Tłumaczenia na język angielski:

  • Parable of the Prodigal Son   

Przykładowe zdania z "Przypowieść o synu marnotrawnym", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Motywy muzyczne w ikonografii biblijnej przypowieści w o synu marnotrawnym. Studium na podstawie wybranych dzieł malarstwa niderlandzkiego z XVI i XVII wieku.
en Musical Themes in the Iconography of Biblical Parabol of the Prodigal Son. Study Based on Selected Works of Dutch Painting of 16th and 17th Century
pl Od inspiracji do interpretacji Biblii w sztuce na przykładzie perykopy o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) w malarstwie wybranych artystów XVIIw.
en from inspiration to interpretation of the bible in art based on the parable of the prodigal son (luke 15,11-32) in the works of selected 17th century painters
pl Przez ciebie nie dokończyłem przypowieści o grzybie!
en Not finish mushroom story
pl Znasz tą chińską przypowieść o chińczyku, który otwierał restarurację z jedzeniem?
en You know the chinese story I told you about the chinese Kung Fu wittily fights the thefts?
pl Przypowieść o Jonaszu.Dowiedzieli się na swoim statku, że jeden z ich ludzi, ten gość Jonasz... obraził Boga i był przyczyną ich nieszczęść
en They found out on their ship that one of their men- this Jonah cove- he' d offended God and was the cause of all their bad luck
pl Przypowieść o Jonaszu
en The story of the Jonah
pl To mi przypomina przypowieść o człowieku, który spacerował po plaży
en To me memories prie man who etao coast
pl Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach
en I have used figures of speech to teII you these things
pl Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę... wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu
en But the time wiII come when I wiII not do so... but wiII speak to you plainly about the Father
pl 'Sen o szczęściu' Penczo Sławejkowa jako modernistyczna przypowieść o człowieku
en " A dream of happiness" on Pencho Slavejkov as a modernistic parable about a man
pl Syn marnotrawny powrócił
en The prodigal son returns
pl Syn marnotrawny powrócił!
en The prodigal returns!
pl Zwierzył mi sie w zeszłym tygodniu... że następny raz jak pomoże marnotrawnemu synowi, będzie ostatnim
en He confided in me last week... the next time he helps his wastrel of a son will be the last
pl Hej, syn marnotrawny powraca
en Hey, the prodigal son returns
pl Więc, syn marnotrawny powrócił
en So the prodigal son returns
pl Syn marnotrawny powrócił
en I hope you' re not expecting the fatted calf
pl Archetyp syna marnotrawnego w literaturze rosyjskiej
en The Archetype of the Prodigal Son in Russian Literature
pl Ten dzieciak jest synem marnotrawnym
en This kid, he' s the prodigal son
pl Tu jesteś, synu marnotrawny
en There you are, you old prodigal, you
pl Etapy wędrówki człowieka mistycznego (na podstawie losów bohaterów dramatów Karola Wojtyły " Brat naszego Boga" i Romana Brandstaettera "Powrót syna marnotrawnego"
en Stages on the way of mystical man on the basis of heroes lots in dramas
pl To nie jest powrót syna marnotrawnego, ale czarnej owcy
en It' s not the return of the prodigal son, but of the black sheep
pl Syn marnotrawny powraca w obłokach żwiru
en The prodigal son returns in a blaze of gravel
pl Wrócił marnotrawny syn Luthora i w dodatku przejął zamek
en Are you kidding?The prodigal Luthor son returns. And to top it all off, the new heir has taken over the castle
pl Motyw syna marnotrawnego w literaturze i sztuce, w projekcie nowoczesnej edukacji
en Prodigal son theme in literature and art, in the design of modern education
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 511010 zdań frazy Przypowieść o synu marnotrawnym.Znalezione w 101,351 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.