Tłumaczenia na język angielski:

  • The Tofus   

Przykładowe zdania z "Rodzina Tofu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tofu pasuje do dobrego alkoholu.
en Tofu goes well with good sake.
pl Może wegetariański indyk z tofu?
en What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
pl Ale to tak, jakby ludzie żyli jedząc wyłącznie tofu
en But it' s...It' s like a human only living on tofu
pl Medytujmy, a później wszyscy będziemy mogli zrobić tofu dla delfinów żyjących w lodówce
en Oh, let' s, then we can all make some tofu for the dolphins who live in the fridge
pl Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do Vancouver
en I' ve got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver
pl Własnie dlatego nie jem tofu
en Same reason I don' t eat tofu
pl Mam nadzieję, że lubisz kurczaka z tofu
en Well, I sure hope you like tofu chicken
pl Jak ona je tofu burgery?
en This tofu burger, how does she like it?
pl Od tamtego dnia szukali miłego cmentarza, zamiast jeść tofu
en From that day on, they looked for a cemetery they really loved instead of eating tofu
pl To tradycja... jeść tofu po wyjściu z więzienia...... w ten sposób można się oczyścić i więcej nie grzeszyć
en It' s tradition to eat tofu on release...... so that you' il live white and never sin again
pl Muszę zjeść lody a jedyne co twoja mama ma to resztka tofu
en I need to eat ice cream and all your mother has is leftover tofu
pl W dużej patelni jest mięso, w małej... jakieś tofu
en The big pot has red meat, the small one has...Some sort of tofu mix
pl Na drugie śniadanie matka dawała ci torbę z brązowym ryżem i tofu
en Your mum sent you to primary with a-- with a brown rice and tofu lunch box
pl W celu spełnienia zasadniczych wymogów bezpieczeństwa dopuszcza się wykazanie podobieństwa rodziny urządzeń poprzez obliczenia i/lub na podstawie rysunków projektowych
en By calculation and/or on the basis of design plans it is permitted to demonstrate the similarity of a range of equipment to satisfy the essential safety requirements
pl Każdego dnia w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w krajach kandydujących do członkostwa wzrasta wielka liczba dzieci pozostawionych z dziadkami lub rodzinami.
en The large number of children left with their grandparents or families increases every day in the European Union new Member States, as well as in the candidate countries.
pl Pracownik przedstawia, na poparcie złożonego wniosku, zaświadczenie dotyczące stanu rodzinnego, wydane przez władze właściwe w sprawach stanu cywilnego w Państwie zamieszkania Członków rodziny
en In support of his claim, the worker shall submit, a declaration of family status, issued by the authorities competent in civil status matters in the country of residence of the members of the family
pl Pomagacie bogatym rodzinom w adopcji
en You provide rich families with children
pl Obraz kobiet w `Rodzinie Połanieckich` Henryka Sienkiewicza
en Picture of women in Polaniecki Family by Sienkiewicz
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniająca decyzje ‧/EWG i ‧/EWG dotyczące świadectw zdrowia zwierząt przy przywozie zwierząt z rodziny koniowatych na ubój, zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych, w odniesieniu do babeszjozy
en COMMISSION DECISION of ‧ January ‧ amending Decisions ‧/EEC and ‧/EEC concerning animal health certificates for imports of equidae for slaughter, registered equidae and equidae for breeding and production, with regard to piroplasmosis
pl Jesteś przyjacielem rodziny
en You' re a friend of the family
pl Sytuacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym - na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
en The situation of families with a disabled child - for example the Municipal Social Welfare Centre in Długosiodle
pl Moja rodzina – serwis z modułem zarządzania treścią
en My Family – A Family Web Page with a Content Management System
pl postanowienia porozumienia o siedzibie powinny być interpretowane i stosowane, w taki sposób, aby członkowie personelu pracowniczego Europejskiej Agencji Morskiej i członkowie ich rodzin korzystali przynajmniej z takich samych praw, co wszyscy obywatele Unii Europejskiej przenoszący miejsce zamieszkania do Portugalii, w odniesieniu do wprowadzeniu uzywanych samochodów na terytorium Portugalii
en the provisions of the Seat Agreement shall not be interpreted and applied to the extent that staff of the European Maritime Safety Agency and their family members do not enjoy at least the rights of any EU national moving residence to Portugal with regard to the introduction of used vehicles into Portuguese territory
pl Wiem ile Ojai dla ciebie znaczy, ile znaczy dla całej rodziny
en Sarah, I know what Ojai means to you, what it really means to this whole family
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17951 zdań frazy Rodzina Tofu.Znalezione w 2,534 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.