Tłumaczenia na język angielski:

  • Muñeca Brava   

Przykładowe zdania z "Zbuntowany anioł", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Art - ziny jako medium poezji zbuntowanej
en Art zines as the medium of the poetry incited to rebel
pl Trzy postawy wobec totalitaryzmu "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza wobec "Ciemności w południe" Arthura Koestlera oraz "Człowieka zbuntowanego" Alberta Camusa
en Three attitudes towards totalitarianism. Czesław Miłosz "The captive mind" compared to Arthur Koestler's "Darkness at noon" and Albert Camus "Rebel"
pl Do pewnego dnia, kiedy to zbuntowany naukowiec przybył do Southland ze szczepionką na naszą dolegliwość
en Until one day, when a renegade scientist arrived in the Southland with a cure for our sickness
pl Soma-twór "zbuntowany". O fascynacji ciałem niedoskonałym w teatrze współczesnym.
en Soma-"Revolted Creature".On the fascination over imperfect body in modern theatre
pl Te powstania dowodzą, że klasa robotnicza i zbuntowani ubodzy są silniejsi niż nawet najbardziej brutalne represje i najbardziej represyjne ustroje.
en The revolutions there demonstrate that a risen working class and the risen poor are more powerful than even the most brutal repressive methods, the most repressive regimes.
pl Od dziecka byłaś zbuntowana
en You' ve been angry since you were a little girl
pl Dowódcy wojskowi uważają, że ich dyktatura jest konieczna dla trwałego utrzymania kraju w całości i podporządkowania sobie zbuntowanego narodu.
en The military leaders consider their dictatorship necessary to be able to keep the country together permanently and to subjugate the rebellious people.
pl Zbuntowani i nieobecni. Problem Inności i Obecności w wybranych utworach Mariusza Sieniewicza
en Rebellious and absent. Otherness and strangeness in selected works of Mariusz Sieniewicz
pl Kiedyś, Rzymski generał uspokoił zbuntowaną prowincję...... zabijąc wszystkich jej mieszkańców
en Once, a Roman general brought peace to a rebellious province... by killing all its citizens
pl Bohater tragiczny jako "l'homme revolte" - człowiek zbuntowany (Edyp, Don Juan, Segismundo)
en The tragic hero as a rebellious man (Edyp, Don Juan, Sigismundo)
pl mając na uwadze, że utrzymywanie się konfliktów zbrojnych i stała obecność zbuntowanych grup zbrojnych w regionie Wielkich Jezior stanowią poważne zagrożenie dla pokoju, stabilności, demokracji i rozwoju tego regionu; mając na uwadze, że taka sytuacja stanowi również zagrożenie dla współpracy pomiędzy państwami tego regionu i sprzeniewierza wysiłki podejmowane przez społeczność międzynarodową na rzecz powstania dynamicznych i dobrze prosperujących państw demokratycznych w tym regionie oraz poprawy warunków życia obywateli tych państw
en whereas the persistence of armed conflicts and renegade armed groups in the Great Lakes region constitutes a serious threat to peace, stability, democracy and the development of that region; whereas it compromises cooperation between the states of the region and cancels out the efforts of the international community to bring about the emergence of vibrant and prosperous democratic states in that region and the improvement of the living conditions of their respective populations
pl Sądzimy, że zbuntowani górnicy z księżyców Naboo
en Our intelligence points to disgruntled spice miners on the moons of Naboo
pl Poza wykorzystywaniem handlu i dostaw energii jako dyplomatycznej broni, Putin konsekwentnie starał się podważyć integralność terytorialną Gruzji poprzez ciche wsparcie zbuntowanych republik Abchazji i Południowej Osetii.
en Aside from using trade and energy supplies as diplomatic weapons, Putin has consistently sought to undermine Georgia's territorial integrity through tacit support for the breakaway, self-styled republics of Abkhazia and South Ossetia.
pl Zbuntowani chłopi
en Rebel slaves
pl Człowiek absurdalny i zbuntowany w filozofii Alberta Camusa
en Man as absurd and rebellious in the philosophy of Albert Camus
pl Zombie są jak zbuntowana młodzież
en These zombies are like the feral youth of the future
pl Zbuntowanym aniołkiem
en An avenging angel
pl Zakończyć to zbuntowane zgromadzenie!
en Disperse this riotous assembly!
pl Człowiek zbuntowany w twórczości Brunona Jasieńskiego
en Rebel man in artistic work of Bruno Jasieński
pl " Operacja przebiegła bardzo sprawnie... uronionych zostało jedynie kilka kropli krwi... na dowód tego, że zbuntowane ścięgna... uległy wreszcie kunsztowi chirurga. "
en " The operation went like magic... with only a few drops of blood on the skin... to show that the rebel tendon... had at last yielded to the surgeon' s art. "
pl Powinnaś wiedzieć, panno Lang, jak dokładnie Lex i Jason badają historię Isobel Thoreaux, twojej zbuntowanej przodkini
en You should know, Miss Lang...... how thoroughly Lex and Jason have studied Isobel Thoreaux...... your rebellious ancestor
pl Próbują zwerbować zbuntowanych Jaffa
en They are attempting to recruit rebel Jaffa
pl Rządy objął desygnowany przez zbuntowaną armię Rajoelina.
en Power was seized by Rajoelina, who was designated by the army.
pl Niedawne demonstracyjne spotkanie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa z liderami Abchazji i Osetii Południowej, dwóch zbuntowanych republik na terytorium Gruzji, stanowi zapowiedź możliwego zachowania rosyjskiego rządu.
en The recent ostentatious meeting between the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, and the leaders of Abkhazia and South Ossetia, two rebel republics within the territory of Georgia, is a harbinger of the possible behaviour of the Russian Government.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1141 zdań frazy Zbuntowany anioł.Znalezione w 1,88 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.