Tłumaczenia na język angielski:

  • Black Rhinoceros   

Did you mean: nosorożec czarny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

nosorożec czarny
Diceros bicornis; black rhinoceros

Przykładowe zdania z "Nosorożec czarny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl limitów eksportowych na Diceros bicornis (nosorożca czarnego) dla Namibii i RPA
en export quotas for Diceros bicornis (black rhinoceros) for Namibia and South Africa
pl poprawki w sprawie limitu dla Namibii i Republiki Południowej Afryki na eksport nosorożców czarnych oraz lampartów, która umożliwiłaby handel żywymi zwierzętami i trofeami łowieckimi
en the amendment to the export quota of the Black Rhinoceros and the Leopard for Namibia and South Africa that would allow trade in live animals and hunting trophies
pl Podobne kwestie administracyjne muszą zostać rozwiązane w związku ze wsparciem dla rezerwatu dzikich zwierząt Selous w celu ochrony zagrożonego gatunku czarnych nosorożców
en Similar governance issues need to be raised in relation to the support to the Selous Game Reserve to protect the endangered Black Rhino
pl Nosorożec, macie się stamtąd wydostać!/ Nosorożec!
en Rhinoceros, you have to get away from there!
pl To nosorożec!
en It' s the rhino!
pl Róg nosorożca dobry
en Rhino horn good
pl Assi, odpowiedz./ Nosorożec, odezwij się!
en Speak.- Assi, answer them. Rhinoceros, answer!
pl Ma skórę jak nosorożec
en She' s got skin like a rhinoceros hide
pl Był ostry jak nosorożca?
en Was it rough like a rhinoceros?
pl Słonie, lwy, zebry nosorożce, sępy
en We saw elephants and rhinos and zebras and lions and vultures
pl Nosorożec, strzelają z góry./ Oczyść to
en Rhinoceros, they’ re shooting at us from above
pl Stoczyliście walkę z nosorożcem?
en What did you get in a fight with, a rhinoceros?
pl Nosorożec, zatrzymaj pojazd
en Cinderella to Rhinoceros, Here we go!
pl Nosorożec, na lewo!
en Rhinoceros, the left!
pl Ten kizior, człowieku... podniósł się po tym, jak wpakowałem w niego dość ołowiu, żeby powalić nosorożca
en That weirdo, he stood up after I' d put enough lead in him to drop a rhino
pl Może zauważyłby nosorożca
en He never even saw that rhino coming
pl To jest róg nosorożca, nie?
en This is rhino horn, isn' t it?
pl Ludzie jeżdżą do Afryki oglądać z łodzi delfiny, do Azji oglądać z grzbietów słoni nosorożce, to czemu byś nie mogła wozić ludzi vanem żeby oglądali UFO?
en People go to Africa to watch dolphins from boats.They go to Asia to watch rhinos on elephant- back. Why couldn' t people watch UFOs from a delivery truck here?
pl Nosorożec do Kopciuszka...Jamil?
en Rhinoceros to Cinderella
pl wzywa władze chińskie do wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym środków na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt, zapobiegających ich okrutnemu traktowaniu, w szczególności w odniesieniu do hodowli zwierząt futerkowych; wzywa Chiny do zaprzestania znęcania się nad zwierzętami dla potrzeb tradycyjnej medycyny, na przykład wykorzystywania rogów nosorożca oraz niedźwiedziej żółci
en Urges the Chinese authorities to provide for measures in national legislation to protect the welfare of, and prevent cruelty to, animals, especially as regards the rearing of animals farmed for their fur; urges China to stop the abuse of animals for purposes of traditional medicine, as exemplified by the use of rhinoceros horn and bear bile
pl To nosorożec
en It' s called a rhinoceros
pl Nie ma balonu za nosorożcem
en It' s not behind the rhino
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5560 zdań frazy Nosorożec czarny.Znalezione w 1,528 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.