wymowa: IPA: ˌmaɡdaˈlɛ̃na  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Magdalena River   
   
  Magdalena (rzeka)
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Madeleine   
  (name   )
   
  imię żeńskie;
 • Magdalena   
  (name   ) []
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Magdalena Department   
   
  Magdalena (Kolumbia)
 • Magdalene   
  (noun   )
   
  Magdalene (given name)
 • Princess Madeleine   
   
  Princess Madeleine, Duchess of Hälsingland and Gästrikland
   
  Magdalena (księżna Hälsingland i Gästrikland)
 • Yuma River   
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.

Pozostałe znaczenia:

 
A female given name, cognate to Magdalene.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Magdalena", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Magdalena Baena Marugui (Plataforma NO A LA TALA) (nr
en Magdalena Baena Marugui (Plataforma NO A LA TALA
pl Tu Magdalena Rivero
en Hi this is Magdalena Rivero
pl Magdalena zaczyna/ wyglądać coraz doroślej./ Wiem
en Magdalena' s starting to look so grown up.I know
pl Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc
en Mary stood crying outside the tomb
pl Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (A
en Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
pl Strona skarżąca: Magdalena Kamińska ((Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi, S. Engelen, avocats
en Applicant: Magdalena Kaminska (Brussels, Belgium) (represented by: L. Levi and S. Engelen, lawyers
pl Magdalena, kochanie!
en Mom, how' s Dad?
pl Cóż, Zoltan, Magdalena... świetne wesele!
en Well, Zoltan, Magdalena... a fine wedding!
pl Św. Teresa z Avila i Magdalena Mortęska - ich życie i działalność na tle ówczesnych przemian w Kościele katolickim. Próba porównania.
en St. Teresa of Avila and Magdalena Mortęska - their life and activity relating to changes in the Roman Catholic Church of that period. An attempt of comparison
pl Magdalena Samozwaniec jako postać - własnej literatury i życia kulturalnego Krakowa
en Magdalena Samozwaniec as a character of her own literature and cultural life in Cracow
pl " A towarzyszką Zbawiciela jest Maria Magdalena. "
en " And the companion of the Savior is Mary Magdalene
pl Maria Magdalena jako świadek w J 20, 1-18. Studium egzegetyczno - teologiczne
en Mary Magdalene as a witness in John 20, 1-18. An Exegetical-Theological Study.
pl Maria Magdalena, nie Piotr
en Mary Magdalene, not Peter
pl Napisane jest " Magdalena "
en It says Magdalena.What time would you go to?
pl Portret podwójny. Maria i Magdalena Kossakówny
en Double portrait. Maria and Magdalena Kossaks
pl "Święta Maria Magdalena grzesznica i nawrócona" (1666r.). Anonimowy przekład konceptystycznego romansu prozą A.G. Brignolego Salego.
en "Saint Mary Magdalene the sinner and penitent" (1666r.). The anonymous translation of the conceptistic prose romanse of A.G. Brignole Sale.
pl Tu jest Sierra Magdalena
en Here' s the Sierra Magdalena
pl Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Gospodarcza i Monetarna- Sprawozdawca: Magdalena Alvarez (A
en Report on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Economic and Monetary Affairs- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
pl Od Erosa do Caritas. Maria Magdalena w kulturze i literaturze Młodej Polski / Maria z Magdali A.Szandlerowskiego, Maria Magdalena G.Daniłowskiego/
en From Eros do Caritas. Marie Magdalene in the Culture and Polish Literature of the End of the XIXth and the Beginning of the XXth Century (Marie from Magdala by A. Szandlerowski, Marie Magdalene by G. Daniłowski)
pl Magdalena Bakos (nr
en Magdalena Bakos
pl Magdalena Chelsoi (nr
en Magdalena Chelsoi
pl Kurt i Maria Magdalena Gnadl (‧ podpisy) (nr
en Kurt and Maria Magdalena Gnadl (‧ signatures) (No
pl Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Carl Haglund w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział także na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Catherine Stihler, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Louis Michel, Vicky Ford, Nikolaos Chountis, Markus Ferber, Catherine Stihler, Patrick Le Hyaric, Othmar Karas, Magdalena Alvarez i Diogo Feio
en The following spoke: Jean-Paul Gauzès, on behalf of the PPE Group, Udo Bullmann, on behalf of the S&D Group, Carl Haglund, on behalf of the ALDE Group, who also answered a blue card question by Catherine Stihler, Pascal Canfin, on behalf of the Verts/ALE Group, Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group, Miguel Portas, on behalf of the GUE/NGL Group, Hans-Peter Martin, Non-attached Member, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Louis Michel, Vicky Ford, Nikolaos Chountis, Markus Ferber, Catherine Stihler, Patrick Le Hyaric, Othmar Karas, Magdalena Alvarez and Diogo Feio
pl * Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja ECON- Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (A
en * Report on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- ECON Committee- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy Magdalena.Znalezione w 0,649 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.