Tłumaczenia na język angielski:

  • The Sims Pet Stories   

Przykładowe zdania z "The Sims Historie: Ze świata zwierząt", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przez ‧ lat pisałem kolumnę dla The Miami Herald... zabawne historie z życia VIPów, określane jako wybitne
en For ‧ years, I wrote a column for The Miami Herald-- funny stories the higher- ups referred to as " offbeat. "
pl Póżniej, Edward Page MitcheII podjął się tego tematu w historii zatytułowanej The Crystal Man z ‧ roku
en Later, Edward Page MitcheII dealt with the subject in a story caIled The Crystal Man in
pl Lokalizacja gier komputerowych na przykładzie gry The Sims 3
en Video Game Localisation - the case study of The Sims 3
pl Jednakże historyczne stosowanie odżywki ‧X AAP, w tym w próbie pierścieniowej dla niniejszej metody, oparte jest na stężeniu ‧ mg/l. (I. Sims, P. Whitehouse i R. Lacey. The OECD Lemna Growth Inhibition Test
en However, the historical use of ‧X-AAP medium, including the ring test for this method, is based upon ‧ mg/l. (I. Sims, P. Whitehouse and R. Lacey. The OECD Lemna Growth Inhibition Test
pl Patriarchalny kapitalizm w grach elektronicznych na podstawie "The Sims 2"
en "Patriarchal Capitalism in Computer Games based on "The Sims 2"
pl Postanowienia niniejszego Porozumienia nie naruszają prawa Umawiających się Stron do podejmowania środków sanitarnych i fitosanitarnych koniecznych do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt i roślin, pod warunkiem że środki takie są zgodne z postanowieniami Porozumienia w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures), zawartego w załączniku ‧ A do Porozumienia WTO
en The provisions of this Agreement shall be without prejudice to the right of the Contracting Parties to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the protection of human, animal or plant life or health, provided that such measures are not inconsistent with the provisions of the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures contained in Annex ‧A of the WTO Agreement
pl Program ds. padłych zwierząt dla Północnej Irlandii (The Northern Ireland Fallen Stock Scheme) na rok ‧ ma na celu zastąpienie programu ds. padłych zwierząt XA ‧ ze skutkiem od późniejszej z następujących dat: od dnia ‧ stycznia ‧ r. lub od dnia publikacji informacji o programie na stronie internetowej Komisji
en The Northern Ireland Fallen Stock Scheme ‧ is intended to replace the Northern Ireland Fallen Stock Scheme XA ‧ with effect from ‧ January ‧ or on publication of the scheme on the Commission's website, whichever is later
pl Tak żartował sobie jeden z czołowych biologów morza, Willy Kristensen, w filmie The End of the Line na temat ubożenia stad ryb w oceanach świata.
en Thus joked the world-leading marine biologist Willy Kristensen in the film 'The End of the Line' on the depletion of fish stocks in the world's oceans.
pl Według najnowszego wydania magazynu The Economist, z powodu aborcji ze względu na płeć występuje na świecie niedobór 100 milionów kobiet.
en According to a recent edition of The Economist magazine, there is a deficit of 100 million women because of gender-based abortion.
pl Podczas gdy martwimy się o wczesne kształcenie, rozpowszechniamy te całą naszą propagandę na temat europejskiej integracji i wydajemy komiks "The Raspberry Ice Cream War”, podczas gdy nasze dzieci są zachęcane do czytania "Captain Euro”, nasza część świata jest podbijana przez bardziej dynamiczne kraje, które poznały korzyści wynikające z decentralizacji i rozproszenia władzy.
en While we are worrying about early years learning, putting out all our propaganda about drawing Europe together, and producing The Raspberry Ice Cream War, and while our children are being encouraged to read the unintentionally hilarious 'Captain Euro', our part of the world is being overtaken by more virile countries that have learned the benefits of decentralisation and the dispersal of power.
pl nad laleczką ‧/ Jednak do ‧,/ Marcus Hooks and the Real Deal/ stali się jednymi z największych/ gwiazd R & B na świecie
en Of your puppetBut by ‧, Marcus Hooks and the Real Deal had become one of the biggest R & B acts in the world
pl Po trzecie, panie przewodniczący, albo Unia Europejska raz na zawsze nauczy się, że jedność jest naszą siłą, a podzielenie naszą słabością, albo będziemy musieli zrezygnować z naszego powołania do światowego przywództwa w tym zglobalizowanym świecie i będziemy tylko tym, co The Economistokreślił mianem najbardziej zamożnego regionu Trzeciego Świata w XXI w.
en Thirdly, Mr President, either the European Union learns once and for all that union is our strength and fragmentation is our weakness, or we will have to renounce our vocation of international leadership in this globalised world and confine ourselves to being what The Economist described us as: the 21st century's most prosperous third world region.
