Tłumaczenia na język angielski:

  • My   
     
    My, Pierwsza Brygada
     
    My, Pierwsza Brygada

Did you mean: my

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (60)

-my
let's
Aspera Hiems Symfonia / Constellation / My Angel
Aspera Hiems Symfonia/Constellation/My Angel
Baw się z nami
The Party Line
bujać to my, ale nie nas
tell it to the marines
byłoby nam bardzo miło, gdyby
we should be very pleased if
Can’t Get You Out Of My Head
Can’t Get You out of My Head
Christmas in My Heart
Christmas in My Heart
czy my się znamy?
do I know you
czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczorem
would you care to join us for dinner tonight
Drown in My Own Tears
Drown in My Own Tears
Georgia on My Mind
Georgia On My Mind
Heavy on My Heart
Heavy on My Heart
If U Were My Man
If U Were My Man
In My Head
In My Head
Jigga My Nigga
Jigga My Nigga
Key To My Soul
Key to My Soul
Kim Nam-il
Kim Nam-Il
Let’s Go To My Star
Let’s Go to My Star
Listen to My Heart
Listen to My Heart
Look Thru My Eyes
Look Thru My Eyes
Łączy nas szacunek
Connect with Respect
Masakra w My Lai
My Lai Massacre
między nami
between ourselves
między nami mówiąc
between you and me
my
; us; we
My Day
My Day
My Girl Gotta Girlfriend
My Girl Gotta Girlfriend
My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows
My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows
My Tho
My Tho
my wszyscy
all of us
nam
; us
Nam Theun 2
Nam Theun II
nas
; us
Nas Nie Dagoniat
Nas Ne Dogonyat
nic nam nie pozostaje, jak tylko
nothing remains for us but to
nie wolno nam przeoczyć
we musn't overlook
nikt z nas
none of us
oczekuj nas o ósmej
expect us at eight
odwiedźcie nas w Polsce
visit us in Poland
Oh! My Goddess!
Oh My Goddess!
Out of My Mind
Out of My Mind
Paek Nam-sun
Paek Nam-sun
Przekaż nam opinię
Give us feedback
Ravendusk in my Heart
Ravendusk in my Heart
Razom nas bahato
Razom Nas Bahato
spoczywa na nas obowiązek
we are commited to
Suicide By My Side
Suicide by My Side
Tacy jak my
The Sum of Us
Terrance & Phillip in Not Without My Anus
Terrance and Phillip in Not Without My Anus
to jest dla nas zupełne zaskoczenie
it comes as a total surprise
Tokyo I’m on My Way!
Tokyo I’m on My Way
wielu z nas
many of us

Przykładowe zdania z "My", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ale on znalazł coś, co może nam pomóc
en He found somebody that could help us out
pl Pan i ja - i my wszyscy - uważamy, że jest to czas, w którym rozstrzyga się przyszłość dla Unii Europejskiej.
en You and I - and we all - think this is a time of destiny for the European Union.
pl To dziecko to duża zmiana dla nas wszystkich, ale nie zmieni to uczucia, jakim darzymy ciebie
en This child is going to be a big adjustment for all of us...... but it doesn' t change the way we feel about you
pl Świetnie a ja zbuduję autobus i nas stąd wywiozę
en Great, and I' il just build a bus and drive us out of here
pl Wiem, że to mogło nie zostać zauważone, ale chcielbyśmy abyś odwiedził nas w święta
en I know this isn' t much notice, but we' d love for you to come visit for Christmas
pl Może już po nas!
en You may have buried us!
pl Więc my też skręcimy w stronę Meksyku
en Then we ́il turn southwest and head for Mexico
pl To tunel odnalazł nas, Simonie
en The wormhole found us, Simon
pl Co więcej, obecność kobiet na miejscu zdarzeń ułatwiłaby nam uświadomienie społeczeństwu nieludzkiego charakteru stosowania gwałtu jako narzędzia walki i być może położenie kresu bezkarności tych, którzy winni są tego rodzaju przemocy.
en Moreover, making women visible on the ground would enable us to make populations more aware of the inhumane nature of the use of rape as a weapon of war, and perhaps to put an end to the impunity enjoyed by perpetrators of such violence.
pl Dlatego też proszę pana komisarza o udzielenie nam tu i teraz gwarancji, że brak woli politycznej nie przeniesie się na Komisję, oraz że tym razem Komisja podejmie stanowcze działania, wykraczające poza ponowne zakończenie połowów wczesną wiosną.
en I therefore beg the Commissioner to give us guarantees here and now that this lack of political will will not rub off on the Commission and that this time, the Commission will show some firm action that goes beyond closing the fishery early again this spring.
pl Właśnie tego oczekują od nas obywatele Europy - a także społeczność międzynarodowa.
en That is what the people of Europe - and also the international community - expect from us.
pl Żaden Hindus nie może być traktowany tak jak traktują nas Anglicy
en No Indian must be treated as the English treat us
pl Najwyraźniej Brad Morgan jest wewnątrz bazy i ma dla nas nowe wiadomości, Brad?
en Apparently, Brad Morgan is inside the base with breaking news
pl Jest to dla nas dobra sposobność, by przeprowadzić prace przygotowawcze.
en This is a good opportunity for us to do the groundwork.
pl Na szczęście mogą jeszcze do nas dołączyć
en So they' re not cut off from us after all
pl Chciałbym wezwać panią baronessę Ashton, aby uczyniła to samo, a także aby regularnie informowała nas o sytuacji tych chrześcijan.
en I would call on Baroness Ashton to do the same and to keep us regularly informed of the situation of these Christians.
pl Alan, to dla nas wielka szansa.Kiedy tu przyjdzie, przedstawisz nas sobie
en When he gets here, you introduce us
pl Błagam was.Uwolnijcie nas. Hunowie już prawie nas podbili
en " I beseech you, send aid, we are overrun by the Huns. "
pl Tak, jesteś zadowolony sprzedają narkotyki u nas!
en So, you are happy they sell drugs in our place!
pl Jeżeli to by się wydało, zrujnowało by nas
en If word ever got out, it would ruin us
pl Priorytetem nas wszystkich jest doprowadzić do ratyfikacji Traktatu.
en The first priority for all of us is to get the Treaty ratified.
pl Posiadanie jednej siedziby jest najlepszym sposobem na zmniejszenie zużycia przez nas energii i na zaoszczędzenie 200 milionów euro rocznie.
en A single seat is how we could best cut our energy use and save EUR 200 million a year.
pl Kiedy my złożyliśmy tam wizytę, obóz został oczyszczony, a zamiast przetrzymywanych imigrantów były kukły.
en When we visited, the camp had been cleared and the detainees replaced by puppets.
pl Chcę wiedzieć, dlaczego wysłali nam wahadłowiec bez uprzedzenia
en I want to know why that shuttle came
pl Trudno nam zrozumieć korzyści płynące z ustanowienia przez UE "Europejskiego Dnia Morza”.
en We have trouble seeing what could be gained from the introduction by the EU of a 'European Maritime Day'.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68882 zdań frazy My.Znalezione w 4,72 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.