Tłumaczenia na język angielski:

  • Thomas Ankersmit   

Przykładowe zdania z "Thomas Ankersmit", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ufałem ci Thomas
en I trusted you, Thomas
pl Strona skarżąca: US Steel Košice s.r.o. (przedstawiciele: adwokat E. Vermulst i C. Thomas, solicitor
en Applicant: U.S. Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovakia) (represented by: E. Vermulst, Lawyer, and C. Thomas, Solicitor
pl Za: Gerard Batten, Derek Roland Clark, Nigel Farage, Michael Henry Nattrass, John Whittaker, Thomas Wise
en For: Gerard Batten, Derek Roland Clark, Nigel Farage, Michael Henry Nattrass, John Whittaker, Thomas Wise
pl Chcę podziękować Bradley' owi Thomas' owi, i chcę podziękować
en I wanna thank Bradley Thomas, and I wanna thank
pl Głos zabrali: Horst Schnellhardt w imieniu grupy PPE-DE, Dorette Corbey w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Jonas Sjöstedt w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Alessandro Foglietta w imieniu grupy UEN, Irena Belohorská niezrzeszona, Richard Seeber, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Margrete Auken, Jens-Peter Bonde, Luca Romagnoli, Thomas Ulmer, Karin Scheele, Kathy Sinnott, Frederika Brepoels, Linda McAvan, Avril Doyle i Stavros Dimas
en The following spoke: Horst Schnellhardt, on behalf of the PPE-DE Group, Dorette Corbey, on behalf of the PSE Group, Vittorio Prodi, on behalf of the ALDE Group, Caroline Lucas, on behalf of the Verts/ALE Group, Jonas Sjöstedt, on behalf of the GUE/NGL Group, Johannes Blokland, on behalf of the IND/DEM Group, Alessandro Foglietta, on behalf of the UEN Group, Irena Belohorská, Non-attached Member, Richard Seeber, Åsa Westlund, Holger Krahmer, Margrete Auken, Jens-Peter Bonde, Luca Romagnoli, Thomas Ulmer, Karin Scheele, Kathy Sinnott, Frederika Brepoels, Linda McAvan, Avril Doyle and Stavros Dimas
pl Thomas Janes, prawda?Nad czym pan teraz pracuje?
en Thomas Janes, right?
pl Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Milan Gaľa (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Thomas Mann, w imieniu grupy PPE-DE, Françoise Castex, w imieniu grupy PSE, Ona Juknevičienė, w imieniu grupy ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański, w imieniu grupy UEN, Sepp Kusstatscher, w imieniu grupy Verts/ALE, Derek Roland Clark, w imieniu grupy IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Joel Hasse Ferreira, Ewa Tomaszewska i Peter Mandelson
en The following spoke: Pilar del Castillo Vera (draftsman of the opinion of the ITRE Committee), Milan Gaľa (draftsman of the opinion of the CULT Committee), Thomas Mann, on behalf of the PPE-DE Group, Françoise Castex, on behalf of the PSE Group, Ona Juknevičienė, on behalf of the ALDE Group, Zdzisław Zbigniew Podkański, on behalf of the UEN Group, Sepp Kusstatscher, on behalf of the Verts/ALE Group, Derek Roland Clark, on behalf of the IND/DEM Group, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Joel Hasse Ferreira, Ewa Tomaszewska and Peter Mandelson
pl przeciw: Thomas Mann
en against: Thomas Mann
pl Thomas Mann, Simon Coveney, Bernd Posselt, Doris Pack i Zsolt László Becsey, w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Nepalu (B
en Thomas Mann, Simon Coveney, Bernd Posselt, Doris Pack and Zsolt László Becsey, on behalf of the PPE-DE Group, on Nepal (B
pl Synowie swoich Ojców. Romeo Castellucci Jan Fabre Thomas Ostermeier.
en Sons of their Fathers: Romeo Castellucci, Jan Fabre, Thomas Ostermeier.
pl Czy Sir Thomas napotkał jakieś trudności w Antigle?
en Has Sir Thomas encountered difficulties in Antigua?
