Tłumaczenia na język angielski:

  • My Day   
     
    An application partnered with Entourage that allows users to display a customized summary of their daily activities.

Przykładowe zdania z "My Day", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Taki sobie./ Say I' m gonna turn loose/ a thousand times a day./ But how can I turn Ioose/ when I just can' t break away?/ When I just can' t break away./ Young hearts, run free./ You' ll never be hung up./ Hung up like my man and me
en So- so.Got something for you
pl Trzymaj się, Serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' ll just be myself d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d I' ll just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da d
en Take care, serena. d take it day by day d d things are not so gray d d feel the wind free my mind d d I let my heart unwind d d I' il just be myself d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d I' il just sing my song d d da- da- da- da- da- da d d da- da- da- da- da- da d
pl Things are crashing better/ She' s all too tight/ In my neighborhood/ She cried both day and night/ She' s a lone- hearted mystic/ And she can' t carry on/ When I' m there, she' s all right/ Then she' s not when I' m gone/ Heaven knows that the answer/ She don' t call no one/ She' s the way forsaken beauty/ She' s mine for the one/ And I' ve asked her hesitating/ About temptation as it runs/ She don' t follow me/ I' m leaving/ I' m gone/ Now, I' ll cry tonight/ Like I cried the night before/ And I' ll feast on the highway/ But I' ll dream about the door/ It' s alone/ She' s forsaken/ By her fate/ Words to tell/ It don' t have approximation/ She smiles fairly well
en Things are crashing better ‧‧ She' s all too tight ‧ ‧ In my neighborhood
pl Nie jest przypadkiem, że Judgement Day spadł na nas, kiedy byliśmy tu wszyscy, bezpieczne w domu kultu
en It is not a coincidence that Judgment Day fell upon us when we were all here, safe in His house of worship
pl "Tartan Day” jest świętem, przy okazji którego Szkocja zwraca się do naszej diaspory w Ameryce Północnej i zachęca naszych północnoamerykańskich przyjaciół, by do nas przyjeżdżali i zwiedzali nasz kraj.
en Tartan Day is a day of celebration where Scotland reaches out to our diaspora in North America and encourages our North American friends to come and visit us.
pl największym wyzwaniem dla nas był odlot podczas D- Day
en the most challenging scene was taking off for D- Day
pl Powiedz im!/ Life is just a bowl of cherries/ I ain' t taking no trouble/ To turn my nights into day
en You tell ' em!Life is just a bowl of cherries I ain' t taking no trouble
pl Then one day l figured out what to do with my eternal life
en Then one day I figured out what to do with my eternal life
pl Gratulacje, Jasonie O' Day!
en Congratulations, Jason O' Day!
pl wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania zwiększonej współpracy operatorów systemów przesyłowych, zwłaszcza w takich obszarach, jak transgraniczna alokacja mocy, przejrzystość, rynki dnia bieżącego (intra-day markets), planowanie sieci oraz inwestycji związanych z rozwojem rynków regionalnych; zwraca się do Komisji o przygotowanie, wspólnie z operatorami systemów przesyłowych, europejskiego kodeksu sieci
en Urges the Commission and Member States to promote improved cooperation by Transmission System Operators (TSOs), especially in areas such as cross-border capacity allocation, transparency, intra-day markets, planning of grids and investments relevant to development of regional markets; asks the Commission to prepare, together with the TSOs, a European grid code
pl W celu realizacji tych zadań, a także w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat OLAF-u, Komitet Nadzoru dwukrotnie spotkał się z Komisją Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego (COCOBU) i Trybunałem Obrachunkowym; z wiceprzewodniczącym Komisji Siimem Kallasem; z Sekretarzem Generalnym Komisji, Catherine Day; z dyrektorem biura dochodzeń i dyscypliny Komisji (IDOC), Hendrikiem van Lierem; z przewodniczącym grupy roboczej Rady ds. zwalczania nadużyć w czasie niemieckiej prezydencji Wetzem i przewodniczącym Eurojustu, Michaelem Kennedym
