Tłumaczenia na język angielski:

  • My   
     
    My, Pierwsza Brygada
     
    My, Pierwsza Brygada

Did you mean: my

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (89)

-my
let's; let’s
A Thought Crushed My Mind
A Thought Crushed My Mind
All My Children
All My Children
Always on My Mind
Always on My Mind
Aspera Hiems Symfonia / Constellation / My Angel
Aspera Hiems Symfonia/Constellation/My Angel
Baw się z nami
The Party Line
bujać to my, ale nie nas
tell it to the marines
Bullet for My Valentine
Bullet for My Valentine
byłoby nam bardzo miło, gdyby
we should be very pleased if
Can’t Get You Out Of My Head
Can’t Get You out of My Head
Cleanin’ Out My Closet
Cleanin’ Out My Closet
czy my się znamy?
do I know you
czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczorem
would you care to join us for dinner tonight
Daft Punk Is Playing at My House
Daft Punk Is Playing at My House
Date My Mom
Date My Mom
Don’t Lose My Number
Don’t Lose My Number
Flesh of My Flesh
Flesh of My Flesh
Follow My Lead
Follow My Lead
For My Pain
For My Pain...
Georgia on My Mind
Georgia On My Mind
Heavy on My Heart
Heavy on My Heart
I Brought You My Bullets
I Brought You My Bullets
If U Were My Man
If U Were My Man
In My Head
In My Head
In My Memory
In My Memory
In My Own Words
In My Own Words
In My Place
In My Place
In My Time of Dying
In My Time of Dying
Justify my Love
Justify My Love
Keep Your Hands off My Girl
Keep Your Hands off My Girl
Key To My Soul
Key to My Soul
Kim Nam-il
Kim Nam-Il
Let’s Go To My Star
Let’s Go to My Star
Lick My Decals off
Lick My Decals Off
Listen to My Heart
Listen to My Heart
Living on My Own
Living on My Own
Look Thru My Eyes
Look Thru My Eyes
między nami
between ourselves
między nami mówiąc
between you and me
my
; us; we
My Arms
My Arms
My Bloody Valentine
My Bloody Valentine
My Body
My Body
My Chemical Romance
My Chemical Romance
My Day
My Day
My December
My December
My Dying Bride
My Dying Bride
My Girl Gotta Girlfriend
My Girl Gotta Girlfriend
My Heaven Is Your Hell
My Heaven Is Your Hell
My Kind of Christmas
My Kind of Christmas
My Number One
My Number One
My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows
My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows
My Sister’s Machine
My Sister’s Machine
My Tho
My Tho
My Way
My Way
My World
My World
my wszyscy
all of us
nam
; us; we
Nam June Paik
Nam June Paik
Nam Theun 2
Nam Theun II
nas
; us; we
Nas
Nas
nic nam nie pozostaje, jak tylko
nothing remains for us but to
nikt z nas
none of us
oczekuj nas o ósmej
expect us at eight
Out of My Mind
Out of My Mind
Paek Nam-sun
Paek Nam-sun
Przekaż nam opinię
Give us feedback
Ravendusk in my Heart
Ravendusk in my Heart
Razom nas bahato
Razom Nas Bahato
Sleeping in My Car
Sleeping in My Car
Speak My Mind
Speak My Mind
Spending My Time
Spending My Time
Suck My Kiss
Suck My Kiss
Suicide By My Side
Suicide by My Side
Tacy jak my
The Sum of Us
The Lady in My Life
The Lady in My Life
to jest dla nas zupełne zaskoczenie
it comes as a total surprise
U nas w Filadelfii
It’s Always Sunny in Philadelphia
Under My Skin
Under My Skin
wielu z nas
many of us
You Know My Name
You Know My Name

