Tłumaczenia na język angielski:

  • Cape York Peninsula   

Przykładowe zdania z "Półwysep Jork", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W całej rezolucji nie ma śladu próby ograniczenia napięć i rozbrojenia Półwyspu Koreańskiego, czyli próby podjęcia koniecznych działań we właściwym kierunku.
en In the entire resolution there is no trace of an attempt to reduce tension and demilitarise the Korean peninsula, namely the necessary steps in the right direction.
pl w celu odprawy czasowej zarejestrowanych koni do Wspólnoty z Kanady, Hongkongu, Japonii, Republiki Korei, Makao, Malezji (Półwysep), Singapuru, Tajlandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na okres krótszy niż ‧ dni
en for the temporary admission of registered horses into Community territory from Canada, Hong Kong, Japan, Republic of Korea, Macau, Malaysia (Peninsula), Singapore, Thailand, United States of America for a period of less than ‧ days
pl Dotyczy: wizyty Komisji na nielegalnym wysypisku odpadów na półwyspie Poolbeg (Dublin) w lipcu ‧ r
en Subject: Commission visit to site of illegal dump at Poolbeg in Dublin in July
pl Pod tym względem dla Portugalii ogromne znaczenie mają dwa projekty uwzględnione w planie odbudowy gospodarczej: połączenie sieci elektrycznej między Portugalią i Hiszpanią, które pomoże skonsolidować rynek energii elektrycznej na Półwyspie Iberyjskim; połączenie sieci między Hiszpanią i Francją, które sprawi, że Półwysep Iberyjski nie stanie się odizolowaną energetycznie wyspą.
en In this respect, two of the projects included in the economic recovery plan are highly important for Portugal: the electricity grid link between Portugal and Spain, which will help to consolidate the Iberian electricity market; and the link between Spain and France, to prevent the Iberian Peninsula from becoming an energy island.
pl Dotyczy: zagrożenia związanego ze składowaniem przez Rosjan odpadów radioaktywnych na Półwyspie Kolskim
en Subject: Nuclear threat from Russian radioactive waste stored on Kola Peninsula
pl Na podstawie wspólnego stanowiska Rady ‧/‧ WPZiB z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego (KEDO) Unia Europejska uczestniczy w procesie zakończenia projektu dotyczącego reaktora na lekką wodę i likwidacji KEDO w sposób zorganizowany
en On the basis of Council Common Position ‧/‧/CFSP of ‧ March ‧ on participation by the European Union in the Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO), the European Union has participated in the process to terminate the light water reactor project and to wind up KEDO in an orderly manner
pl Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich
en Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula and amending Regulation (EC) No ‧/‧ for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms
pl przyjmuje z zadowoleniem zaangażowanie Chin w rozmowy sześciostronne oraz wzywa rząd chiński do podjęcia szerszych działań w celu propagowania bezpieczeństwa i stabilizacji w Azji Wschodniej, w szczególności na Półwyspie Koreańskim, a także do odgrywania bardziej aktywnej roli w promowaniu demokracji i poszanowania praw człowieka w Korei Północnej
en Welcomes China's commitment to the Six-Party Talks, and urges the Chinese Government to do more to promote security and stability in East Asia, particularly on the Korean Peninsula, and to play a more pro-active role in the promotion of democracy and respect for human rights in North Korea
pl Dzieje państwa Longobardów na Półwyspie Apenińskim w latach 568-774
en History of Longobardic Kingdom (568-774).
pl Stosunki rosyjsko-ukraińskie w końcu XX wieku na przykładzie Półwyspu Krymskiego i Floty Czarnomorskiej
en Relation between Russian and Ukraine at the turn of the XX cantury based on Crime and tha Black sea Fleet examples.
pl Rada Gubernatorów – podkreślając znaczenie dalszego dialogu dla uzyskania pokojowego i całościowego rozwiązania kwestii jądrowej w KRLD oraz rychłej likwidacji broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim – pozytywnie oceniła wizytę dyrektora generalnego w KRLD i jego rozmowy z urzędnikami KRLD, które skupiły się na odbudowie stosunków pomiędzy KRLD a MAEA
en The Board of Governors, while emphasising the importance of continued dialogue for achieving a peaceful and comprehensive resolution of the DPRK nuclear issue and early denuclearisation of the Korean Peninsula, welcomed the Director-General’s visit to the DPRK and his discussions with DPRK officials which had focused on re-establishing the relationship between the DPRK and the IAEA
pl Problem Półwyspu Krymskiego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Tatarów krymskich
en The problems of the Crimea with the particular focus of the Crimean Tatars.
pl ,,Miejsca święte środowiska przyrodniczego w głównych nurtach religijnych Półwyspu Indyjskiego."
