Tłumaczenia na język angielski:

  • Troll Bridge   

Przykładowe zdania z "Trollowy most", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Więc przyjdź na most Adams Street
en Then go to the Adams Street bridge
pl w imieniu grupy ECR - Pani Przewodnicząca! NATO jest fundamentalnym elementem zbiorowego bezpieczeństwa w Europie oraz mostem łączącym UE z Ameryką.
en on behalf of the ECR Group. - Madam President, NATO remains a fundamental element of Europe's collective security and so does the bridge it builds with America.
pl Istambuł to most z którego skoczyło ‧ ludzi
en Istanbul is a bridge from which ‧ people passed
pl Deckerowi nie zajmie dużo czasu przedostanie się za most
en It' s not gonna take Decker long to get himself pulled off the bridge
pl Bacino del torrente Tegorzo: obszar zlewiska rzeki Tegorzo od źródeł do zapory na moście nad rzeką Tegorzo we wiosce Faveri
en Bacino del torrente Tegorzo: the water catchment area of the river Tegorzo from its sources to the barrier at the Tegorzo river bridge in the village of Faveri
pl Pierwszy Most...... w Yedo
en The First Bridge...... at Yedo
pl Myślę, że zrobił to budowniczy mostu
en I think it was the person who built the bridge for me
pl Myślał, że on jest taki piękny, a kiedy wysiedliśmy z autobusu, to chciał zrobić zdjęcie, kilka razy z mostem w tle
en You know, he thought it was just so beautiful, and when we did get out of the bus, he wanted his picture taken, a few times with the bridge in the background
pl Most na Dunaju
en Bridge on the Danube
pl Zbudujesz most nad rzeką Tsavo i skończysz w przeciągu ‧ miesięcy
en Build a bridge across the river Tsavo and be finished in ‧ months
pl przez jedno lub więcej przejść pod danym mostem, przy pozostawieniu co najmniej jednego przejścia otwartego
en through one or more passages of a bridge, leaving at least one open
pl promy, różne od określonych w innych pozycjach wspólnego wykazu uzbrojenia UE, mosty oraz pontony specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych
en Ferries, other than those specified elsewhere in the EU Common Military List, bridges and pontoons, specially designed for military use
pl Przepraszam, ogarnia mnie lęk, gdy przejeżdżam przez mosty
en l" m sorry, ljust get anxious driving over bridges
pl Mosty i części mostów
en Bridges and bridge-sections
pl Geologiczno-inżynierska ocena właściwości gruntów słabych na potrzeby budowy wschodniej części mostu północnego w Warszawie
en Engineering-geological evaluation of weak soils for purpose of construction of the eastern part of North Bridge in Warsaw
pl Zbudujmy most nad wodami Styksu
en Let us see if we caln' t bridge the Stygialn gloom
pl Brienon z prądem rzeki od mostu Pouilly-sous-Charlieu
en Brienon downstream of the Pouilly-sous-Charlieu Bridge
pl Ale kiedy odjade,Ty nadal będziesz musiał wybudować ten most, więc niechcę by twoi ludzie starcili do ciebie szacunek
en But when I leave, you' re still going to have to build that bridge, so I don' t want your men to lose respect for you
pl Właśnie wjeżdżamy na most
en We' re with you.Just coming onto the bridge now
pl Bez wątpienia, im więcej mostów energetycznych zbudujemy i im mniejsza będzie nasza zależność energetyczna, tym silniejsi będziemy gospodarczo i politycznie.
en Undoubtedly, insofar as we have more energy interconnections and less energy dependency, we will be stronger economically and politically.
pl W małym motelu przy autostradzie, jakieś osiem kilometrów za mostem Waszyngtona
en A little motel on the interstate...... about five miles west of the George Washington
pl Byłem na takim moście w Maui
en I was on a bridge like this in Maui
pl Most przyjaźni w pobliżu miejscowości Ostrihom, opłacony z funduszy UE, znajduje się w odległości zaledwie 30 km od tej wioski.
en The friendship bridge near the town of Ostrihom, paid for with EU funds, is only 30 kilometres away from this village.
pl Wysiądę przy moście
en l`m just getting over the bridge
pl uważa, że Komisja powinna nadal zwracać uwagę obywateli na znaczenie różnorodności kulturowej, a w związku z tym dialogu międzykulturowego w rozszerzonej Unii; uważa, że dialog międzykulturowy należy umacniać również poza granicami Europy, aby stał się mostem sprzyjającym wzajemnemu zrozumieniu, a przez to pomagał w zapobieganiu lub rozwiązywaniu konfliktów społecznych i międzyludzkich
en Considers that the Commission should continue to focus the attention of citizens on the importance of cultural diversity and of dialogue between cultures in an enlarged Union; considers that intercultural dialogue should also be promoted beyond Europe's borders and become a bridge for mutual comprehension which might help to prevent or resolve social and human conflicts
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1317 zdań frazy Trollowy most.Znalezione w 0,518 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.