Tłumaczenia na język angielski:

  • Department of Agriculture   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland

Przykładowe zdania z "Ministerstwo Rolnictwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeśli chodzi o promocję za granicą, również Guide of the Best Fruits and Vegetables opublikowany przez ministerstwo rolnictwa poświęca jej dwie strony
en As regards promotion abroad, the Ministry of Agriculture’s Guide of the Best Fruits and Vegetables also has two pages on these beans
pl W liście z dnia ‧ czerwca ‧ r. Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (MAF Food) przy Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa Nowej Zelandii poinformował Komisję o typowym odchyleniu, w standardowych warunkach wytwarzania, zawartości tłuszczu w maśle wytworzonym według specyfikacji kupna dla każdego produktu produkowanego w sześciu zakładach produkcyjnych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. e) rozporządzenia (WE) nr
en The New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry
pl Poszczególne instytuty mogą naliczać kwotę wyszczególnioną w oświadczeniu dotyczącym środków finansowanych z budżetu Ministerstwa Rolnictwa dopiero po przeprowadzeniu przez dany RVPS kontroli eksperckich pod kątem merytorycznym i liczbowym
en The individual institutes may charge the amount specified in the statement against the appropriations provided from the budget of the Ministry of Agriculture only after staff at the relevant RVPS have carried out expert, substantive and numerical checks
pl Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály (Departament Analizy Łańcucha Żywnościowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
en Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium – Élelmiszerlánc-elemzési Főosztály (Department of Food Chain Analysis of the Ministry of Agriculture and Rural Development
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ stawia wymóg poddawania kontroli oraz certyfikowania wszystkich operatorów sektora rolnictwa ekologicznego przez jednostki certyfikujące upoważnione przez Ministerstwo Rolnictwa począwszy od normy (EN
en Council Regulation (EEC) No ‧/‧ requires all operators in the organic farming sector to have themselves inspected and certified by certification bodies authorised by the Ministry of Agriculture under standard EN
pl W szczególności „Krajowe Służby Weterynaryjne (KSW) Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa” są w stanie skutecznie sprawdzać przestrzeganie obowiązującego ustawodawstwa
en In particular, the
pl Nazwy produktów tradycyjnych zarejestrowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
en Names of the traditional products registered by the Ministry of Agriculture and Rural Development
pl To zagadnienie będzie głównym tematem Drugiej Węgierskiej Akademii Rolnej, którą organizuję wspólnie z panem Zoltánem Gőgösem, sekretarzem stanu w węgierskim Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 17 kwietnia 2009 r. w mieście Pápa.
en The question will be a central topic of the Second Hungarian Agrarian Academy which I am organising jointly with State Secretary Zoltán Gőgös of the Hungarian Ministry of Agriculture and Rural Development on 17 April 2009 in the town of Pápa.
pl Dlatego właściwe jest uchylenie wymogu zatwierdzenia ex ante przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ oraz powierzenie, w odniesieniu do Działań ‧.‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ oraz ‧, Państwowemu Funduszowi Rolnictwa oraz Zarządowi Narodowego Funduszu Ministerstwa Finansów w Republice Bułgarii, zarządzania pomocą w sposób zdecentralizowany
en It is therefore appropriate to waive the ex ante approval requirement provided for in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ and to confer, with regard to Measures ‧.‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, on the State Agriculture Fund and on the Ministry of Finance, Directorate National Fund in the Republic of Bulgaria, the management of aid on a decentralised basis
pl Ministerstwo Rolnictwa, Dyrekcja Generalna ds. rybołówstwa dostarczyła urzędowych gwarancji dotyczących zgodności z przepisami określonymi w Załączniku do dyrektywy ‧/EWG rozdział V, oraz spełnienia wymagań równoważnych z wymaganiami ustanowionymi przez tę dyrektywę w odniesieniu do zatwierdzania zakładów
en Whereas the Ministry of Agricultural, Directorate-General of Fisheries, has provided official assurances regarding compliance with the rules set out in Chapter V of the Annex to Directive ‧/EEC and regarding the fulfilment of requirements equivalent to those laid down by that Directive for the approval of establishments
pl Ministerstwo Rolnictwa
en Ministry of Agriculture
pl Nadzór nad całością łańcucha produkcyjnego prowadzony jest przez fiński urząd bezpieczeństwa żywności Evira oraz regionalne urzędy administracji państwowej (AVI), które podlegają Ministerstwu Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii
en Monitoring of the entire production chain is carried out by the Finnish Food Safety Authority (Evira) and the Regional State Administrative Agencies under the authority of the Ministry of Agriculture and Forestry
pl Pełne powierzenie zarządzania SAPARD przewidywane jest jedynie po dokonaniu dalszej weryfikacji mającej na celu upewnienie się, iż system funkcjonuje zadowalająco oraz po wykonaniu wszelkich zaleceń, które może wydać Komisja w odniesieniu do powierzenia zarządzania pomocą Państwowemu Funduszowi Rolnictwa oraz Zarządowi Narodowego Funduszu Ministerstwa Finansów
en Full conferral of management of the Sapard is only envisaged after further verifications to ensure that the system operates satisfactorily have been carried out and after any recommendations which the Commission may issue with regard to the conferral of management of aid on the State Agriculture Fund and on the Ministry of Finance, Directorate National Fund, have been implemented
pl Pomoc jest przyznawana i zarządzana przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Finlandii
en The aid is granted and administered by the Ministry of Agriculture and Forestry
pl Urząd Zapewnienia Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Nowej Zelandii (MAF Food) notyfikowały Komisję pismem z dnia ‧ lipca ‧ r. o nazwach nowych zarejestrowanych fabryk i w kilku przypadkach o nowych zarejestrowanych numerach fabryk
en The New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry
