Tłumaczenia na język angielski:

  • Troll Bridge   

Przykładowe zdania z "Trollowy most", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl " Jeżeli twój kolega skacze z mostu, to ty też masz to zrobić? "
en " lf your friend jumps off a bridge, does that mean you' ve got to? "
pl Tak, ale gdyby cię poprosił, żebyś skoczyła z mostu, zrobiłabyś to?... nie
en If he said, ' Jump off a cliff ', would you do that?No
pl Alfa ‧, Alfa ‧, Alfa ‧.../ w drodze na północny wylot mostu
en Alpha ‧, Alpha ‧, Alpha ‧...... en route to the north end of the bridge
pl Od zapory do mostu Bower
en From the trestle to Bower Bridge
pl Pozostałą połowę weźmiesz do mostu
en The other half you' il take to the bridge
pl Obserwowałem, jak robiliście dziś reportaż, tam na moście
en I watched you guys today doing your report up on a bridge
pl na piśmie. - Pani przewodnicząca! Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i mam nadzieję, że przedłużenie programu Erasmus Mundus do roku 2013 będzie dalej umożliwiać budowę jakże ważnych mostów pomiędzy różnymi kulturami.
en in writing. - Madam President, I voted in favour of this report, and I hope that the extension of the Erasmus Mundus Programme to 2013 will continue to provide an important bridge between different cultures.
pl I wtedy po prostu poszedłem w stronę Mostu Golden Gate
en And then I found myself just walking... toward the Golden Gate Bridge
pl Na zasadzie odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, towary przywożone ze Szwajcarii do Niemiec nie podlegają podatkowi od wartości dodanej, pod warunkiem że są one wykorzystane do odnowienia lub dalszej konserwacji mostu, o którym mowa w art. ‧ niniejszej decyzji
en By way of derogation from Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC, goods imported from Switzerland into Germany shall not be subject to value added tax, provided that they are used for the renewal or further maintenance of the bridge referred to in Article ‧ of this Decision
pl Porusza się bardzo szybko./ Musi być w samochodzie./ Jest na moście Pont du Carrousel/ porusza się na południe
en He' s moving again.And fast. He must be in a car
pl Europejska Biblioteka Cyfrowa (Europeana) mostem kulturowym w UE
en European Digital Library (Europeana) as cultural bridge in the EU
pl Dla tych z nas, którzy pochodzą z wysp Schengen jest mostem pomiędzy peryferiami i środkiem; Schengen nas łączy: Schengen oznacza poczucie wolności, oznacza poczucie wyzwolenia.
en More and more, for those of us who come from islands, Schengen unites us, builds a bridge between the periphery and the centre; for us, Schengen means a sense of liberty, it means a sense of liberation.
pl Musisz wyłączyć się z systemu, a potem spalić za sobą mosty
en You must leave the system and burn your bridges
pl To jest cel europejski, który powinien nam przyświecać i pomóc w nawiązywaniu kontaktów ze wszystkimi grupami społeczeństwa białoruskiego i w budowaniu mostów pomiędzy nimi.
en This is an inspiring European goal which hopes to develop, and build bridges in, contacts with all sections of Belarusian society.
pl Przykładowo mogą one dotyczyć obsługi lotniska położonego w obszarze granicznym, eksploatacji szlaków wodnych wspólnych dla dwóch lub większej liczby państw bądź mostów lub tuneli transgranicznych.
en These could cover, for example, the operation of an airport situated in a border area, waterways common to two or more countries, or cross-border bridges and tunnels.
pl Więc Quali musi być za tym mostem na zewnatrz naszego budynku, te wszystkie osoby w tym miejscu, oni wszyscy mogą na zobaczyć?
en Now, does Qwali have to be out by this bridge in front of my building, all these people all over the place, where everybody can see us?
pl To co mnie do tego skłoniło, mimo, że potrzebne były przygotowania, to fakt, że most jest ogólnie dostępny
en What drew me to it, in spite of having... to do so much preparations, is that it is so accessible
pl most graniczny na rzece Mohelnice/Weiße Müglitz między miejscowościami Fojtovice i Fürstenau na X odcinku granicznym między kamieniami granicznymi ‧/‧ i
en the border bridge over the Mohelnice/Weiße Müglitz between Fojtovice and Fürstenau in border section X between boundary stones ‧/‧ and
pl Idę z tobą.Rzucę okiem na most
en I' il look at that bridge
pl Użytkownicy RIS oznaczają różne grupy użytkowników, łącznie z kapitanami łodzi, operatorami RIS, operatorami śluz/mostów, organami administracji żeglugi śródlądowej, operatorami portów i terminali, operatorami w centrach kryzysowych służb ratowniczych, kierownikami floty, załadowcami ładunku i pośrednikami
en RIS users means all different user groups including boat masters, RIS operators, lock/bridge operators, waterway authorities, port and terminal operators, operators in calamity centres of emergency services, fleet managers, cargo shippers and freight brokers
pl Przed nami jeden z najstarszych mostów w Amsterdamie
en Ahead is one of the oldest bridges in Amsterdam
pl To był jeden z tych imponujących dni w San Francisco.Jechałam przez Most Golden Gate
en It was one... of those epic days in San Francisco, driving across the Golden Gate Bridge
pl Osoby, które wychowują przyszłe pokolenia, kształtujące młodych ludzi, którzy w przyszłości będą nami rządzić, leczyć nas, budować dla nas mosty czy zajmować się nami w szpitalu, nie otrzymują godziwego wynagrodzenia.
en The people who are bringing up future generations and educating the young people who, in the future, will govern us, provide us with medical treatment, build our bridges and look after us in hospital are not fairly paid.
pl Obszar zlewisk rzeki Astico od jej źródeł (w autonomicznej prowincji Trento oraz w prowincji Vicenza, regionie Veneto) do zapory znajdującej się niedaleko mostu Pedescala w prowincji Vicenza
en The water catchment area of Astico river, from its sources (in the Autonomous Province of Trento and in the Province of Vicenza, the Region of Veneto) to the dam located close to the Pedescala bridge in the Province of Vicenza
pl Zacznijmy burzyć mury fortecy zwanej Europą, budujmy mosty w miejsce murów ...
en Let us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1317 zdań frazy Trollowy most.Znalezione w 0,567 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.