Tłumaczenia na język angielski:

  • Social Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania   

Przykładowe zdania z "Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
en Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
pl rubryki B. REPUBLIKA CZESKA, C. DANIA, D. NIEMCY, E. ESTONIA, F. GRECJA, G. HISZPANIA, H. FRANCJA, I. IRLANDIA, J. WŁOCHY, K. CYPR, L. ŁOTWA, M. LITWA, N. LUKSEMBURG, O. WĘGRY, P. MALTA, Q. NIDERLANDY, R. AUSTRIA, S. POLSKA, T. PORTUGALIA, U. SŁOWENIA, V. SŁOWACJA, W. FINLANDIA, X. SZWECJA, Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO zostają odpowiednio przekształcone w: C. REPUBLIKA CZESKA, D. DANIA, E. NIEMCY, F. ESTONIA, G. GRECJA, H. HISZPANIA, I. FRANCJA, J. IRLANDIA, K. WŁOCHY, L. CYPR, M. ŁOTWA, N. LITWA, O. LUKSEMBURG, P. WĘGRY, Q. MALTA, R. NIDERLANDY, S. AUSTRIA, T. POLSKA, U. PORTUGALIA, W. SŁOWENIA, X. SŁOWACJA, Y. FINLANDIA, Z. SZWECJA, AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
en the headings B. CZECH REPUBLIC, C. DENMARK, D. GERMANY, E. ESTONIA, F. GREECE, G. SPAIN, H. FRANCE, I. IRELAND, J. ITALY, K. CYPRUS, L. LATVIA, M. LITHUANIA, N. LUXEMBOURG, O. HUNGARY, P. MALTA, Q. NETHERLANDS, R. AUSTRIA, S. POLAND, T. PORTUGAL, U. SLOVENIA, V. SLOVAKIA, W. FINLAND, X. SWEDEN, Y. UNITED KINGDOM are reordered with their respective entries and become C. CZECH REPUBLIC, D. DENMARK, E. GERMANY, F. ESTONIA, G. GREECE, H. SPAIN, I. FRANCE, J. IRELAND, K. ITALY, L. CYPRUS, M. LATVIA, N. LITHUANIA, O. LUXEMBOURG, P. HUNGARY, Q. MALTA, R. NETHERLANDS, S. AUSTRIA, T. POLAND, U. PORTUGAL, W. SLOVENIA, X. SLOVAKIA, Y. FINLAND, Z. SWEDEN, AA. UNITED KINGDOM
pl ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, ‧ i ‧ (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa
en prohibiting fishing for black scabbardfish in ICES zones V, VI, ‧ and ‧ (Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries) by vessels flying the flag of a Member State except Germany, Spain, Estonia, France, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland and the United Kingdom
pl Kwalifikuje się ‧ państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo
en The ‧ Member States of the European Union (Austria, Belgium, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
pl Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły programy krajowe na lata ‧ i ‧ zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
en Belgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Finland, Sweden and the United Kingdom have submitted national programmes for ‧ and ‧ as provided for in Articles ‧ andof Council Regulation (EC) No
pl państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republica Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo
en the ‧ Member States of the European Union: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok ‧/‧ w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawia podział między dostawy i sprzedaż bezpośrednią na okres od dnia ‧ kwietnia ‧ r. do dnia ‧ marca ‧ r. dla Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the division between deliveries and direct sales of national reference quantities fixed for ‧/‧ in Annex I to Council Regulation (EC) No ‧/‧ sets out the division between deliveries and direct sales for the period from ‧ April ‧ to ‧ March ‧ for Belgium, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom
pl uwzględniając wnioski złożone przez Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estonii, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotwy, Republikę Litwy, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republikę Malty, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowenii i Republikę Słowacką
en Having regard to the requests made by the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Malta, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic
pl Dotyczy to wszystkich państw członkowskich UE (Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Austria, Dania, Finlandia, Szwecja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Królestwo i Irlandia), jak również Norwegii, Islandii i Szwajcarii
en All EU Member States (Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom) and Iceland, Norway, Switzerland
pl Belgia, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Finlandia, Słowenia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły programy krajowe na ‧ r
en Belgium, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Finland, Slovenia, Sweden and the United Kingdom have submitted national programmes for
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, ‧ i ‧ (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ prohibiting fishing for black scabbardfish in ICES zones V, VI, ‧ and ‧ (Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries) by vessels flying the flag of a Member State except Germany, Spain, Estonia, France, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland and the United Kingdom
pl UZNAJĄC, że w następstwie przystąpienia Szwecji i Finlandii do Wspólnoty w dniu ‧ stycznia ‧ r., a Estonii, Łotwy, Litwy i Polski w dniu ‧ maja ‧ r. elementy umów połowowych dotyczących rybołówstwa morskiego na Morzu Bałtyckim zawartych odpowiednio przez rządy Republiki Łotewskiej, Królestwa Szwecji, Republiki Finlandii, Republiki Estońskiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Litewskiej z rządem Federacji Rosyjskiej, są obecnie regulowane przez Wspólnotę
en RECOGNISING that following the accession of Sweden and Finland to the Community on ‧ January ‧ and Estonia, Latvia, Lithuania and Poland on ‧ May ‧, elements of the fisheries agreements pertaining to maritime fisheries in the Baltic Sea concluded respectively by the Governments of the Republic of Latvia, the Kingdom of Sweden, the Republic of Finland, the Republic of Estonia, the Republic of Poland and the Republic of Lithuania with the Government of the Russian Federation are now managed by the Community
pl Zjednoczone Królestwo- północna Europa kontynentalna, w tym Niderlandy, Belgia, Dania, Szwecja i Niemcy- Polska- Litwa- Łotwa- Estonia- Finlandia- Rosja
