Tłumaczenia na język angielski:

  • Delete   
     
    An item on the Edit menu that permanently removes the selected text or objects.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (28)

całkowite usunięciehard delete
folder Elementy usunięteDeleted Items folder
hydroliza przed usunięciem materiałuhydrolysis with subsequent disposal
rachunek krajowy usunięcia uprawnieńnational allowance deletion account
usunąćdelete; depart; start off; start; absent onself; set off; drive away; leave; absent onself from; ; start out; fire off; obviate; remove; set going; go away; fire; drive off; discharge; cut; dislodge; dismiss; displace; efface; eliminate; erase; excise; expel; kill; move away; to delete; to depose; to expel; extirpate; take out
usunąć szkodęto eliminate injury
usunąć zobowiązanie z tytułu umów ubezpieczenia lub umów reasekuracjiderecognise an insurance or reinsurance obligation
usunięciedisposal; solution; remove; deposition; ablation (surgery); abstraction; dislodgement; ablation; expulsion; resection; ejection; removal; deletion; extraction
usunięcie jajnikówovariectomy; oophorectomy; ovariotomy
usunięcie kaskadowecascade delete
usunięcie macicyhysterectomy
usunięcie migdałkówremoval of adenoids
usunięcie nerkinephrectomy
usunięcie porażonego produkturemoval of infected produce
usunięcie uprawnieniadeletion of an allowance
usunięcie wszelkich oznaczeń (np.. LIMITE)declassification
usunięcie ze stanowiskaremoval from post
usuniętyremoved
Usuń grupęDelete Group; Delete a Group
Usuń grupę i kontaktyDelete Group and Contacts
Usuń kontakt...Delete a Contact...
Usuń skojarzenieRemove association
Usuń z grupyRemove from Group
Usuń z konferencjiRemove From Conference
Usuń z listy kontaktówRemove from Contact List
Usuń z tej konwersacjiRemove from This Conversation
wezwanie do usunięcia uchybienialetter of formal notice
zebrane w celu wykorzystania i usunięciacollected for reuse or disposal

