Tłumaczenia na język angielski:

  • Monsters   
     
    Monsters, Inc.

Przykładowe zdania z "Potwory i spółka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Analiza tłumaczenia animowanych produkcji audiowizualnych na podstawie listy dialogowej (na przykładzie filmów "Potwory i Spółka" oraz "Wpuszczony w Kanał")
en Translation analysis on the basis of dialogue track of animated audiovisual productions (
pl Komizm filmów animowanych (nie tylko) dla dzieci (na przykładzie filmów: Shrek, Shrek 2, Pada Szrek, Epoka lodowcowa, Epoka lodowcowa. Odwilż, Potwory i spółka, Gdzie jest Nemo?)
en Humour in cartoons (not only) for kids (on the basis of Shrek, Shrek 2, Shrek the halls, Ice age, Ice age 2: The meltdown, Monsters, Inc., Finding Nemo)
pl Tłumaczenie humoru Analiza tłumaczenia humoru na przykładzie polskiej wersji dubbingowanej i wersji z napisami filmu Potwory i Spółka
en Translation of humour. A case study of the translation of humour in dubbed and subtitled Polish versions of Monsters Inc.
pl I jest jeszcze ten wrzaskliwy potwór, który ma długie uszy
en And then there' s this loud thing, and it' s got long ears
pl Sądząc po ranach szarpanych... i po zdjęciach rentgenowskich, tak by wyglądały szczęki tego potwora
en From the lacerations on his remains... and the marks evident on the x- rays... this is what the jaws would look like
pl Mówimy o korupcji panujących w związkach zawodowych, a pan temu zaprzecza, pan który sam stworzył tego potwora, i stracił więź z ludźmi pracy na rzecz przestępców
en We' re talking about the vicious cooption of the field of labour, and you sit there, sir, who have single- handedly created this monster, who have forged this bond with improper, with criminal activity
pl Ale Zoey zawsze trafia w cel./ Spytajcie jej męża i córkę./ Moje akumulatory/ już się naładowały./ Potwory przybierają/ różne kształty i rozmiary./ Czasem są to ludzie,/ którzy mają nas chronić:/ gliniarz, rodzic.../ Facet od śladów krwi
en But zoey always hits her targets.Just ask her husband and daughter. I' m feeling recharged already
pl Potrzebujecie kogoś wyjątkowego.Kogoś, kto załatwi paskudnego potwora. Powstrzyma go i wymierzy sprawiedliwość
en You need someone special, someone who can take on a heinous monster and stop him in his tracks and take him to justice
pl Ty dałeś mi ten głód i zrobiłeś ze mnie potwora
en You gave me this hunger, you made me a monster
pl Czy można okiełznać Emocjonalnego i Poznawczego Potwora O roli orientacji samoregulacyjnych w modyfikowaniu wpływu automatycznie aktywizowanego stereotypu na spostrzeganie i zachowanie
en Is it possible to tame Emotional and Cognitive Monster About the role of self-regulatory focus in modifying influence of automatic stereotype activation on perception and behavior
pl I oczywiście przywlokła ze sobą bezszyjne potwory, które aktualnie rezydują w moim pokoju
en She brought the no- neck monsters, who are currently residing in my room
pl WhaIe zaproponował roIę rodakowi, CoIinowi CIive' owi, który zagrał u niego na pierwszym pIanie w scenicznej i ekranowej wersji dobrze przyjętej sztuki Kres wędrówki, jak również wykreował postać doktora Frankensteina, twórcy potwora w fiImie Frankenstein z ‧ roku
en Whale offered the role to feIlow Britisher Colin Clive, who had been the director' s Ieading man in both the stage and screen versions of the weIl- received Journey' s End, and who played the Ieading role of Dr Frankenstein, who creates the monster, in Whale' s ‧ film of Frankenstein
pl I przypomnę ci, że nawet nie znaliśmy jej imienia, póki nie zacząłeś go wywrzaskiwać na całe gardło, co zwabiło tego potwora, który przylazł i odgryzł Jonasowi głowę
en And may I point out that we didn' t even know the damsel' s name until you start screaming it at the top of your lungs, attracting that monster that came out of the woods and bit off Jonas ' head
pl Raz się pożywią na człowieku i zostają potworami przez resztę życia
en They feed once, they' re a monster forever
pl I jedna która wie co to za sekret to Potwór
en The one who knows your secret is the monster
pl Pakowałam się i ten mały potwór wymknął mi się
en I was packing and this little monster got... away from me
pl Tom wyszeptał do ojca- Potwór- i rozpłakał się
en " It' s a monster! " he cried
pl Operacji CIA, więzień w moim kraju, w Polsce, nie sposób udowodnić, tak jak poszlaki wskazujące na istnienie yeti w Himalajach i potwora z Loch Ness w Szkocji nie przesądzają o istnieniu tych stworów.
en There is no way of verifying whether the allegations concerning CIA operations and the presence of detainees in Poland have any foundation, just as the circumstantial evidence regarding the existence of the Yeti in the Himalaya and the Loch Ness Monster in Scotland does not provide grounds for belief in the existence of those two creatures.
pl Kiedy jest pełnia, bogowie i potwory wychodzą się zabawić
en When the full moon rises..... gods and monsters will come out to play
pl I wierzysz, że ten potwór zdecydował, że Eko musi umrzeć?
en So you believe that this monster decided that Eko was meant to die?
pl Przesiadywałem całymi nocami... żeby cię bronić... przed potworami... i tym strasznym światem, który czychał na zewnątrz
en I used to sit up all night...... to keep you safe...... from those monsters...... and that scary world outside
pl Otto Weininger i trójgłowy potwór feminizmu.
en Otto Weininger and three-headed monster of feminism
pl Więc pójdziesz na wrzosowiska do ciemnego stawu obok jaskini...I zabijesz potwora?
en So will you go up to the moors, to the dark pool by the cave and kill the monster in its den?
pl Zielona księga Komisji Europejskiej w sprawie europejskich systemów emerytalnych, przyjęta dziś w drodze sprawozdania przygotowanego przez sojusz politycznych przedstawicieli kapitału w Parlamencie Europejskim (socjaldemokratów, konserwatystów i liberałów), to antyspołeczny potwór.
en The European Commission's Green Paper on European pension systems adopted today under the report by the alliance of the political representatives of capital in the European Parliament (social democrats, conservatives and liberals) is an anti-grassroots monster.
pl Twój przodek, spłodziwszy potwora, pojechał do Rzymu szukać przebaczenia i tam zawarto układ
en Sorry.And your ancestor, having sired this evil creature... went to Rome to seek forgiveness. That' s when the bargain was made
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1565342 zdań frazy Potwory i spółka.Znalezione w 112,157 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.