en United Kingdom- northern continental Europe, including the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden and Germany- Poland- Lithuania- Latvia- Estonia- Finland- Russia
pl Stosuje się następujące logo: A dla Austrii, BG dla Bułgarii, BNL dla krajów Beneluksu, CY dla Cypru, CZE dla Republiki Czeskiej, D dla Niemiec, DK dla Danii, E dla Hiszpanii, EST dla Estonii, F dla Francji, FIN dla Finlandii, GR dla Grecji, H dla Węgier, I dla Włoch, IRL dla Irlandii, LT dla Litwy, LVA dla Łotwy, M dla Malty, P dla Portugalii, PL dla Polski, ROU dla Rumunii, S dla Szwecji, SK dla Słowacji, SVN dla Słowenii, UK dla Zjednoczonego Królestwa
en The following logos shall be used: A for Austria, BG for Bulgaria, BNL for Benelux, CY for Cyprus, CZE for the Czech Republic, D for Germany, DK for Denmark, E for Spain, EST for Estonia, F for France, FIN for Finland, GR for Greece, H for Hungary, I for Italy, IRL for Ireland, LT for Lithuania, LVA for Latvia, M for Malta, P for Portugal, PL for Poland, ROU for Romania, S for Sweden, SK for Slovakia, SVN for Slovenia, UK for the United Kingdom
pl Znakami wyróżniającymi państw członkowskich są: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (MT) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo
en The distinguishing signs of the Member States are: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic,(DK) Denmark, (D) Germany, (EST) Estonia, (IRL) Ireland, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (I) Italy, (CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary, (MT) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden, (UK) United Kingdom
pl państw członkowskich Unii Europejskiej (stan z dnia ‧ stycznia ‧ r.) (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo
en the ‧ Member States of the European Union on ‧ January ‧ (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
pl między Wspólnotą Europejską, Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Federalną Republiką Niemiec, Republiką Estonii, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypru, Republiką Łotwy, Republiką Litwy, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgier, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Konfederacją Szwajcarską
en between the European Community, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Swiss Confederation
pl rubryki B. REPUBLIKA CZESKA, C. DANIA, D. NIEMCY, E. ESTONIA, F. GRECJA, G. HISZPANIA, H. FRANCJA, I. IRLANDIA, J. WŁOCHY, K. CYPR, L. ŁOTWA, M. LITWA, N. LUKSEMBURG, O. WĘGRY, P. MALTA, Q. NIDERLANDY, R. AUSTRIA, S. POLSKA, T. PORTUGALIA, U. SŁOWENIA, V. SŁOWACJA, W. FINLANDIA, X. SZWECJA, Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO zostają odpowiednio przekształcone w: C. REPUBLIKA CZESKA, D. DANIA, E. NIEMCY, F. ESTONIA, G. GRECJA, H. HISZPANIA, I. FRANCJA, J. IRLANDIA, K. WŁOCHY, L. CYPR, M. ŁOTWA, N. LITWA, O. LUKSEMBURG, P. WĘGRY, Q. MALTA, R. NIDERLANDY, S. AUSTRIA, T. POLSKA, U. PORTUGALIA, W. SŁOWENIA, X. SŁOWACJA, Y. FINLANDIA, Z. SZWECJA, AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
en the headings B. CZECH REPUBLIC, C. DENMARK, D. GERMANY, E. ESTONIA, F. GREECE, G. SPAIN, H. FRANCE, I. IRELAND, J. ITALY, K. CYPRUS, L. LATVIA, M. LITHUANIA, N. LUXEMBOURG, O. HUNGARY, P. MALTA, Q. NETHERLANDS, R. AUSTRIA, S. POLAND, T. PORTUGAL, U. SLOVENIA, V. SLOVAKIA, W. FINLAND, X. SWEDEN, Y. UNITED KINGDOM are reordered with their respective entries and become C. CZECH REPUBLIC, D. DENMARK, E. GERMANY, F. ESTONIA, G. GREECE, H. SPAIN, I. FRANCE, J. RELAND, K. ITALY, L. CYPRUS, M. LATVIA, N. LITHUANIA, O.LUXEMBOURG, P. HUNGARY, Q. MALTA, R. NETHERLANDS, S. AUSTRIA, T. POLAND, U. PORTUGAL, W. SLOVENIA, X. SLOVAKIA, Y. FINLAND, Z. SWEDEN, AA. UNITED KINGDOM
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Zjednoczone Królestwo powiadomiły o ilościach ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów między indywidualnymi ilościami referencyjnymi na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią
en In accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ establishing a levy in the milk and milk products sector, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland and the United Kingdom have notified the quantities which have been definitively converted at the request of the producers between individual reference quantities for deliveries and for direct sales
pl z zadowoleniem zauważa, że państwa członkowskie (Dania, Niderlandy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo) powzięły inicjatywę zatwierdzenia przyjęcia krajowej deklaracji w sprawie zarządzania wspólnotowymi środkami finansowymi, ale ubolewa, że pomimo tych inicjatyw większość pozostałych państw członkowskich sprzeciwia się jej wprowadzeniu, a Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja nie podjęły dotąd działań w celu opracowania skutecznego systemu krajowych deklaracji
en Welcomes the initiative taken by some Member States (Denmark, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom) to approve the adoption of a national declaration on the management of Community funding, but regrets the fact that, despite those initiatives, most other Member States are resisting its introduction, and deplores the fact that Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia and Finland have not yet taken steps to develop an effective system of national declarations
pl Dochody budżetu pochodzą z wkładów pieniężnych następujących państw członkowskich: Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Zjednoczonego Królestwa oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii
en Budget revenue shall consist of financial contributions from the following Member States: Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, as well as Iceland, Norway and Switzerland
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1574960 zdań frazy Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.Znalezione w 125,862 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.