Tłumaczenia na język angielski:

  • Black Rhinoceros   

Przykładowe zdania z "Nosorożec czarny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl poprawki w sprawie limitu dla Namibii i Republiki Południowej Afryki na eksport nosorożców czarnych oraz lampartów, która umożliwiłaby handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimi
en the amendment to the export quota of the Black Rhinoceros and the Leopard for Namibia and South Africa that would allow trade in live animals and hunting trophies
pl Podobne kwestie administracyjne muszą zostać rozwiązane w związku ze wsparciem dla rezerwatu dzikich zwierząt Selous w celu ochrony zagrożonego gatunku czarnych nosorożców
en Similar governance issues need to be raised in relation to the support to the Selous Game Reserve to protect the endangered Black Rhino
pl limitów eksportowych na Diceros bicornis (nosorożca czarnego) dla Namibii i RPA
en export quotas for Diceros bicornis (black rhinoceros) for Namibia and South Africa
pl przeniesienia suazyjskiej populacji nosorożca białego z wykazu Załącznika I Konwencji CITES do wykazu Załącznika ‧ tejże Konwencji w celu zezwolenia na handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimi
en the transfer of the Swaziland population of the White Rhinoceros from CITES Appendix I to Appendix ‧ in order to allow trade in live animals and hunting trophies
pl Nie ma balonu za nosorożcem
en It' s not behind the rhino
pl Stoczyliście walkę z nosorożcem?
en What did you get in a fight with, a rhinoceros?
pl To jest róg nosorożca, nie?
en This is rhino horn, isn' t it?
pl To nosorożec!
en It' s the rhino!
pl Nosorożec, strzelają z góry./ Oczyść to
en Rhinoceros, they’ re shooting at us from above
pl Nosorożec, na lewo!
en Rhinoceros, the left!
pl Zbyt ciężko pracowałem, by znów zajmować się małymi nosorożcami w ZOO
en I' ve worked too hard to go back to baby rhinos at the zoo
pl Zrobiona z košci nożnej nosorożca
en Made from the leg bone of a rhinoceros
pl To nosorożec
en It' s called a rhinoceros
pl Dałeś mu dawkę, która powaliłaby nosorożca
en You pumped it with enough of that to drop a rhino
pl Assi, odpowiedz./ Nosorożec, odezwij się!
en Speak.- Assi, answer them. Rhinoceros, answer!
pl Techniki multimedialne we współczesnym teatrze lalek - analiza i interpretacja spektakli: "Hommage a Chagall", "Intymność", "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca"
en Multimedia techniques in a modern puppet theatre – the analysis and interpretation of the show: „Hommage a Chagall”, „Intimacy”, „Who would like to cheer up the unlucky rhinoceros”.
pl Powiedz mu, że tam jest dziewczynka!/ Strzelaj, Nosorożec
en Tell him there’ s a girl!
pl Słonie, lwy, zebry nosorożce, sępy
en We saw elephants and rhinos and zebras and lions and vultures
pl Nosorożec do Kopciuszka...Jamil?
en Rhinoceros to Cinderella
pl Ludzie jeżdżą do Afryki oglądać z łodzi delfiny, do Azji oglądać z grzbietów słoni nosorożce, to czemu byś nie mogła wozić ludzi vanem żeby oglądali UFO?
en People go to Africa to watch dolphins from boats.They go to Asia to watch rhinos on elephant- back. Why couldn' t people watch UFOs from a delivery truck here?
pl wzywa władze chińskie do wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym środków na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt, zapobiegających ich okrutnemu traktowaniu, w szczególności w odniesieniu do hodowli zwierząt futerkowych; wzywa Chiny do zaprzestania znęcania się nad zwierzętami dla potrzeb tradycyjnej medycyny, na przykład wykorzystywania rogów nosorożca oraz niedźwiedziej żółci
en Urges the Chinese authorities to provide for measures in national legislation to protect the welfare of, and prevent cruelty to, animals, especially as regards the rearing of animals farmed for their fur; urges China to stop the abuse of animals for purposes of traditional medicine, as exemplified by the use of rhinoceros horn and bear bile
pl Nie może jednak stworzyć nosorożca, węgorza ani małego niebieskiego kwiatka, a więc jeśli te stworzenia wyginą, nigdy już nie powrócą, jak słusznie państwo zauważyli.
en But we cannot create the rhinoceros or an eel or a little blue flower, and, when these creatures are gone, they are gone for ever, as you have rightly pointed out.
pl Nooo, i lwiątka, i nosorożca
en Yeah, we saw baby lions, and rhinoceroses
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5560 zdań frazy Nosorożec czarny.Znalezione w 2,721 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.