Tłumaczenia na język angielski:

  • Cape York Peninsula   

Przykładowe zdania z "Półwysep Jork", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jako przykład: żaden sposób użytkowania nie odpowiada bardziej zasadzie zrównoważonego rozwoju niż wcześniejszy ekstensywny system wypasu na dehesas na Półwyspie Iberyjskim, polegający na pędzeniu bydła (transhumancja) wiosną na łąki położone w górach poprzez tzw. canadas, które przez dziesięciolecia przekształciły się w cenne obszary przyrody
en By way of example, there is virtually no other pattern of grazing which is more in line with the sustainability principle than the extensive system of grazing formerly used in the Spanish and Portugese Dehesas which also involved driving livestock in the spring to the summer grazing areas in the mountains (transhumance), along the migration routes (canadas meadows), which have developed over decades into valuable areas for nature
pl Taka niestabilność gospodarcza i polityczna już spowodowała obawy sąsiednich krajów Półwyspu Arabskiego i zagraża bezpieczeństwu w skali nie tylko regionalnej, ale również globalnej.
en Such economic and political instability has already caused concern in neighbouring countries of the Arabian peninsula and threatens not just regional but global security.
pl Sytuacja kobiet w Arabii Saudyjskiej na tle przemian społeczno-prawnych na Półwyspie Arabskim
en Situation of women in Saudi Arabia in the background of social-legal transformation on the Arabian Peninsula
pl Panie i panowie! Pozwólcie mi podnieść przed państwem i panem komisarzem, choć krótko, dobrze znaną i poważną kwestię, która zagraża połączeniu pomiędzy Półwyspem Iberyjskim a europejską siecią kolejową, zwłaszcza w rejonie śródziemnomorskim.
en Please allow me, ladies and gentlemen, to raise with you and the Commissioner, albeit briefly, the well-known and serious problem that is threatening the connection between the Iberian Peninsula and the European rail network, particularly in the Mediterranean area.
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, w szczególności jego art. ‧ i
en Having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula, and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
pl z tych samych względów nalega na rozbudowę wzajemnych połączeń z Europą Południowo-Zachodnią, zwłaszcza z Półwyspu Iberyjskiego do Francji północnej
en Urges, for the same reasons, the development of the interconnections with South-Western Europe, especially from the Iberian peninsula to northern France
pl Ponadto przejęcie GBI oznacza wyeliminowanie podmiotu, który pod pewnymi względami różni się od ABF i Lesaffre, ponieważ posiada duży zakład produkcyjny poza Półwyspem Iberyjskim oraz nie ma bezpośrednich klientów działających na skalę przemysłową
en Furthermore, with GBI, a player is eliminated which is in some way different from ABF and Lesaffre, because it has a large scale production plant outside the Iberian Peninsula and it has no direct industrial clients
pl Umowa z dnia ‧ marca ‧ r. między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Organizacją Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego
en Agreement of ‧ March ‧ between the European Atomic Energy Community and the Korean Peninsula Energy Development Organisation
pl Półwyspem Koreańskim
en the Korean Peninsula
pl Co się tyczy energii elektrycznej, najsłabsze punkty to odizolowanie krajów nadbałtyckich i Półwyspu Iberyjskiego.
en On electricity, looking at the weakest points, these are the isolation of Baltic countries and the Iberian Peninsula.
