Tłumaczenia na język angielski:

  • Cape York Peninsula   

Przykładowe zdania z "Półwysep Jork", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Państwa Członkowskie zmieniają stosowane przez nie środki w odniesieniu do Malezji (Półwysep) oraz Australii, celem dostosowania ich do przepisów niniejszej decyzji
en Member States shall amend the measures they apply with regard to Malaysia (Peninsula) and Australia to bring them into line with this Decision
pl Z powodu trudnych warunków klimatycznych na Półwyspie Iberyjskim, ceny kukurydzy na rynku wspólnotowym są stosunkowo wysokie powodując, że hodowcy i przemysł produkujący paszę dla zwierząt gospodarskich mają trudności z zaopatrzeniem po cenach konkurencyjnych
en Because of unfavourable weather conditions on the Iberian peninsula maize prices on the Community market are relatively high, causing difficulties for livestock farmers and the livestock feed industry alike in securing supplies at competitive prices
pl Antyczna kolonia Emporion. Studia nad obecnością grecką na Półwyspie Iberyjskim
en Ancient colony Emporion. Studies on the Greek presence in the Iberian Peninsula
pl Pozwólcie, że przedstawię pierwszą kobietę w tej części Półwyspu Bałkańskiego
en Let us welcome the first woman in this part of the Balkan Peninsula
pl Rzadko zalesione obszary pastwiskowe w prowincji Kordoba określane nazwą dehesa charakteryzują się największym udziałem dębów ostrolistnych w ramach całej populacji pozostałych gatunków z rodzaju Quercus na całym Półwyspie Iberyjskim, co ma wpływ na typ żołędzi spożywanych przez świnie wypasane na obszarze geograficznym objętym chronioną nazwą pochodzenia, a ponadto jest to jedyny obszar na terenie Hiszpanii, gdzie żołędzie dębu portugalskiego dojrzewają w szczególny sposób, bo na ‧ dni przed owocami pozostałych gatunków z rodzaju Quercus, co przyczynia się do przyspieszenia wypasu świni rasy iberyjskiej na terenach górskich
en The dehesas in the north of the province of Cordoba contain the greatest proportion of holm oak by comparison to other species of the genus Quercus of the whole Iberian Peninsula, with all that entails in respect of the type of acorn which will be consumed by the pigs in the geographical area covered by the present designation of origin; moreover, it is the only part of the country in which the gall-oak acorn ripens significantly, which happens some ‧ days earlier than in the rest of the Quercus genus, thus bringing the mast-feeding period forward for the Iberian pig
pl Kanada (CA), Chiny (CN), Hongkong (HK), Japonia (JP), Republika Korei (KR), Makao (MO), Malezja (półwysep) (MY), Singapur (SG), Tajlandia (TH), Stany Zjednoczone Ameryki (US
en Canada (CA), China (CN), Hong Kong (HK), Japan (JP), Korea Republic (KR), Macao (MO), Malaysia (peninsula) (MY), Singapore (SG), Thailand (TH), United States of America (US
pl Należy również mieć nadzieję, że Stany Zjednoczone i Chiny odegrają ważną rolę w rozbrojeniu jądrowym Półwyspu Koreańskiego.
en Let us also hope that the USA and China play an important role in the nuclear disarmament of the Korean Peninsula.
pl W interesie Półwyspu Koreańskiego i całego regionu Północ i Południe powinny podjąć wysiłki w celu trwałego odbudowania zaufania.
en In the interests of the Korean Peninsula and the wider region, the North and South should make efforts to rebuild confidence in a durable way.
pl Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia metod odtworzenia południowej populacji morszczuka europejskiego i homara u wybrzeży Kantabrii i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Rybołówstwa
en Report on the proposal for a Council regulation establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula and amending Regulation (EC) No ‧/‧ [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Fisheries
pl Obrona Półwyspu Helskiego w 1939 roku
en Defense of the Hel Peninsula in 1939
pl D‧- Delegacja do spraw stosunków z krajami Półwyspu Arabskiego- ‧- Członkowie
en D‧- Delegation for relations with the Arab Peninsula- (‧ members)- Full members
pl Niedawne wydarzenia są jednym z ogniw przemytu emigrantów subsaharyjskich przez Egipt do Izraela, który działa na Półwyspie Synaj od 2007 roku.
en Recent events are part of a network smuggling sub-Saharan migrants through Egypt to Israel that has been operating in the Sinai since 2007.
pl Strony twierdzą, iż w najbliższej przyszłości na Półwyspie Iberyjskim powstanie jednolity iberyjski komercyjny rynek energii elektrycznej, MIBEL
en The parties argued that an Iberian trading market called MIBEL would be established very soon and would thus lead to an Iberian market
pl Począwszy od 21 grudnia, będzie możliwa podróż na przykład z Półwyspu Iberyjskiego do państw bałtyckich lub z Grecji do Finlandii bez żadnych kontroli granicznych.
en From 21 December onwards, travel will be possible from, for example, the Iberian Peninsula to the Baltic States and from Greece to Finland without border checks.
