Tłumaczenia na język angielski:

  • Cape York Peninsula   

Przykładowe zdania z "Półwysep Jork", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Różnice w koszcie frachtu według portu przeznaczenia uzasadniają ujednolicenie należności celnej przywozowej według stopy zryczałtowanej dla portów Unii zlokalizowanych na wybrzeżach Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, na wybrzeżu atlantyckim Półwyspu Iberyjskiego oraz w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, krajach nordyckich, krajach bałtyckich i w Polsce
en However, freight cost differences by port of destination justify flat rate adjustment of the import duty for Union ports located on the Mediterranean and on the Black Sea, on the Atlantic coast of the Iberian Peninsula, in the United Kingdom and in Ireland, in the Nordic countries, in the Baltic States and in Poland
pl różnice w koszcie frachtu według portu przeznaczenia uzasadniają ujednolicenie należności przywozowej według stopy zryczałtowanej dla portów Wspólnoty zlokalizowanych na wybrzeżach Morza Śródziemnego, na wybrzeżu atlantyckim Półwyspu Iberyjskiego oraz w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, oraz krajach skandynawskich
en whereas however freight cost differences by port of destination justify flat rate adjustment of the import duty for Community ports located in the Mediterranean, on the Atlantic coast of the Iberian Peninsula and in the United Kingdom, Ireland and the Scandinavian countries
pl Miejsce półwyspu bałkańskiego w polityce zagranicznej Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1856-1878
en The Balkan Peninsula in Imperial Russia's foreign policy between 1856 and 1879
pl punkt na wschodnim wybrzeżu półwyspu Ards w Irlandii Północnej na ‧° ‧' N
en a point on the east coast of the Ards peninsula in Northern Ireland at ‧° ‧′ N
pl Półwysep Arabski, Irak, Iran
en The Arab Peninsula, Iraq and Iran
pl W swoich konkluzjach Rada Europejska obradująca w Madrycie w dniach ‧ i ‧ grudnia ‧ r. podkreśliła znaczenie uczestnictwa, na ustalonych warunkach, Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego (KEDO
en In its conclusions, the Madrid European Council of ‧ and ‧ December ‧ emphasised the importance of the participation, on conditions to be determined, of the European Union in the Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO
pl Podczas gdy w innych regionach Półwyspu Apenińskiego otrzymywano mąkę z żołędzi, kasztanów lub innych zbóż, takich jak jęczmień lub żyto, na Sycylii chłopi uczyli się wytwarzać chleb z mąki pszennej
en While in other regions of Italy, flour was obtained from acorns, chestnuts or from other cereals, such as barley and rye, in Sicily farmers learned to make bread from wheat flour
pl Po średnio udanej czeskiej prezydencji oraz profesjonalnych Szwedach, oczy Europy skierowane są na Półwysep Iberyjski.
en After a reasonably successful Czech Presidency and the professional Swedes, the eyes of Europe are turned on the Iberian Peninsula.
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. upoważniająca Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu, w celu wysiewu lub sadzenia w niektórych regionach Francji, materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego, nieprzeznaczonym do użytku na tych terenach na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/WE (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ November ‧ authorising France to prohibit the marketing to the end user, with a view to seeding or planting in certain regions of France, of reproductive material of Pinus pinaster Ait. of Iberian Peninsula origin, which is unsuitable for use in such territories under Council Directive ‧/‧/EC (notified under document number C
pl mając na uwadze, że susza, będąca jednym z czynników mających największy wpływ na powstawanie pożarów lasów, to powtarzająca się klęska żywiołowa i jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się państwa basenu Morza Śródziemnego i Półwyspu Iberyjskiego
en whereas drought, one of the factors most influencing forest fires, is a recurrent environmental emergency which is one of the most serious problems faced by Europe's Mediterranean countries and the Iberian Peninsula
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, w szczególności jego art. ‧ i
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula, and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
pl portem atlantyckim Półwyspu Iberyjskiego, Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, portem duńskim, estońskim, łotewskim, litewskim, polskim, fińskim lub szwedzkim, a towar przybywa przez Ocean Atlantycki, Komisja zmniejsza należność celną przywozową o ‧ EUR za tonę
en on the Atlantic coast of the Iberian Peninsula, in the United Kingdom, in Ireland, in Denmark, in Estonia, in Latvia, in Lithuania, in Poland, in Finland and in Sweden and where the goods arrive via the Atlantic Ocean, the Commission shall reduce the import duty by EUR ‧ per tonne
pl Od czasu utworzenia Wspólnego Rynku Ameryki Środkowej, nie było wielu inicjatyw, które niosłyby ze sobą większy potencjał przyspieszenia wzrostu gospodarczego na półwyspie Ameryki Środkowej, a także służyły modernizacji naszych instytucji i oferowały nowe możliwości tym mieszkańcom Ameryki Środkowej, którzy nadal żyją w ubóstwie.