pl Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim: Petya Stavreva
en Delegation for relations with the Korean Peninsula: Petya Stavreva
pl podkreśla, że zapobieganie zagrożeniu bezpieczeństwa każdego kraju wymaga zaangażowania społeczności międzynarodowej; podkreśla potrzebę silniejszych regionalnych i multilateralnych struktur bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, na Półwyspie Indyjskim oraz w Północno-Wschodniej Azji w celu zmniejszenia dążenia w kierunku rozprzestrzeniania jądrowego i zaniechania programów jądrowych
en Stresses that the prevention of any threat to the security of any country requires a commitment by the international community; emphasises the need for stronger regional and multilateral security structures in the Middle East, the Indian subcontinent and North-East Asia in order to reduce the pressure towards nuclear proliferation and to achieve the abandonment of nuclear programmes
pl odnotowuje oświadczenie Korei Północnej, że jej ostatecznym celem jest Półwysep Koreański wolny od broni jądrowej, i ponagla ją aby wypełniła swoje zobowiązania wynikające z układu o nierozprzestrzenianiu, a do jej rządu i innych zaangażowanych stron o podjęcie konkretnych działań w ramach negocjacji i przyjęcie konstruktywnej postawy
en Notes North Korea's statement that its end objective is a nuclear-free Korean Peninsula and urges it to abide by its obligations under the NPT, and urges its government and the other parties involved to take concrete steps in negotiations and adopt a constructive approach
pl Christian Ehler, Ioannis Kasoulides i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Półwyspie Koreańskim (B
en Christian Ehler, Ioannis Kasoulides and José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, on behalf of the PPE Group, on the situation in the Korean Peninsula (B
pl uważa, że mimo rozpoczęcia aktywnej fazy negocjacji z Chorwacją (na podstawie mandatu, o którym wkrótce poinformuje Komisja), należy realizować i rozszerzać Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia jako polityczny kamień węgielny w stosunkach z zachodnią częścią Półwyspu Bałkańskiego
en Believes that, while entering the active phase of negotiations with Croatia (on the basis of the mandate soon to be communicated by the Commission), the Stabilisation and Association Process should be pursued and extended as a policy corner-stone for relations with the Western Balkans
pl Uważam, że po spełnieniu pewnych warunków, na przykład podjęciu zdecydowanych kroków przeciwko przemytowi broni z półwyspu Synaj do Strefy Gazy, możemy wspólnie uzyskać sytuację - w ramach światowej architektury bezpieczeństwa, albo też poprzez działania samej Unii Europejskiej lub tylko części tej architektury - pozwalającą na zakończenie konfliktu, choć nie jestem przekonany, że nastąpi to szybko.
en I think that after certain conditions have been met, such as a clampdown on arms smuggling from Sinai to Gaza, we could jointly achieve a situation - within the global security architecture, or through the European Union alone or only a part of that global architecture - where conflict could be ended, although I am not convinced that it would happen quickly.
pl W imieniu Organizacji Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego
en For the Korean Peninsula Development Organisation
pl państwami Półwyspu Arabskiego:‧ członków
en the Arab Peninsula: ‧ members
pl Kraje i terytoria Półwyspu Arabskiego
en Countries and territories of the Arabian Peninsula
pl mając na uwadze, że Europa południowa, a szczególnie Półwysep Iberyjski, wielokrotnie była dotknięta suszą i przymrozkami, które spowodowały spustoszenie wielu zbiorów w tym sadów owocowych, plantacji oliwek, upraw roślinnych, produkcji warzywniczej, kwiatów, a także spowodowały wielkie szkody w hodowli bydła oraz w przemyśle przetwórczym
en whereas southern Europe, and particularly the Iberian Peninsula, has suffered many severe droughts and frosts which have led to the destruction of numerous crops including fruit trees, olive groves, herbaceous plants and horticultural products and flowers, as well as causing substantial losses to stockbreed-ing and the processing industry
pl Antyczna kolonia Emporion. Studia nad obecnością grecką na Półwyspie Iberyjskim
en Ancient colony Emporion. Studies on the Greek presence in the Iberian Peninsula
pl Komisja zwraca uwagę, że wyznaczenie stref produkcji zewnętrznej na Półwyspie Koreańskim zgodnie z postanowieniami art. 12 protokołu w sprawie reguł pochodzenia wymagałoby międzynarodowego porozumienia między stronami, na które Parlament Europejski musiałby wyrazić zgodę.
en 'The Commission notes that the designation of outward processing zones in the Korean Peninsula, in accordance with the provisions of Article 12 of the Protocol on Rules of Origin, would require an international agreement between the parties to which the European Parliament would have to give its consent.
pl Miejsce półwyspu bałkańskiego w polityce zagranicznej Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1856-1878
en The Balkan Peninsula in Imperial Russia's foreign policy between 1856 and 1879
pl Zwiększanie zdolności elektrycznych połączeń wzajemnych między tymi państwami, jak również dla półwyspu Iberyjskiego oraz rozwój sieci w regionach wyspiarskich
en increasing electricity interconnection capacities between these countries and for the Iberian peninsula and grid development in island regions
pl Na terenach najdotkliwiej poszkodowanych, takich jak Półwysep Peloponeski i środkowo-wschodnia Grecja, miejscowa gospodarka został poważnie nadszarpnięta.
en In the areas most seriously affected, such as the Peloponnese and central and eastern Greece, regional economies were badly hit.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 675 zdań frazy Półwysep Jork.Znalezione w 0,665 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.