Tłumaczenia na język angielski:

  • Social Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania   

Przykładowe zdania z "Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl państw członkowskich Unii Europejskiej (stan z dnia ‧ stycznia ‧ r.) (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo
en the ‧ Member States of the European Union on ‧ January ‧ (Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
pl Znakami wyróżniającymi państw członkowskich są: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (MT) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, ‧ (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo
en The distinguishing signs of the Member States are: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic, (DK) Denmark, (D) Germany, (EST) Estonia, (IRL) Ireland, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (I) Italy, (CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary, (MT) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden, (UK) United Kingdom
pl Dotyczy to wszystkich państw członkowskich UE (Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Austria, Dania, Finlandia, Szwecja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Królestwo i Irlandia), jak również Norwegii, Islandii i Szwajcarii
en All EU Member States (Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom) and Iceland, Norway, Switzerland
pl Znakami wyróżniającymi państw członkowskich są: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (MT) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo
en The distinguishing signs of the Member States are: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic, (DK) Denmark, (D) Germany, (EST) Estonia, (IRL) Ireland, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (I) Italy, (CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary, (MT) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden, (UK) United Kingdom
pl Stosuje się następujące logo: A dla Austrii, BG dla Bułgarii, BNL dla krajów Beneluksu, CY dla Cypru, CZE dla Republiki Czeskiej, D dla Niemiec, DK dla Danii, E dla Hiszpanii, EST dla Estonii, F dla Francji, FIN dla Finlandii, GR dla Grecji, H dla Węgier, I dla Włoch, IRL dla Irlandii, LT dla Litwy, LVA dla Łotwy, M dla Malty, P dla Portugalii, PL dla Polski, ROU dla Rumunii, S dla Szwecji, SK dla Słowacji, SVN dla Słowenii, UK dla Zjednoczonego Królestwa
en The following logos shall be used: A for Austria, BG for Bulgaria, BNL for Benelux, CY for Cyprus, CZE for the Czech Republic, D for Germany, DK for Denmark, E for Spain, EST for Estonia, F for France, FIN for Finland, GR for Greece, H for Hungary, I for Italy, IRL for Ireland, LT for Lithuania, LVA for Latvia, M for Malta, P for Portugal, PL for Poland, ROU for Romania, S for Sweden, SK for Slovakia, SVN for Slovenia, UK for the United Kingdom
pl Następujące państwa są obecnie członkami Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej: Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotwy, Republika Litwy, Wielkie Księstwa Luksemburga, Republika Węgier, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
en The following States are presently members of the European Atomic Energy Community: the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
pl Znak wyróżniający państwo: (B) Belgia, (BG) Bułgaria (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (IRL) Irlandia, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (M) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo
en Distinctive symbol of the State: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic, (DK) Denmark, (D) Germany, (EST) Estonia, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (IRL) Ireland, (I) Italy, (CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary, (M) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden, (UK) United Kingdom
pl Pozostałymi stronami w tej sprawie są następujące organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z terenu EOG: AEPI (Grecja), AKKA-LAA (Łotwa), AKM (Austria), ARTISJUS (Węgry), BUMA (Niderlandy), EAU (Estonia), GEMA (Niemcy), IMRO (Irlandia), KODA (Dania), LATGA (Litwa), PRS (Zjednoczone Królestwo), OSA (Republika Czeska), SABAM (Belgia), SACEM (Francja), SAZAS (Słowenia), SGAE (Hiszpania), SIAE (Włochy), SOZA (Słowacja), SPA (Portugalia), STEF (Islandia), STIM (Szwecja), TEOSTO (Finlandia), TONO (Norwegia) i ZAIKS (Polska
en The other parties to the case are the following EEA collecting societies: AEPI (Greece), AKKA-LAA (Latvia), AKM (Austria), ARTISJUS (Hungary), BUMA (Netherlands), EAU (Estonia), GEMA (Germany), IMRO (Ireland), KODA (Denmark), LATGA (Lithuania), PRS (United Kingdom), OSA (Czech Republic), SABAM (Belgium), SACEM (France), SAZAS (Slovenia), SGAE (Spain), SIAE (Italy), SOZA (Slovakia), SPA (Portugal), STEF (Iceland), STIM (Sweden), TEOSTO (Finland), TONO (Norway), and ZAIKS (Poland
pl Kwalifikuje się ‧ państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo
en The ‧ Member States of the European Union (Austria, Belgium, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Zjednoczone Królestwo powiadomiły o ilościach ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów między indywidualnymi ilościami referencyjnymi na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią
en In accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ establishing a levy in the milk and milk products sector, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland and the United Kingdom have notified the quantities which have been definitively converted at the request of the producers between individual reference quantities for deliveries and for direct sales
pl Znak wyróżniający państwa: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (IRL) Irlandia, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (M) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone Królestwo
en Distinguishing sign of the State: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic, (DK) Denmark, (D) Germany, (EST) Estonia, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (IRL) Ireland, (I) Italy, (CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary, (M) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden, (UK) United Kingdom
pl Dochody budżetu pochodzą z wkładów pieniężnych następujących państw członkowskich: Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Zjednoczonego Królestwa oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii
en Budget revenue shall consist of financial contributions from the following Member States: Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, as well as Iceland, Norway and Switzerland
pl rubryki B. REPUBLIKA CZESKA, C. DANIA, D. NIEMCY, E. ESTONIA, F. GRECJA, G. HISZPANIA, H. FRANCJA, I. IRLANDIA, J. WŁOCHY, K. CYPR, L. ŁOTWA, M. LITWA, N. LUKSEMBURG, O. WĘGRY, P. MALTA, Q. NIDERLANDY, R. AUSTRIA, S. POLSKA, T. PORTUGALIA, U. SŁOWENIA, V. SŁOWACJA, W. FINLANDIA, X. SZWECJA, Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO zostają odpowiednio przekształcone w: C. REPUBLIKA CZESKA, D. DANIA, E. NIEMCY, F. ESTONIA, G. GRECJA, H. HISZPANIA, I. FRANCJA, J. IRLANDIA, K. WŁOCHY, L. CYPR, M. ŁOTWA, N. LITWA, O. LUKSEMBURG, P. WĘGRY, Q. MALTA, R. NIDERLANDY, S. AUSTRIA, T. POLSKA, U. PORTUGALIA, W. SŁOWENIA, X. SŁOWACJA, Y. FINLANDIA, Z. SZWECJA, AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
en the headings B. CZECH REPUBLIC, C. DENMARK, D. GERMANY, E. ESTONIA, F. GREECE, G. SPAIN, H. FRANCE, I. IRELAND, J. ITALY, K. CYPRUS, L. LATVIA, M. LITHUANIA, N. LUXEMBOURG, O. HUNGARY, P. MALTA, Q. NETHERLANDS, R. AUSTRIA, S. POLAND, T. PORTUGAL, U. SLOVENIA, V. SLOVAKIA, W. FINLAND, X. SWEDEN, Y. UNITED KINGDOM are reordered with their respective entries and become C. CZECH REPUBLIC, D. DENMARK, E. GERMANY, F. ESTONIA, G. GREECE, H. SPAIN, I. FRANCE, J. IRELAND, K. ITALY, L. CYPRUS, M. LATVIA, N. LITHUANIA, O. LUXEMBOURG, P. HUNGARY, Q. MALTA, R. NETHERLANDS, S. AUSTRIA, T. POLAND, U. PORTUGAL, W. SLOVENIA, X. SLOVAKIA, Y. FINLAND, Z. SWEDEN, AA. UNITED KINGDOM
pl Zjednoczone Królestwo- północna Europa kontynentalna, w tym Niderlandy, Belgia, Dania, Szwecja i Niemcy- Polska- Litwa- Łotwa- Estonia- Finlandia- Rosja
en United Kingdom- northern Continental Europe, including the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden and Germany- Poland- Lithuania- Latvia- Estonia- Finland- Russia
pl W dniu ‧ stycznia ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Rexel SA (Rexel, Francja) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad wszystkimi dziedzinami działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Hagemeyer N.V. (Hagemeyer, Niderlandy) w następujących państwa członkowskich EOG: Belgia, Republika Czeska, Niemcy (z wyjątkiem sześciu oddziałów), Estonia, Finlandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Norwegia, Polska, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo oraz w Rosji, jak również prowadzoną przez przedsiębiorstwo Hagemeyer na całym świecie działalnością agencyjną w zakresie elektroniki użytkowej (działalność ACE), w drodze publicznej oferty przejęcia ogłoszonej w dniu ‧ grudnia ‧ r
en On ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Rexel SA (Rexel, France) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation sole control of the activities of the undertaking Hagemeyer N.V. (Hagemeyer, The Netherlands) in the following EEA Member States: Belgium, the Czech Republic, Germany (except for six branches), Estonia, Finland, Ireland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Norway, Poland, Spain and the United Kingdom, as well as in Russia, and the worldwide Agencies and Consumer Electronics Business (ACE Business) of Hagemeyer, by way of a public bid announced on ‧ December
pl Następujące państwa są obecnie członkami Wspólnoty Europejskiej: Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotwy, Republika Litwy, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
en The current members of the European Community are the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
pl Rada niniejszym upoważnia zastępcę sekretarza generalnego Rady do reprezentowania zainteresowanych państw członkowskich (Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa
en The Council hereby authorises the Deputy Secretary-General of the Council to act as the representative of the Member States concerned (Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom), with respect to
pl uwzględniając zalecenie złożone dnia ‧ listopada ‧ r. przez Hiszpanię w imieniu Danii, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoch, Litwy, Niderlandów, Polski, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa
en Having regard to the recommendation transmitted by Spain on ‧ November ‧ on behalf of Denmark, Germany, Estonia, Spain, France, Ireland, Italy, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal and United Kingdom
pl Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estonii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Malty, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej
en This Decision is addressed to the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Malta, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic
pl Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo
en Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, the United Kingdom
pl z zadowoleniem zauważa, że państwa członkowskie (Dania, Niderlandy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo) powzięły inicjatywę zatwierdzenia przyjęcia krajowej deklaracji w sprawie zarządzania wspólnotowymi środkami finansowymi, ale ubolewa, że pomimo tych inicjatyw większość pozostałych państw członkowskich sprzeciwia się jej wprowadzeniu, a Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja nie podjęły dotąd działań w celu opracowania skutecznego systemu krajowych deklaracji
en Welcomes the initiative taken by some Member States (Denmark, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom) to approve the adoption of a national declaration on the management of Community funding, but regrets the fact that, despite those initiatives, most other Member States are resisting its introduction, and deplores the fact that Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia and Finland have not yet taken steps to develop an effective system of national declarations
pl Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo
en Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, United Kingdom
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1574960 zdań frazy Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.Znalezione w 171,337 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.