Tłumaczenia na język angielski:

  • Troll Bridge   

Przykładowe zdania z "Trollowy most", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ten most ma w przybliżeniu jedną milę.The bridge is approximately a mile long.
Od mostu dzieli ich dokładnie ‧, ‧ kmThey' re overland for exactly ‧. ‧ miles before they reach the bridge
Praca tymczasowa wpływa pozytywnie na dynamiczną i elastyczną nowoczesną gospodarkę i często może stanowić most pomagający osobom długotrwale bezrobotnym w powrocie na rynek pracy.Temporary agency work contributes to a dynamic and flexible modern economy and can often be a bridge for the long-term unemployed to get back in the labour market.
Budowa dróg, mostów, linii kolejowych itpcivil engineering; building of roads,bridges, railways, etc
Pomyślał pan o tym?/ Dżinn nie wróci do butelki./ Wiem, że to kuszące.../ że możemy trzymać się przeszłości,/ wszystkiego, co bezpieczne i beztroskie,/ ale nie możemy,/ a bezpieczeństwo i beztroska,/ są tym, co przede wszystkim skieruje/ nas na drogę ku katastrofie./ Więzy wygód.../ powstrzymują nas od dojścia/ do lepszego świata./ Ta nowa era, nie nadciąga,/ nie jest w drodze,/ już jest,/ i jesteśmy teraz oddzieleni/ od naszych dawnych żyć/ przez przepaść,/ która nigdy już nie będzie połączona mostem./ Więc wy wszyscy, tam,/ musicie zadać sobie jedno pytanie:/ Czy jesteście gotowi?Have you thought of that?The genie will not go back into the bottle I know it' s tempting... to think that we can hold on to the past, to everything that' s safe and easy, but we cannot, and safe and easy, are what set us on the path to catastrophe in the first place
Wal prosto z mostuGo right ahead
Kilka mostów zostało uszkodzonych lub zniesionych.Several bridges have been damaged or swept away.
milionów włókien nerwowych, jak most George' a Washingtona, łączą prawą i lewą półkulę mózguTwo hundred million interhemispheric nerve fibers.The George Washington Bridge between the left and right side of the brain
Most Christiana X, SnderborgChristian X bridge, Sønderborg
Celem niniejszego odstępstwa jest zatem uproszczenie procedury pobierania podatku od wartości dodanej od budowy i utrzymania odnośnych mostów przez traktowanie każdego mostu jako znajdującego się wyłącznie na terytorium państwa członkowskiego, które jest odpowiedzialne za jego budowę lub utrzymanie zgodnie z umowąThe purpose of the derogation is therefore to simplify the procedure for charging value added tax on the construction and maintenance of the bridges in question by considering each bridge as being solely on the territory of the Member State that is responsible for its construction or maintenance in accordance with the Agreement
Przez ten most?they' d have carried us.- Over the bridge?
Ale od czasu kiedy most będzie zablokowany przez korek jedyna możliwość ucieczki wiedzie przez jaz, który biegnie wzdłuż mostuWallop.But since the bridge will be blocked by traffic the only possible way out is across the weir, which runs along by the side of the bridge
Można się tam dostać mostemThe only way to get there is by a bridge
Wierzchołek znajdujący się na wysokości ‧ m n.p.m., na południowy-wschód od miejscowości Guarli, odpowiadający północno-wschodniej krawędzi kolejowego mostu na linii Palermo-Trapani (około ‧ km na wschód od stacji kolejowej FulgatorePoint situated at spot elevation ‧ metres above sea level, SE of Guarli along the NE edge of the Palermo-Trapani railway bridge (about ‧ km East of the Fulgatore station
Prace na moście granicznym przeprowadzone na terytorium Niemiec podlegałyby niemieckiemu podatkowi VAT, natomiast prace przeprowadzone na terytorium Polski podlegałyby polskiemu podatkowi VATWork at a border bridge carried out within Germany’s territory would be subject to value added tax in Germany while that carried out within Poland’s territory would be subject to Polish value added tax
Zużycie środków trwałych na drogi, mosty, tamy itdCapital consumption on roads, bridges, dams etc
Obniżajcie most teraz!Bring the bridge down now!
Inne zaklęcia, jak dowiedziałeś się na moście...... spowodują utratę przytomnościOther spells, as you found out on the bridge...... can leave you unconscious
Bądźcie gotowi przy końcu mostu!Just make sure the guys are ready at the end of the bridge
Kto przez Most Śmierci przejść chce, musi odpowiedzieć na trzy pytania teWho approacheth the Bridge of Death, must answer me these questions three
Cooper spadł z mostu i Nathan za nim wskoczył i nie wynurza się już od dłuższego czasuThe limousine with Cooper went over the bridge, and then Nathan jumped over, and he hasn' t come up for a really long time
" Tylko obserwuj most z dużej odległości. "" Just watch the bridge from a Iong way. "
Most Villerest w górę rzeki od RoanneVillerest Bridge upstream of Roanne
Jechał potem do domu dłuższą drogą, dla zdrowia – przez most na kanale, obok wzniesionego w stylu Tudorów budynku szkoły, przez High Street, mijał szarą kamienną bryłę parafialnego kościoła, w którym znajdował się hełm krzyżowca, i wjeżdżał na wzgórze Chilterns. Do swojego małego bliźniaka na King’s RoadThen he rode the longer way home, for the sake of exercise — across the canal bridge, past the Tudor school, into the High Street, past the gray flint parish church which contained the helmet of a crusader, then up the slope of the Chilterns toward his small semi-detached house in King’s Road.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1317 zdań frazy Trollowy most.Znalezione w 0,752 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.