Tłumaczenia na język angielski:

 • Tatra National Park   
   
  Tatra National Park, Poland
   
  Tatra National Park, Slovakia
   
  Tatrzański Park Narodowy (Słowacja)

Przykładowe zdania z "Tatrzański Park Narodowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zarządzanie wybranymi walorami turystycznymi i dobrami komplementarnymi Tatrzańskiego Parku NarodowegoManagement of selected tourist values and complementary goods Tatra
Ponadto piąty Park Narodowy – Pieniński, podobnie jak Tatrzański Park Narodowy, położony jest w samym sercu obszaru produkcji sera redykołkaIn addition, a fifth national part, the Pieniński National Park, is situated in the very heart of the redykołka production area
Wpływ ruchu turystycznego na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego.Influence of the tourist activity on the nature of Tatrzański National Park.
Ocena metod oczyszczania ścieków w schroniskach na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.The evaluation of methods of waste water treatment processes in the mountain refuges in area of Tatra National Park.
Wpływ działalności informacyjno – edukacyjnej Tatrzańskiego Parku Narodowego na turystówThe influence of informative – educational actions of the Tatra National Park on tourists
Wpływ turystyki na zarządzanie obszarem chronionym na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego.The influence of tourism on management of protect area for example Tatra National Park.
Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego i jej rola w zapewnieniu bezpieczeństwa turystów w Tatrach.The guard of The the Tatra mountain National Park and her part in assurance of the tourists' safety in Tatras
Percepcja małej infrastruktury turystycznej w krajobrazie Tatrzańskiego Parku NarodowegoPerception of minor tourism infrastructure in the landscape of Tatra Mountains National Park
Analiza prac remontowych szlaków turystycznych w Tatrzańskim Parku Narodowym i ich koszty.The analysis of types and costs of maintenance works of the tourist tracks in the Tatra National Park.
Na północy znajduje się Gorczański Park Narodowy, na południu Tatrzański Park Narodowy, na zachodzie Babiogórski Park Narodowy, a na wschodzie Magurski Park NarodowyTo the north is the Gorczański National Park, to the south the Tatrzański National Park, to the west the Babiogórski National Park, and to the east the Magurski National Park
Analiza konfliktów przestrzennych na przedpolu Tatrzańskiego Parku NarodowegoConflicts in spatial planning in the foreland of the Tatra National Park
Wpływ turystyki pieszej na degradację środowiska przyrodniczego na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego.The Influence of Hiking on Degradation of the Natural Environment Illustrated with an Example of the Tatra National Park
Zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Bystrej w Tatrzańskim Parku Narodowym - stan obecny i prognoza zmianPresent and future danger of natural environment Dolina Bystrej in Tatra National Park
Wykorzystanie wód podziemnych dla celów komunalnych w rejonach chronionych na przykładzie Tatrzańskiego Parku NarodowegoGroundwater for municipal aims in protected regions on example of the Tatra Mountains National Park
Świadomość ekologiczna turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy.Environmental awareness of tourists visiting the Tatra National Park.
Wpływ schronisk turystycznych na zanieczyszczenie potoków w Tatrzańskim Parku Narodowym.The influence of turistic shelters on pollution of streams in Tatra National Park.
Obiekty małej architektury sakralnej w Tatrzańskim Parku Narodowym jako czynnik atrakcyjności turystycznejThe monuments of a sacral architecture in The National Park of Tatra's Mountain
Mapa georóżnorodności Tatrzańskiego Parku NarodowegoThe Map of geodiversity of the Tatra National Park
Stan i perspektywy rozwoju zagospodarowania turystycznego w Tatrzańskim Parku NarodowymDevelopment of Tourism Management in the Tatra National Park - a Present State and Perspectives
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w górskich Parkach Narodowych. Na przykładzie Babiogórskiego, Świętokrzyskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego.Enviromnnant protective and ecological education in National Parks situated in high mountiains in Poland on the example of Babiogórski, Świętokrzyski and Tatrzański National Parks.
Zastosowanie metod ICP-MS w oznaczaniu pierwiastków śladowych w wodach powierzchniowych na terenie Tatrzańskiego Parku NarodowegoApplication of ICP-MS mathods in order to determine trace elements in natural waters in Tatra National Park
Schroniska tatrzańskie jako element organizujący przestrzeń turystyczną Parku NarodowegoThe mountain huts in the Tatras as part of tourist area which organize the National Park
W trakcie rozmów z miejscowymi ludźmi w pełni zdałem sobie sprawę z tego, jak silnie odebrano wykorzystanie środków europejskich do naprawy zniszczeń i odnowienia Tatrzańskiego Parku Narodowego jako namacalny przejaw europejskiej solidarności.In discussions with local people I fully realised how the use of European funds to repair the damage and regenerate the Tatra national park was strongly felt to be a concrete manifestation of European solidarity.
Różnorodność i przestrzenne wzorce rozmieszczenia roślin naczyniowych na Polanie Molkówka w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego.The diversity and spatial distribution patterns of vascular plant in the Molkówka Clearing in the buffer zone of the Tatra National Park.
Przestrzenne zróżnicowanie parametrów fizjograficznych zlewni rzecznych w Tatrzańskim Parku NarodowymSpatial diversity of the physiographic parameters of the river catchments in Tatra National Park.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10688 zdań frazy Tatrzański Park Narodowy.Znalezione w 4,637 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.