Tłumaczenia na język angielski:

 • Cetus   
  (Proper noun  )
   
  winter constellation of the northern sky
   
  Wieloryb (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia gwiazdozbiór równikowy;
   
  winter constellation of the northern sky
 • Whale   

Did you mean: wieloryb

Picture dictionary

Cetus
Cetus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

wieloryb
; whales; whale
Wieloryb biskajski
Atlantic Northern Right Whale
wieloryb grenlandzki
bowhead whale; arctic right whale; Greenland right whale

Przykładowe zdania z "Wieloryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To bardzo dziwne, bo gdy nie wiesz, co się tutaj dzieje, pomyślałbyś, że tutaj kochają delfiny i wieloryby
en It' s so bizarre because if you didn' t know what' s going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales
pl Mówią o ‧ wielorybów w Arktyce
en They' re talking about the ‧, ‧ whales in the Antarctic
pl Nie tylko przyszłość wieloryba leży dziś w naszych rękach,lecz przetrwanie środowiska naturalnego we wszystkich częściach planety
en It' s not just the future of the whale that today lies in our hands it' s the survival of the natural world in all parts of the living planet
pl Wieloryby są teraz głębiej, o kilometr od was, na drugiej godzinie
en I' m here.Hello. The whales are deeper, less than a kilometer, in your ‧: ‧ position
pl wyraża nadzieję, że grupa robocza odniesie się do kwestii zabijania wielorybów w celach naukowych, aby znaleźć płaszczyznę porozumienia kładącą mu kres
en Hopes that the Working Group will address the issue of lethal whaling for scientific purposes in order to find a basis for eliminating it
pl Wieloryb, morświn oraz delfin mają duży mózg.Ale to człowiek wymyślił pismo, ujarzmił ogień, ‧ vuela
en The whale, the porpoise and the dolphin have brains ‧ times larger than man yet man has learnt to write, make fire and fly
pl Cisza tak głęboka jak wtedy, kiedy wieloryb połknął Jonasza
en A silence as profound...... as when the whales swallowed Jonah
pl Gdy pływasz w oceanie a obok ciebie są wieloryby lub delfiny, to jedno z najpiękniejszych przeżyć
en When you' re out swimming in the ocean and you have whales and dolphins come by you, it is one of the most incredible experiences ever
pl Wmawiałam sobie, że to wieloryb z wąsami
en I used to try and convince myself...... that you were married to someone fat with a mustache
pl Oświadczenie Komisji: Zakaz połowu wielorybów w celach handlowych
en Commission statement: Ban on commercial whaling
pl Naprawdę ciężko jest wziąć tę prezentację na serio.Muszę ci powiedzieć, że jest wiele dowodów na to, że wieloryby zjadają mnóstwo ryb, którymi są zainteresowani także rybacy
en I have to tell you that there is very strong evidence that whales are consuming huge quantities of fish that are also the target of fisheries
pl To był wieloryb paikea, wysłany do nas, bo mieliśmy kłopoty
en It was Paikea' s whale, sent to us because we were in trouble
pl Żadne postanowienia niniejszej konwencji nie naruszają praw i zobowiązań Umawiających się Stron, wynikających z Konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów i Konwencji o ochronie fok antarktycznych
en Nothing in this Convention shall derogate from the rights and obligations of Contracting Parties under the International Convention for the regulation of whaling and the Convention for the conservation of Antarctic seals
pl Kochasz tego wieloryba
en You love that whale
pl Znajdziemy go w instytucie ssaków morskich w Sausalito.Mają tam dwa wieloryby o imionach George i Gracie
en We' il find what we' re looking for at the Cetacean Institute in Sausalito
pl Kapitan Ahab musi przecież upolować swojego wieloryba!
en Capt Ahab has to go hunt his whale
pl Dotyczy: masowego zabijania wielorybów przez „dorosłych” Duńczyków
en Subject: The killing of whales by adult Danes
pl mając na uwadze, że istnieją jednakże kwestie bezpieczeństwa żywności i jej dostaw, zwłaszcza dla wspólnot, które tradycyjnie uprawiały połowy wielorybów
en whereas there are, nonetheless, issues of food security and supply, particularly for communities that have traditionally engaged in whaling
pl Kto chciałby pooglądać wieloryby?
en Who would go whale- watching?
pl Ostatnie badanie wykazały, że pieśni wielorybie mają... dobry wpływ na ludzi, którzy są zestresowani i nie mogą spać
en And recent studies show that whale songs can have a positive effect on people who are stressed or can' t sleep
pl Nie mamy nic wspólnego z wojskiem i nie chcemy skrzywdzić twoich wielorybów
en We' re not in the military and we intend no harm to the whales
pl Z początku myśleli, że to jakiś głazlub skamieniały wieloryb
en At first, they thought it might be a rock slag... or a fossilized whale
pl Wieloryb w kolejce żąda, żeby się z tobą zobaczyć
en There' s a whale online demanding to see you
pl Płotki udają, że są wielorybami
en Minnows pretending they' re whales
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 309 zdań frazy Wieloryb.Znalezione w 0,509 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.