Tłumaczenia na język angielski:

  • Ujazdów Castle   

Przykładowe zdania z "Zamek Ujazdowski w Warszawie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Działalność programu Artists-In-Residence Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w latach 2003–2012
en Activity of the Artists-In-Residence Laboratory programme at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, 2003–2012
pl Wystawy Programu Fotografii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1990 - 1999
en Exhibitions of the Programme of Photography at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle from 1990 till 1999
pl Lekcje muzealne jako forma wychowania estetycznego (na przykładzie działalności oświatowej Zamku Królewskiego w Warszawie)
en Museum’s lessons as the form of the aesthetic education (based on the activity of The Royal Castle in Warsaw)
pl Public relations instytucji kultury (na przykładzie Zamku Królewskiego w Warszawie)
en Public relations of the cultural institution (The case of the Royal Castle in Warsaw)
pl Bibliografia katalogów wystaw tymczasowych na Zamku Królewskim w Warszawie z lat 1983-2011
en Bibliography directories temporary exhibitions at the Royal Castle in the years 1983-2011
pl Zbiory Biblioteki Naukowej Zamku Królewskiego w Warszawie
en The collection of the Library of the Royal Castle in Warsaw
pl Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta van Rijn. Studium obrazu z Galerii Lanckorońskich Zamku Królewskiego w Warszawie
en Rembrandt’s Girl in a Picture Frame. The Study of the painting from the Lanckoronski’s Gallery at the Royal Castle in Warsaw
pl Koncerty w Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1983-1993.
en Concerts at the Royal Castle in Warsaw in the years 1983-1993.
pl Digitalizacja zbiorów muzealnych na przykładzie projektu Zamku Królewskiego w Warszawie
en Digitisation of museums’ collections on the basis of the Royal Castle in Warsaw's project
pl Widok Warszawy od strony Pragi Bernarda Bellotta i cykl widoków Warszawy z Zamku Królewskiego w Warszawie
en View of Warsaw from part of Prague Bernardo’s Bellotto’s and cycle of view of Warsaw
pl Symbolika władzy królewskiej we wnętrzach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich
en Symbols of royal authority in the representative interiors of the Royal Castle in Warsaw and the Palace on the Water in the Royal Baths
pl Rozpalić do sztuki– Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jako placówka wychowania estetycznego dzieci i młodzieży
en Ignite to art – Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle as a center of aesthetic education of children and teenagers
pl Rola parków w przestrzeni miejskiej na przykładzie Parku Ujazdowskiego
en Park's funktions in city space with example of Ujazdowski Park
pl Wille Lucjana Korngolda (1897-1963) w Warszawie i okolicach
en The villas of Lucjan Korngold (1897-1963) in Warsaw and its surroundings.
pl Przywiązanie do miasta, reakcje afektywne na miasto oraz wartości krajobrazowe miasta w ocenie mieszkańców Warszawy, Wrocławia i Wiednia
en Attachment to city, emotional reactions and landscape values in perception of citizens of Warsaw, Wroclaw and Vienna
pl Charakterystyka sedymentologiczna wybranych odsypów korytowych w Wiśle na południe od Warszawy
en Sedimental characteristic of point bars in Wisła to the south from Warszawa
pl Etnografia Osiedla za Żelazną Bramą w Warszawie
en The etnography of the housing estate ’Behind the Iron Gate’ in Warsaw
pl Nowe formy pracy z czytelnikiem w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe
en New forms of work with a reader in the Public Library, named after Zygmunt Jan Rumel of the city of Warsaw in South Praga district.
pl Wartości chrześcijańskie przekazywane we wspólnocie Ruchu Światło - Życie działającej przy parafii św. Patryka w Warszawie
en Christian values handled down in community Światło Życie movement which works at the Saint Patric Parish in Warsaw
pl Kontroling w niektórych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
en Controlling in some companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
pl Znaczenie giełdy papierów wartościowych w Warszawie na międzynarodowym rynku kapitałowym
en The importance of stock exchange in Warsaw on the international capital market
pl Działania władz miejskich Warszawy w zakresie opieki nad dzieckiem w latach 1944/45-1947
en Municipal childcare in Warsaw in 1944/45-1947
pl Projekty publiczne Joanny Rajkowskiej w przestrzeni Warszawy, jako przykład społecznego oddziaływania sztuki publicznej.
en Joanna Rajkowska public projects in the area of Warsaw, as an example of the social impact of public art.
pl Szwedzka okupacja Starej Warszawy w świetle rejestrów kontrybucji z 1704 roku
en Warsaw under the Swedish occupation in the year 1704
pl Dzialanie w środowisku przyrodniczym a wyobrażenia na temat przyrody miejskiej w Warszawie.
en How actions in the environment create expectations about nature in Warsaw?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2328985 zdań frazy Zamek Ujazdowski w Warszawie.Znalezione w 361,817 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.