en In order to pursue these objectives as well as to obtain feedback about OLAF, the Supervisory Committee met twice with the Committee on Budgetary Control of the European Parliament (COCOBU) and with the Court of Auditors; with the Vice-President of the Commission, Mr Kallas; with the Secretary General of the Commission, Mrs Day; with the Director of the Investigation and Disciplinary Office of the Commission (IDOC), Mr Van Lier; with the President of the Council’s Working Group on Fight Against Fraud during the German Presidency, Mr Wetz and with the President of Eurojust, Mr Kennedy
pl Widzisz Crocketta w niebieskim uniformie na Columbus Day Parade...-... i masz uwierzyć że to glina
en You know, Crockett here could be in a blue uniform... in a Columbus Day parade, and I wouldn' t believe he was a cop
pl Nie mogę przyjąć zaproszenia teraz, tak zostawić wiadomość and have a great day
en I can' t take your call right now, so leave a message and have a great day
pl Funkcja DAY zwraca dzień z daty. Jeśli nie jest podany parametr, zostanie zwrócony bieżący dzień
en The DAY functions returns the day of a date. If no parameter is specified the current day gets returned
pl "What an excellent day for an exorcism..." Amerykańskie kino grozy przełomu lat 60. i 70.
en "What an excellent day for an exorcism..." The American horror films of the 60s and 70s.
pl Niegdyś politechnika, ten uniwesytet został otwarty w ‧ r przez sir Durham Day
en Formerly Dudley Polytechnic, this university was opened by Sir Darren Day in
pl William Fulwood: "Enemie of Idlenesse" i Angel Day: "The English Secretary" -porównanie dwóch podręczników do pisania listów z XVI wieku
en William Fulwood's Enemie of Idlenesse and Angel Day's The English Secretary:a comparison of two 16th century letter wroting manuals
pl Lucky Day w natarciu!
en Lucky Day' s now caught up to Fish Fingers
pl Dotyczy: pedofilii: ponownego udostępnienia portalu Boy Love Day
en Subject: Paedophilia: Boy Love Day portal accessible again
pl W odniesieniu do Baliwatu Jersey normy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, oparte w dużym stopniu na normach określonych w dyrektywie ‧/‧/WE, zostały określone w ustawie Data Protection (Jersey) Law z ‧ r., która weszła w życie w dniu ‧ listopada ‧ r., oraz w dwóch ustawach uzupełniających: Data Protection (Amendment) (Jersey) Law z ‧ r. i Data Protection (Jersey) Law ‧ (Appointed Day) Act z ‧ r
en As regards the Bailiwick of Jersey, the legal standards on the protection of personal data largely based on the standards set out in Directive ‧/‧/EC have been provided for in the Data Protection (Jersey) Law ‧, which entered into force on ‧ November ‧ and two ancillary laws, the Data Protection (Amendment) (Jersey) Law ‧, and the Data Protection (Jersey) Law ‧ (Appointed Day) Act
pl Wszystko zmieniło się po D- Day
en D- day changed all that
pl Zgodnie z posiadanymi informacjami funkcjonowanie mechanizmu bilansowania – w szczególności ustalanie cen na zasadach rynkowych oraz dobrze rozwinięty rynek intra-day z półtoragodzinnym zamknięciem okresu zgłoszeń ofert, co umożliwia użytkownikom sieci dostosowanie swojej sytuacji co półtorej godziny – sprawia, że nie stanowi on przeszkody dla tego, by wytwarzanie energii elektrycznej podlegało bezpośrednio konkurencji
en According to the available information, the workings of the balancing mechanism – in particular the markets based pricing and the well-developed intra-day market with one-and-a-half hourly gate closures, that is the possibility for network users to adjust their position every one-and-a-half hours – are such that it does not constitute an obstacle to electricity production being subject to direct exposure to competition
pl Lucky Day na czele!" Przeżyj, to sam... "
en Look at Lucky Day go.- ‧ We' re movin ' on up
pl If we took a holiday...// Took some time to celebrate...// Come on, let' s celebrate.// Just one day out of life...// It would be...// It would be so nice
en If we took a holiday...Took some time to celebrate... Come on, let' s celebrate
pl Trzeba złodzieja, by złapać złodzieja./ She cried both day and night/ I know it because it was there/ It' s a milestone/ But she' s down on her luck/ And she mainly so lonely/ But to make him hard to buck/ I was there/ Wiem, że mam chorobę.../ która się wzmaga./ Nie taką, jak Woody Guthrie,/ konający w jakimś szpitalu
en Takes a thief to catch a thief.‧ She cried both day and night ‧ ‧ I know it because it was there
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68983 zdań frazy My Day.Znalezione w 4,707 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.