wymowa: IPA: ˌmaɡdaˈlɛ̃na  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Magdalena River   
   
  Magdalena (rzeka)
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
   
  Magdalena (rzeka)
 • Magdalene   
  (noun   )
   
  Magdalene (given name)
   
  Magdalene (given name)
 • Madeleine   
  (name   )
   
  imię żeńskie;
 • Magdalena Department   
   
  Magdalena (Kolumbia)
   
  Magdalena (Kolumbia)
 • Princess Madeleine   
   
  Princess Madeleine, Duchess of Hälsingland and Gästrikland
   
  Magdalena (księżna Hälsingland i Gästrikland)
   
  Princess Madeleine, Duchess of Hälsingland and Gästrikland
   
  Magdalena (księżna Hälsingland i Gästrikland)
 • Magdalena   
  (name   ) []
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.
 • Yuma River   
   
  The principal river of Colombia, running about 1,540 kilometres (950 miles) from South to North through the western half of the country.

Pozostałe znaczenia:

 
A female given name, cognate to Magdalene.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Magdalena", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Maria Magdalena jako świadek w J 20, 1-18. Studium egzegetyczno - teologiczne
en Mary Magdalene as a witness in John 20, 1-18. An Exegetical-Theological Study.
pl Magdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa i Leonardo Domenici przedstawili swoje sprawozdania
en Magdalena Alvarez, Theodor Dumitru Stolojan, David Casa and Leonardo Domenici introduced the reports
pl Strona skarżąca: Maria Magdalena Semeraro (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: L. Vogel]
en Applicant: Maria Magdalena Semeraro ((Brussels, Belgium) (represented by: L.Vogel, lawyer
pl "Święta Maria Magdalena grzesznica i nawrócona" (1666r.). Anonimowy przekład konceptystycznego romansu prozą A.G. Brignolego Salego.
en "Saint Mary Magdalene the sinner and penitent" (1666r.). The anonymous translation of the conceptistic prose romanse of A.G. Brignole Sale.
pl Sprawozdanie: Magdalena ALVAREZ (A
en Report: Magdalena ALVAREZ (A
pl Magdalena Dębicka (nr
en Magdalena Debicka
pl Magdalena Chelsoi (nr
en Magdalena Chelsoi
pl Magdalena Pawełek-Górska (Labofarm) (nr
en Magdalena Pawelek-Gorska (Labofarm) (No
pl Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Carl Haglund w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział także na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Catherine Stihler, Pascal Canfin w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Louis Michel, Vicky Ford, Nikolaos Chountis, Markus Ferber, Catherine Stihler, Patrick Le Hyaric, Othmar Karas, Magdalena Alvarez i Diogo Feio
en The following spoke: Jean-Paul Gauzès, on behalf of the PPE Group, Udo Bullmann, on behalf of the S&D Group, Carl Haglund, on behalf of the ALDE Group, who also answered a blue card question by Catherine Stihler, Pascal Canfin, on behalf of the Verts/ALE Group, Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group, Miguel Portas, on behalf of the GUE/NGL Group, Hans-Peter Martin, Non-attached Member, Gunnar Hökmark, Pervenche Berès, Louis Michel, Vicky Ford, Nikolaos Chountis, Markus Ferber, Catherine Stihler, Patrick Le Hyaric, Othmar Karas, Magdalena Alvarez and Diogo Feio
pl Maria Magdalena Gustawa Daniłowskiego. Kontrowersyjny dialog z Pismem Świętym jako motywacja kreacji głównej bohaterki
en Mary Magdalene by Gustaw Danilowski. Controversial Dialogue with the Bible as the Justification for the Creation of the Main Heroine.
pl .Nazewnictwo własne i jego funkcje w powieści Magdaleny Samozwaniec "Maria i Magdalena".
en Onomastics and its functions in Magdalena Samozwaniec's novel entitled "Maria i Magdalena"
pl Strona skarżąca: Magdalena Kamińska ((Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi, S. Engelen, avocats
en Applicant: Magdalena Kaminska (Brussels, Belgium) (represented by: L. Levi and S. Engelen, lawyers
pl * Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja ECON- Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (A
en * Report on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- ECON Committee- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
pl Sprawozdawczyni: Magdalena Alvarez (A
en Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
pl Magdalena Bakos (nr
en Magdalena Bakos
pl Strona skarżąca: Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja
en Applicants: Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja
pl Głos zabrali: László Kovács, Magdalena Alvarez i Theodor Dumitru Stolojan
en The following spoke: László Kovács, Magdalena Alvarez and Theodor Dumitru Stolojan
pl Magdalena Samozwaniec jako postać - własnej literatury i życia kulturalnego Krakowa
en Magdalena Samozwaniec as a character of her own literature and cultural life in Cracow
pl Magdalena Rodean-Manta (nr
en Magdalena Rodean-Manta
pl Sprawozdanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Gospodarcza i Monetarna- Sprawozdawca: Magdalena Alvarez (A
en Report on the proposal for a Council directive on administrative cooperation in the field of taxation [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Economic and Monetary Affairs- Rapporteur: Magdalena Alvarez (A
pl Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu, w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui, w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner, w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger, w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček, w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas, w imieniu grupy EFD, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău i Zita Gurmai
en The following spoke: Marian-Jean Marinescu, on behalf of the PPE Group, Saïd El Khadraoui, on behalf of the S&D Group, Gesine Meissner, on behalf of the ALDE Group, Eva Lichtenberger, on behalf of the Verts/ALE Group, Ryszard Czarnecki, on behalf of the ECR Group, Jaromír Kohlíček, on behalf of the GUE/NGL Group, Juozas Imbrasas, on behalf of the EFD Group, Artur Zasada, Olga Sehnalová, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Magdalena Alvarez, Silvia-Adriana Țicău and Zita Gurmai
pl Dotyczy: obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz sieci Natura ‧ zagrożonych w Santa Magdalena del Polpis, Castellón, Hiszpania
en Subject: Threat to an SCI, SPAB and Natura ‧ Network area at Santa Magdalena del Polpis (Castellón, Spain
pl To Maria Magdalena
en Mary Magdalene
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54 zdań frazy Magdalena.Znalezione w 0,269 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.