Tłumaczenia na język angielski:

  • Bird’s eye   
     
    An option in Microsoft Virtual Earth that allows the user to view an object in a 45-degree angle from above in bird's eye view.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

z lotu ptakabird's eye view

Przykładowe zdania z "Z lotu ptaka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie pamiętasz nic z lotu ptaka, jak szybowałeś, nic?You don' t remember taking off, flying like a bird?
Ale do dyplomu musieli ją cyknąć z lotu ptakaHer high school picture was an aerial photograph
autor. - (DE) Panie przewodniczący! Każdy, kto widział kiedykolwiek region Wielkich Jezior Wschodniej Afryki z lotu ptaka, mógł pomyśleć, że to raj.author. - (DE) Mr President, anyone who has ever seen the Great Lakes region of East Africa from the air might think that it was paradise.
Praca artystyczna: Z lotu ptaka; praca teoretyczna: Inspiracje twórczością plastyczną dzieci w malarstwie Tadeusza DominikaArtistical diploma: From bird's-eye view, Teoretical diploma: Childrens' creativity inspiration in T. Dominik 's paintings
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Parlament Europejski ocenia sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), choć tylko z lotu ptaka.I welcome the fact that the European Parliament appraises the annual report of the European Investment Bank (EIB), albeit from a distinctly bird's-eye view.
O ile to możliwe, gołębiom należy zapewnić przestrzeń wystarczającą do podniesienia się do lotu, z oddzielnym obszarem grzędowania dla każdego ptaka, co najmniej wzdłuż jednej ściany pomieszczeniaPigeons should be allowed an area sufficient for flight wherever possible, with a separate perching area for each bird along at least one wall of the enclosure
Mam widok z lotu ptakaI' ve got a bird' s eye view
Jeśli zaznaczone, w razie potrzeby zostanie użyty widok " z lotu ptaka "If true, the bird 's eye view will be shown if needed
To tutaj.Bilbord na tarasie... będzie widoczny nawet z lotu ptakaThis one... a hoarding on the terrace... will be visible from the fly- over
Chodź./ Wstrętni kłusownicy/ chrząkali, jęczeli.../ pchając i ciągnąc/ ciężkiego naczelnego.../ a wierny Tookie- Tookie ptak/ szybował właśnie w poszukiwaniu pomocy.../ robiąc ptasią trasę lotu/ do San Francisco.../ gdzie George z Dżungli próbował/ dodać dziedziczce Ursuli.../ odwagi, by stanąć twarzą w twarz z rodzicami.../ poprzez pomaganie jej odkryć/ dżudżu wewnątrz niej samejAs the pesky poachers grunted and groaned... pushing and pulling the ponderous primate along... the trusty Tookie- Tookie bird was already winging to the rescue... making a bird- line for San Francisco... where George of the Jungle was trying to give the heiress Ursula... the courage to face her parents... by helping her discover the juju within
procedury ustnego powiadamiania jednostek służby ruchu lotniczego o incydentach związanych z poleceniem ACAS RA, niebezpieczeństwem zderzeń z ptakami, oraz warunkami zagrażającymi bezpieczeństwu lotuprocedures for verbal notification to air traffic service units of incidents involving ACAS RAs, bird hazards and hazardous conditions
procedury ustnego powiadamiania jednostek służby ruchu lotniczego o incydentach związanych z poleceniem ACAS RA, niebezpieczeństwem zderzeń z ptakami, oraz warunkami zagrażającymi bezpieczeństwu lotuProcedures for verbal notification to air traffic service units of incidents involving ACAS RAs, bird hazards and hazardous conditions
Pomieszczenia dla amadyn zebrowatych powinny być długie i wąskie (na przykład ‧ m × ‧ m), w celu umożliwienia ptakom podnoszenia się do krótkiego lotuEnclosures should be long and narrow (for example, ‧ m by ‧ m) to enable birds to perform short flights
Pomieszczenia są raczej długie i wąskie (na przykład ‧ m na ‧ m), a nie kwadratowe, aby ptaki mogły odbywać krótkie lotyEnclosures shall be long and narrow (for example ‧ m by ‧ m) rather than square to allow birds to perform short flights
Jest to szczególnie ważne w przypadku trzymania ptaków zdolnych do lotuThis is especially important when housing birds capable of flight
Kiedy skrzydła napędzają ptaka w locie...... jest otoczony powietrzem, który daje mu swobodę unoszenia się...... to jest ptak samotności i harmoniiWhen the wings that support the bird propel it through the air...... it is the surrounding air' s resistance that gives the dynamic lift...... this is the bird' s loneliness and harmony
Pomieszczenia są długie i wąskie (na przykład ‧ m na ‧ m), aby ptaki mogły odbywać krótkie lotyEnclosures shall be long and narrow (for example ‧ m by ‧ m) to enable birds to perform short flights
Pomieszczenia są długie i wąskie (na przykład, ‧ m na ‧ m) w celu umożliwienia ptakom podnoszenia się do krótkiego lotuEnclosures shall be long and narrow (for example, ‧ m by ‧ m) to enable birds to perform short flights
Indyki domowe (Meleagris gallopavo) zachowują wiele cech ptaków dzikich, istnieją jednak istotne różnice, na przykład indyki domowe są pozbawione zdolności do lotu, mogą jednak szybko biegać, skakać oraz szybować, zwłaszcza we wczesnym wiekuDomestic turkeys (Meleagris gallopavo) retain many of the characteristics of wild birds but there are some fundamental differences, for example domestic turkeys are unable to fly but have retained the ability to run quickly, and jump and glide, especially at younger ages
Pomieszczenia dla gołębi powinny być długie i wąskie (na przykład ‧ m × ‧ m), a nie kwadratowe, w celu umożliwienia ptakom podnoszenia się do krótkiego lotuEnclosures should be long and narrow (for example ‧ m by ‧ m) rather than square to allow birds to perform short flights
Mimo że budowa ciała wszystkich ptaków odpowiada ich przystosowaniu do lotu i jest w zasadzie identyczna u wszystkich gatunków, istnieją istotne różnice w ich przystosowaniu do warunków poruszania się i żywieniaAlthough birds are essentially built for flight and share the same basic body plan, they have an extremely diverse range of adaptations for locomotion and feeding
Pomieszczenia są długie i wąskie (na przykład ‧ m na ‧ m), a nie kwadratowe, w celu umożliwienia ptakom podnoszenia się do krótkiego lotuEnclosures shall be long and narrow (for example ‧ m by ‧ m) rather than square to allow birds to perform short flights
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1341821 zdań frazy Z lotu ptaka.Znalezione w 266,804 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.