Tłumaczenia na język angielski:

  • Sławomir Sierakowski   

Przykładowe zdania z "Sławomir Sierakowski", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Struktura i stan majętności sierakowskiej w XVIII wieku
en The Structure and Condition of the Sieraków Land Property in the 18th Century
pl Sedymentologia kemu w Górze na tle rozwoju rzeźby Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w czasie zlodowacenia Wisły
en Development of kame in Góra (Międzychód - Sieraków lakeland) during the Weichselian glaciations
pl Homo novus. Mechanizmy kariery w czasach dwóch ostatnich Jagiellonów na przykładzie biografii politycznej Jana Sierakowskiego (do 1572 r.)
en Homo novus. Mechanism of career during the reign of two last Jagiellons – Jan Sierakowski’s political biography (to 1572) case study.
pl Postać Hjalmara Ekdala z "Dzikiej kaczki" Henrika Ibsena jako rola aktorska - filmowa (Jeremy Irons), telewizyjna (Piotr Machalica) i teatralna (Sławomir Maciejewski)
en The character of Hjalmar Ekdal from
pl Sławomir Mrożek a stereotypy romantyczne
en Slawomir Mrozek and romantic stereotypes
pl Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Sławomir Witold Nitras w imieniu grupy PPE
en Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska and Sławomir Witold Nitras, on behalf of the PPE Group
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaș, Ilda Figueiredo i Liisa Jaakonsaari
en The following spoke under the catch-the-eye procedure: Sławomir Witold Nitras, George Sabin Cutaș, Ilda Figueiredo and Liisa Jaakonsaari
pl (PL) Pani przewodnicząca! Chciałem zadać pytanie do Komisji także w kontekście pytań, które zadał mój kolega, pan Sławomir Nitras, który dzisiaj nie może być obecny z uwagi na problemy komunikacyjne w dojeździe do Strasburga.
en (PL) Madam President, I would like to put a question to the Commission in the context of the questions asked by my colleague, Mr Nitras, who is unable to be present, today, due to problems he has encountered in getting to Strasbourg.
pl Premierowi towarzyszyli minister finansów Jan Vincent Rostowski, sekretarz stanu i szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak, sekretarz stanu ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz oraz zastępca dyrektora departamentu spraw zagranicznych w Kancelarii Premiera Beata Lamparska
en The Prime Minister was accompanied by Jan Vincent Rostowski, Minister of Finance, Sławomir Nowak, State Secretary and Head of the Political Cabinet, Mikołaj Dowgielewicz, State Secretary EU Affairs and Beata Lamparska, Deputy Director International Affairs at the Prime Minister 's Office
pl Głos zabrali: Simon Busuttil (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Zuzana Roithová w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, i Angelika Werthmann niezrzeszona, Tiziano Motti, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Creutzmann, Malcolm Harbour, Trevor Colman, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Morten Løkkegaard, Edvard Kožušník, Othmar Karas, Bernadette Vergnaud, Olle Schmidt, Jacek Olgierd Kurski, Sławomir Witold Nitras, Barbara Weiler, Theodor Dumitru Stolojan, Alan Kelly, Seán Kelly, Sylvana Rapti i Pascale Gruny
en The following spoke: Simon Busuttil (rapporteur for the opinion of the PETI Committee), Zuzana Roithová, on behalf of the PPE Group, Evelyne Gebhardt, on behalf of the S&D Group, Robert Rochefort, on behalf of the ALDE Group, Heide Rühle, on behalf of the Verts/ALE Group, Adam Bielan, on behalf of the ECR Group, Kyriacos Triantaphyllides, on behalf of the GUE/NGL Group, Oreste Rossi, on behalf of the EFD Group, and Angelika Werthmann, Non-attached Member, Tiziano Motti, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Creutzmann, Malcolm Harbour, Trevor Colman, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Morten Løkkegaard, Edvard Kožušník, Othmar Karas, Bernadette Vergnaud, Olle Schmidt, Jacek Olgierd Kurski, Sławomir Witold Nitras, Barbara Weiler, Theodor Dumitru Stolojan, Alan Kelly, Seán Kelly, Sylvana Rapti and Pascale Gruny
pl Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle i Sławomir Witold Nitras w imieniu grupy PPE
en Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Ria Oomen-Ruijten, Filip Kaczmarek, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Joachim Zeller, Krzysztof Lisek, Alojz Peterle and Sławomir Witold Nitras, on behalf of the PPE Group
pl Głos zabrali: Marc Tarabella, który odpowiedział na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Derka Jana Eppinka, Joe Higgins, Georges Bach, Silvia-Adriana Țicău, Antonio Cancian, Debora Serracchiani, Sławomir Witold Nitras i Ivo Belet
en The following spoke: Marc Tarabella, who answered a blue-card question by Derk Jan Eppink, Joe Higgins, Georges Bach, Silvia-Adriana Țicău, Antonio Cancian, Debora Serracchiani, Sławomir Witold Nitras and Ivo Belet
pl Analiza finansowa jako narzędzie diagnozy kondycji finansowej przedsębiorstwa na przykładzie firmy „Plus” Spółka Jawna Jan Jurkiewicz Sławomir Gorustowicz
en Financial analysis as a diagnostic tool of financial performance evaluation. The case of „Plus” Spółka Jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz.
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sławomir Witold Nitras, Mirosław Piotrowski i Krzysztof Lisek
en The following spoke under the catch-the-eye procedure: Sławomir Witold Nitras, Mirosław Piotrowski and Krzysztof Lisek
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14 zdań frazy Sławomir Sierakowski.Znalezione w 0,333 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.