Tłumaczenia na język angielski:

  • Ujazdów Castle   

Przykładowe zdania z "Zamek Ujazdowski w Warszawie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Działalność programu Artists-In-Residence Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w latach 2003–2012
en Activity of the Artists-In-Residence Laboratory programme at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, 2003–2012
pl Wystawy Programu Fotografii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1990 - 1999
en Exhibitions of the Programme of Photography at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle from 1990 till 1999
pl Digitalizacja zbiorów muzealnych na przykładzie projektu Zamku Królewskiego w Warszawie
en Digitisation of museums’ collections on the basis of the Royal Castle in Warsaw's project
pl Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta van Rijn. Studium obrazu z Galerii Lanckorońskich Zamku Królewskiego w Warszawie
en Rembrandt’s Girl in a Picture Frame. The Study of the painting from the Lanckoronski’s Gallery at the Royal Castle in Warsaw
pl Symbolika władzy królewskiej we wnętrzach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich
en Symbols of royal authority in the representative interiors of the Royal Castle in Warsaw and the Palace on the Water in the Royal Baths
pl Koncerty w Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1983-1993.
en Concerts at the Royal Castle in Warsaw in the years 1983-1993.
pl Bibliografia katalogów wystaw tymczasowych na Zamku Królewskim w Warszawie z lat 1983-2011
en Bibliography directories temporary exhibitions at the Royal Castle in the years 1983-2011
pl Widok Warszawy od strony Pragi Bernarda Bellotta i cykl widoków Warszawy z Zamku Królewskiego w Warszawie
en View of Warsaw from part of Prague Bernardo’s Bellotto’s and cycle of view of Warsaw
pl Zbiory Biblioteki Naukowej Zamku Królewskiego w Warszawie
en The collection of the Library of the Royal Castle in Warsaw
pl Public relations instytucji kultury (na przykładzie Zamku Królewskiego w Warszawie)
en Public relations of the cultural institution (The case of the Royal Castle in Warsaw)
pl Lekcje muzealne jako forma wychowania estetycznego (na przykładzie działalności oświatowej Zamku Królewskiego w Warszawie)
en Museum’s lessons as the form of the aesthetic education (based on the activity of The Royal Castle in Warsaw)
pl Rozpalić do sztuki– Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jako placówka wychowania estetycznego dzieci i młodzieży
en Ignite to art – Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle as a center of aesthetic education of children and teenagers
pl Rola parków w przestrzeni miejskiej na przykładzie Parku Ujazdowskiego
en Park's funktions in city space with example of Ujazdowski Park
pl Wpływ kryzysu subprime na notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
en Subprime crisis impact on Warsaw Stock Exchange.
pl Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w Warszawie na przykładzie dzielnic dawnej gminy Centrum w latach 1996-2006
en Location factors of enterprises in Warsaw 1996-2006; case study: central districts
pl Hard Rock Cafe w Warszawie Próba analizy socjologicznej
en The Hard Rock Café in Warsaw Attempt of sociological analysis
pl Zwracam się do rządu polskiego w Warszawie, do premiera Tuska: Panie premierze!
en I appeal to the Polish Government in Warsaw, and in particular to Mr Tusk, the Prime Minister.
pl Public Relations w administracji publicznej na przykładzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
en Public Relations in public administration on example of Targówek district, a district of Warsaw
pl Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, jeśli jest właściwą instytucją wspomnianą w załączniku ‧ pkt ‧ lit. b) ppkt ii) tiret trzecie
en Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Military Pension Office in Warsaw), if it is the competent institution mentioned in Annex ‧(b)(ii) third indent
pl Analiza systemu motywacji do pracy na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
en Analysis of system of motivation for work on example of Marshal Office of Mazovian Province
pl Projekt planu miejscowego rejonu Dworca Zachodniego w Warszawie
en Draft of an urban masterplan for Zachodni railway station area in Warsaw
pl Teatr Żydowski w Warszawie im. Estery Racheli i Idy Kamińskich - jego misja pamięci i pojednania.
en Jewish Theatre of Estera Rachela and Ida Kamińskie in Warsaw- his reconciliation and memory mission.
pl Populacja bączka Ixobrychus minutus nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie,na tle zagrożeń dla gatunku
en Little bittern Ixobrychus minutus population at Czerniakowskie Lake in Warsaw, against threats to the species
pl Działalnosc Żłobka nr 29 w Warszawie. Monografia
en Operating of the Nursery School nr 28 in Warsaw. Monografia
pl Analiza ekonomiczno-finansowa Spółdzielni Pracy „Orion” w Warszawie
en Economic and financial analysis of Orion Cooperative
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2328985 zdań frazy Zamek Ujazdowski w Warszawie.Znalezione w 513,739 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.