en ,,Sacred landscape in a vital religius movement on Indian Peninsula"
pl punkt na wschodnim wybrzeżu półwyspu Ards w Irlandii Północnej na ‧° ‧' N
en a point on the east coast of the Ards peninsula in Northern Ireland at ‧° ‧′ N
pl Dotyczy: oczyszczenia półwyspu Poolbeg w Dublinie
en Subject: Cleanup of Poolbeg Peninsula in Dublin
pl Celem niniejszego wspólnego stanowiska jest przyczynienie się do znalezienia sposobu na całkowite rozwiązanie kwestii rozprzestrzeniania jądrowego na Półwyspie Koreańskim
en The objective of this Common Position shall be to contribute to finding an overall solution to the issue of nuclear proliferation in the Korean peninsula
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii została kilkakrotnie znacząco zmieniona
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ July ‧ on certain protection measures with regard to certain fruit bats, dogs and cats coming from Malaysia (Peninsula) and Australia has been substantially amended several times
pl Taka niestabilność gospodarcza i polityczna już spowodowała obawy sąsiednich krajów Półwyspu Arabskiego i zagraża bezpieczeństwu w skali nie tylko regionalnej, ale również globalnej.
en Such economic and political instability has already caused concern in neighbouring countries of the Arabian peninsula and threatens not just regional but global security.
pl Archipelag, przesmyk, półwysep, bagno, pustynia, puszcza
en Archipelago, isthmus, peninsula,Swamp, desert, forest
pl Odniesienia do istnienia gajów oliwnych na półwyspie Chalkidiki sięgają ‧ r.: wspomniano wówczas o gaju oliwnym Andronikos należącym do klasztoru Agios Pavlos na półwyspie Kassandra, o bardzo starych drzewach oliwnych rozproszonych na terenie należącym do klasztoru Vatopedi, w Suflari w Kalamarii (Nea Triglia) i w sąsiednim Dautlu (Elaiochoria), a także o młynie klasztoru Iwiron i na wyspie Kafkania w pobliżu Olympii
en Some references to olive groves in Chalkidiki date back to ‧: the olive grove of Andronicus, in the Agios Pavlos (St Paul’s) monastery of Kassandra, the scattered ancient olive trees in the monastery of Vatopedi in Souflari of Kalamaria (Nea Triylia), the same in the neighbouring Daoutlou (Eleochoria) and the olive grove of the monastery of Iviron on the island of Kafkania of Olympiada
pl portem atlantyckim Półwyspu Iberyjskiego, Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, portem duńskim, estońskim, łotewskim, litewskim, polskim, fińskim lub szwedzkim, a towar przybywa przez Ocean Atlantycki, Komisja zmniejsza należność celną przywozową o ‧ EUR za tonę
en on the Atlantic coast of the Iberian Peninsula, in the United Kingdom, in Ireland, in Denmark, in Estonia, in Latvia, in Lithuania, in Poland, in Finland and in Sweden and where the goods arrive via the Atlantic Ocean, the Commission shall reduce the import duty by EUR ‧ per tonne
pl Zachód, być może niechętnie, ale jednak dosyć często, odwraca wzrok od wydarzeń na Półwyspie Koreańskim.
en Although perhaps unwillingly, the West has rather often turned its attention away from events on the Korean peninsula.
pl Przemiany narodowościowe na Półwyspie Krymskim - perspektywa historyczna i aktualna sytuacja etnopolityczna.
en National changes on the Crimean Peninsula- the historical perspective and present ethnopolitical situation
pl Rzadko zalesione obszary pastwiskowe w prowincji Kordoba określane nazwą dehesa charakteryzują się największym udziałem dębów ostrolistnych w ramach całej populacji pozostałych gatunków z rodzaju Quercus na całym Półwyspie Iberyjskim, co ma wpływ na typ żołędzi spożywanych przez świnie wypasane na obszarze geograficznym objętym chronioną nazwą pochodzenia, a ponadto jest to jedyny obszar na terenie Hiszpanii, gdzie żołędzie dębu portugalskiego dojrzewają w szczególny sposób, bo na ‧ dni przed owocami pozostałych gatunków z rodzaju Quercus, co przyczynia się do przyspieszenia wypasu świni rasy iberyjskiej na terenach górskich
en The dehesas in the north of the province of Cordoba contain the greatest proportion of holm oak by comparison to other species of the genus Quercus of the whole Iberian Peninsula, with all that entails in respect of the type of acorn which will be consumed by the pigs in the geographical area covered by the present designation of origin; moreover, it is the only part of the country in which the gall-oak acorn ripens significantly, which happens some ‧ days earlier than in the rest of the Quercus genus, thus bringing the mast-feeding period forward for the Iberian pig
pl Co się tyczy energii elektrycznej, najsłabsze punkty to odizolowanie krajów nadbałtyckich i Półwyspu Iberyjskiego.
en On electricity, looking at the weakest points, these are the isolation of Baltic countries and the Iberian Peninsula.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 675 zdań frazy Półwysep Jork.Znalezione w 0,574 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.