pl Zakazuje się przywozu psów i kotów z Malezji (półwysep
en Imports of dogs and cats from Malaysia (Peninsula) are prohibited
pl Zatoka Ryska oznacza obszar ograniczony od zachodu linią ciągnącą się od latarni morskiej Ovisi (‧° ‧.‧′ N, ‧° ‧.‧′ E) na północnym wybrzeżu Łotwy do Południowej Skały Przylądka Loode (‧° ‧.‧′ N, ‧° ‧.‧′ E) na wyspie Saaremaa, następnie w kierunku najbardziej wysuniętego na południe punktu Półwyspu Sõrve, a następnie w kierunku północno- wschodnim, wzdłuż zachodniego brzegu wyspy Saaremaa oraz na północy ograniczony linią ciągnącą się od ‧°‧.‧′ N ‧°‧.‧′E do ‧°‧.‧′N ‧°‧′‧E
en Gulf of Riga means the area bounded on the west bya line drawn from Ovisi lighthouse (‧°‧.‧′N, ‧°‧.‧′E) on the west coast of Latvia to the Southern Rock of Cape Loode (‧°‧.‧′N, ‧°‧.‧′E) on the island of Saaremaa, then southwards to the southernmost point of the peninsula of Sõrve and then in a north-eastern direction along the east coast of the island of Saaremaa, and in the north by a line drawn from ‧°‧.‧′N ‧°‧.‧′E to ‧°‧.‧′N ‧°‧′‧E
pl Terytorium lądowe Wspólnoty w istocie tworzy półwysep o wybrzeżach liczących tysiące kilometrów, a terytorium morskie Wspólnoty jest większe od jej terytorium lądowego
en The Community's land territory effectively constitutes a peninsula with a coastline thousands of kilometres long, and the Community's marine territory is larger than its land territory
pl Wody Morza Azowskiego na północ od linii biegnącej wzdłuż południowego wejścia do Cieśniny Kerczeńskiej, zaczynającej się od przylądka Takil na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o‧′ długości geograficznej wschodniej na Półwyspie Kerczeńskim i biegnącej przez cieśninę do przylądka Panagija na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o‧′ długości geograficznej wschodniej na Półwyspie Tamańskim
en The waters of the Azov Sea north of a line running along the southern entrance of the Kerch Strait, commencing from Takil Point at ‧o‧′N and ‧o‧′E on the Kerch peninsula, and running across the strait to Panagija Point at ‧o‧′N and ‧o‧′E on the Taman peninsula
pl Ocena zagrożenia środowiska Półwyspu Helskiego
en Hel Peninsula environmental risk assesment.
pl D‧- Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim- ‧ członków tytularnych
en D‧- Delegation for relations with the Korean Peninsula- ‧ Full Members
pl zwraca się do Korei Północnej o ponowne przystąpienie do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, o cofnięcie decyzji o wycofaniu się z rozmów sześciostronnych i o umożliwienie ponownego podjęcia negocjacji w celu znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu na Półwyspie Koreańskim
en Urges North Korea to rejoin the Nuclear non-proliferation Treaty, to revoke its decision to withdraw from the six-party talks and to allow the resumption of negotiations in order to find a peaceful solution to the crisis in the Korean peninsula
pl Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła to działanie KRLD jako jeden z bardzo istotnych pierwszych kroków na drodze do likwidacji programów jądrowych KRLD oraz do usunięcia broni jądrowej z Półwyspu Koreańskiego
en The European Union has welcomed this action carried out by the DPRK as a very important first step on the way to the dismantlement of the DPRK’s nuclear programmes and the denuclearisation of the Korean peninsula
pl Rosja wobec Półwyspu Koreańskiego
en Russia toward Korean Peninsula
pl Ci z nas, którzy nie mają tyle szczęścia, by posiadać podobne europejskie i ponadnarodowe rzeki, ponieważ żyjemy na półwyspie, w "kącie” Unii Europejskiej - chociaż mamy rzeki między Portugalią i Hiszpanią, a wspólne i ponadnarodowe zarządzanie tymi rzekami stanowi przykład w skali europejskiej - tak, to prawda, że z zazdrością patrzymy na potencjał Dunaju.
en Those of us who are not lucky enough to have such European and transnational rivers because we live on a peninsula, in a corner of the European Union - although we do have rivers between Portugal and Spain and their shared and transnational management is an example on a European scale - yes it is true that we view the capacity of the Danube with envy.
pl podkreśla potrzebę ustanowienia bardziej zdecydowanych regionalnych i wielostronnych porozumień o bezpieczeństwie na Bliskim Wschodzie, na Półwyspie Indyjskim oraz w Azji Północno-Wschodniej, w celu zredukowania tendencji do rozprzestrzeniania jądrowego oraz doprowadzenia do zaniechania realizacji wszelkich programów związanych z tym zagadnieniem
en Emphasises the need for stronger regional and multilateral security arrangements in the Middle East, the Indian subcontinent and North-East Asia in order to reduce the pressure towards nuclear proliferation and to achieve the abandonment of related programmes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 675 zdań frazy Półwysep Jork.Znalezione w 1,302 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.