Tłumaczenia na język angielski:

  • Department of Agriculture   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland

Przykładowe zdania z "Ministerstwo Rolnictwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Upoważnienie Dyrekcji do spraw Regionalnych obowiązujące w Ministerstwie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Jakości Żywności określa, że w wymienionym ministerstwie dyrektor ds. regionu południowego jest uprawniony do podjęcia tej decyzji w imieniu Ministra Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Jakości Żywności
en The Regional Affairs mandate in force at the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality stipulates that the Southern Regional Director for this ministry be authorised to take this decision on behalf of the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality
pl "Giaurowie” jest określeniem użytym przez byłego ministra rolnictwa Nihata Kabila i tureckich urzędników ministerstwa rolnictwa w odniesieniu do Bułgarów, którzy zostali zatrudnieni w tym ministerstwie, gdzie następnie wprowadzono zasadę preferencyjnego traktowania Turków.
en 'Giaours' is the same word used by the former minister of agriculture Nihat Kabil and the Turkish administrators in the Ministry of Agriculture to refer to the Bulgarians who had joined the department, following which they gave preferential treatment to the Turks.
pl Institut National de l’Origine et de la Qualité jest jednostką publiczną o charakterze administracyjnym, posiadającą osobowość prawną i podlegającą ministerstwu rolnictwa
en The Institut National des Appellations d’Origine is a public administrative body with legal personality and reports to the Ministry of Agriculture
pl W szczególności „Krajowe Służby Weterynaryjne (KSW) Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa” są w stanie skutecznie sprawdzać przestrzeganie obowiązującego ustawodawstwa
en In particular, the
pl Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej
en Ministry of Agriculture of the Czech Republic
pl Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska
en Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
pl Mięso sklasyfikowane jako Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice i Canada Prime, A‧, A‧ i A‧, według norm Ministerstwa Rolnictwa Kanady, odpowiada niniejszej definicji
en Meat graded Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice and Canada Prime, A‧, A‧ and A‧, according to the Canadian Food Inspection Agency- Government of Canada, corresponds to this definition
pl Niemożliwe jest kumulowanie pomocy przyznanej na podstawie tego programu pomocy (art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia w sprawie dotacji Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Jakości Żywności
en The aid scheme is such that aid cannot be cumulated (Article ‧ of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality Subsidies Scheme
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ stawia wymóg poddawania kontroli oraz certyfikowania wszystkich operatorów sektora rolnictwa ekologicznego przez jednostki certyfikujące upoważnione przez Ministerstwo Rolnictwa począwszy od normy (EN
en Council Regulation (EEC) No ‧/‧ requires all operators in the organic farming sector to have themselves inspected and certified by certification bodies authorised by the Ministry of Agriculture under standard EN
pl Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály (Departament Analizy Łańcucha Żywnościowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
en Department of Food Chain Analysis of the Ministry of Agriculture and Rural Development (FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály
pl Dnia ‧ marca ‧ r. władze Republiki Południowej Afryki wysłały do Komisji wniosek w sprawie zatwierdzenia czynności kontrolnych wykonywanych przez Urząd ds. Kontroli Wywozowej Produktów Łatwo Psujących się (PPECB)pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa
en On ‧ March ‧ the South African authorities sent the Commission a request for approval of checking operations performed by the Perishable Products Export Control Board (PPECB) under the responsibility of the Ministry of Agriculture
pl jedno w miejscu produkcji, na powierzchni górnej i dolnej kręgu z numerem identyfikacyjnym zakładu mleczarskiego pobranym z tabel publikowanych przez podmiot odpowiedzialny za ochronę na podstawie upoważnienia nadanego przez Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Polityki Leśnej
en one at the point of production, on each of the flat ends displaying the identification number of the dairy, as taken from the tables distributed by the protection body under delegation from the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policy
pl Szczegółowe informacje na temat procedury i kryteriów wyboru oraz zarys projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej
en Details of the launch of the selection procedure, the selection criteria and an outline of the project have been posted on the website of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic
pl Artykuł ‧a ust. ‧, ‧, ‧ i ‧ ustawy ‧/‧ stanowi utworzenie przy Ministerstwie Rolnictwa Funduszu na rzecz zwalczania nadzyczajnego kryzysu w sektorze drobiowym (zwanego Funduszem) do wykorzystania w ‧ r
en Article ‧a, paragraphs ‧, ‧, ‧ and ‧ of Law ‧/‧ provides for an Emergency Poultry Fund (the Fund) to be set up under the Ministry of Agricultural Policy for use in
pl W kontekście modeli konsumpcji sprawozdanie duńskiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa zawiera dodatkowe dane dotyczące spożycia i przywozu produktów mięsnych oraz analizę zawartości azotynów w produktach mięsnych dostępnych na rynku duńskim
