Tłumaczenia na język angielski:

  • Department of Agriculture   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland

Przykładowe zdania z "Ministerstwo Rolnictwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstwo Rolnictwa i instytucje podlegające Ministerstwu
en Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministry of Agriculture and institutions under the Ministry
pl Agencja płatnicza jest organizacją budżetową ministerstwa, która została utworzona w dniu ‧ grudnia ‧ r. na mocy ustawy nr ‧/‧ o rolniczej agencji płatniczej, o wsparciu dla działalności gospodarczej w rolnictwie oraz o zmianie niektórych ustaw
en The paying agency is a budgetary organisation within the ministry which was established on ‧ December ‧ pursuant to Act No ‧/‧ on the Agricultural Paying Agency, on support for business activity in agriculture and amending certain acts
pl Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa Republiki Argentyńskiej
en the Ministry of Agriculture and Fisheries of the Argentine Republic
pl zatem do Ministerstwa Rolnictwa, Dyrekcji Generalnej ds. rybołówstwa należy zapewnienie zgodności z przepisami ustanowionymi w tym celu w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG
en whereas it is therefore for the Ministry of Agriculture, Directorate-General of Fisheries, to ensure compliance with the provisions laid down to that end in Article ‧ of Directive ‧/EEC
pl Naukowy organ doradczy Federalnego Ministerstwa Rolnictwa w Niemczech prognozuje największe pozytywne efekty w kwestii miejsc pracy i ochrony klimatu, jeśli w centrum uwagi postawi się wytwarzanie bioenergii w nastawionych na produkcję ciepła systemach kogeneracji lub systemach grzewczych bazujących na wiórach drzewnych, jak również na biogazie powstałym z gnojownicy i materiałów odpadowych
en The Scientific Advisory Board of the German Federal Ministry for Agriculture forecasts that the most beneficial effect in terms of climate protection and job creation will be achieved if the focus is on producing bioenergy in heat-led cogeneration systems or heating systems based on woodchips or on biogas derived from liquid manure and waste materials
pl Departament Analizy Łańcucha Żywnościowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály
en Department of Food Chain Analysis of the Ministry of Agriculture and Rural Development (FVM Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály
pl Regularną kontrolę jakości i przestrzegania specyfikacji oscypka słowackiego prowadzi firma BEL/NOVAMANN International s. r. o., organ certyfikacyjny CERTEX, akredytowany zgodnie z normą EN ‧ ‧, autoryzowany przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Słowackiej
en Quality control and checks on compliance with the specification for Slovenský oštiepok are carried out regularly by BEL/NOVAMANN International s.r.o., CERTEX certification body, accredited in accordance with EN ‧, under the authorisation of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic
pl Wydział Służb Weterynaryjnych (WSW) Ministerstwa Rolnictwa jest właściwym organem na Jamajce, odpowiedzialnym za weryfikację i poświadczenie, że ślimaki morskie spełniają wymogi dyrektywy ‧/EWG
en The Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture shall be the competent authority in Jamaica for verifying and certifying that marine gastropods fulfil the requirements of Directive ‧/EEC
pl Pomoc jest przyznawana i zarządzana przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii
en The aid is granted and administered by the Ministry of Agriculture and Forestry
pl Wydatki z budżetu Ministerstwa Rolnictwa Republiki Słowackiej (program ‧, podprogram ‧, środek ‧- Pomoc państwa) wyniosą ‧ mln SKK
en The planned expenditure is provided for in the budget chapter of the Slovak Ministry of Agriculture, in Programme ‧, sub-programme ‧, component ‧- State aid to the amount of SKK ‧ million
pl Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi oraz jego laboratoria są w stanie skutecznie weryfikować stosowanie obowiązujących ustaw w Turcji
en Whereas the Ministry of Agriculture and Rural Affairs and its laboratories are capable of effectively verifying the application of the laws in force in Turkey
pl Ministerstwo Rolnictwa, Dyrekcja Generalna ds. Rybołówstwa, właściwy organ Indonezji, oraz Regionalne Laboratorium inspekcji rybnej i kontroli jakości, jego departament kontrolny, są zdolne skutecznie sprawdzać stosowanie w praktyce obowiązujących ustaw
en Whereas the Ministry of Agriculture, Directorate-General of Fisheries, the competent Indonesian authority, and the Provincial Laboratory for Fish Inspection and Quality Control, its inspection department, are capable of effectively verifying the application of the laws in force
pl Ľubomír Miček, Dyrektor Generalny, Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa Republiki Słowackiej
en Ľubomír Miček, Ph.D., Director-General, Rural Development Division, Slovak Republic Ministry of Agriculture
pl Przed otrzymaniem licencji kapitan ma obowiązek poddać statek kontroli w porcie w Konakry, celem zweryfikowania zgodności z obowiązującymi zasadami i postanowieniami określonymi w Załączniku do niniejszej Umowy oraz celem uzyskania dla niego współczynnika nadawanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa
en Before receiving his licence the captain must present his vessel at the port of Conakry, submit her to inspection to comply with the rules and regulations in force, listed in the Annex hereto, and arrange to be represented by a factor designated by the Ministry of Agriculture and Fisheries
pl Rozporządzenie w sprawie dotacji Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Jakości Żywności wchodzi w życie z dniem ‧ kwietnia ‧ r., ale nie jest dostępne dla tego programu
en The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality subsidy scheme enters into force on ‧ April ‧, but this component has not been opened
pl Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska
en Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
pl Jednak obecne przepisy regulujące promocję żywności - i poruszam ten temat gdyż byłem odpowiedzialny za oba projekty w hiszpańskim ministerstwie rolnictwa - mogą zagrozić systemowi i muszą zostać zmienione oraz uproszczone by umożliwić efektywne wykorzystanie funduszy.
