Tłumaczenia na język angielski:

  • Santiago Bernabéu Yeste   

Przykładowe zdania z "Santiago Bernabéu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy kazał pan zastosować Czerwony Kodeks wobec Santiago?
en Colonel, didn' t you order a Code Red on Santiago?
pl Alberto Granado, zawsze wierny swemu przyjacielowi Fuserowi, pozostał na Kubie, gdzie założył " Szkołę Medyczna Santiago "
en Alberto Granado, always faithful to his friend Fuser, remained in Cuba, where he founded the " School of Medicine of Santiago "
pl Santiago uważa, że to zrobiliście
en Santiago thinks you did
pl Zeszłej nocy, o godzinie ‧: ‧, oficer Ruben Santiago z ‧ posterunku Washington Heights odebrał sobie życie
en At ‧: ‧ p. m. last night...... Officer Ruben Santiago of the ‧ st Precinct in Washington Heights...... took his own life
pl Daj spokój, Santiago
en Come on, Santiago
pl Na obszar produkcji, wytwarzania i rozlewania podlegający ochronie oznaczenia geograficznego składają się następujące gminy prowincji Ciudad Real: San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente oraz Villanueva de los Infantes
en The area where production, manufacture and packaging of the designation of origin takes place covers the following municipalities of the province of Ciudad Real: San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente and Villanueva de los Infantes
pl Region Astorga: Astorga, Benavides, Brazuelo, Carrizo, Hospital de Órbigo, Las Omañas, Llamas de la Ribera, Magaz de Cepeda, Mancomunidad de Quintana del Castillo y Villagatón, Quintana del Castillo, San Justo de la Vega, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas, Turcia, Val de San Lorenzo, Valderrey, Villagatón, Villamejil, Villaobispo, Villarejo de Órbigo i Villares de Órbigo
en District of Astorga: Astorga, Benavides, Brazuelo, Carrizo, Hospital de Órbigo, Las Omañas, Llamas de la Ribera, Magaz de Cepeda, Mancomunidad de Quintana del Castillo y Villagatón, Quintana del Castillo, San Justo de la Vega, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas, Turcia, Val de San Lorenzo, Valderrey, Villagatón, Villamejil, Villaobispo, Villarejo de Órbigo and Villares de Órbigo
pl Nie dążę do integracji, dr Santiago, ale do wewnętrznej harmonii
en Integration is not my goal, Dr. Santiago
pl Jestem Santiago
en I' m Santiago
pl Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE
en Santiago Fisas Ayxela, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor and Bogusław Sonik, on behalf of the PPE Group
pl Santiago Llorente del Coto (nr
en by Mr Santiago Llorente del Coto (No
pl Średniowieczne pielgrzymki do Santiago de Compostela
en Medieval pilgrimages to Santiago de Compostela.
pl Dokładnie zbadałem Santiago i stwierdziłem, że jest zdrowy
en I examined Santiago thoroughly and gave him a clean biII of health
pl Porozumienie z Santiago dotyczy prawa do udzielania licencji do publicznego odtwarzania utworów muzycznych w Internecie oraz wprowadza szereg zmian do istniejących wzajemnych porozumień dwustronnych o reprezentowaniu twórców, zawartych w przeszłości przez stowarzyszenia zgłaszające
en The Santiago Agreement concerns the right to license public performance rights on musical works in an online environment and it materialises a number of amendments to the existing bilateral reciprocal representation agreements entered into in the past by the notifying societies
pl Umowa między Republiką Chile a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotycząca usług lotniczych, podpisana w Santiago de Chile dnia ‧ września ‧ r., zwana dalej Umową Chile–Zjednoczone Królestwo
en Agreement between the Republic of Chile and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning air services, signed at Santiago de Chile on ‧ September ‧, hereinafter referred to as Chile-UK Agreement
pl Santiago de Compostelaspain. kgm
en Santiago de Compostela
pl Santiago, mój tata do ciebie jedzie
en Santiago, my dad is on his way to get you
pl Co z moim bratankiem, Santiago?
en What about my nephew, Santiago?
pl Działania propagandowe Poselstwa RP w Santiago de Chile w latach 1939-1945.
en Polish cultural propaganda in Santiago de Chile during II World War
pl Mário GRÁCIO, obywatel Portugalii, ur. dnia ‧ maja ‧ r., zostaje powołany na członka zarządu Europejskiej Agencji Chemikaliów w miejsce Marii Fernandy SANTIAGO na okres od dnia ‧ października ‧ r. do dnia ‧ maja ‧ r
en Mr Mário GRÁCIO of Portuguese nationality, born on ‧ May ‧, shall be appointed member of the Management Board of the European Chemicals Agency in place of Ms Maria Fernanda SANTIAGO for the period from ‧ October ‧ to ‧ May
pl Kto by jeździł do Santiago, do Chile, dwa razy w roku?
en Who' s been to Santiago, Chile. twice in one year?
pl Oficer Santiago, wspólnie z czterema innymi oficerami, którzy zginęli w Washington Heights, utworzył nielegalną grupę przestępczą
en Officer Santiago...... along with the four officers slain in Washington Heights...... had formed an illicit criminal cabal
pl PRZYWOŁUJĄC Wspólną deklarację wydaną przez Strony w dniu ‧ maja ‧ roku, Umowę o współpracy podpisaną w ‧ roku, Deklarację Rzymską z dnia ‧ grudnia ‧ roku, komunikat końcowy przyjęty w Luksemburgu w dniu ‧ kwietnia ‧ roku przez Wspólnotę i jej Państwa Członkowskie, kraje Grupy z Rio oraz komunikat końcowy przyjęty przez konferencję ministerialną, która odbyła się w Santiago w dniu ‧ maja ‧ roku
en RECALLING the Joint Declaration issued by the Parties on ‧ May ‧, the Cooperation Agreement signed in ‧, the Rome Declaration of ‧ December ‧, the final communiqué adopted in Luxembourg on ‧ April ‧ by the Community and its Member States and the countries of the Rio Group and the final communiqué adopted by the ministerial conference held in Santiago on ‧ May
pl Produkt chroniony pod chronionym oznaczeniem geograficznym Grelos de Galicia to część wegetatywna, przeznaczona do spożycia przez ludzi, rośliny z gatunku Brassica rapa subsp. rapa (zwana powszechnie rzepą), z populacji hodowlanych odpowiadających ekotypom z Santiago i z Lugo oraz handlowych odmian zarejestrowanych jako Grelos de Santiago i Globo blanco de Lugo odpowiadających tym ekotypom, sprzedawana w postaci świeżej, mrożonej i konserwowanej
en The product protected by the Protected Geographical Indication Grelos de Galicia is the vegetative part, destined for human consumption, of plants of the species Brassica rapa L. var. rapa (commonly known as the turnip), from the variety groups corresponding to the Santiago and Lugo ecotypes, and the registered commercial varieties Grelos de Santiago and Globo blanco de Lugo, which represent these two ecotypes and are sold fresh, frozen and preserved
pl Czterech z nich pracuje w strefie trzęsienia ziemi w okolicach Concepción, natomiast dwóch przebywa aktualnie w Santiago, by utrzymywać kontakt z władzami i koordynować działania państw członkowskich Unii Europejskiej.
en Four are working in the earthquake zone near Concepción, while two are currently based in Santiago to liaise with authorities and coordinate the response of European Union Member States.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 165 zdań frazy Santiago Bernabéu.Znalezione w 0,453 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.