pl historii zdrowia i wszelkich badaniach diagnostycznych wraz z ich wynikami, przeprowadzonym leczeniu i szczepieniach wykonanych na zwierzętach dawcach
en the health history and all diagnostic tests and the results thereof, treatments and vaccinations carried out on donor animals
pl W przypadku znajdowania nowego domu dla danego zwierzęcia zwierzęciu temu towarzyszą stosowne informacje weterynaryjne i społeczne z indywidualnych akt historii, o których mowa w ust
en In the case of rehoming, relevant veterinary care and social information from the individual history file referred to in paragraph ‧ shall accompany the animal
pl historię zdrowia i wszelkie badania diagnostyczne wraz z wynikami, przeprowadzone leczenie i szczepienia wykonane na zwierzętach znajdujących się w punkcie
en the health history and all diagnostic tests and the results thereof, treatments and vaccinations carried out on animals kept
pl Każdy pies, kot oraz zwierzę z rzędu naczelnych ma indywidualne akta historii, które towarzyszą mu dopóty, dopóki jest ono trzymane do celów niniejszej dyrektywy
en Each dog, cat and non-human primate shall have an individual history file, which follows the animal as long as it is kept for the purposes of this Directive
pl jeżeli zakażone zwierzę zostało wprowadzone z innego gospodarstwa, Państwo Członkowskie, w oparciu o historię danego przypadku, może podjąć decyzję o zastosowaniu środków zwalczania choroby w gospodarstwie pochodzenia, w uzupełnieniu do środków podjętych w gospodarstwie, w którym potwierdzono występowanie zakażenia bądź w miejsce tych środków
en if the infected animal has been introduced from another holding, a Member State may decide, based on the history of the case, to apply eradication measures in the holding of origin in addition to, or instead of, the holding in which the infection was confirmed
pl historii zdrowia i wszelkich badaniach diagnostycznych wraz z wynikami, przeprowadzonym leczeniu i szczepieniach wykonanych na zwierzętach znajdujących się w centrum
en the health history and all diagnostic tests and the results thereof, treatments and vaccinations carried out on animals kept
pl Wszystkie zwierzęta z rodziny koniowatych przebywające w strefie wolnej od AHS są identyfikowane i prowadzi się rejestry z uwzględnieniem informacji odnośnie do przemieszczania się, zdrowia i historii szczepień poszczególnych zwierząt
en All equidae resident in the AHS free area are identified and records are kept which include information on movement and the health and vaccination history of the animal
pl Wszystkie zwierzęta z rodziny koniowatych przebywające w strefie wolnej są identyfikowane i prowadzi się rejestry z uwzględnieniem informacji odnośnie do przemieszczania się, zdrowia i historii szczepień poszczególnych zwierząt
en All equidae resident in the free area are identified and records are kept which include information on movement and the health and vaccination history of the animal
pl Zgodnie z ust. ‧ sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, podmiot prowadzący ubojnię jest zobowiązany do gromadzenia, sprawdzania i opracowywania informacji dotyczących łańcucha żywnościowego i przekazujących dane szczegółowe w zakresie pochodzenia, historii i zarządzania zwierzętami przeznaczonymi do produkcji żywności
en In accordance with paragraph ‧ of Section ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, the slaughterhouse operator is to receive, check and act upon food chain information providing details on the origin, history and management of animals intended for food production
pl jeśli zakażone zwierzęta pochodzą z innego gospodarstwa, to Państwo Członkowskie, w oparciu o historię przypadku, może zadecydować o wprowadzeniu środków zwalczania choroby w gospodarstwie źródłowym i/lub w gospodarstwie, w którym potwierdzono wystąpienie choroby
en if the infected animal has been introduced from another holding, a Member State may decide, based on the history of the case, to apply eradication measures in the holding of origin in addition to, or instead of, the holding in which the infection was confirmed
pl Z tego względu popieramy cel, jakim jest maksymalne wykorzystywanie zwierząt wyhodowanych na te potrzeby, o znanej historii genetycznej i medycznej, które tym samym zapewniają większą spójność i porównywalność danych.
en We will therefore support the aim of making maximum use of animals bred for this purpose whose genetic and medical history are known, and who therefore offer greater consistency and comparability of data.
pl W przypadku znajdowania nowego domu dla danego zwierzęcia, zwierzęciu temu towarzyszą stosowne informacje weterynaryjne i społeczne z indywidualnych akt historii, o których mowa w ust
en In the case of rehoming, relevant veterinary care and social information from the individual history file referred to in paragraph ‧ shall accompany the animal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1381285 zdań frazy The Sims Historie: Ze świata zwierząt.Znalezione w 77,041 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.