pl lub z państwa trzeciego, którego zasady produkcji i system kontroli zostały uznane za równoważne w stosunku do Oficjalnego Programu Ekologicznego Zabezpieczenia Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa na postawie zapewnień i informacji dostarczonej przez właściwy organ tego kraju, zgodnie z przepisami ustanowionymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa i pod warunkiem że przywożone są jedynie produkowane ekologicznie składniki przeznaczone do włączenia, najwyżej do ‧ % produktów pochodzenia rolnego, w produktach kategorii określonej w ust. ‧ lit. b), przygotowanych w Nowej Zelandii
en or from a third country whose rules of production and inspection system have been recognised as equivalent to the MAF Food Official Organic Assurance Programme on the basis of assurances and information provided by this country
pl W Inventario Español de Productos Tradicionales (hiszpańskim spisie produktów tradycyjnych) opublikowanym przez hiszpańskie ministerstwo rolnictwa, rybołówstwa i żywności w ‧ r. przedstawiono opis sera Arzúa, sposób jego wytwarzania, zastosowania, itp
en In the Inventario Español de Productos Tradicionales (Spanish Inventory of Traditional Products), published by the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food in ‧, the chapter on cheeses provides detailed information on Arzúa cheese, including its method of production and uses
pl Artykuł ‧a ust. ‧, ‧, ‧ i ‧ ustawy ‧/‧ stanowi utworzenie przy Ministerstwie Rolnictwa Funduszu na rzecz zwalczania nadzyczajnego kryzysu w sektorze drobiowym (zwanego Funduszem) do wykorzystania w ‧ r
en Article ‧a, paragraphs ‧, ‧, ‧ and ‧ of Law ‧/‧ provides for an Emergency Poultry Fund (the Fund) to be set up under the Ministry of Agricultural Policy for use in
pl Należy następnie zauważyć, że NACF jest wspólnie zarządzany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki oraz Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa
en It is further noted that NACF is jointly managed by the Ministry of Finance and Economy and the Ministry of Agriculture and Forestry
pl Jednakże, w drodze odstępstwa dyrektor ds. zdrowia zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa Południowej Afryki może udzielić zgody na szczepienia przy użyciu zarejestrowanej szczepionki poliwalentnej AHS przeciw afrykańskiemu pomorowi koni według wskazań jej producenta i przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii albo upoważnionego technika ds. zdrowia zwierząt oficjalnie zatrudnionego przez rząd, w odniesieniu do koni, które są przeznaczone do opuszczenia strefy wolnej od AHS lub okręgu zagrożonego poza granice okręgu zagrożonego, pod warunkiem że te konie nie mogą opuścić gospodarstwa przed wysłaniem do miejsca przeznaczenia poza strefę wolną od AHS i okręg zagrożony i szczepienie zostanie wpisane do paszportu
en However, by way of derogation the Director of Animal Health of the Ministry of Agriculture of South Africa may grant permission for vaccination using a registered polyvalent AHS vaccine as prescribed by the vaccine manufacturer and carried out exclusively by a veterinarian or an authorised Animal Health Technician in the official employ of the Government, of those horses scheduled to leave the AHS free area or the surveillance zone beyond the perimeters of the surveillance zone, provided that these horses may not leave the holding until departure for a destination outside the AHS free area and the surveillance zone and the vaccination shall be entered in the passport
pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
en Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development
pl w Biurze Głównego Naukowca w Ministerstwie Rolnictwa – fundusz wspierania badań rolnych
en the Office of the Chief Scientist in the Ministry of Agriculture- the Fund for the encouragement of agricultural research
pl Celem przyznawanej pomocy jest udzielenie wsparcia hodowcom i plantatorom przeznaczonego na uczestnictwo w wystawach zwierząt gospodarskich i roślin rolniczych zatwierdzonych w danym roku kalendarzowym przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Słowackiej
en The purpose of granting aid is to help livestock and arable farmers take part in livestock and arable crop fairs approved by the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic in the calendar year in question
pl Podczas okresu przejściowego wygasającego z dniem ‧ czerwca ‧ r. Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Nowej Zelandii może także wydać świadectwo określone w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (EWG) nr ‧ dla produktów, dla których pozwolenia przywozowe zostały przyznane i zgłoszone zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia, pod warunkiem że pozwolenia zostały przyznane przed dniem ‧ lipca ‧ r
en During a transitional period expiring on ‧ June ‧, the New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) may also issue the certificate referred to in Article ‧)(b) of Regulation (EEC) No ‧ for products for which import authorisations have been granted and notified according to Article ‧) of that Regulation provided that the authorisations were granted before ‧ July
pl Jednakże na zasadzie odstępstwa dyrektor ds. zdrowia zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa Afryki Południowej może udzielić zgody na szczepienia przy użyciu zarejestrowanej szczepionki poliwalentnej AHS według wskazań producenta szczepionki i przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii w odniesieniu do koni, które są przeznaczone do opuszczenia strefy wolnej lub strefy dozoru poza granice strefy dozoru, pod warunkiem że te konie nie mogą opuścić gospodarstwa przed wysłaniem do miejsca przeznaczenia poza strefę wolną i strefę dozoru
en However, by way of derogation the Director of Animal Health of the Ministry of Agriculture of South Africa may grant permission for vaccination using a registered polyvalent AHS vaccine as prescribed by the vaccine manufacturer and carried out exclusively by a veterinarian, of those horses scheduled to leave the free area or the surveillance zone beyond the perimeters of the surveillance zone under the provision that these horses may not leave the holding until departure for a destination outside the free area and the surveillance zone
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14729 zdań frazy Ministerstwo Rolnictwa.Znalezione w 2,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.