en Since the creation of the Central American Common Market, few initiatives have held greater potential for accelerating economic growth in the Central American isthmus, to modernise our institutions and provide new opportunities for those Central Americans who are still living in poverty.
pl WSPÓLNE STANOWISKO RADY z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie uczestnictwa Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego (KEDO
en Council Common Position of ‧ December ‧ on participation by the European Union in the Korean Peninsular Energy Development Organisation (KEDO
pl Co się tyczy energii elektrycznej, najsłabsze punkty to odizolowanie krajów nadbałtyckich i Półwyspu Iberyjskiego.
en On electricity, looking at the weakest points, these are the isolation of Baltic countries and the Iberian Peninsula.
pl Półwyspem Koreańskim
en the Korean Peninsula
pl Żałuję, że w czasie, gdy Półwysep Iberyjski sprawuje dwa ważne urzędy (prezydencję Rady Unii Europejskiej w osobie hiszpańskiego premiera, Joségo Luisa Rodrígueza Zapatero, a także przewodnictwo Komisji Europejskiej w osobie Portugalczyka Manuela Barroso), prezydencja hiszpańska okazała się niezdolna do wniesienia wartości dodanej do stosunków z kontynentem amerykańskim, poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.
en At a time when the Iberian peninsula holds two important presidencies (the Council of the European Union via the Spanish Prime Minister, José Luis Rodríguez Zapatero, and the European Commission via Portugal's José Manuel Barroso), I regret that the Spanish Presidency has not demonstrated its capacity to bring added political value to relations with the continent of America outside the United States and Canada.
pl zaleca też kontynuowanie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie z Chinami, pod warunkiem dokonania przez nie zdecydowanego postępu w dziedzinie praw człowieka i demokracji, zacieśnienie strategicznego partnerstwa z Indiami, wzmocnienie współpracy polityczno-gospodarczej z Japonią i krajami ASEAN, poszukując jednocześnie aktywnej roli UE w ostatecznym rozwiązaniu zagadnień na Półwyspie Koreańskim, która nie ogranicza się do kwestii finansowych
en Further recommends that negotiation of the Partnership Agreement with China be driven forward, subject to substantial progress in the field of democracy and human rights; that the strategic partnership with India be deepened and that political and economic cooperation with Japan and ASEAN be enhanced, while seeking an active role for the EU on outstanding issues in the Korean peninsular which is not merely confined to financing
pl Wody ograniczone na zachodzie linią biegnącą od latarni morskiej w Ovisi (‧° ‧.‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧° ‧.‧′ długości geograficznej wschodniej) na zachodnim wybrzeżu Łotwy do Południowej Skały Przylądka Loode (‧° ‧.‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧° ‧.‧′ długości geograficznej wschodniej) na wyspie Saaremaa, potem na południe do najbardziej na południe wysuniętego punktu na półwyspie Soave, potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Saaremaa, a od północy linią biegnącą od punktu na ‧° ‧.‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧° ‧.‧′ długości geograficznej wschodniej do punktu na ‧° ‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧° ‧.‧′ długości geograficznej wschodniej
en The waters bounded on the west by a line drawn from Ovisi lighthouse (‧° ‧.‧′ N, ‧° ‧.‧′ E) on the west coast of Latvia to the southern Rock of Cape Loode (‧° ‧.‧′ N, ‧o ‧.‧′ E) on the island of Saaremaa, then southwards to the southernmost point of the peninsula of Sõrve and then in a north-eastern direction along the east coast of the island of Saaremaa, and in the north by a line drawn from ‧° ‧.‧′ N, ‧° ‧.‧′ E to ‧o ‧′ N, ‧° ‧.‧′ E
pl Dzieje państwa Longobardów na Półwyspie Apenińskim w latach 568-774
en History of Longobardic Kingdom (568-774).
pl W tym momencie chciałbym wezwać do wspólnego upamiętnienia wydarzeń historycznych oraz bohaterów z Półwyspu Bałkańskiego.
en On this point, I want to call for joint commemoration of historical events and heroes from the Balkan peninsula.
pl Delegacja ds. stosunków z krajami Półwyspu Koreańskiego
en Delegation for relations with the Korean Peninsula
pl Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
en Delegation for relations with the Korean Peninsula
pl Półwysep Sorrentyński stanowi wąski pas ziemi, który rozciąga się w stronę Morza Tyrreńskiego i oddziela Zatokę Neapolitańską od Zatoki Salerno
en The Sorrento peninsula consists of a straight spit of land extending towards the Tyrrhenian Sea and separating the Gulfs of Naples and Salerno
pl decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Malezji (Półwysep) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en Commission Decision ‧/EC of ‧ September ‧ on certain protection measures with regard to registered horses coming from Malaysia (Peninsula) (OJ L ‧, ‧.‧, p
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 675 zdań frazy Półwysep Jork.Znalezione w 0,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.