Tłumaczenia na język angielski:

  • The Tofus   

Przykładowe zdania z "Rodzina Tofu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Muszę zjeść lody a jedyne co twoja mama ma to resztka tofu
en I need to eat ice cream and all your mother has is leftover tofu
pl Na drugie śniadanie matka dawała ci torbę z brązowym ryżem i tofu
en Your mum sent you to primary with a-- with a brown rice and tofu lunch box
pl Tofu pasuje do dobrego alkoholu.
en Tofu goes well with good sake.
pl Jak ona je tofu burgery?
en This tofu burger, how does she like it?
pl W dużej patelni jest mięso, w małej... jakieś tofu
en The big pot has red meat, the small one has...Some sort of tofu mix
pl Ale to tak, jakby ludzie żyli jedząc wyłącznie tofu
en But it' s...It' s like a human only living on tofu
pl Własnie dlatego nie jem tofu
en Same reason I don' t eat tofu
pl Mam nadzieję, że lubisz kurczaka z tofu
en Well, I sure hope you like tofu chicken
pl Medytujmy, a później wszyscy będziemy mogli zrobić tofu dla delfinów żyjących w lodówce
en Oh, let' s, then we can all make some tofu for the dolphins who live in the fridge
pl To tradycja... jeść tofu po wyjściu z więzienia...... w ten sposób można się oczyścić i więcej nie grzeszyć
en It' s tradition to eat tofu on release...... so that you' il live white and never sin again
pl Od tamtego dnia szukali miłego cmentarza, zamiast jeść tofu
en From that day on, they looked for a cemetery they really loved instead of eating tofu
pl Może wegetariański indyk z tofu?
en What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
pl Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do Vancouver
en I' ve got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver
pl Jeżeli ubezpieczony lub członkowie jego rodziny nie przedstawią takiego dokumentu, instytucja miejsca zamieszkania zwraca się do instytucji właściwej o udzielenie niezbędnych informacji
en If the insured person or the members of his/her family do not send the said document, the institution of the place of residence shall request the necessary information from the competent institution
pl koń zostanie wysłany bezpośrednio z pomieszczeń miejsca wysyłki do pomieszczeń miejsca przeznaczenia, nie wchodząc w styczność z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia
en the horse will be sent directly from the premises of dispatch to the premises of destination without coming into contact with other equidae of a lower health status
pl Rodzina wobec możliwości i zagrożeń wykorzystania internetu przez dzieci i młodzież.
en Family to capabilities and threats of use the Internet by children and adolescents.
pl Grupa S&D podkreślała już znaczenie jakie miałoby członkostwo Wysokiego Przedstawiciela w tej politycznej rodzinie, ale bez wątpienia równie ważne jest zapewnienie równowagi płci.
en The S&D Group has mentioned how significant it would be for the High Representative to be a member of this political family, but there is no doubt that it is also important to ensure a gender balance.
pl dyrektywa Rady ‧/WE‧ dotycząca zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym zakazuje stosowania klenbuterolu u wszystkich zwierząt hodowlanych z wyjątkiem szczególnych zastosowań leczniczych u zwierząt z rodziny koniowatych i u krów
en Whereas Council Directive ‧/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and of beta-agonists, prohibits the use of clenbuterol in all farm animals with the exception of some specific therapeutic purposes in equines and in cows
pl Rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego – zarys historii, prawa i praktyki
en Foster families as family emergency - an outline of the history, law and practice.
pl Umowa z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zaliczek, terminów i zwrotu rzeczywistej kwoty świadczenia udzielonego członkom rodziny osoby zatrudnionej lub pracującej na własny rachunek ubezpieczonych w Hiszpanii, jeżeli członek rodziny ma miejsce zamieszkania w Danii, oraz emerytom lub rencistom albo członkom ich rodziny ubezpieczonym w Hiszpanii, lecz mającym miejsce zamieszkania w Danii
en Agreement of ‧ December ‧ of advance payment, time-limits and reimbursement with the actual amount of the benefit provided to members of the family of an employed or self-employed person insured in Spain, where the family member resides in Denmark and to pensioners and/or members of their family insured in Spain but residing in Denmark
pl Myślisz, że chciałem zostawić rodzinę?
en You think I wanted to leave my family?
pl Z kim się widuję i co dzieje się w mojej rodzinie to nie wasz interes
en Who I see and what goes on in my family is none of your business
pl Jeśli instytucje UE nie zaczną lobbować na rzecz prorodzicielskiej polityki wśród rdzennych Europejczyków, promować tradycyjnej wielodzietnej rodziny, podejmować działań przeciwko szeregowi prób w celu zniszczenia tradycyjnej rodziny, np. poprzez wprowadzenie małżeństw homoseksualnych oraz nie powrócą do zasady zero tolerancji wobec imigrantów, również w odniesieniu do ponownego zjednoczenia rodziny, za pięćdziesiąt lat będziemy chwalić powstanie Kosowo w całej Europie, dokładnie tak samo jak w przypadku kwestii Kosowa dziś.
en Unless the EU establishment finally starts to lobby for a pro-birth policy for the indigenous Europeans, promotes the traditional family with many children, finally takes action against attempts - such as gay marriage - to destroy the traditional family, and reintroduces zero tolerance to immigration, also in relation to family reunion, in fifty years' time we will be sitting here palavering about the Kosovisation of Europe, just as we are doing now with the Kosovo issue itself.
pl Do celów określenia, kogo zgodnie z art. ‧ lit. i) uznaje się za członka rodziny, termin małżonek odnosi się również do zarejestrowanych partnerów, o których mowa w czeskiej ustawie nr ‧/‧ Coll. o zarejestrowanych związkach partnerskich
en For the purposes of defining members of the family according to Article ‧(i), spouse also includes registered partners as defined in the Czech act no. ‧/‧ Coll., on registered partnership
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17951 zdań frazy Rodzina Tofu.Znalezione w 4,479 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.