Tłumaczenia na język angielski:

 • Cetus   
  (ProperNoun, Proper noun  )
   
  winter constellation of the northern sky
   
  Wieloryb (gwiazdozbiór)
   
  astr. astronomia gwiazdozbiór równikowy;
   
  winter constellation of the northern sky
   
  Wieloryb (gwiazdozbiór)
   
  winter constellation of the northern sky
 • Whale   

Did you mean: wieloryb

Picture dictionary

Cetus
Cetus

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

wieloryb
; whales; whale; rorqual
Wieloryb biskajski
Atlantic Northern Right Whale
wieloryb grenlandzki
bowhead whale; arctic right whale; Greenland right whale; Balaena mysticetus; Greenland whale; bowhead
wieloryby gładkoskóre
Balaenidae; family Balaenidae
wieloryby właściwe
Balaenidae; family Balaenidae
Zatoka Wielorybów
Bay of Whales

Przykładowe zdania z "Wieloryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zakaz polowania na wieloryby jest częścią dorobku prawnego UE, który każde nowe państwo musi zaakceptować.
en The ban on whaling is part of the body of EU law, which every new Member State has to accept.
pl Człowiek zabijając wieloryby niszczył własną przyszłość
en When man was killing these creatures, he was destroying his own future
pl Działania Wspólnoty w sprawie połowów wielorybów (
en Community action in relation to whaling (
pl Bez Uszu zobaczył dziś wieloryba
en No Ears saw a whale today
pl Czwartek, ‧ lutego ‧ r.Działania Wspólnoty w sprawie połowów wielorybów
en Thursday ‧ February ‧Community action in relation to whaling
pl Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania z postępów w roku 2010, gdyż uważam, iż po spełnieniu koniecznych wymogów akcesyjnych, wśród których podkreśliłabym zakaz wielorybnictwa i handlu produktami pozyskanymi z wielorybów, UE zyska na przystąpieniu tego kraju.
en I voted in favour of this 2010 progress report as I believe that, once the necessary accession requirements have been met, among which I would emphasise the abolition of whaling and the trading of products extracted from whales, the EU will gain from the accession of this country.
pl Perspektywa akcesji jest pozytywnie odbierana, lecz nadal istnieją kwestie sporne, takie jak zakazane w UE polowania na wieloryby, chęć ochrony przez Islandię rynków rybołówstwa i rolnictwa oraz spór o fundusz Icesave.
en The prospect of accession is being seen in a positive light, but there are still some disputed matters, such as whaling, which is banned in the EU, Iceland's desire to protect its fisheries and agriculture markets and the dispute over Icesave.
pl Kiedy wypuszczacie wieloryby?
en When are the whales being released?
pl Znajdziemy go w instytucie ssaków morskich w Sausalito.Mają tam dwa wieloryby o imionach George i Gracie
en We' il find what we' re looking for at the Cetacean Institute in Sausalito
pl Zamieszkuje go jedyna na świecie para wielorybów żyjąca w niewoli
en It contains the only two humpback whales in captivity
pl Ale globalne zmiany grożą wielkiemu rozkwitowi planktonu na który wieloryby liczą
en But global changes now threaten the great blooms of plankton on which the whales depend
pl Co się skrywa w środku wieloryba? Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym na temat ukrytych i widzialnych właściwości organizmów żywych
en What's inside the whale? Preschoolers' thinking about observable and unobservable features of the living kinds
pl niektóre postanowienia wymienionego Protokołu mogłyby wpływać na dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty, na dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, na dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki oraz na rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie wspólnych reguł przywozu wielorybów lub innych produktów otrzymywanych z waleni
en Whereas some provisions of the said Protocol could affect Council Directive ‧/EEC of ‧ May ‧ on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community, Council Directive ‧/EEC of ‧ April ‧ on the conservation of wild birds, Council Directive ‧/EEC of ‧ October ‧ on the quality required of shellfish waters and Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ January ‧ on common rules for imports of cetacean products
pl Gdy pływasz w oceanie a obok ciebie są wieloryby lub delfiny, to jedno z najpiękniejszych przeżyć
en When you' re out swimming in the ocean and you have whales and dolphins come by you, it is one of the most incredible experiences ever
pl Zakaz połowu wielorybów w celach handlowych (debata
en Ban on commercial whaling (debate
pl International Whaling Commission to jedyna jednostka międzynarodowa, zajmująca się wielorybami, którą zna ONZ
en The International Whaling Commission is the only international body dealing with whales that' s officially recognized by the United Nations
pl Wieloryby wytwarzają spiralną sieć bombelków, skupiając kryl, w jedną olbrzymią ucztę
en The whales create a spiralling net of bubbles, concentrating the krill into one gigantic feast
pl To mój obywatelski obowiązek i lubię wieloryby
en It' s my civic duty, and I like whales
pl Dotyczy: kampanii na rzecz powstrzymania zabijania wielorybów na Islandii
en Subject: Campaign to stop Iceland killing whales
pl Ratuj wieloryby!
en Save the whales
pl Każda z tych nici, to jeden z naszych przodków... wszyscy połączeni i mocni... próbujący schwytać twojego wieloryba
en Each one of those threads is one of your ancestors... all joined together and strong... all the way back to that whale of yours
pl wyraża nadzieję, że grupa robocza odniesie się do kwestii zabijania wielorybów w celach naukowych, aby znaleźć płaszczyznę porozumienia kładącą mu kres
en Hopes that the Working Group will address the issue of lethal whaling for scientific purposes in order to find a basis for eliminating it
pl Wygląda na to, że wieloryby mogą używać obrazów, by ostrzec nas
en They' re not?- No. No, the whales may be using the images to warn us
pl Podobny do wieloryba, ale to nie ssak- to ryba
en But not actually a whale.Whale- like, but not a mammal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 309 zdań frazy Wieloryb.Znalezione w 0,302 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.