pl Tu jest, Thomas
en He' s here, Thomas
pl Sprawa C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie- Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty- Skarga na podstawie art. ‧ WE- Traktowanie skarżących przez Komisję- Zasady dobrej administracji, uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa- Zakres- Artykuł ‧ WE- Prawo do wniesienia petycji- Zakres ustaleń Rzecznika Praw Obywatelskich
en Case C-‧/‧ P: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ October ‧- Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoï Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi and Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis v Commission of the European Communities (Appeal- Non-contractual liability of the Community- Complaint under Article ‧ EC- Treatment of complainants by the Commission- Principles of sound administration, legitimate expectations and legal certainty- Scope- Article ‧ EC- Right of complaint- Scope of the Ombudsman's findings
pl Postanowieniem z dnia ‧ lutego ‧ r. prezes pierwszej izby Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich zarządził wykreślenie sprawy T-‧/‧, Thomas Peyker przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
en By order of ‧ February ‧, the President of the First Chamber of the Court of First Instance of the European Communities has ordered the removal from the Register of Case T-‧/‧, Thomas Peyker v Commission of the European Communities
pl Szyna Thomas
en Thomas splint or dimple mattress
pl Globalizacja rynku pracy i działań rekrutacyjnych na przykładzie działalności agencji pośrednictwa pracy Beresford Blake Thomas
en The globalization of the labor market and recruitment activities on the example of recruitment agency Beresford Blake Thomas
pl Thomas Mann i Nirj Deva w imieniu grupy PPE-DE
en Thomas Mann and Nirj Deva, on behalf of the PPE-DE Group
pl Neena Gill, Raül Romeva i Rueda, Esko Seppänen, Thomas Mann i Elizabeth Lynne przedstawili projekty rezolucji
en Neena Gill, Raül Romeva i Rueda, Esko Seppänen, Thomas Mann and Elizabeth Lynne introduced motions for resolutions
pl autorka - Panie Przewodniczący! Chciałabym zapytać pana posła Predę, co ma do powiedzenia w sprawie faktu, że dzisiaj rano w tym Parlamencie wielu kolegów, także i ja, słyszało, jak pan Thomas Hammarberg, komisarz Rady Europy ds. praw człowieka, stwierdził jasno, w odpowiedzi na dotyczące tej kwestii pytanie, że faktycznie otrzymał potwierdzenie poważnych podejrzeń w sprawie istnienia tajnych więzień w Polsce, na Litwie i w Rosji oraz że oczekuje przeprowadzenia dochodzeń.
en author. - Mr President, I would ask Mr Preda what he has to say to the fact that, in this Parliament this morning, many colleagues including myself heard Mr Thomas Hammarberg, the Human Rights Commissioner of the Council of Europe, state clearly, in response to a question on this matter, that he indeed had corroboration of the serious suspicions of the existence of secret detention centres in Poland, in Lithuania and in Romania, and that he expected investigations to proceed.
pl Widzę cię w niej pierwszego, Allen Thomas
en I will see you there first, Allen Thomas
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sächsisches Finanzgericht (Niemcy) w dniu ‧ listopada ‧ r.- Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz przeciwko Finanzamt Dresden I
en Reference for a preliminary ruling from the Sächsisches Finanzhof (Germany) lodged on ‧ November ‧- Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas and Marion Eulitz v Finanzamt Dresden I
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Hauptzollamt Koblenz przeciwko Kurt Etling i Thomas Etling GbR, interwenient Bundesministerium der Finanzen
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany), lodged on ‧ June ‧- Hauptzollamt Koblenz v Kurt Etling und Thomas Etling, a civil law partnership; intervener: Bundesministerium der Finanzen
pl Nazwisko, imię: LUBANGA, Thomas
en Surname, First Name: LUBANGA, Thomas
pl Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE
en Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska and Tadeusz Zwiefka, on behalf of the PPE Group
pl Thomas Mann, w imieniu grupy PPE, aby złożyć poprawkę ustną, mającą na celu skreślenie odniesienia trzeciego (poprawka ustna została przyjęta
en Thomas Mann, on behalf of the PPE Group, to move an oral amendment deleting citation ‧ (accepted
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 784 zdań frazy Thomas Ankersmit.Znalezione w 0,765 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.