Tłumaczenia na język angielski:

  • Black Rhinoceros   

Przykładowe zdania z "Nosorożec czarny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Podobne kwestie administracyjne muszą zostać rozwiązane w związku ze wsparciem dla rezerwatu dzikich zwierząt Selous w celu ochrony zagrożonego gatunku czarnych nosorożców
en Similar governance issues need to be raised in relation to the support to the Selous Game Reserve to protect the endangered Black Rhino
pl poprawki w sprawie limitu dla Namibii i Republiki Południowej Afryki na eksport nosorożców czarnych oraz lampartów, która umożliwiłaby handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimi
en the amendment to the export quota of the Black Rhinoceros and the Leopard for Namibia and South Africa that would allow trade in live animals and hunting trophies
pl limitów eksportowych na Diceros bicornis (nosorożca czarnego) dla Namibii i RPA
en export quotas for Diceros bicornis (black rhinoceros) for Namibia and South Africa
pl Słonie, lwy, zebry nosorożce, sępy
en We saw elephants and rhinos and zebras and lions and vultures
pl Róg nosorożca dobry
en Rhino horn good
pl Nie wąchałem ostatnio nosorożców
en I haven' t felt any rhinos lately
pl Przestań wreszcie nazywać mnie nosorożcem
en For the last time, stop calling me Rhino
pl Dałeś mu dawkę, która powaliłaby nosorożca
en You pumped it with enough of that to drop a rhino
pl To nosorożec
en It' s called a rhinoceros
pl Wiesz, małe nosorożce, kotki na drzewach
en You know, baby rhinos, kitten in a tree.- Right
pl Może zauważyłby nosorożca
en He never even saw that rhino coming
pl W całej nomenklaturze kły słonia, hipopotama, morsa, narwala i dzika, rogi nosorożca i zęby wszystkich zwierząt uważane są za kość słoniową
en Throughout the nomenclature, elephant, hippopotamus, walrus, narwhal and wild boar tusks, rhinoceros horns and the teeth of all animals are regarded as ivory
pl Stoczyliście walkę z nosorożcem?
en What did you get in a fight with, a rhinoceros?
pl Assi, odpowiedz./ Nosorożec, odezwij się!
en Speak.- Assi, answer them. Rhinoceros, answer!
pl Nooo, i lwiątka, i nosorożca
en Yeah, we saw baby lions, and rhinoceroses
pl Zbyt ciężko pracowałem, by znów zajmować się małymi nosorożcami w ZOO
en I' ve worked too hard to go back to baby rhinos at the zoo
pl Wyobrażałam sobie, że jako dorosła będę podążała tropem słoni i nosorożców
en I saw myself already behind elephants and rhinos sit
pl Nosorożec, tu Kopciuszek,/ odezwijcie się, jedziecie?
en Rhinoceros, Cinderella here, talk to me.Are you moving?
pl Nosorożec, na lewo!
en Rhinoceros, the left!
pl Był ostry jak nosorożca?
en Was it rough like a rhinoceros?
pl Ma skórę jak nosorożec
en She' s got skin like a rhinoceros hide
pl Nosorożec, strzelają z góry./ Oczyść to
en Rhinoceros, they’ re shooting at us from above
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5559 zdań frazy Nosorożec czarny.Znalezione w 1,153 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.