Tłumaczenia na język angielski:

  • Santiago Bernabéu Yeste   

Przykładowe zdania z "Santiago Bernabéu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ameryka/Santiago
en America/Santiago
pl Głos zabrali: Alf Svensson w imieniu grupy PPE, Corina Crețu w imieniu grupy S&D, Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser i Enrique Guerrero Salom
en The following spoke: Alf Svensson, on behalf of the PPE Group, Corina Crețu, on behalf of the S&D Group, Leonidas Donskis, on behalf of the ALDE Group, Judith Sargentini, on behalf of the Verts/ALE Group, Nirj Deva, on behalf of the ECR Group, Gabriele Zimmer, on behalf of the GUE/NGL Group, Gerard Batten, on behalf of the EFD Group, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser and Enrique Guerrero Salom
pl W Santiago, w Chile?
en Santiago, Chile?
pl Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucji
en Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda and Charles Tannock introduced motions for resolutions
pl Nie możesz porównywać Santiago z Buenos Aires
en You can' t compare Santiago with Buenos Aires
pl Tarta de Santiago (ChOG
en Tarta de Santiago (PGI
pl BUMA i SABAM zobowiązują się między innymi nie być stroną żadnego porozumienia dotyczącego prawa do udzielania licencji na publiczne odtwarzanie w Internecie, z innym stowarzyszeniem zarządzającym prawami autorskimi, które zawierałoby klauzulę siedziby gospodarczej, podobną do tej, jaka została użyta w Porozumieniu z Santiago, i uznaną w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń za ograniczającą konkurencję
en BUMA and SABAM undertake, amongst others, not to be party to any agreement on licensing of public performance rights for online use with other copyright management societies containing an economic residency clause, similar to that contained in the Santiago Agreement and identified as restrictive in the Statement of Objections
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy Tarta de Santiago został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en Pursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Spain’s application to register the name Tarta de Santiago was published in the Official Journal of the European Union
pl Victor Santiago, Los Angeles
en Victor Santiago, los Angels
pl Zrealizowane dotychczas działania i stanowisko EKES-u w przedmiotowej kwestii zostały omówione w opinii z inicjatywy własnej w sprawie propagowania charakterystycznych miejscowych produktów rolnych jako narzędzi rozwoju w ramach nowej WPR (sprawozdawca: Maria Luisa SANTIAGO
en The work achieved thus far and the EESC's views on the matter are reflected in its Own-initiative opinion on Promotion of local speciality agricultural products as a development instrument under the new CAP (rapporteur: Ms Santiago
pl Drogi i losy pielgrzymów do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w średniowieczu
en Roads and lots of pilgrims to the tomb of St. James in Santiago de Compostela in Middle Ages
pl Dr Santiago, jako psycholog... powinnaś wiedzieć, że podrywałem cię... bo miałem kłopoty w małżeństwie
en Dr. Santiago, as a professional... it should' ve been obvious when I came on to you
pl dla słodkich pomarańczy: Santiago do Cacém
en for sweet oranges: Santiago do Cacém
pl Dokładnie zbadałem Santiago i stwierdziłem, że jest zdrowy
en I examined Santiago thoroughly and gave him a clean biII of health
pl Mariana Lopez Santiago (nr
en by Mariana Lopez Santiago (No
pl Obszar: Santiago
en Área: Santiago
pl Na koniec warto zaznaczyć, że Hiszpański spis produktów tradycyjnych opublikowany przez Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywienia w ‧ r. umieszcza Tarta de Santiago w dziale poświęconym produktom ciastkarskim, co stanowi kolejny dowód na powiązanie tego produktu ze Wspólnotą Autonomiczną Galicji
en Lastly, in the Spanish Inventory of Traditional Products published by the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food in ‧, Tarta de Santiago appears in the section on pastry makers’ products, which is further proof of the product's link to the Autonomous Community of Galicia
pl Teologiczne znaczenie pielgrzymowania do Santiago de Compostela.
en Theological Meaning of Pilgrimages to Santiago de Compostela
pl Na obszar produkcji, wytwarzania i rozlewania podlegający ochronie oznaczenia geograficznego składają się następujące gminy prowincji Ciudad Real: San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente oraz Villanueva de los Infantes
en The area where production, manufacture and packaging of the designation of origin takes place covers the following municipalities of the province of Ciudad Real: San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente and Villanueva de los Infantes
pl Przyjechałam do Santiago kiedy miałam ‧ lat... bo nie chciałam żeby moje dzieci były za wszystko obwiniane
en I came here to Santiago when I was ‧... because I didn' t want my children to be blamed for everything
pl Santiago uważa, że to zrobiliście
en Santiago thinks you did
pl Przebywająca w tym miesiącu w Santiago delegacja Parlamentu Europejskiego do Chile spotkała się nie tylko z chilijskimi posłami, ale również z organizacjami ekologicznymi.
en The European Parliament delegation to Chile met not only with Chilean MPs, but also with environmental organisations earlier this month in Santiago.
pl Santiago Munez, pierwszy raz od jego ruchu z Newcastle, zaczyna grę na Poważnie Madrycie
en Santiago Munez, for the first time since his move from Newcastle, starts a game for Real Madrid
pl uwzględniając Globalny kodeks etyki w turystyce przyjęty przez Zgromadzenia Ogólne Światowej Organizacji Turystyki w Santiago (Chile) w dniu ‧ października ‧ r., w połączeniu z rezolucją Zgromadzenia Generalnego ONZ przyjętą w dniu ‧ grudnia ‧ r. (A/RES
en having regard to the Global Code of Ethics for Tourism adopted by the General Assembly of the World Tourism Organization in Santiago (Chile) on ‧ October ‧ and endorsed by a resolution of the UN General Assembly adopted on ‧ December ‧ (A/RES
pl Średniowieczna droga do Santiago de Compostela w świetle Liber Sancti Jacobi.
en Medieval route to Santiago de Compostela based on Liber Sancti Jacobi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 165 zdań frazy Santiago Bernabéu.Znalezione w 0,618 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.