Tłumaczenia na język angielski:

  • The Tofus   

Przykładowe zdania z "Rodzina Tofu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do Vancouver
en I' ve got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver
pl Może wegetariański indyk z tofu?
en What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
pl Tofu pasuje do dobrego alkoholu.
en Tofu goes well with good sake.
pl Od tamtego dnia szukali miłego cmentarza, zamiast jeść tofu
en From that day on, they looked for a cemetery they really loved instead of eating tofu
pl Muszę zjeść lody a jedyne co twoja mama ma to resztka tofu
en I need to eat ice cream and all your mother has is leftover tofu
pl Mam nadzieję, że lubisz kurczaka z tofu
en Well, I sure hope you like tofu chicken
pl To tradycja... jeść tofu po wyjściu z więzienia...... w ten sposób można się oczyścić i więcej nie grzeszyć
en It' s tradition to eat tofu on release...... so that you' il live white and never sin again
pl Jak ona je tofu burgery?
en This tofu burger, how does she like it?
pl Na drugie śniadanie matka dawała ci torbę z brązowym ryżem i tofu
en Your mum sent you to primary with a-- with a brown rice and tofu lunch box
pl Ale to tak, jakby ludzie żyli jedząc wyłącznie tofu
en But it' s...It' s like a human only living on tofu
pl Własnie dlatego nie jem tofu
en Same reason I don' t eat tofu
pl Medytujmy, a później wszyscy będziemy mogli zrobić tofu dla delfinów żyjących w lodówce
en Oh, let' s, then we can all make some tofu for the dolphins who live in the fridge
pl W dużej patelni jest mięso, w małej... jakieś tofu
en The big pot has red meat, the small one has...Some sort of tofu mix
pl Jeśli silniki w obrębie rodziny zawierają inne zmienne cechy, które mogłyby mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, cechy te muszą także być zidentyfikowane i wzięte pod uwagę przy wyborze silnika macierzystego
en If engines within the family incorporate other variable features which could be considered to affect exhaust emissions, these features must also be identified and taken into account in the selection of the parent engine
pl Porównanie funkcjonowania rodzin chorych na schizofrenię i jadłowstręt psychiczny w percepcji pacjentów leczonych na oddziałach psychiatrycznych.
en The comparison of family functioning of schizophrenia and anorexia nervosa patients as perceied by those being hospitalized at psychiatric wards.
pl Ale musisz zostać, razem ze swoją rodziną, tak, jak powinno być
en But you have to stay, together with your family, the way it was supposed to be
pl Sprawa rodziny al-Kurd (głosowanie
en The case of the al-Kurd family (vote
pl Myślał w swym gniewie...... by odwiedzić rodziny ofiar Jessy' ego
en He thought, at his angriest...... about visiting the kin of Jesse' s slaughtered victims
pl Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich
en Right of EU citizens and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States
pl Czy art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ jak również art. ‧ ust. ‧ lit. d) oraz ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ i uchylającej dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG (zwanej dalej dyrektywą) należy interpretować w ten sposób, że obejmują one swoim zakresem także tych członków rodziny w rozumieniu art. ‧ pkt ‧ dyrektywy, którzy niezależnie od obywatela Unii przybyli do przyjmującego państwa członkowskiego (art. ‧ pkt ‧ dyrektywy) i dopiero tam nabyli status członka rodziny obywatela Unii lub stworzyli z nim wspólnotę rodzinną?
en Must Articles ‧, ‧ and ‧(d) and of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No ‧/‧ and repealing Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC- the Directive- be interpreted as meaning that they also apply to family members within the meaning of Article ‧ of the Directive who arrived in the host Member State (Article ‧ of the Directive) independently of the citizen of the Union and only became a family member or took up family life with the citizen of the Union in that Member State?
pl Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstwo Pracy, Solidarności Społecznej i Rodziny), Bucureşti
en Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministry of Labour, Social Solidarity and Family), Bucureşti
pl Kiedy myślę o mojej rodzinie, robi mi się ciepło w duszy.
en I feel homesick when I remember my family.
pl Widok Wygląd Pokaż rodziny
en View Look Gradient: Discoverydate
pl Realizacja funkcji religijnej w rodzinach należących do wspólnot neokatechumenalnych.
en Implementation of the religious function in the families belonging to the Neocatechumenal communities
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17951 zdań frazy Rodzina Tofu.Znalezione w 4,151 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.