Tłumaczenia na język angielski:

 • Tatra National Park   
   
  Tatra National Park, Poland
   
  Tatra National Park, Slovakia
   
  Tatrzański Park Narodowy (Słowacja)

Przykładowe zdania z "Tatrzański Park Narodowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Degradacja i ochrona walorów przyrodniczych wywierzysk krasowych na przykładzie Tatrzańskiego Parku NarodowegoDegradation and protection of natural values of the karst springs on example of the Tatra Mountains National Park
Obiekty małej architektury sakralnej w Tatrzańskim Parku Narodowym jako czynnik atrakcyjności turystycznejThe monuments of a sacral architecture in The National Park of Tatra's Mountain
W trakcie rozmów z miejscowymi ludźmi w pełni zdałem sobie sprawę z tego, jak silnie odebrano wykorzystanie środków europejskich do naprawy zniszczeń i odnowienia Tatrzańskiego Parku Narodowego jako namacalny przejaw europejskiej solidarności.In discussions with local people I fully realised how the use of European funds to repair the damage and regenerate the Tatra national park was strongly felt to be a concrete manifestation of European solidarity.
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w górskich Parkach Narodowych. Na przykładzie Babiogórskiego, Świętokrzyskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego.Enviromnnant protective and ecological education in National Parks situated in high mountiains in Poland on the example of Babiogórski, Świętokrzyski and Tatrzański National Parks.
Ponadto piąty Park Narodowy – Pieniński, podobnie jak Tatrzański Park Narodowy, położony jest w samym sercu obszaru produkcji sera redykołkaIn addition, a fifth national part, the Pieniński National Park, is situated in the very heart of the redykołka production area
Zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Bystrej w Tatrzańskim Parku Narodowym - stan obecny i prognoza zmianPresent and future danger of natural environment Dolina Bystrej in Tatra National Park
Wykorzystanie wód podziemnych dla celów komunalnych w rejonach chronionych na przykładzie Tatrzańskiego Parku NarodowegoGroundwater for municipal aims in protected regions on example of the Tatra Mountains National Park
Zastosowanie metod ICP-MS w oznaczaniu pierwiastków śladowych w wodach powierzchniowych na terenie Tatrzańskiego Parku NarodowegoApplication of ICP-MS mathods in order to determine trace elements in natural waters in Tatra National Park
Schroniska tatrzańskie jako element organizujący przestrzeń turystyczną Parku NarodowegoThe mountain huts in the Tatras as part of tourist area which organize the National Park
Na północy znajduje się Gorczański Park Narodowy, na południu Tatrzański Park Narodowy, na zachodzie Babiogórski Park Narodowy, a na wschodzie Magurski Park NarodowyTo the north is the Gorczański National Park, to the south the Tatrzański National Park, to the west the Babiogórski National Park, and to the east the Magurski National Park
Wpływ ruchu turystycznego na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego.Influence of the tourist activity on the nature of Tatrzański National Park.
Stan i perspektywy rozwoju zagospodarowania turystycznego w Tatrzańskim Parku NarodowymDevelopment of Tourism Management in the Tatra National Park - a Present State and Perspectives
Zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1992 - 2003.Fatal accidents in Tatra National Park in the years 1992-2003.
Idea rozwoju turystyki zrównoważonej w parkach narodowych na przykładzie Tatrzańskiego Parku NarodowegoThe notion of sustainable tourism in national parks on the example of Tatra National Park
Analiza prac remontowych szlaków turystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym i ich koszty.The analysis of types and costs of maintenance works of the tourist tracks in the Tatra National Park.
Ocena metod oczyszczania ścieków w schroniskach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.The evaluation of methods of waste water treatment processes in the mountain refuges in area of Tatra National Park.
Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego i jej rola w zapewnieniu bezpieczeństwa turystów w Tatrach.The guard of The the Tatra mountain National Park and her part in assurance of the tourists' safety in Tatras
Różnorodność i przestrzenne wzorce rozmieszczenia roślin naczyniowych na Polanie Molkówka w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego.The diversity and spatial distribution patterns of vascular plant in the Molkówka Clearing in the buffer zone of the Tatra National Park.
Wpływ schronisk turystycznych na zanieczyszczenie potoków w Tatrzańskim Parku Narodowym.The influence of turistic shelters on pollution of streams in Tatra National Park.
Analiza konfliktów przestrzennych na przedpolu Tatrzańskiego Parku NarodowegoConflicts in spatial planning in the foreland of the Tatra National Park
Wpływ działalności informacyjno – edukacyjnej Tatrzańskiego Parku Narodowego na turystówThe influence of informative – educational actions of the Tatra National Park on tourists
Przestrzenne zróżnicowanie parametrów fizjograficznych zlewni rzecznych w Tatrzańskim Parku NarodowymSpatial diversity of the physiographic parameters of the river catchments in Tatra National Park.
Świadomość ekologiczna turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy.Environmental awareness of tourists visiting the Tatra National Park.
Wpływ turystyki pieszej na degradację środowiska przyrodniczego na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego.The Influence of Hiking on Degradation of the Natural Environment Illustrated with an Example of the Tatra National Park
Percepcja małej infrastruktury turystycznej w krajobrazie Tatrzańskiego Parku NarodowegoPerception of minor tourism infrastructure in the landscape of Tatra Mountains National Park
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10688 zdań frazy Tatrzański Park Narodowy.Znalezione w 2,827 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.