Tłumaczenia na język angielski:

  • Santiago Bernabéu Yeste   

Przykładowe zdania z "Santiago Bernabéu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ameryka/SantiagoAmerica/Santiago
Głos zabrali: Alf Svensson w imieniu grupy PPE, Corina Crețu w imieniu grupy S&D, Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser i Enrique Guerrero SalomThe following spoke: Alf Svensson, on behalf of the PPE Group, Corina Crețu, on behalf of the S&D Group, Leonidas Donskis, on behalf of the ALDE Group, Judith Sargentini, on behalf of the Verts/ALE Group, Nirj Deva, on behalf of the ECR Group, Gabriele Zimmer, on behalf of the GUE/NGL Group, Gerard Batten, on behalf of the EFD Group, Santiago Fisas Ayxela, David-Maria Sassoli, Franziska Keller, Elie Hoarau, Cristian Dan Preda, Norbert Neuser and Enrique Guerrero Salom
W Santiago, w Chile?Santiago, Chile?
Santiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda i Charles Tannock przedstawili projekty rezolucjiSantiago Fisas Ayxela, Renate Weber, Véronique De Keyser, Raül Romeva i Rueda and Charles Tannock introduced motions for resolutions
Nie możesz porównywać Santiago z Buenos AiresYou can' t compare Santiago with Buenos Aires
Tarta de Santiago (ChOGTarta de Santiago (PGI
BUMA i SABAM zobowiązują się między innymi nie być stroną żadnego porozumienia dotyczącego prawa do udzielania licencji na publiczne odtwarzanie w Internecie, z innym stowarzyszeniem zarządzającym prawami autorskimi, które zawierałoby klauzulę siedziby gospodarczej, podobną do tej, jaka została użyta w Porozumieniu z Santiago, i uznaną w pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń za ograniczającą konkurencjęBUMA and SABAM undertake, amongst others, not to be party to any agreement on licensing of public performance rights for online use with other copyright management societies containing an economic residency clause, similar to that contained in the Santiago Agreement and identified as restrictive in the Statement of Objections
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wniosek Hiszpanii o rejestrację nazwy Tarta de Santiago został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejPursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Spain’s application to register the name Tarta de Santiago was published in the Official Journal of the European Union
Victor Santiago, Los AngelesVictor Santiago, los Angels
Zrealizowane dotychczas działania i stanowisko EKES-u w przedmiotowej kwestii zostały omówione w opinii z inicjatywy własnej w sprawie propagowania charakterystycznych miejscowych produktów rolnych jako narzędzi rozwoju w ramach nowej WPR (sprawozdawca: Maria Luisa SANTIAGOThe work achieved thus far and the EESC's views on the matter are reflected in its Own-initiative opinion on Promotion of local speciality agricultural products as a development instrument under the new CAP (rapporteur: Ms Santiago
Drogi i losy pielgrzymów do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w średniowieczuRoads and lots of pilgrims to the tomb of St. James in Santiago de Compostela in Middle Ages
Dr Santiago, jako psycholog... powinnaś wiedzieć, że podrywałem cię... bo miałem kłopoty w małżeństwieDr. Santiago, as a professional... it should' ve been obvious when I came on to you
dla słodkich pomarańczy: Santiago do Cacémfor sweet oranges: Santiago do Cacém
Dokładnie zbadałem Santiago i stwierdziłem, że jest zdrowyI examined Santiago thoroughly and gave him a clean biII of health
Mariana Lopez Santiago (nrby Mariana Lopez Santiago (No
Obszar: SantiagoÁrea: Santiago
Na koniec warto zaznaczyć, że Hiszpański spis produktów tradycyjnych opublikowany przez Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywienia w ‧ r. umieszcza Tarta de Santiago w dziale poświęconym produktom ciastkarskim, co stanowi kolejny dowód na powiązanie tego produktu ze Wspólnotą Autonomiczną GalicjiLastly, in the Spanish Inventory of Traditional Products published by the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food in ‧, Tarta de Santiago appears in the section on pastry makers’ products, which is further proof of the product's link to the Autonomous Community of Galicia
Teologiczne znaczenie pielgrzymowania do Santiago de Compostela.Theological Meaning of Pilgrimages to Santiago de Compostela
Na obszar produkcji, wytwarzania i rozlewania podlegający ochronie oznaczenia geograficznego składają się następujące gminy prowincji Ciudad Real: San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente oraz Villanueva de los InfantesThe area where production, manufacture and packaging of the designation of origin takes place covers the following municipalities of the province of Ciudad Real: San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente and Villanueva de los Infantes
Przyjechałam do Santiago kiedy miałam ‧ lat... bo nie chciałam żeby moje dzieci były za wszystko obwinianeI came here to Santiago when I was ‧... because I didn' t want my children to be blamed for everything
Santiago uważa, że to zrobiliścieSantiago thinks you did
Przebywająca w tym miesiącu w Santiago delegacja Parlamentu Europejskiego do Chile spotkała się nie tylko z chilijskimi posłami, ale również z organizacjami ekologicznymi.The European Parliament delegation to Chile met not only with Chilean MPs, but also with environmental organisations earlier this month in Santiago.
Santiago Munez, pierwszy raz od jego ruchu z Newcastle, zaczyna grę na Poważnie MadrycieSantiago Munez, for the first time since his move from Newcastle, starts a game for Real Madrid
uwzględniając Globalny kodeks etyki w turystyce przyjęty przez Zgromadzenia Ogólne Światowej Organizacji Turystyki w Santiago (Chile) w dniu ‧ października ‧ r., w połączeniu z rezolucją Zgromadzenia Generalnego ONZ przyjętą w dniu ‧ grudnia ‧ r. (A/REShaving regard to the Global Code of Ethics for Tourism adopted by the General Assembly of the World Tourism Organization in Santiago (Chile) on ‧ October ‧ and endorsed by a resolution of the UN General Assembly adopted on ‧ December ‧ (A/RES
Średniowieczna droga do Santiago de Compostela w świetle Liber Sancti Jacobi.Medieval route to Santiago de Compostela based on Liber Sancti Jacobi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 165 zdań frazy Santiago Bernabéu.Znalezione w 0,369 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.