Tłumaczenia na język angielski:

  • The Tofus   

Przykładowe zdania z "Rodzina Tofu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mam nadzieję, że lubisz kurczaka z tofu
en Well, I sure hope you like tofu chicken
pl Ale to tak, jakby ludzie żyli jedząc wyłącznie tofu
en But it' s...It' s like a human only living on tofu
pl Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do Vancouver
en I' ve got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver
pl Na drugie śniadanie matka dawała ci torbę z brązowym ryżem i tofu
en Your mum sent you to primary with a-- with a brown rice and tofu lunch box
pl Od tamtego dnia szukali miłego cmentarza, zamiast jeść tofu
en From that day on, they looked for a cemetery they really loved instead of eating tofu
pl Medytujmy, a później wszyscy będziemy mogli zrobić tofu dla delfinów żyjących w lodówce
en Oh, let' s, then we can all make some tofu for the dolphins who live in the fridge
pl Może wegetariański indyk z tofu?
en What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
pl Jak ona je tofu burgery?
en This tofu burger, how does she like it?
pl Własnie dlatego nie jem tofu
en Same reason I don' t eat tofu
pl To tradycja... jeść tofu po wyjściu z więzienia...... w ten sposób można się oczyścić i więcej nie grzeszyć
en It' s tradition to eat tofu on release...... so that you' il live white and never sin again
pl W dużej patelni jest mięso, w małej... jakieś tofu
en The big pot has red meat, the small one has...Some sort of tofu mix
pl Tofu pasuje do dobrego alkoholu.
en Tofu goes well with good sake.
pl Muszę zjeść lody a jedyne co twoja mama ma to resztka tofu
en I need to eat ice cream and all your mother has is leftover tofu
pl Wszyscy mężczyźni w mojej rodzinie są impulsywni
en All the men in my family have been impulsive
pl Rodzina w domu?
en Good evening
pl Pracownicy będący obywatelami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i legalnie zatrudnieni w państwie członkowskim oraz członkowie ich rodzin legalnie zamieszkujący z nimi są – w odniesieniu do świadczeń w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. h) – traktowani w sposób wolny od wszelkiej dyskryminacji opartej na obywatelstwie w stosunku do obywateli państwa członkowskiego, w którym pracownicy ci są zatrudnieni
en Workers who are nationals of the former Yugoslav Republic of Macedonia and are legally employed in a Member State and any members of their families legally residing with them shall enjoy, with regard to the benefits within the meaning of Article ‧(h), treatment free from any discrimination based on nationality relative to nationals of the Member States in which those workers are employed
pl Liczbę pracujących definiuje się jako łączną liczbę osób, które pracują dla jednostki obserwowanej (łącznie z właścicielami pracującymi we własnym przedsiębiorstwie, partnerami pracującymi na stałe w jednostce i nieopłacanymi pracującymi na stałe w jednostce członkami rodziny), jak również osób pracujących poza jednostką, które należą do jej personelu i są przez nią opłacane (np. przedstawiciele handlowi, personel dostawczy, ekipy remontowe i konserwatorzy
en The number of persons employed is defined as the total number of persons who work in the observation unit (inclusive of working proprietors, partners working regularly in the unit and unpaid family workers working regularly in the unit), as well as persons who work outside the unit who belong to it and are paid by it (e.g. sales representatives, delivery personnel, repair and maintenance teams
pl Zasada niedyskryminacji musi zostać wprowadzona w innych dziedzinach, takich jak podatki od spadków i testamenty, a Komisja musi w tym zakresie uznać współczesne modele rodziny.
en The anti-discrimination principle must also be introduced in other areas, such as inheritance taxes and wills, and the Commission must recognise modern family set-ups in this respect.
pl wzywa Radę i Komisję do rozszerzenia usług w zakresie zdrowia macierzyńskiego świadczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w oparciu o zasadę świadomego wyboru, edukację w zakresie bezpiecznego macierzyństwa, celową i skuteczną opiekę prenatalną, programy żywieniowe dla matek, odpowiednią pomoc przy porodzie pozwalającą uniknąć zbyt częstego stosowania cesarskiego cięcia i zapewniającą dostęp do pogotowia położniczego, konsultacji w przypadku powikłań związanych z ciążą, porodem i aborcją, a także opieki postnatalnej i planowania rodziny
en Calls on the Council and the Commission to expand the provision of maternal health services in the context of primary health care, based on the concept of informed choice, education on safe motherhood, focused and effective prenatal care, maternal nutrition programmes, adequate delivery assistance that avoids excessive recourse to caesarean sections and provides for obstetric emergencies, referral services for pregnancy, childbirth and abortion complications, and post-natal care and family planning
pl Nie, jak jakiś rodziny zjazd czy coś takiego, ale powinniśmy pomówić o przyszłości i w ogóle
en Not like a Family Council or anything, but we should talk about the future and such
pl Jest tu moja rodzina
en My family is here
pl podkreśla, że państwa członkowskie powinny uznać podstawowe prawo kobiet niepełnosprawnych do własnej seksualności i do zakładania rodziny
en Stresses how important it is for Member States to recognise the self-evident right of women with disabilities to their own sexual expression and their right to start a family
pl Najpierw pozbieram rodzinę
en I' d better collect my family first
pl Gdziekolwiek będę, nie będzie już częścią rodziny
en Wherever I am, he won' t be part of the family
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17951 zdań frazy Rodzina Tofu.Znalezione w 2,567 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.