Przykładowe zdania z "My", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dan, udało nam się?
en Did we make it?
pl Wiecie, jak bardzo chcieli nas oblać w szkole pilotów?
en You know how hard they tried to wash us out of flight school?
pl My mamy swój
en And we have ours
pl Po czwarte, i tu już zbliżam się do końca, potrzebne jest nam zapewnienie dotyczące dostępu do leków, a mianowicie, że żadne postanowienie w umowie z CARIFORUM nie zagraża stosowaniu mechanizmu porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) - trzeba dopilnować, aby nie było żadnych wątpliwości co do tego mechanizmu.
en Fourthly - and I am coming to a conclusion here - on access to medicines, we need assurance that nothing in the Cariforum Agreement threatens the use of the TRIPS mechanism - the mechanism should be put in no doubt.
pl Z biegiem lat istotne prawodawstwo w sprawie równego traktowania i uwzględniania aspektu płci pozwoliło nam zbliżyć się do celu bardziej egalitarnego społeczeństwa i rynku pracy.
en Over the years, important legislation on equal treatment and gender mainstreaming in European policies has allowed us to move towards a more egalitarian society and labour market.
pl Pragnę podziękować sprawozdawcom pomocniczym za ich konstruktywne i pomocne podejście, które pomogło nam osiągnąć ten szeroki konsensus.
en I would like to thank the shadows for their constructive cooperative approach, which enabled us to create a broad consensus.
pl My mój pistolet i ja musimy wiedzieć, skąd się bierze ta ropa
en My gun and I, we really must know where this oil comes from!
pl Może spotkasz sięz nami przy fontannie w Peabody Hotel,/ o piątej?
en Um, why don' t you meet us at, um, the fountain at Peabody Hotel, ‧: ‧?
pl Co czyni nas ludźmi?/ To nie jest coś,/ co można zaprogramować./ Nie można umieścić tego w chipie./ To siła ludzkiego serca./ I to właśnie ona/ odróżnia nas od maszyn
en What is it that makes us human?/ It' s not something you can program./ You can' t put it into a chip./ It' s the strength of the human heart./ The difference between us and machines
pl Powinniśmy wiedzieć, że ta Izba na pewno nie poprze nas, jeśli będziemy mówić o integralności terytorialnej i samostanowienia Gruzji.
en We should know that this House definitely would not support us if we speak about territorial integrity and self-determination for Georgia.
pl Z jednej strony mamy pewien dyskusyjny model ochrony własności intelektualnej oparty o argument zachęcania do innowacji, które ma skutkować rozwojem wiedzy naukowej; z drugiej strony są miliony biednych istot ludzkich, żyjących w krajach o niewystarczających zasobach, których nie można skazać na cierpienie i śmierć z powodów ekonomicznych, kiedy my dysponujemy wiedzą, która może uratować im życie.
en On the one hand we have a certain debatable model of protecting intellectual property based on the argument of the incentive for innovation and the consequent expansion of scientific knowledge, while on the other are millions of poor human beings, living in countries with scarce resources who cannot be condemned to suffer and die for economic reasons at a time when we have the knowledge that can save their lives.
pl Dyskusje w Chantilly, w których Parlament brał udział za pośrednictwem przewodniczącego państwa komisji - pana Anderssona, pozwoliły nam potwierdzić szereg wspólnych dla nas wartości, które dokładnie określają europejskie ambicje w obszarze polityki społecznej.
en The discussions at Chantilly, in which Parliament took part through your committee chairman Mr Andersson, enabled us to reaffirm a number of common values which we all share, and it is precisely these that define Europe's ambitions for social policy.
pl Gdyby istniały negatywne skutki i gdyby na przykład Frontex musiała pełnić zarówno funkcje ratownicze, jak i informować nas o tym skąd te osoby pochodzą i jakie kraje pozwalają na handel nieszczęśliwymi ludźmi, wtedy UE mogłaby podjąć własne działania przeciwko takim krajom i obciąć dotacje, których teraz im nie szczędzi.
en Now if there were adverse effects, and Frontex, for example, had both to carry out its rescue function and inform us about where they come from and which states allow this unlawful trade in unfortunate people, who often end up at the bottom of the sea, then the EU would be able to take its own measures against such countries and cut the subsidies lavished on them today.
pl Ciąży na nas wielka odpowiedzialność
en We have a tremendous responsibility
pl Potrzeba nam europejskiego działania ukierunkowanego na zapewnienie sektora bankowego, który będzie służył gospodarce, i uważam, że w nadchodzącym okresie naprawdę odczujemy tę potrzebę.
en We need European action that is targeted at ensuring a banking sector at the service of the economy and I think that, in the period that is approaching, we are truly going to be in need of this.
pl Tak, i nic nam nie jest
en Yeah, it ain' t hard for us
pl Ta właśnie odporność daje nam dziś nadzieję, że Haiti ma przyszłość.
en That resilience is what gives us some hope today for the future of Haiti.
pl Jeśli znajdziemy te ‧ dziewczyn, nie zabiją nas
en So, if we find these ‧ girls, we don' t get guillotined
pl Przeciwko temu pomysłowi wysuwa się bardzo poważne argumenty nawiązujące do prowadzonej przez nas polityki, które są dla mnie całkowicie zrozumiałe, ponieważ realizowana przez nas polityka przemysłowa nie jest oparta na subwencjach i pozostanie taka w przyszłości.
en Very serious arguments of political policy structure are being put forward to oppose this and I can well understand these arguments since we have an industrial policy that is not based on subsidies and that will continue to operate that way.
pl Jest to dla nas bez wątpienia czas niezwykle delikatny. Czas, kiedy - jak Państwu wiadomo - pierwszą rzeczą, którą rządy sprawdzają każdego dnia rano jest stan ich długu publicznego.
en Obviously, this is an extremely delicate time for us, as you know, a time when the first thing that governments look at in the morning is the spread in their public debts.
pl Zagraża nam?
en Does he affect us?
pl Liceum się dla Nas kończy
en High school' s over for us
pl Sądzisz, że nas przemienią?
en Do you really think they' il bless us?
pl Sprawozdawca, jednakże, mówi do nas tak, jakby ten Parlament był postawiony przed koniecznością ostatecznego głosowania, przy ostatnim czytaniu, z obowiązkiem wykorzystania swojej najwyższej odpowiedzialności za przyjęcie lub odrzucenie dyrektywy.
en The rapporteur, however, is talking to us as if this Parliament were faced with the final vote, with the final reading, with the obligation of exercising ultimate responsibility for adopting or rejecting it.
pl Ojciec często opowiadał nam o szkolnych czasach.
en My father often told us about his school days.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 68882 zdań frazy My.Znalezione w 4,384 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.