Przykładowe zdania z "Usuń", pamięć tłumaczeniowa

add example
Usuń połączenieRemove Connection
Usuwanie Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisamiAny unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
Zjednoczone Królestwo przedłożyło uzasadniony wniosek dotyczący usunięcia swoich zawodów morskich wchodzących w zakres dyrektywy ‧/‧/WE z pkt ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEThe United Kingdom has submitted a reasoned request for removing its seafaring professions, falling within the scope of Directive ‧/‧/EC, from point ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
W efekcie podejmowanych wysiłków mających na celu usunięcie błędów w oprogramowaniu dnia ‧ lutego ‧ r. podpisano świadectwo odbioru końcowego pomiędzy prokuraturą a wykonawcąAs a result of the continued efforts made to eradicate errors in the software, the Final Acceptance Certificate between the Public Prosecutor's Office (PPO) and the contractor was signed on ‧ February
po wymianie informacji może zaistnieć potrzeba zmiany lub usunięcia wpisu; może również nastąpić wycofanie wniosku (o dodanie zastrzeżeniaonce information has been exchanged, the alert may need to be amended, deleted or the request may be withdrawn
Ludzie nie zdają sobie sprawy, że ich bezpieczeństwo zależy od dokładnego usunięcia krwi i części ciała' Cause people don' t realize the safety risks involved with the removal of blood and body fluid
Komisja niesłusznie powołała się na wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych (art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze rozporządzenia nr ‧/‧) w celu odmowy przekazania dokumentów w całości, ponieważ była w stanie usunąć z dokumentów informacje poufnethe Commission was incorrect in relying on the exception relating to the protection of commercial interests (first indent of Article ‧ of Regulation No ‧/‧) in order to refuse disclosure of the documents in their entirety when it was in a position to purge the documents of confidential information
Zestawienie zostaje usunięte po sześciu miesiącachIt shall be deleted after six months
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisamiAny unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
Proszę to usunąć, kapraIuHave that removed. corporal
Usuń zaznaczenieClear Selection
Po zakończeniu pobierania próbek należy zdjąć okładziny na buty/skarpety, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiałuOn completion of sampling the boot/sock swabs shall be carefully removed so as not to dislodge adherent material
MSSF ‧ (zaktualizowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w ‧ r.) usunął paragraf ‧cIFRS ‧ (as revised by the International Accounting Standards Board in ‧) deleted paragraph ‧(c
Zaznacz/Odznacz prawy brzeg. Klikając ten przycisk zastosujesz bieżące zmiany do prawego brzegu akapitu. Klikając drugi raz usuniesz wprowadzone zmianySelect/Unselect Right Border. Clicking this button will apply the current options to the right paragraph border. Clicking a second time will remove the right paragraph border
Te pułapy cenowe służą usunięciu szkodliwych skutków dumpinguThese price levels eliminate the injurious effects of dumping
Ukryj pliki usunięteHide Removed Files
W przypadku nielegalnego przewozu transgranicznego Strona poszkodowana może zażądać od Strony pochodzenia usunięcia, na jej własny koszt, zmodyfikowanych organizmów żywych, zależnie od sytuacji, poprzez ich repatriację lub zniszczenieIn the case of an illegal transboundary movement, the affected Party may request the Party of origin to dispose, at its own expense, of the living modified organism in question by repatriation or destruction, as appropriate
zważywszy, że zgodnie z Instrukcjami dla sekretarza Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lipca ‧ r. (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧) (zwanymi dalej instrukcjami dla sekretarza) sekretarz czuwa nad zgodnością dokumentów dołączanych do akt sprawy z postanowieniami statutu Trybunału Sprawiedliwości, regulaminem i przyjętymi przez Sąd Pierwszej Instancji Praktycznymi instrukcjami dla stron (zwanymi dalej praktycznymi instrukcjami), jak również ze wspomnianymi instrukcjami dla sekretarza, oraz wzywa w szczególności do usunięcia wszelkich braków pism procesowych i innych dokumentów, a także – w braku takiego usunięcia – odmawia przyjęcia tych pism i dokumentów, jeśli nie są zgodne z postanowieniami statutu Trybunału lub regulaminuThe present directions reflect, explain and complement provisions in the Court's Rules of Procedure and are designed to enable lawyers and agents to allow for the constraints under which the Court operates, and particularly those attributable to translation requirements and the electronic processing of procedural documentation
Jak mogłeś powiedzieć, żebym usunęła...Czemu przyszłaś na koncert?How could you tell me to abort... why' d you come to the concert?
Przedmiot zakazu występujący w niniejszym załączniku nie powinien być udaremniony poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej) zawierających jeden lub kilka podzespołów objętych zakazem, jeżeli podzespół lub podzespoły objęte zakazem stanowią podstawowy element towarów i mogą być usunięte lub użyte do innych celówThe object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes
Alarm akustyczny może być wyciszony po uruchomieniu, alarm wizualny może być wyłączony dopiero po usunięciu awariiThe acoustic alarm may be silenced after activation, the optical alarm may only be cancelled if the failure is removed
Obliczając kwotę konieczną do usunięcia skutków szkodliwego dumpingu, uznano, że wszelkie środki powinny pozwolić przemysłowi wspólnotowemu na pokrycie jego kosztów i uzyskanie zysku przed opodatkowaniem, który mógłby być w normalnych okolicznościach osiągnięty przy zwykłych warunkach konkurencji, tj. przy braku przywozu po cenach dumpingowychWhen calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs and obtain overall a profit before tax that could be reasonably achieved under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports
Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronieThe authentic text(s) of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found at
A zatem stworzono demokrację i zdolność do działania poprzez usunięcie trzeciego filaru i dzięki nowym metodom podejmowania decyzji w Radzie w celu rozszerzenia zakresu procedury współdecyzji, zdolność do działania została poprawiona.It is the case that democracy and the capacity to act have been created with the removal of the third pillar and that with the new decision-making methods in the Council for the expansion of codecision, the capacity to act has been improved.
Rafineryjny gaz [surowiec gazowy skierowany do systemu aminowania w celu usunięcia siarkowodoru. Zawiera wodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla, siarkowodór oraz mogą być także obecne alifatyczne węglowodory posiadające węgli w łańcuchu głównie od C‧ do CRefinery gas [The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C‧ through C‧ may also be present
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12209 zdań frazy Usuń.Znalezione w 3,623 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.