Tłumaczenia na język angielski:

  • Monsters   
     
    Monsters, Inc.
     
    Monsters, Inc.

Przykładowe zdania z "Potwory i spółka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komizm filmów animowanych (nie tylko) dla dzieci (na przykładzie filmów: Shrek, Shrek 2, Pada Szrek, Epoka lodowcowa, Epoka lodowcowa. Odwilż, Potwory i spółka, Gdzie jest Nemo?)
en Humour in cartoons (not only) for kids (on the basis of Shrek, Shrek 2, Shrek the halls, Ice age, Ice age 2: The meltdown, Monsters, Inc., Finding Nemo)
pl Tłumaczenie humoru Analiza tłumaczenia humoru na przykładzie polskiej wersji dubbingowanej i wersji z napisami filmu Potwory i Spółka
en Translation of humour. A case study of the translation of humour in dubbed and subtitled Polish versions of Monsters Inc.
pl Analiza tłumaczenia animowanych produkcji audiowizualnych na podstawie listy dialogowej (na przykładzie filmów "Potwory i Spółka" oraz "Wpuszczony w Kanał")
en Translation analysis on the basis of dialogue track of animated audiovisual productions (
pl Pojdziesz sam do pieczary na wrzosowiskach i zabijesz potwora?
en So, will you go up to the moors, to dark pool by the cave and kill the monster in its den?
pl Ale Zoey zawsze trafia w cel./ Spytajcie jej męża i córkę./ Moje akumulatory/ już się naładowały./ Potwory przybierają/ różne kształty i rozmiary./ Czasem są to ludzie,/ którzy mają nas chronić:/ gliniarz, rodzic.../ Facet od śladów krwi
en But zoey always hits her targets.Just ask her husband and daughter. I' m feeling recharged already
pl I jeśli gdzieś wokół są szalejące potwory, to nie pokazywali tego w TV
en And if there were a monster roaming around, we' d have seen it on the telly
pl Raz się pożywią na człowieku i zostają potworami przez resztę życia
en They feed once, they' re a monster forever
pl Sądząc po wielkości i głębokości, nasz potwór waży ponad ‧ kg./ Ślady prowadzą na wschód./ Bez odbioru
en Based on the size and depth of the depressions...... I' d estimate our monster as weighing more than ‧ pounds.[ O VER RADlO ]: The trail' s heading east
pl To coś... ta planeta potwór rozszarpała pierwszy księżyc na strzępy i kieruje się prosto na nas!
en This thing... this monster planet just ripped the first moon to shreds and it' s heading this way!
pl I potwory takie jak ty też tu błądzą
en And monsters like you stray in
pl Dlaczego?Ponieważ jest późno i ciemno, a potwór może przybyć lada chwila
en Because it' s late and it' s dark and the monster could arrive at any moment!
pl Pokonałem potwora Grendela bez zbroi, pokonam tak też i was
en I fought the monster Grendel with no armor, and that is how I' il fight you.Wait
pl Operacji CIA, więzień w moim kraju, w Polsce, nie sposób udowodnić, tak jak poszlaki wskazujące na istnienie yeti w Himalajach i potwora z Loch Ness w Szkocji nie przesądzają o istnieniu tych stworów.
en There is no way of verifying whether the allegations concerning CIA operations and the presence of detainees in Poland have any foundation, just as the circumstantial evidence regarding the existence of the Yeti in the Himalaya and the Loch Ness Monster in Scotland does not provide grounds for belief in the existence of those two creatures.
pl I przypomnę ci, że nawet nie znaliśmy jej imienia, póki nie zacząłeś go wywrzaskiwać na całe gardło, co zwabiło tego potwora, który przylazł i odgryzł Jonasowi głowę
en And may I point out that we didn' t even know the damsel' s name until you start screaming it at the top of your lungs, attracting that monster that came out of the woods and bit off Jonas ' head
pl Czy można okiełznać Emocjonalnego i Poznawczego Potwora O roli orientacji samoregulacyjnych w modyfikowaniu wpływu automatycznie aktywizowanego stereotypu na spostrzeganie i zachowanie
en Is it possible to tame Emotional and Cognitive Monster About the role of self-regulatory focus in modifying influence of automatic stereotype activation on perception and behavior
pl O policjantów poświęciło ‧ tygodni i wydano ‧ milion funtów... i wszystko, co wiemy o tym potworze jest to że on na pewno uderzy znów, wkrótce
en O officers have spent ‧ weeks and ‧ million pounds... and all we know about this monster is he' s certain to strike again, soon
pl Myślałem, że pod moją szafą jest potwór. i każdej nocy czekał zanim zasnę żeby schować się pod moim łóżkiem
en I used to think there was a monster in my closet. and every night he would wait until I was asleep, and hide under my bed
pl Stworzyłeś potwora i on cię zniszczy
en You have created a monster and it will destroy you
pl Panie Prezydencie, te potwory są dla nas najlepszym rozwiązaniem i jedyną szansą na pokonanie robota
en Sir, these monsters are our best and only chance to defeat that robot
pl Jeżeli jedno stworzenie miało być oznaczone etykietą zimnokrwisty zabójca to byłoby to krokodyl słonowodny potwór, który może urosnąć do długości z ‧ stóp sześć metrów i waży tonę
en If one creature were to be labelled a cold- blooded killer it would be this a saltwater crocodile a monster that can grow to a length of ‧ feet six metres and weigh a tonne
pl Ty dałeś mi ten głód i zrobiłeś ze mnie potwora
en You gave me this hunger, you made me a monster
pl WhaIe zaproponował roIę rodakowi, CoIinowi CIive' owi, który zagrał u niego na pierwszym pIanie w scenicznej i ekranowej wersji dobrze przyjętej sztuki Kres wędrówki, jak również wykreował postać doktora Frankensteina, twórcy potwora w fiImie Frankenstein z ‧ roku
en Whale offered the role to feIlow Britisher Colin Clive, who had been the director' s Ieading man in both the stage and screen versions of the weIl- received Journey' s End, and who played the Ieading role of Dr Frankenstein, who creates the monster, in Whale' s ‧ film of Frankenstein
pl I jest jeszcze ten wrzaskliwy potwór, który ma długie uszy
en And then there' s this loud thing, and it' s got long ears
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1565344 zdań frazy Potwory i spółka.Znalezione w 108,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.