Tłumaczenia na język angielski:

  • Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure   

Przykładowe zdania z "Traktat budapesztański o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Traktatu budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytów drobnoustrojów do celów postępowania patentowego (‧ rok, zmieniony w ‧ roku
en Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the purposes of Patent Procedures (‧, modified in
pl Traktat budapesztański o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów do celów postępowania patentowego
en Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure
pl Traktat budapeszteński o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego (Budapeszt, ‧, zmieniony w ‧ r
en Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure (Budapest, ‧, as amended in
pl Traktat budapeszteński o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego (Budapeszt, ‧, zmieniony w ‧ r
en Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Budapest, ‧, as amended in
pl Traktat budapeszteński o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów do celów postępowania patentowego (Budapeszt, ‧, zmieniony w ‧ r
en Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Budapest, ‧, as amended in
pl Za takie uznaje się przynajmniej te międzynarodowe organy depozytowe, które uzyskały ten status na mocy art. ‧ Traktatu budapeszteńskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów do celów postępowania patentowego, zwanego dalej
en At least the international depositary authorities which acquired this status by virtue of Article ‧ of the Budapest Treaty of ‧ April ‧ on the international recognition of the deposit of micro-organisms for the purposes of patent procedure, hereinafter referred to as the
pl Traktat budapeszteński o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów do celów postępowania patentowego (‧ rok, zmieniony w ‧ roku
en Budapest Treaty on the International Recognition of the deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure (‧, modified in
pl Traktatu budapeszteńskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów do celów postępowania patentowego (‧ r., zmieniony w ‧ r
en Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the purposes of Patent Procedures (‧, modified in
pl Traktat budapeszteński o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów do celów postępowania patentowego (‧ r., zmieniony w ‧ r
en Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the purposes of Patent Procedures (‧, modified in
pl Traktatu budapeszteńskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytów mikroorganizmów dla celów postępowania patentowego (‧ r., zmieniony w ‧ r
en The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Micro-organisms for the Purposes of Patent Procedure (‧, amended in
pl Czy art. ‧ Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisanego w Lizbonie w dniu ‧ grudnia ‧ r., stoi na przeszkodzie przepisom ustawowym takim jak ‧-‧ akapit czwarty kodeksu postępowania karnego ‧, zgodnie z którym w strefie mieszczącej między granicą lądową między Francją i państwami będącymi stronami konwencji podpisanej w Schengen w dniu ‧ czerwca ‧ r. a linią wytyczoną w odległości ‧ kilometrów w głąb kraju, a także w publicznie dostępnych strefach portów, lotnisk i dworców kolejowych lub autobusowych dostępnych dla ruchu międzynarodowego, wskazanych w drodze zarządzenia, również możliwe jest kontrolowanie, zgodnie z zasadami określonymi w akapicie pierwszym, tożsamości osób w celu sprawdzenia przestrzegania obowiązku posiadania, posiadania przy sobie oraz okazywania dokumentów wymaganych ustawą
en Does Article ‧ of the Treaty on the Functioning of the European Union, signed at Lisbon on ‧ December ‧, preclude legislation such as that resulting from Article ‧-‧, paragraph ‧, of the Code of Criminal Procedure, which provides that in a zone between the land border of France with the States party to the Convention signed at Schengen on ‧ June ‧ and a line traced ‧ kilometres inside that border, and in the zones accessible to the public of ports, airports and railway or bus stations open to international traffic and designated by order, the identity of any person may also be controlled, in accordance with the procedure provided for in paragraph ‧, in order to check that the obligations laid down by the law to hold, carry and present papers and documents are observed
pl Czy art. ‧ Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisanego w Lizbonie w dniu ‧ grudnia ‧ r., stoi na przeszkodzie przepisom ustawowym takim jak ‧-‧ akapit czwarty kodeksu postępowania karnego ‧, zgodnie z którym w strefie mieszczącej między granicą lądową między Francją i państwami będącymi stronami konwencji podpisanej w Schengen w dniu ‧ czerwca ‧ r. a linią wytyczoną w odległości ‧ kilometrów w głąb kraju, a także w publicznie dostępnych strefach portów, lotnisk i dworców kolejowych lub autobusowych dostępnych dla ruchu międzynarodowego, wskazanych w drodze zarządzenia, również możliwe jest kontrolowanie, zgodnie z zasadami określonymi w akapicie pierwszym, tożsamości osób w celu sprawdzenia przestrzegania obowiązku posiadania, posiadania przy sobie oraz okazywania dokumentów wymaganych ustawą
en Does Article ‧ of the Treaty on the Functioning of the European Union, signed at Lisbon on ‧ December ‧, preclude legislation such as that resulting from Article ‧-‧, paragraph ‧, of the Code of Criminal Procedure, which provides that in an area between the land border of France with the States party to the Convention signed at Schengen on ‧ June ‧ and a line traced ‧ kilometres inside that border, and in the publicly accessible areas of ports, airports and railway or bus stations open to international traffic, designated by order, the identity of any person may also be checked, in accordance with the procedure provided for in paragraph ‧, in order to ascertain whether the obligations laid down by law to possess, carry and present papers and documents are observed
