Tłumaczenia na język angielski:

 • Cetus   
  (Proper noun  )
   
  winter constellation of the northern sky
   
  Wieloryb (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia gwiazdozbiór równikowy;
   
  winter constellation of the northern sky
 • Whale   

Picture dictionary

Cetus
Cetus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

wieloryb
; whales; whale
Wieloryb biskajski
Atlantic Northern Right Whale
wieloryb grenlandzki
bowhead whale; arctic right whale; Greenland right whale

Przykładowe zdania z "Wieloryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chciałbym przypomnieć państwu poprzednią debatę o fokach, o bardzo drastycznych środkach i reakcjach w związku z polowaniami na wieloryby, o kwestiach polowań naruszających równowagę, szczególnie wiosną, i o kwestiach, które jako Komisja podjęliśmy po raz pierwszy, właśnie w celu zapobiegania takim przypadkom.
en I would remind you of our previous debate on seals, of the very drastic measures and reaction in connection with whale hunting, of the issues relating to unsustainable hunting, especially in spring, and of the measures which we took for the first time as the Commission, with safety measures to prevent precisely such cases.
pl Właśnie lecę z Baja... pogadać z klientami, zapewnić piwko, pokazać wieloryby
en Just come up from Baja...... chitchat the clients, lay on the cerveza, harass the whales
pl Jak proponujesz znaleźć te wieloryby?
en How will you solve this problem?
pl " Nie powstrzymacie nas przed zabijaniem wielorybów. "
en " Well, you' re not going to make us stop killing whales. "
pl Chcą zobaczyć wieloryby
en They wanna see whales
pl Naprawdę ciężko jest wziąć tę prezentację na serio.Muszę ci powiedzieć, że jest wiele dowodów na to, że wieloryby zjadają mnóstwo ryb, którymi są zainteresowani także rybacy
en I have to tell you that there is very strong evidence that whales are consuming huge quantities of fish that are also the target of fisheries
pl Jeśli posiadasz ząb wieloryba,... musisz zdobyć jeszcze jego szczękę, by nim zawładnąć
en If you have the tooth of a whale... you must have the whale' s jaw to wield it
pl Ja wezmę podwójnego wieloryba
en Man) Yes, we need a Double Whaler on a bun
pl Nawet jeśli przeniosą mnia na Arktykę i nie będzie można już wrócić do domu, i będziesz musiała jeść mięso wieloryba aż do końca życia?
en Well, what if I had to move to the Arctic, and you could never come home, and you had to eat whale blubber for the rest of your life?
pl Nie mamy nic wspólnego z wojskiem i nie chcemy skrzywdzić twoich wielorybów
en We' re not in the military and we intend no harm to the whales
pl uwzględniając komunikat Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie działań Wspólnoty dotyczących połowów wielorybów (COM
en having regard to the Commission Communication of ‧ December ‧ on Community action in relation to whaling (COM
pl Nie uznaję tego dobrodusznego Pana, co spaceruje z laseczką po ogródku, kwateruje przyjaciół w brzuchu wieloryba, umiera jęcząc, a po trzech dniach zmartwychwstaje
en And I can’t admit of an old boy of a God who takes walks in his garden with a cane in his hand, who lodges his friends in the belly of whales, dies uttering a cry, and rises again at the end of three days;
pl Rekiny wielorybie kursują na regularnych charakterystycznych trasach między najlepszymi terenami żerowymi
en Whale sharks cruise on regular habitual routes between the best feeding grounds
pl Polityka Rady w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest tak pełna luk, że można ją porównać jedynie z siecią do łowienia wielorybów!
en The Council's climate policy has such large holes in it that it can only be compared with a fishing net for catching whales!
pl Od dnia ‧ marca ‧ roku Wspólnota otworzy dla Norwegii roczny kontyngent taryfowy wynoszący ‧ ton, według stawki celnej w wysokości ‧ %, w odniesieniu do olejów zwierzęcych i tłuszczy pochodzenia morskiego, innych niż tłuszcze z wielorybów i kaszalotów, objętych podpozycją ex ‧ B Wspólnej Taryfy Celnej, w opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto przekraczającej jeden kilogram
en From ‧ March ‧ the Community will open for Norway an annual tariff quota of ‧ tonnes at a rate of duty of ‧ % in respect of animal oils and fats of marine origin other than of whales or sperm-whales, falling within subheading ex ‧ B of the Common Customs Tariff, in immediate packings of a net capacity of more than one kilogram
pl Mysle, ze moglbym sprzedac filety z wieloryba Greenpeace
en I feel like I could sell whale steaks to Greenpeace
pl Następny pokaz " cudowny świat/ wielorybów " zacznie się za pięć minut
en The next showing of " The World of Whales " begins in five minutes
pl Jak wieloryb
en Yep, it' s a whopper all right!
pl Nie tato, Cousteau powiedzial, ze to wieloryb
en " No, dad, Cousteau said it was a whale. "
pl Dotyczy: polowań na wieloryby w Japonii
en Subject: Japanese whaling
pl Te wieloryby, i większość życia na Antarktydzie, ostatecznie zależy od krylu
en These whales, and most of the life in Antarctica, ultimately depend on krill
pl Co się skrywa w środku wieloryba? Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym na temat ukrytych i widzialnych właściwości organizmów żywych
en What's inside the whale? Preschoolers' thinking about observable and unobservable features of the living kinds
pl Dostałam go uczciwie i sprawiedliwie.Jest dla nas cholernym wielorybem. Na prawdę oczekujesz, że go puszczę?
en You do that, his organization will have time to learn about his capture and seal off the damage
pl Człowiek zabijając wieloryby niszczył własną przyszłość
en When man was killing these creatures, he was destroying his own future
pl Tak czy inaczej, przyjechaliśmy tu na wielorybie, tak?
en So anyway, you know how we all came on a whale?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 309 zdań frazy Wieloryb.Znalezione w 0,6 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.