Tłumaczenia na język angielski:

  • Delete   
     
    An item on the Edit menu that permanently removes the selected text or objects.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (29)

folder Elementy usunięte
Deleted Items folder
hydroliza przed usunięciem materiału
hydrolysis with subsequent disposal
rachunek krajowy usunięcia uprawnień
national allowance deletion account
usunąć
delete; depart; start off; start; absent onself; set off; drive away; leave; absent onself from; ; start out; fire off; obviate; remove; set going; go away; fire; drive off; discharge; cut; dislodge; dismiss; displace; efface; eliminate; erase; excise; expel; kill; move away; to delete; to depose; to expel; extirpate; take out
usunąć szkodę
to eliminate injury
usunąć zobowiązanie z tytułu umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji
derecognise an insurance or reinsurance obligation
usunięcie
disposal; solution; remove; deposition; ablation (surgery); abstraction; dislodgement; ablation; expulsion; resection; ejection; removal; deletion; extraction; destruction; termination; liquidation
usunięcie jajników
ovariectomy; oophorectomy; ovariotomy; spaying
usunięcie kaskadowe
cascade delete
usunięcie macicy
hysterectomy
usunięcie migdałków
removal of adenoids
usunięcie nerki
nephrectomy
usunięcie porażonego produktu
removal of infected produce
usunięcie uprawnienia
deletion of an allowance
usunięcie ze stanowiska
removal from post
usunięty
removed
Usuń grupę
Delete Group; Delete a Group
Usuń grupę i kontakty
Delete Group and Contacts
Usuń kontakt...
Delete a Contact...
Usuń skojarzenie
Remove association
Usuń z grupy
Remove from Group
Usuń z konferencji
Remove From Conference
Usuń z listy kontaktów
Remove from Contact List
Usuń z tej konwersacji
Remove from This Conversation
wezwanie do usunięcia uchybienia
letter of formal notice
zebrane w celu wykorzystania i usunięcia
collected for reuse or disposal

