Tłumaczenia na język angielski:

 • Cetus   
  (Proper noun  )
   
  winter constellation of the northern sky
   
  Wieloryb (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia gwiazdozbiór równikowy;
   
  winter constellation of the northern sky
 • Whale   

Did you mean: wieloryb

Picture dictionary

Cetus
Cetus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

wieloryb
; whales; whale
Wieloryb biskajski
Atlantic Northern Right Whale
wieloryb grenlandzki
bowhead whale; arctic right whale; Greenland right whale

Przykładowe zdania z "Wieloryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ten drugi rodzaj połowów został słusznie wyłączony z zakresu moratorium, podobnie jak badania naukowe na wielorybach uwzględniające potrzebę ochrony gatunku.
en The latter is rightly excluded from the moratorium, as is scientific research on whales, provided it takes account of the need to safeguard the species.
pl Wieloryb zabójca zaatakował z zaskoczenia
en A killer whale made a surprise attack
pl Wmawiałam sobie, że to wieloryb z wąsami
en I used to try and convince myself...... that you were married to someone fat with a mustache
pl Zanieczyszczenie wód oceanicznych oraz degradacja wybrzeży europejskich stanowią oprócz problemów środowiskowych także problem gospodarczy, ponieważ w niektórych krajach, jak choćby w Portugalii, turystyka wykorzystująca atrakcje związane z wodami morskimi, takie jak obserwowanie wielorybów, nurkowanie itd., stanowi istotne źródło dochodu w niektórych regionach, w tym na Azorach, Maderze i w Algarve.
en Apart from environmental issues, oceanic pollution and European coastal degradation present an economic problem. This is because in certain countries, such as Portugal, the practice of tourism which is aimed at maritime activities like whale watching, diving and others, constitutes a significant source of income for some regions, including the Azores, Madeira and the Algarve.
pl Walenie (wieloryby i morświny
en Cetaceans (whales and porpoises
pl do czasu przyjęcia na poziomie Wspólnoty bardziej ogólnych środków dotyczących nadzoru nad handlem gatunkami dzikiej fauny i flory przywóz głównych produktów otrzymywanych z wielorybów lub innych waleni powinien podlegać, na początkowym etapie, pozwoleniom na przywóz, podczas gdy możliwość poszerzenia wykazu powyższych produktów jest również zastrzeżona
en Whereas, pending the adoption at Community level of more general measures concerning the supervision of trade in species of wild fauna and flora, imports of the main whale or other cetacean products should be subject, in an initial stage, to import permits, while the possibility of extending the list of these products is also reserved
pl Nazwałeś wieloryba po Samancie Carter
en It' s for personal reasons.You named him after Samantha Carter
pl Gdy pływasz w oceanie a obok ciebie są wieloryby lub delfiny, to jedno z najpiękniejszych przeżyć
en When you' re out swimming in the ocean and you have whales and dolphins come by you, it is one of the most incredible experiences ever
pl Kiedy jesteś wielorybem, to ty jesteś defiladą
en When you are a whale, you are the parade
pl Na przykład, pewna włoska firma żeglugowa zainstalowała system, który będzie zapobiegać zderzeniom jej statków z wielorybami.
en For example, an Italian shipping firm has installed a system which will prevent its ships from colliding with whales.
pl Jak widzicie mamy ogromne zbiory, ale to tylko cząstka tego, co wiemy, czy też czego nie wiemy o wielorybach
en We have a great deal to offer, but that is small compared to what we don' t know about whales
pl Działania Wspólnoty w sprawie połowów wielorybów
en Community action in relation to whaling
pl Wrzesień, a wieloryby są ‧. ‧ mil, od równika
en September and the whales are ‧, ‧ miles from the equator
pl Nie mamy nic wspólnego z wojskiem i nie chcemy skrzywdzić twoich wielorybów
en We' re not in the military and we intend no harm to the whales
pl Każda z tych nici, to jeden z naszych przodków... wszyscy połączeni i mocni... próbujący schwytać twojego wieloryba
en Each one of those threads is one of your ancestors... all joined together and strong... all the way back to that whale of yours
pl uważa, że ochrona wielorybów i innych waleni zależy ostatecznie od rozwoju środków będących przedmiotem skutecznie wdrożonego porozumienia, wystarczająco szeroko uzgodnionego
en Believes that the conservation of whales and other cetaceans depends ultimately on the development of measures that are the subject of sufficiently broad agreement to be implemented effectively
pl uwzględniając decyzję przyjętą przez Radę w dniu ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającą stanowisko Wspólnoty w sprawie połowu wielorybów
en having regard to the decision adopted by the Council on ‧ June ‧ establishing a Community position on whaling
pl uważa, że tragiczna historia połowów wielorybów w celach zarobkowych w połączeniu z licznymi zagrożeniami, na jakie napotykają obecnie populacje tych ssaków (w tym m. in. przypadkowe przyłowy wynikające z działalności rybackiej, zderzenia ze statkami, zmiany klimatyczne na świecie oraz hałas w oceanach), nakazuje, aby Unia Europejska na najważniejszych forach międzynarodowych promowała w sposób skoordynowany i spójny najwyższy poziom ochrony wielorybów na szczeblu światowym
en Considers that the tragic history of commercial whaling, combined with the numerous threats currently faced by whale populations (including, inter alia, incidental catches in fishing operations, collisions with vessels, global climate change and ocean noise pollution), dictates that the EU must promote, in key international fora, in a coordinated and coherent way, the highest level of protection for whales at a global level
pl To był wieloryb paikea, wysłany do nas, bo mieliśmy kłopoty
en It was Paikea' s whale, sent to us because we were in trouble
pl uwzględniając Międzynarodową konwencję o uregulowaniu połowu wielorybów z ‧ r. oraz ustanowienie Międzynarodowej Komisji Wielorybniczej (IWC
en having regard to the ‧ International Convention for the Regulation of Whaling and the establishment of the International Whaling Commission (IWC
pl Dotyczy: polowania na wieloryby w Japonii w ‧ r
en Subject: ‧ Japanese whale hunt
pl przeniesienia trzech populacji wielorybów karłowatych z wykazu Załącznika I Konwencji CITES do wykazu Załącznika ‧ tejże Konwencji
en the transfer of three populations of the Minke Whale from CITES Appendix I to Appendix II
pl Myjnia Wielorybów Sykesa, dobre mycie za dobrą cenę
en Sykes ' Whale Wash
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 309 zdań frazy Wieloryb.Znalezione w 0,451 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.