Tłumaczenia na język angielski:

  • Delete   
     
    An item on the Edit menu that permanently removes the selected text or objects.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (28)

folder Elementy usunięte
Deleted Items folder
hydroliza przed usunięciem materiału
hydrolysis with subsequent disposal
rachunek krajowy usunięcia uprawnień
national allowance deletion account
usunąć
delete; depart; start off; start; absent onself; set off; drive away; leave; absent onself from; ; start out; fire off; obviate; remove; set going; go away; fire; drive off; discharge; cut; dislodge; dismiss; displace; efface; eliminate; erase; excise; expel; kill; move away; to delete; to depose; to expel; extirpate; take out
usunąć szkodę
to eliminate injury
usunąć zobowiązanie z tytułu umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji
derecognise an insurance or reinsurance obligation
usunięcie
disposal; solution; remove; deposition; ablation (surgery); abstraction; dislodgement; ablation; expulsion; resection; ejection; removal; deletion; extraction
usunięcie jajników
ovariectomy; oophorectomy; ovariotomy
usunięcie kaskadowe
cascade delete
usunięcie macicy
hysterectomy
usunięcie migdałków
removal of adenoids
usunięcie nerki
nephrectomy
usunięcie porażonego produktu
removal of infected produce
usunięcie uprawnienia
deletion of an allowance
usunięcie ze stanowiska
removal from post
usunięty
removed
Usuń grupę
Delete Group; Delete a Group
Usuń grupę i kontakty
Delete Group and Contacts
Usuń kontakt...
Delete a Contact...
Usuń skojarzenie
Remove association
Usuń z grupy
Remove from Group
Usuń z konferencji
Remove From Conference
Usuń z listy kontaktów
Remove from Contact List
Usuń z tej konwersacji
Remove from This Conversation
wezwanie do usunięcia uchybienia
letter of formal notice
zebrane w celu wykorzystania i usunięcia
collected for reuse or disposal