Przykładowe zdania z "Usuń", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W zapisie pkt B.‧ b tiret drugie usunięto następujące terminy: Estonia, Łotwa, Litwa
en In the second indent of point B.‧(b), Estonia, Latvia and Lithuania are deleted
pl Nazwa ta oznacza produkt stały, w którym zawartość wody nie przekracza wagowo ‧ % produktu gotowego, otrzymywany poprzez usunięcie wody z mleka, z całkowicie lub częściowo odtłuszczonego mleka, ze śmietany lub mieszanki tych produktów
en This means the solid product, where the water content does not exceed ‧ % by weight of the finished product, obtained by the removal of water from milk, from wholly or partly skimmed milk, from cream or from a mixture of these products
pl Opowiedział mi, jak ta świnia Touvenel, usunął Ange' a z mego życia
en He told me how that pig Thouvenel had shot my Angel, just like that!
pl Jeśli będziesz chciał wkleić nowy adres w pasku adresu, możesz usunąć bieżący wpis przez naciśnięcie białego krzyżyka na pasku adresu
en When you want to paste a new address into the Location toolbar you might want to clear the current entry by pressing the black arrow with the white cross in the toolbar
pl Jeśli tablice, części, itd., pokryte są materiałami o twardości A według Shore’a poniżej ‧, opisaną wyżej metodę pomiaru występów można stosuje się dopiero po usunięciu tych materiałów
en If the panels and components, etc., are covered with materials softer than ‧ shore A hardness, the procedure for measuring the projections described above shall apply only after removal of such materials
pl Wiadomość wysłana dnia ${ date } do ${ to } o temacie " ${ subject } " została usunięta bez wyświetlenia. Nie ma gwarancji, że wiadomość nie zostanie " odkasowana " i przeczytana później
en The message sent on ${date } to ${to } with subject " ${subject } " has been deleted unseen. This is no guarantee that the message will not be " undeleted " and nonetheless read later on
pl Nie możemy jednak zaakceptować proponowanych rozwiązań o bardzo populistycznym charakterze, w postaci obietnicy złożonej obywatelom Lampeduzy, że imigranci zostaną usunięci w ciągu 60 godzin.
en However, we cannot accept the extremely populist solutions suggested whereby the citizens of Lampedusa were promised that immigrants would be got rid of within 60 hours.
pl Będziemy podejmować takie działania na szczeblu Komisji, ale oczekujemy także wkładu ze strony państw członkowskich, pomysłów na lepsze wykorzystanie jednolitego rynku i informowania nas o istnieniu ewentualnych barier, których usunięciem powinniśmy się zająć.
en We will be doing this at the level of the Commission, but at the same time we also expect input from the Member States as to where they see that the single market could be used better and where they see that there are barriers still in place which we should work on to erase.
pl informacje na temat usunięcia wszelkich niezgodności
en information on the resolution of all non-conformities
pl Heather ma zaplanowane na dziś usunięcie kamieni nerkowych oraz resekcję żeber, aby zmniejszyć napór na płuca
en Heather is in today for a lithotripsy to remove kidney stones and thoracoplasty to alleviate pressure on her lungs
pl jednak usunięcie serca, wątroby, płuc, żołądka, wola i nerek oraz odcięcie nóg na poziomie stępu lub głowy nie jest obowiązkowe
en however, removal of the heart, liver, lungs, gizzard, crop, kidneys, legs at the tarsus or the head shall be optional
pl Z tego względu popieram usunięcie przeszkód blokujących swobodny przepływ osób pochodzących z tych krajów, szczególnie poprzez złagodzenie wymogów wizowych obowiązujących wobec nich.
en For this reason, I support the removal of the obstacles blocking the free movement of persons coming from these countries, especially through easing the visa requirements applied to these states.
pl W dokumencie zaznaczono także, że UE jest jak najbardziej otwarta na zawarcie umowy o wolnym handlu z Japonią, ale aby tak się stało, Japonia musi znieść bariery pozataryfowe oraz usunąć wszelkie przeszkody stojące na drodze rozwoju współpracy.
en The resolution also emphasises that the EU is very much in favour of the conclusion of a free trade agreement with Japan, but that in order for this to happen, Japan must abolish non-tariff barriers and remove all obstacles to the development of cooperation.
pl Ponadto wzywamy Komisję do zaproponowania przeglądu mandatu agencji Frontex, żeby usunąć lukę prawną, która stanowi przeszkodę w prowadzeniu przez tę agencję działań w zakresie ratownictwa morskiego i repatriacji.
en In addition, we call on the Commission to propose a review of its mandate in order to resolve the legal vacuum that hinders its action in maritime rescue and repatriation operations.
pl Komisja i Państwa Członkowskie muszą mieć wystarczająco długi czas, aby zaproponować poprawki do projektowanych środków, aby usunąć lub zmniejszyć wszelkie bariery, które mogłyby powstać w stosunku do swobodnego przepływu towarów
en Whereas the Commission and the Member States must also be allowed sufficient time in which to propose amendments to a contemplated measure, in order to remove or reduce any barriers which it might create to the free movement of goods
pl W odniesieniu do materiałów wyjściowych modyfikowanych genetycznie informacje te zawierają szczegółowe informacje, takie jak: opis wyjściowych komórek lub szczepów, budowa wektora ekspresji (nazwa, pochodzenie, funkcja replikona, wzmacniacz aktywatora oraz inne elementy regulacyjne), kontrola sekwencji DNA lub RNA wprowadzonych efektywnie, oligonukleoidowe sekwencje wektora plazmidu w komórkach, plazmid zastosowany do kotransfekcji, dodane lub usunięte geny, właściwości biologiczne końcowej budowy oraz wyrażonych genów, liczba kopii oraz stabilność genetyczna
en For genetically engineered starting materials this information shall include details such as the description of the starting cells or strains, the construction of the expression vector (name, origin, function of the replicon, promoter enhancer and other regulator elements), control of the sequence of DNA or RNA effectively inserted, oligonucleotidic sequences of plasmid vector in cells, plasmid used for cotransfection, added or deleted genes, biological properties of the final construct and the genes expressed, copy number and genetic stability
pl linia budżetowa ‧ ‧ ‧ Doroczne imprezy: usunięcie z uwag słów w nowym Muzeum Europy
en on line ‧ ‧ ‧ (Special Annual Events) the words at the new Museum of Europe should be deleted from the remarks
pl Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie
en The authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at
pl Usuń komórki z arkusza
en Removes the cells from the spreadsheet
pl Wyłącznie do użytku jednorazowego- niewykorzystany roztwór należy usunąć
en Single use only, any unused solution should be discarded
pl Odpady podlegają segregacji według kategorii, które miejscowe lub krajowe zakłady utylizacji odpadów mogą zagospodarować oddzielnie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, które należy segregować, zbierać i usuwać zgodnie z wykazem określonym w decyzji Komisji ‧/‧/WE, a jednocześnie poszukuje się odpowiedniego sposobu ich usunięcia
en Waste shall be separated into the categories that can be handled separately by the local or national waste management facilities, with particular care regarding hazardous waste, which shall be separated, collected and disposed of as listed in Commission Decision ‧/‧/EC and appropriate disposal shall be sought
pl Dlatego oferta dotycząca zobowiązania uważana jest za niepraktyczną w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, ponieważ nie byłaby w stanie usunąć stwierdzonych szkodliwych skutków dumpingu
en The undertaking’s offer is considered as impractical within the meaning of Article ‧ of the basic Regulation as it would not remove the injurious effect of dumping found
pl Złamałeś mi ząb i zaczęło tak boleć, że musiałem pójść do... cyrulika aby usunął to co zostało
en You busted off a jaw tooth, and it got to hurting so bad I had to go to... the barber and have him dig out the rest of it
pl Zmiany załączników ‧ lub III, niezbędne do usunięcia NDP w następstwie unieważnienia istniejącego zezwolenia na dany środek ochrony roślin, mogą być przyjęte bez zasięgania opinii Urzędu
en Amendments to Annexes ‧ or ‧ needed to delete an MRL following the revocation of an existing authorisation for a plant protection product may be adopted without seeking the opinion of the Authority
pl w celu ich usunięcia
en for disposal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12209 zdań frazy Usuń.Znalezione w 2,005 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.