Tłumaczenia na język angielski:

  • The Tofus   

Przykładowe zdania z "Rodzina Tofu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do VancouverI' ve got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver
Może wegetariański indyk z tofu?What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
Tofu pasuje do dobrego alkoholu.Tofu goes well with good sake.
Od tamtego dnia szukali miłego cmentarza, zamiast jeść tofuFrom that day on, they looked for a cemetery they really loved instead of eating tofu
Muszę zjeść lody a jedyne co twoja mama ma to resztka tofuI need to eat ice cream and all your mother has is leftover tofu
Mam nadzieję, że lubisz kurczaka z tofuWell, I sure hope you like tofu chicken
To tradycja... jeść tofu po wyjściu z więzienia...... w ten sposób można się oczyścić i więcej nie grzeszyćIt' s tradition to eat tofu on release...... so that you' il live white and never sin again
Jak ona je tofu burgery?This tofu burger, how does she like it?
Na drugie śniadanie matka dawała ci torbę z brązowym ryżem i tofuYour mum sent you to primary with a-- with a brown rice and tofu lunch box
Ale to tak, jakby ludzie żyli jedząc wyłącznie tofuBut it' s...It' s like a human only living on tofu
Własnie dlatego nie jem tofuSame reason I don' t eat tofu
Medytujmy, a później wszyscy będziemy mogli zrobić tofu dla delfinów żyjących w lodówceOh, let' s, then we can all make some tofu for the dolphins who live in the fridge
W dużej patelni jest mięso, w małej... jakieś tofuThe big pot has red meat, the small one has...Some sort of tofu mix
Jeśli silniki w obrębie rodziny zawierają inne zmienne cechy, które mogłyby mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, cechy te muszą także być zidentyfikowane i wzięte pod uwagę przy wyborze silnika macierzystegoIf engines within the family incorporate other variable features which could be considered to affect exhaust emissions, these features must also be identified and taken into account in the selection of the parent engine
Porównanie funkcjonowania rodzin chorych na schizofrenię i jadłowstręt psychiczny w percepcji pacjentów leczonych na oddziałach psychiatrycznych.The comparison of family functioning of schizophrenia and anorexia nervosa patients as perceied by those being hospitalized at psychiatric wards.
Ale musisz zostać, razem ze swoją rodziną, tak, jak powinno byćBut you have to stay, together with your family, the way it was supposed to be
Sprawa rodziny al-Kurd (głosowanieThe case of the al-Kurd family (vote
Myślał w swym gniewie...... by odwiedzić rodziny ofiar Jessy' egoHe thought, at his angriest...... about visiting the kin of Jesse' s slaughtered victims
Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskichRight of EU citizens and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States
Czy art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ jak również art. ‧ ust. ‧ lit. d) oraz ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ i uchylającej dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG (zwanej dalej dyrektywą) należy interpretować w ten sposób, że obejmują one swoim zakresem także tych członków rodziny w rozumieniu art. ‧ pkt ‧ dyrektywy, którzy niezależnie od obywatela Unii przybyli do przyjmującego państwa członkowskiego (art. ‧ pkt ‧ dyrektywy) i dopiero tam nabyli status członka rodziny obywatela Unii lub stworzyli z nim wspólnotę rodzinną?Must Articles ‧, ‧ and ‧(d) and of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No ‧/‧ and repealing Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC- the Directive- be interpreted as meaning that they also apply to family members within the meaning of Article ‧ of the Directive who arrived in the host Member State (Article ‧ of the Directive) independently of the citizen of the Union and only became a family member or took up family life with the citizen of the Union in that Member State?
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstwo Pracy, Solidarności Społecznej i Rodziny), BucureştiMinisterul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministry of Labour, Social Solidarity and Family), Bucureşti
Kiedy myślę o mojej rodzinie, robi mi się ciepło w duszy.I feel homesick when I remember my family.
Widok Wygląd Pokaż rodzinyView Look Gradient: Discoverydate
Realizacja funkcji religijnej w rodzinach należących do wspólnot neokatechumenalnych.Implementation of the religious function in the families belonging to the Neocatechumenal communities
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17951 zdań frazy Rodzina Tofu.Znalezione w 6,058 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.