en The current rules regulating promotion, however - and I mention this because I was in charge of these two regulations at the Spanish Ministry of Agriculture - have a tendency to jeopardise the system, and they must be revised with a view to simplification to allow them to function more efficiently in terms of proper use of funds.
pl W liście z dnia ‧ września ‧ r. Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przy Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa Nowej Zelandii poinformował Komisję o poddaniu korekcie typowego odchylenia w standardowych warunkach wytwarzania zawartości tłuszczu w maśle wytworzonym według specyfikacji kupna dla każdego produktu produkowanego w pięciu zakładach produkcyjnych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. e) rozporządzenia (WE) nr
en By letter dated ‧ September ‧, the New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry
pl Wdrażanie programu PMPOA realizowano w podziale na sektory i przy pomocy wyszczególniających rodzaje pomocy okólników Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa kierowanych do prefektów regionów i departamentów
en Implementation of the PMPOA followed a sectoral approach and was by means of circulars containing the aid rules from the Ministry of Agriculture and Fisheries to the regional and departmental prefects
pl Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i Ochrony Konsumenta
en Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection
pl Institut National des Appellations d'Origine jest instytucją publiczną o charakterze administracyjnym, posiadającą osobowość prawną, pod opieką ministerstwa rolnictwa
en The Institut National des Appellations d'Origine is a public administrative body with legal personality and reports to the Ministry of Agriculture
pl Dnia ‧ marca ‧ r. władze Republiki Południowej Afryki wysłały do Komisji wniosek w sprawie zatwierdzenia czynności kontrolnych wykonywanych przez Urząd ds. Kontroli Wywozowej Produktów Łatwo Psujących się (PPECB)pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa
en On ‧ March ‧ the South African authorities sent the Commission a request for approval of checking operations performed by the Perishable Products Export Control Board (PPECB) under the responsibility of the Ministry of Agriculture
pl Sprawozdanie z wizyty w dniach ‧ kwietnia ‧ r. zespołu przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) we Francji dotyczącej zakażeń człowieka włosieniami
en A Report on the April ‧, ‧ Visit of a United States Department of Agriculture (USDA) Team to France Regarding the Outbreak of Trichinosis in Humans
pl Dnia ‧ września ‧ r. prowincja wydała pozytywną opinię w sprawie wyżej wspomnianego wniosku o przyznanie pomocy i zwróciła z wnioskiem o zapewnienie finansowania do niderlandzkiego Ministerstwa Rolnictwa (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit – LNV), które również wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie
en On ‧ September ‧ the Province approved that application for aid and asked for funding from the Dutch Ministry of Agriculture (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit- LNV), which agreed to grant the funding
pl Artykuł ‧ decyzji Komisji ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającej specjalne warunki regulujące przywóz produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Nowej Zelandii, ostatnio zmienionej decyzją ‧/WE‧ stanowi, że Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa (MAF) Nowej Zelandii jest organem właściwym do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy ‧/WE
en Whereas Article ‧ of Commission Decision ‧/EC of ‧ June ‧ laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in New Zealand, as last amended by Decision ‧/EC, states that the Ministry of Agriculture and Fisheries (MAF) shall be the competent authority in New Zealand for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of Directive ‧/EC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14729 zdań frazy Ministerstwo Rolnictwa.Znalezione w 4,97 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.