Tłumaczenia na język angielski:

  • Thomas Ankersmit   

Przykładowe zdania z "Thomas Ankersmit", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE-DE, María Badía i Cutchet w imieniu grupy PSE, Giulietto Chiesa w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Matteo Salvini w imieniu grupy IND/DEM, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Ashley Mote niezrzeszony, Ljudmila Novak, Christa Prets, Ignasi Guardans Cambó, Carl Schlyter, Thomas Wise, Marine Le Pen, Paul Rübig, Marianne Mikko, Jorgo Chatzimarkakis, Guy Bono i Margot Wallström
en The following spoke: Othmar Karas, on behalf of the PPE-DE Group, María Badía i Cutchet, on behalf of the PSE Group, Giulietto Chiesa, on behalf of the ALDE Group, Helga Trüpel, on behalf of the Verts/ALE Group, Miguel Portas, on behalf of the GUE/NGL Group, Matteo Salvini, on behalf of the IND/DEM Group, Mieczy-sław Edmund Janowski, on behalf of the UEN Group, Ashley Mote, Non-attached Member, Ljudmila Novak, Christa Prets, Ignasi Guardans Cambó, Carl Schlyter, Thomas Wise, Marine Le Pen, Paul Rübig, Marianne Mikko, Jorgo Chatzimarkakis, Guy Bono and Margot Wallström
pl Głos zabrali: Gunnar Hökmark (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Thomas Mann, w imieniu grupy PPE-DE, Magda Kósáné Kovács, w imieniu grupy PSE, Siiri Oviir, w imieniu grupy ALDE, Claude Turmes, w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka, w imieniu grupy GUE/NGL, Roger Helmer, niezrzeszony, José Albino Silva Peneda, Alejandro Cercas, Jean Marie Beaupuy, Jean Lambert, Jacek Protasiewicz, Maria Matsouka, Philip Bushill-Matthews, Joan Calabuig Rull, Gábor Harangozó i Günter Verheugen
en The following spoke: Gunnar Hökmark (draftsman of the opinion of the ITRE Committee), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (draftsman of the opinion of the FEMM Committee), Thomas Mann, on behalf of the PPE-DE Group, Magda Kósáné Kovács, on behalf of the PSE Group, Siiri Oviir, on behalf of the ALDE Group, Claude Turmes, on behalf of the Verts/ALE Group, Jiří Maštálka, on behalf of the GUE/NGL Group, Roger Helmer, Non-attached Member, José Albino Silva Peneda, Alejandro Cercas, Jean Marie Beaupuy, Jean Lambert, Jacek Protasiewicz, Maria Matsouka, Philip Bushill-Matthews, Joan Calabuig Rull, Gábor Harangozó and Günter Verheugen
pl Strona skarżąca: ThyssenKrupp AG (Duisburg i Essen, Niemcy) (przedstawiciele: M. Klusmann i S. Thomas, Rechtsanwälte
en Applicant: ThyssenKrupp AG (Duisburg and Essen, Germany) (represented by: M. Klusmann and S. Thomas, lawyers
pl Sir Thomas wyjeżdża... teraz?
en Sir Thomas is leaving us... now?
pl Przeciw: Thomas Mann, Hartmut Nassauer
en Against: Thomas Mann, Hartmut Nassauer
pl Przepraszam, Thomas
en Excuse me, Thomas
pl Thomas, koniec
en Thomas, we' re done.Definitely
pl Nie nie mamy.Masz zamiar jechać do banku na wyspie St. Thomas?
en You want us to sneak into a bank in St. Thomas?
pl Samodzielny sprawozdawca: Thomas Janson
en Rapporteur working alone: Mr Janson
pl Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE, Karin Jöns w imieniu grupy PSE, Anne Elisabet Jensen w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Bennahmias w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony, Astrid Lulling, Alejandro Cercas, Georgios Toussas, Ljudmila Novak, Herbert Bösch, Vasco Graça Moura, Ottaviano Del Turco, Anna Záborská, Antonio De Poli i Janez Potočnik
en The following spoke: Thomas Mann, on behalf of the PPE-DE Group, Karin Jöns, on behalf of the PSE Group, Anne Elisabet Jensen, on behalf of the ALDE Group, Jean-Luc Bennahmias, on behalf of the Verts/ALE Group, Ilda Figueiredo, on behalf of the GUE/NGL Group, Jan Tadeusz Masiel, Non-attached Member, Astrid Lulling, Alejandro Cercas, Georgios Toussas, Ljudmila Novak, Herbert Bösch, Vasco Graça Moura, Ottaviano Del Turco, Anna Záborská, Antonio De Poli and Janez Potočnik
pl Thomas Mann i Bernd Posselt, w imieniu grupy PPE-DE, o sytuacji Tybetańczyków w kontekście przestrzegania praw człowieka (B
en Thomas Mann and Bernd Posselt, on behalf of the PPE-DE Group, on the human rights situation of Tibetans (B
pl Jako Thomas Anderson... pisze pan programy dla znanej firmy
en ln one life, you' re Thomas A. Anderson...... program writer for a respectable software company
pl Czy to Thomas?
en Is that Thomas?
pl Za:Harlem Désir, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Wise
en For:Harlem Désir, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Wise
pl Poza godzinami pracy sekretariatu dokumenty procesowe mogą zostać skutecznie złożone, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, strażnikowi przy wejściu do budynków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (budynki Thomas Moore i Erasmus Trybunału Sprawiedliwości, boulevard Konrad Adenauer i rue du Fort Niedergrünewald, Luksemburg
en When the Registry is closed, procedural documents may be validly lodged with the janitor at the entrances to the buildings of the Court of Justice of the European Communities (the Thomas More and Erasmus buildings of the Court of Justice, boulevard Konrad Adenauer and rue du Fort Niedergrünewald, Luxembourg) at any time of the day or night
pl O tym jak przekupiłeś Clark' a Thomas' a, żeby zatuszował fakt, że to twój syn spowodował katastrofę lotu
en About how you bribed Clark Thomas to cover for the fact that was really your son, that caused the crash of flight
pl Thomas Mann złożył poprawkę ustną w celu dodania nowego ustępu po ustępie
en Thomas Mann, who moved an oral amendment suggesting a new paragraph for insertion after paragraph
pl Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE
en Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor and Bogusław Sonik, on behalf of the PPE Group
pl Niech Heck Thomas- jej sasiad- zaprosi ja na drinka albo na kolacje
en Get Heck Thomas- he lives behind her- to invite her for drinks, dinner, anything
pl José Javier Pomés Ruiz, Bernd Posselt i Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE
en José Javier Pomés Ruiz, Bernd Posselt and Thomas Mann, on behalf of the PPE-DE Group
pl Charlie Thomas jest łobuzem
en He was a bully in the third grade
pl Thomas, nachyl się do Franka jakbyś omdlewał
en Thomas, lean closer to Frank as though you' re swooning
pl Thomas dał ci kopię mojej teorii?
en Thomas gave you a copy of my theory
pl Sprawozdanie: Thomas Mann A‧-‧/‧- Rezolucja
en Thomas Mann report A‧-‧/‧- Resolution
pl Daj spokój, Thomas!
en Come on, Thomas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 784 zdań frazy Thomas Ankersmit.Znalezione w 0,514 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.