pl wzywa Komisję, aby zwróciła się do TRG o opublikowanie sprawozdania z postępów we współpracy w zakresie wdrażania praw własności intelektualnej, w tym przedstawienia działań, które zostaną podjęte w przyszłości w celu wzmocnienia współpracy w zakresie zwalczania podróbek i piractwa; żąda jasnego planu działań, określającego starania na rzecz ułatwienia wzajemnego uznawania prawa patentowego na arenie międzynarodowej
en Calls on the Commission to request that the TEC issue a progress report on intellectual property rights (IPR) enforcement cooperation activities, including an announcement of future steps to be taken to strengthen cooperation in combating counterfeiting and piracy; requests a clear roadmap for the facilitation of international mutual recognition of patent law
pl Ponieważ cel niniejszej decyzji ramowej, to jest wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru w toku postępowania karnego, nie może zostać w sposób wystarczający osiągnięty przez państwa członkowskie samodzielnie, natomiast z uwagi na swoją skalę i swoje skutki może on być zrealizowany w lepszy sposób na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu o Unii Europejskiej i art. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
en Since the objective of this Framework Decision, namely the mutual recognition of decisions on supervision measures in the course of criminal proceedings, cannot be sufficiently achieved by the Member States acting unilaterally and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article ‧ of the Treaty on European Union and Article ‧ of the Treaty establishing the European Community
pl UZNAJĄC odpowiednie postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia ‧ grudnia ‧ roku, Umowę w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia ‧ grudnia ‧ roku, odnoszących się do ochrony i zarządzania międzystrefowymi zasobami rybnymi i zasobami rybnymi masowo migrującymi, z ‧ roku, oraz uwzględniając Porozumienie FAO o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu, z ‧ roku, oraz Kodeks Postępowania FAO dla odpowiedzialnego rybołówstwa, z ‧ roku
en RECOGNISING THE RELEVANT PROVISIONS of the United Nations Convention on the Law of the Sea of ‧ December ‧; the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of ‧ December ‧ relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, ‧; and taking into account the FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, ‧ and the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries
pl Obejmują one między innymi zasady, które znalazły wyraz w Karcie praw podstawowych UE, w tym: ochronę godności osoby ludzkiej i życia ludzkiego, ochronę danych osobowych i prywatności, ochronę zwierząt i środowiska zgodnie z prawem wspólnotowym i najnowszymi wersjami odpowiednich międzynarodowych konwencji i kodeksów postępowania, np. deklaracją helsińską, Konwencją Rady Europy o prawach człowieka i biomedycynie podpisaną w Oviedo dnia ‧ kwietnia ‧ r. oraz jej protokołami dodatkowymi, Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, Powszechną deklaracją w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka przyjętą przez UNESCO, Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o broni biologicznej i toksycznej (BTWC), Międzynarodowym traktatem o zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa i odpowiednimi rezolucjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO
en These include, inter alia, the principles reflected in the Charter of Fundamental Rights of the EU, including the following: protection of human dignity and human life, protection of personal data and privacy, as well as animals and the environment in accordance with Community law and the latest versions of relevant international conventions and codes of conduct, e.g. the Helsinki Declaration, the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Bio-medicine signed in Oviedo on ‧ April ‧ and its Additional Protocols, the UN Convention on the Rights of the Child, the Universal Declaration on the human genome and human rights adopted by UNESCO, UN Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and the relevant World Health Organisation (WHO) resolutions
pl uważa, że jasna, skuteczna i zharmonizowana wspólna polityka kontroli wywozu broni, mająca swoje podstawy w prawnie obowiązującym kodeksie postępowania, może odgrywać decydującą rolę w zwalczaniu terroryzmu, zapobieganiu konfliktom, zapewnianiu regionalnej stabilizacji i propagowaniu praw człowieka, a także wzywa prezydencję UE, Radę, Komisję i państwa członkowskie do dalszego wsparcia dla międzynarodowego traktatu o handlu bronią
en Considers that a clear, efficient and harmonised common arms export control policy, anchored in a legally binding code of conduct, can play a decisive role in the fight against terrorism, in conflict prevention, in regional stability and in the promotion of human rights, and calls on the EU Presidency, the Council, the Commission and Member States to continue to be supportive of an International Arms Trade Treaty
pl Po drugie, rozporządzenie to zawierało pewne istotne szczegółowe przepisy dotyczące konkurencji w sektorze morskim, a zwłaszcza wyłączenie grupowe dla konferencji żeglugi liniowej pozwalające im – pod pewnymi warunkami – na ustalanie cen i regulowanie zdolności przewozowych oraz zawierało wyłączenie porozumień o charakterze czysto technicznym z zakresu stosowania art. ‧ ust. ‧ Traktatu, jak również przewidywało procedury postępowania w przypadku kolizji z prawem międzynarodowym