en As regards consumption patterns, the Report of the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries provides additional data on the consumption and import of meat products as well as an analysis of nitrite in meat products on the Danish market
pl Artykuł ‧a ust. ‧ ustawy ‧/‧ stanowi, że środki stosowania pomocy finansowanej przez fundusz zostaną przyjęte dekretami Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Zdrowia
en Article ‧a of Law ‧/‧ states that the implementing measures for aid financed by the Fund are to be adopted by decrees of the Ministry of Agricultural Policy and the Ministry of Health
pl Ministerstwo Rolnictwa
en Ministry of Agriculture
pl Kompetencje w zakresie kontroli sanitarnych i weterynaryjnych rozłożone są między Ministerstwem Rolnictwa a Ministerstwem Zdrowia
en Control in sanitary issues and veterinary affairs is shared between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health
pl Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa-Krajowy Urząd Rybołówstwa-Krajowa Stacja Inspekcji Produktów Rybołówstwa (KSIPR) są właściwymi organami w Republice Korei do weryfikacji i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymogami dyrektywy ‧/EWG
en The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries-National Fisheries Administration-National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) shall be the competent authority in the Republic of Korea for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of Directive ‧/EEC
pl Artykuł ‧ decyzji Komisji ‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiającej specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Republiki Korei‧ stanowi, że Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa-Państwowa Stacja Inspekcji Produktów Rybołówstwa (NFPIS) w Republice Korei jest właściwym organem w celu sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy ‧/EWG
en Whereas the Article ‧ of the Commission Decision ‧/EC of ‧ October ‧ laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in the Republic of Korea, which states that the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries-National Fishery Products Inspection Station (NFPIS) shall be the competent authority in the Republic of Korea for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of the Directive ‧/EEC
pl Pomoc jest przyznawana i zarządzana przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii
en The aid is granted and administered by the Ministry of Agriculture and Forestry
pl Dla pomidorów przetworzonych lub zakonserwowanych inaczej niż przy użyciu octu lub kwasu octowego, objętych podpozycją ‧ C Wspólnej Taryfy Celnej, zniesienie ceł stosuje się wobec rocznej ilości ‧ ton, pod warunkiem że Rząd Turcji zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania, że ilości dostarczane do Wspólnoty nie przekroczą tej wielkości. Wzajemne wyjaśnienia dotyczące warunków regulujących przywóz do Wspólnoty oraz gwarancje dotyczące ilości są uzgadniane pomiędzy Dyrekcją Generalną do spraw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Ministerstwie Handlu Republiki Turcji oraz Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa w Komisji Wspólnot Europejskich
en For tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acidfalling within subheading ‧ C of the Common Customs Tariff, the abolition ofcustoms duties shall apply to an annual quantity of ‧ tonnes on conditionthat the Turkish Government undertakes to take all the necessary measures toensure that the quantities supplied to the Community do not exceed that figure.Mutual clarifications concerning the conditions governing imports into theCommunity and guarantees relating to quantities shall be arranged between theDirectorate-General for European Economic Community Affairs of the Ministryfor Trade of the Republic of Turkey and the Directorate-General for Agricultureof the Commission of the European Communities
pl Należy zaznaczyć dodatkowo, że włączenie do opracowanego przez francuskie Ministerstwo Rolnictwa inwentarza pomocy karty informacyjnej ma znaczenie jedynie informacyjne i nie może być w rozumieniu Traktatu uznane za zgłoszenie
en It must be noted that inclusion of an information sheet in the list of aids drawn up by the French Ministry of Agriculture merely has an informative value and cannot be described as a notification for the purpose of the Treaty
pl jeśli chodzi o PPA, Ministerstwo Rolnictwa Republiki Słowackiej, Sekcja Rolnictwa i Handlu
en of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic, Agriculture and Trade Section, in the case of the PPA
pl Władze fińskie uzasadniają swój wniosek odnosząc się do oceny zagrożeń przeprowadzonej zgodnie z zatwierdzoną przez Komisję metodologią (Kadm w nawozach- zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii, Publikacja ‧/‧), przedstawionej Komisji w związku z wykonaniem decyzji Komisji ‧/‧/WE
en The Finnish authority justify its request by referring to a risk assessment carried out in accordance with a methodology approved by the Commission (Cadmium in fertilizers- risks to human health and the environment, Ministry of Agriculture and Forestry in Finland, Publications ‧/‧) which was submitted to the Commission in connection with the processing of Commission Decision ‧/‧/EC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14729 zdań frazy Ministerstwo Rolnictwa.Znalezione w 3,499 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.