Przykładowe zdania z "Usuń", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Obecnie, gdy główna blokada rzeki - sytuacja w Serbii - ma być usunięta, nie przegapmy okazji i poświęćmy całkowicie naszą uwagę tej rzece i poważnie się nad nią zastanówmy, aby tym samym uczynić z niej prawdziwie europejską drogę wodną, z której wszyscy będziemy korzystać.
en Now that the main blockage of the river - the situation in Serbia - is going to be removed, let us not miss this opportunity and give our full and serious consideration to this river, thus making it the truly European waterway we all will benefit from.
pl Przedmiot: Projekt dyrektywy dotyczącej przyznawania odszkodowań ofiarom praktyk antykonkurencyjnych: usunięcie z porządku dziennego Komisji
en Subject: Draft directive governing the award of damages to victims of anti-competitive practices: removal from the Commission's agenda
pl W tym zakresie należy podkreślić, że margines szkody ustalony w niniejszym dochodzeniu jest uznany za odpowiedni, by usunąć szkodę wyrządzoną producentom przemysłu wspólnotowego, których dotyczy dochodzenie
en In this regard it is noted that the injury margin established in this investigation is considered adequate to remove the injury to the investigated Community industry producers
pl Wszystkie widoczne tkanki nerwowe i limfatyczne muszą zostać usunięte
en All obvious nervous and lymphatic tissues must be removed
pl Chcąc usprawnień wspólnego systemu azylowego, żądamy tu usunięcia przeszkód, które zmniejszają wiarygodność europejskiego systemu przesiedleń, obejmującego ledwie 4 000 uchodźców na całą Unię Europejską, co warto porównać z danymi liczbowymi dotyczącymi USA i Kanady.
en While we want to see improvements in the common asylum system, what we are asking for here is the removal of the barriers that make for a European resettlement system of very limited credibility, taking care of say 4000 refugees in the whole of the European Union, compared to the kind of figure that we see in the United States and Canada.
pl Usunięcie zarażonych/zakażonych produktów
en Removal of infected/infested produce
pl W odniesieniu do formy cła, Komisja uznaje ponadto, że wobec pola manewru pozostawionego eksporterom w krajach, które nie mają jeszcze gospodarki rynkowej, oraz wobec wpływu nawet drobnego zaniżania cen na cały rynek potasu, ani cło wymierzane według stałej stawki, ani cło ad valorem nie zapewniają usunięcia szkody wyrządzonej przez dumping
en With regard to the form of the duty, the Commission moreover considers that the margin of manoeuvre available to exporters in countries which still have no market economy, and the effect on the entire potash market of even slight price undercutting, mean that neither a fixed-rate nor an ad valorem duty would be certain to remove the injury caused by dumping
pl w załączniku D, między wpisem odnoszącym się do Chile oraz wpisem odnoszącym się do Komorów, wpis dotyczący Chin powinien zostać usunięty i zastąpiony następującym wpisem
en In Annex D, between the entry relating to Chile and the entry related to The Comoros, the entry relating to China should be deleted and the following entry inserted
pl Czy zakaz ten może poza ekstradycją obejmować również inne sposoby usunięcia z terytorium państwa jak na przykład wydalenie i na jakich warunkach?
en In addition to surrender on the basis of an offence, can the ban referred to also concern other kinds of removal from a country, such as deportation, and on what conditions?
pl Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA
en The authentic text of the decision, from which all confidential information has been removed, can be found on the EFTA Surveillance Authority’s website
pl Przed wstrzyknięciem insuliny należy usunąć pęcherzyki powietrza (patrz instrukcja użycia wstrzykiwacza
en Air bubbles must be removed from the cartridge before injection (see instructions for using the pen
pl II.‧.‧ zostało pozyskane w zakładzie, wokół którego na obszarze o promieniu ‧ km w okresie poprzedzających ‧ dni nie odnotowano żadnego przypadku/ogniska chorób, o których mowa w pkt II.‧.‧, lub – w przypadku stwierdzenia choroby – na przetworzenie mięsa przeznaczonego do przywozu do Unii zezwolono dopiero po zabiciu wszystkich obecnych tam wówczas zwierząt, usunięciu całego mięsa oraz całkowitym oczyszczeniu i dezynfekcji zakładu pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii
en II.‧.‧ has been obtained in an establishment around which, within a radius of ‧ km, there has been no case/outbreak of the diseases referred to in point II.‧.‧ during the previous ‧ days or, in the event of a case of disease, the preparation of meat for importation to the Union has been authorised only after slaughter of all animals present, removal of all meat, and the total cleaning and disinfection of the establishment under the control of an official veterinarian
pl podejmują w najszerszym możliwym zakresie wysiłki zmierzające do przyjęcia środków, które uznają za konieczne i pożądane w celu usunięcia przeszkód w dostępie do programu
en endeavour, as far as possible, to adopt such measures as they deem necessary and desirable to remove obstacles to access to this programme
pl Prawo do usunięcia danych
en Right of erasure
pl Usunięcie rzędu z istniejącej macierzy. Odbywa się ono na pozycji kursora
en Removes a row from an existing matrix. Removal occurs where the cursor is positioned
pl Wykresy mogą być konfigurowane przez kliknięcie na nie prawym przyciskiem myszy. Pojawi się wtedy menu, z którego możesz wybrać zmianę właściwości wykresu, usunąć wykres z widoku, zmienić jego szybkość odświeżania, a także wstrzymać odświeżanie i je wznowić
en Displays can be configured by clicking with the right mouse button on them. A popup menu appear where you can select whether you want to change the properties of that display, remove it from the worksheet, change its update interval type and value or pause and restart its updating
pl W jaki sposób można opracować systemy finansowania, które usuną presję prowadzącą do wyniszczania lasów?
en How can funding methods be put in place to remove the pressure that leads to forest destruction?
pl Po kilku sekundach alkohol należy usunąć, odwracając rurkę, i następnie nawodnić tkankę przez dodanie ‧ ml roztworu siarczanu magnezu (‧ mM
en After a few seconds the ethanol is removed by inverting the tube, and the tissue is then hydrated by the addition of ‧ ml magnesium sulphate solution (‧ mM
pl Standardowe kliniczne procedury dotyczące usunięcia substancji czynnej, np.: płukanie żołądka, podanie węgla leczniczego (przerwanie potencjalnego ponownego krążenia jelitowo-wątrobowego), zakwaszenie moczu, wymuszona diureza, powinny być odpowiednio zastosowane
en Standard clinical procedures to remove active substance material, e. g. gastric lavage, carbo medicinalis (interruption of potential entero-hepatic recirculation), acidification of urine, forced diuresis should be used as appropriate
pl dostępną infrastrukturę i personel do kontroli przemieszczania drobiu lub innych utrzymywanych ptaków, ich zwłok, obornika, ściółki lub zużytej ściółki w obrębie obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych, w szczególności jeśli drób lub inne utrzymywane ptaki, które mają zostać zabite i usunięte, muszą zostać przemieszczone ze swojego gospodarstwa pochodzenia
en the facilities and personnel available to control any movement within the protection and surveillance zones of poultry or other captive birds, their carcases, manure, bedding or used litter, in particular if the poultry or other captive birds to be killed and disposed of have to be moved from their holding of origin
pl & Usuń zdarzenie
en & Delete Event
pl Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, to wszystkie wprowadzone zmiany zostaną usunięte, a okno zostanie zamknięte
en If you click the Cancel button, your editing will be forgotten, and & korganizer; will close the window
pl podkreśla, że konsumenci i usługodawcy nie zawsze potrafią określić, jaki system prawny ma zastosowanie do poszczególnych aspektów ich działalności; w związku z tym wzywa Komisję, aby przedstawiła propozycję sprecyzowania współzależności między instrumentami prawa prywatnego międzynarodowego a instrumentami jednolitego rynku z myślą o usunięciu wątpliwości co do tego, czy zastosowanie ma prawodawstwo lub regulacje państwa pochodzenia, czy też państwa przyjmującego, oraz o usunięciu luk w systemie odpowiedzialności obowiązującym usługodawców
en Stresses that neither consumers nor service providers are always able to determine which legal regime is applicable to each aspect of their activities; calls, therefore, on the Commission to propose a clarification of the interaction between private international law instruments and Single Market instruments with a view to leaving no doubt as to when home or host country legislation or regulation applies and to leave no gaps in the liability regime applicable to service providers
pl Następnie ser jest ręcznie lekko wyciskany celem usunięcia serwatki
en They are then lightly pressed by hand to expel the whey
pl Właściwe organy Kambodży poinformowały Komisję o poczynionych postępach we wdrażaniu planu działań mających na celu usunięcie uchybień stwierdzonych przez ICAO w jej ostatnim sprawozdaniu USOAP, skupiając się zwłaszcza na tych dotyczących operacji lotniczych, aby upewnić się, że nadzór w zakresie bezpieczeństwa w Kambodży spełnia normy ICAO
en The competent authorities of Cambodia have informed the Commission that they are progressing in the implementation of the action plan aimed at resolving the deficiencies identified by ICAO in its last USOAP report, focusing in particular on those pertaining to air operations, in order to make sure that the safety oversight of air carriers in Cambodia is complying with ICAO standards
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12209 zdań frazy Usuń.Znalezione w 4,621 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.