en Secondly, it laid down certain specific substantive competition provisions for the maritime sector and notably a block exemption for liner shipping conferences, allowing them to fix prices and regulate capacity under certain conditions, the exclusion of purely technical agreements from the application of Article ‧ of the Treaty and a procedure for dealing with conflicts of international law
pl Obejmują one między innymi zasady, które znalazły wyraz w Karcie praw podstawowych UE, w tym: ochronę godności osoby ludzkiej i życia ludzkiego, ochronę danych osobowych i prywatności, jak również ochronę zwierząt i środowiska zgodnie z prawem wspólnotowym i odpowiednimi konwencjami międzynarodowymi, wytycznymi i kodeksami postępowania, np. deklaracją helsińską, Konwencją Rady Europy o prawach człowieka i biomedycynie podpisaną w Oviedo dnia ‧ kwietnia ‧ r. oraz jej protokołami dodatkowymi, Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, Powszechną deklaracją w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka przyjętą przez UNESCO, Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o broni biologicznej i toksycznej (BTWC), Międzynarodowym traktatem o zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa oraz odnośnymi rezolucjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO
en These include, inter alia, the principles reflected in the Charter of Fundamental Rights of the EU, including the following: protection of human dignity and human life, protection of personal data and privacy, as well as of animals and the environment in accordance with Community law and relevant international conventions, guidelines and codes of conduct, such as the Helsinki Declaration, the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Bio-medicine signed in Oviedo on ‧ April ‧ and its Additional Protocols, the UN Convention on the Rights of the Child, the Universal Declaration on the human genome and human rights adopted by UNESCO, UN Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and the relevant World Health Organisation (WHO) resolutions
pl Obejmują one między innymi zasady, które znalazły wyraz w Karcie praw podstawowych UE, w tym: ochronę godności osoby ludzkiej i życia ludzkiego, ochronę danych osobowych i prywatności, jak również ochronę zwierząt i środowiska zgodnie z prawem wspólnotowym i najnowszymi wersjami odpowiednich międzynarodowych konwencji i kodeksów postępowania, np. deklaracją helsińską, Konwencją Rady Europy o prawach człowieka i biomedycynie podpisaną w Oviedo dnia ‧ kwietnia ‧ r. oraz jej protokołami dodatkowymi, Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, Powszechną deklaracją w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka przyjętą przez UNESCO, Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o zakazie broni biologicznej i toksycznej (BTWC), Międzynarodowym traktatem o zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa i odpowiednimi rezolucjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO
en These include, inter alia, the principles reflected in the Charter of Fundamental Rights of the EU, including the following: protection of human dignity and human life, protection of personal data and privacy, as well as animals and the environment in accordance with Community law and the latest versions of relevant international conventions and codes of conduct, e.g. the Helsinki Declaration, the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Bio-medicine signed in Oviedo on ‧ April ‧ and its Additional Protocols, the UN Convention on the Rights of the Child, the Universal Declaration on the human genome and human rights adopted by UNESCO, UN Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and the relevant World Health Organisation (WHO) resolutions
pl Obejmują one między innymi zasady, które znalazły wyraz w Karcie praw podstawowych UE, w tym: ochronę godności osoby ludzkiej i życia ludzkiego, ochronę danych osobowych i prywatności, jak również ochronę zwierząt i środowiska zgodnie z prawem wspólnotowym i najnowszymi wersjami odpowiednich międzynarodowych konwencji, wytycznych i kodeksów postępowania, np. deklaracją helsińską, Konwencją Rady Europy o prawach człowieka i biomedycynie podpisaną w Oviedo dnia ‧ kwietnia ‧ r. oraz jej protokołami dodatkowymi, Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, Powszechną deklaracją w sprawie genomu ludzkiego i praw człowieka przyjętą przez UNESCO, Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o broni biologicznej i toksycznej (BTWC), Międzynarodowym traktatem o zasobach genetycznych roślin dla żywności i rolnictwa i odpowiednimi rezolucjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO
en These include, inter alia, the principles reflected in the Charter of Fundamental Rights of the EU, including the following: protection of human dignity and human life, protection of personal data and privacy, as well as animals and the environment in accordance with Community law and the latest versions of relevant international conventions, guidelines and codes of conduct, e.g. the Helsinki Declaration, the Convention of the Council of Europe on Human Rights and Bio-medicine signed in Oviedo on ‧ April ‧ and its Additional Protocols, the UN Convention on the Rights of the Child, the Universal Declaration on the human genome and human rights adopted by UNESCO, UN Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and the relevant World Health Organisation (WHO) resolutions
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1129682 zdań frazy Traktat budapesztański o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego.Znalezione w 210,611 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.