Tłumaczenia na język angielski:

  • Troll Bridge   

Przykładowe zdania z "Trollowy most", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie ma już w naszej polityce podziału pomiędzy lewicą i prawicą co do strategii gospodarczej; podział ten jest pomiędzy tymi, którzy odpowiadają na globalne wyzwania, podnosząc most zwodzony i tymi, którzy - podobnie jak Liberalni Demokraci - popierają ideę otwartego społeczeństwa.
en The division in our politics is no longer between left and right over economic policy but between those who respond to global challenges by pulling up the drawbridge and those who - with Liberal Democrats - advocate the open society.
pl od zakładu położonego ‧ m w górę rzeki od mostu drogowego Marschadamm-Horneburg do zapory Lühe
en from the mill ‧ m upstream of the Marschdamm-Horneburg road bridge to the Lühe barrage
pl Wymiń ich i zabierz mnie na most
en Pass.Take me to the bridge
pl Mówić prosto z mostu, czy chciałabyś usiąść?
en Want it straight up, or would you like to sit?
pl Prace na stalowych mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach, dużych rurociągach, instalacjach kotłowych i stacjach energetycznych
en Work on steel bridges, steel building construction, masts, towers, steel hydraulic structures, blast furnaces, steel works and rolling mills, large containers, large pipelines, boiler plants and power stations
pl Skażenie środowiska związkami ołowiu, kadmu i arsenu w strefie oddziaływania składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most
en Environmental contamination of lead, cadmium and arsenic compounds in the zone of influence of the landfill flotation Żelazny Most
pl To most londyński
en It' s the London Bridge
pl To żelazny most.
en This bridge is made of iron.
pl Szliśmy już tym mostem!
en We went over this bridge already!
pl Z narażeniem życia i kończyn, w ‧ roku wybudowano te mosty
en At great risk to life and limb, these bridges were built in
pl Druty i skrętki PSC najczęściej stosowane są w zbrojeniu betonu, w elementach zawieszenia oraz w konstrukcjach mostów podwieszonych
en The most common applications for PSC wires and strands are for concrete reinforcement, for suspension elements and for stay-cable bridges
pl Kevina nachodziły bardzo silne zaburzenia psychiczne jeszcze trzy razy od jego skoku z mostu
en Kevin' s been visited by extreme mental illness... ‧ times subsequent to his jump off the bridge
pl Oprócz produkcji standardowych LS, przemysł Wspólnoty produkuje dla potrzeb projektu również LS o szerokim asortymencie, np. LS używane do budowy mostów wiszących lub dachów zawieszanych
en In addition to the production of standard SWR, the Community industry also produces a wide range of special SWR on a project basis, for instance SWR used in the construction of suspension bridges or suspended roofs
pl bezpłatne przechowywanie, konserwację i naprawę mostu awaryjnego w ‧ r. (‧,‧ mln EUR
en storage, maintenance and repair of emergency bridge for free in ‧ (EUR ‧,‧ million
pl Smok idzie pod mostem i wchodzi.... do Zamku
en Dragon goes under the bridge and finally... the castle
pl Ten most został wybudowany dwa lata temu.
en This bridge was built two years ago.
pl Tak jak ja nienawidził mostu
en He hates the bridge as much as I do
pl Wojny na tle religijnym zastąpiły most łączący obie strony wielką przepaścią, ale most wciąż tam jest.
en Religious wars replaced the bridge that had been there with a chasm, but in a way, that bridge is still there.
pl Inny pędzi mostem nad strumieniem
en There goes another one on the creek bridge
pl Upoważnienie to stosuje się również do budowy i utrzymania wszelkich dodatkowych mostów włączonych do zakresu stosowania umowy w drodze wymiany not dyplomatycznych
en This authorisation shall also apply to construction and maintenance of any additional bridges which are brought within the scope of the Agreement by an exchange of diplomatic notes
pl Zabiję lwa i zbuduję most
en I will kill the lion and build the bridge
pl Dla tych z nas, którzy pochodzą z wysp Schengen jest mostem pomiędzy peryferiami i środkiem; Schengen nas łączy: Schengen oznacza poczucie wolności, oznacza poczucie wyzwolenia.
en More and more, for those of us who come from islands, Schengen unites us, builds a bridge between the periphery and the centre; for us, Schengen means a sense of liberty, it means a sense of liberation.
pl Przypomina się, że produkt objęty postępowaniem jest stosowany w zbrojeniu betonu, w elementach zawieszenia oraz w konstrukcjach mostów podwieszonych w sektorze budownictwa
en It is recalled that the product concerned is used for concrete reinforcement, for suspension elements and for stay-cable bridges in the construction business
pl Właśnie wjeżdżamy na most
en We' re with you.Just coming onto the bridge now
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1317 zdań frazy Trollowy most.Znalezione w 0,738 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.