy z księżyców Naboo
en Our intelligence points to disgruntled spice miners on the moons of Naboo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1141 zdań frazy Zbuntowany anioł.Znalezione w 1,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.