Tłumaczenia na język angielski:

  • Muñeca Brava   

Przykładowe zdania z "Zbuntowany anioł", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ta dziewczyna Anzu Natsuno, która ją znalazła, jest zbuntowana
en That girl Anzu Natsuno that found her is pretty rebellious
pl Powinnaś wiedzieć, panno Lang, jak dokładnie Lex i Jason badają historię Isobel Thoreaux, twojej zbuntowanej przodkini
en You should know, Miss Lang...... how thoroughly Lex and Jason have studied Isobel Thoreaux...... your rebellious ancestor
pl Prezydent Francji omal nie zachłysnął się od wychwalania Rosji, a ta nie wycofała wojsk ze zbuntowanych regionów Gruzji i uznała ich niepodległość.
en The French President nearly fell over himself to praise Russia, yet Russia did not withdraw its troops from the rebel regions of Georgia, and acknowledged their independence.
pl Za naszą południową granicą, na oczach Europejczyków rozgrywa się prawdziwy libijski dramat. Reżim Kaddafiego nie tylko utrzymuje pozycje, ale też bardzo silnie atakuje zbuntowane regiony kraju.
en Mr President, a true Libyan drama is playing out before European eyes on our southern border, as Gaddafi's regime of terror is not only holding its ground; it is very much on the attack against renegade regions of the country.
pl Raporty o zbuntowanych robotach napływają z Nowego Jorku, Chicago i Los Angeles
en Reports of attacks by robots are coming in from New York, Chicago, and Los Angeles
pl Trzy postawy wobec totalitaryzmu "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza wobec "Ciemności w południe" Arthura Koestlera oraz "Człowieka zbuntowanego" Alberta Camusa
en Three attitudes towards totalitarianism. Czesław Miłosz "The captive mind" compared to Arthur Koestler's "Darkness at noon" and Albert Camus "Rebel"
pl Kiedyś, Rzymski generał uspokoił zbuntowaną prowincję...... zabijąc wszystkich jej mieszkańców
en Once, a Roman general brought peace to a rebellious province... by killing all its citizens
pl " Operacja przebiegła bardzo sprawnie... uronionych zostało jedynie kilka kropli krwi... na dowód tego, że zbuntowane ścięgna... uległy wreszcie kunsztowi chirurga. "
en " The operation went like magic... with only a few drops of blood on the skin... to show that the rebel tendon... had at last yielded to the surgeon' s art. "
pl Do pewnego dnia, kiedy to zbuntowany naukowiec przybył do Southland ze szczepionką na naszą dolegliwość
en Until one day, when a renegade scientist arrived in the Southland with a cure for our sickness
pl Jestem zbuntowanym renegatem... odartym z kapłańskiej mocy
en Angry, rebellious, critical, a renegade...... stripped of most of my so- called clerical powers
pl Od dziecka byłaś zbuntowana
en You' ve been angry since you were a little girl
pl Rządy objął desygnowany przez zbuntowaną armię Rajoelina.
en Power was seized by Rajoelina, who was designated by the army.
pl Próbują zwerbować zbuntowanych Jaffa
en They are attempting to recruit rebel Jaffa
pl Nie wolno nam zapominać, że początkowe żądania zbuntowanych obywateli miały charakter socjalny: jeśli o to chodzi, zarówno naród egipski, jak i naród tunezyjski żądają lepszej dystrybucji bogactwa i lepszej przyszłości.
en We must not forget that the initial requests made by the populations that revolted were social: the people of Egypt, like the people of Tunisia for that matter, are requesting a better distribution of wealth and a future.
pl Te powstania dowodzą, że klasa robotnicza i zbuntowani ubodzy są silniejsi niż nawet najbardziej brutalne represje i najbardziej represyjne ustroje.
en The revolutions there demonstrate that a risen working class and the risen poor are more powerful than even the most brutal repressive methods, the most repressive regimes.
pl Niestety po zastrzeleniu w dniu 2 marca prezydenta Vieiry przez zbuntowanych żołnierzy, czyli dzień po zamordowaniu naczelnego dowódcy armii, nad krajem ponownie pojawiły się ciemne chmury nienawiści i przemocy, powodujące dalsze podziały.
en However, the dark clouds of divisive hate and violence appeared again over the country after the shooting of President Vieira by renegade soldiers on 2 March, the day after the killing of the chief of the army.
pl Człowiek zbuntowany w twórczości Brunona Jasieńskiego
en Rebel man in artistic work of Bruno Jasieński
pl Niedawne demonstracyjne spotkanie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa z liderami Abchazji i Osetii Południowej, dwóch zbuntowanych republik na terytorium Gruzji, stanowi zapowiedź możliwego zachowania rosyjskiego rządu.
en The recent ostentatious meeting between the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, and the leaders of Abkhazia and South Ossetia, two rebel republics within the territory of Georgia, is a harbinger of the possible behaviour of the Russian Government.
pl Zbuntowani chłopi
en Rebel slaves
pl Istnieje szansa, że zbuntowani Jaffa nas uratują
en There is a chance Adal and his rebel Jaffa can free us later
pl Gender w anime "Zbuntowana dziewczyna Utena"
en Gender in Japanese animated series Revolutionary Girl Utena
pl Zbuntowanym aniołkiem
en An avenging angel
pl Strach uczy pokory nawet najbardziej zbuntowanych, moja droga
en Fear humbles even the most rebellious spirit, my dear
pl mając na uwadze, że w dniu ‧ marca ‧ r. prezydent Gwinei Bissau João Bernardo Vieira został zastrzelony przez zbuntowanych żołnierzy w dniu w którym w zamachu bombowym zginął szef sztabu armii, generał Batista Tagmé Na Waié; mając na uwadze, że wskutek tych zabójstw ze sceny politycznej zostały usunięte dwie bardzo potężne, rywalizujące ze sobą osobistości, którym w ciągu ostatnich czterech miesięcy udało się ujść z życiem z kilkakrotnie podejmowanego usiłowania zabójstwa
en whereas on ‧ March ‧ President of Guinea-Bissau João Bernardo Vieira was shot by renegade soldiers, the day after a bomb attack which killed the army’s chief of staff, General Batista Tagmé Na Waié; whereas the killings have removed two very powerful figures and rivals who had escaped several assassination attempts in the past four months
pl Więźniowie są rozdrażnieni i niespokojni, czekając na jutro, kiedy to zbuntowany kapitan i jego czterej kompani zostaną powieszeni
en The Confederate prisoners are angry and uneasy, waiting for tomorrow... the day the rebel captain and his four companions are to hang
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1141 zdań frazy Zbuntowany anioł.Znalezione w 0,838 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.