Tłumaczenia na język angielski:

  • Search Builder   
     
    A Windows feature that helps users to build better queries by enabling them to click on suggested filters, based on what the user is typing, to add them to a search.

Przykładowe zdania z "Konstruktor wyszukiwań", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl dokonywanie szczegółowych wyszukiwań w zespołach i dokumentach archiwalnych oraz pomoc użytkownikom i badaczom w zakresie technicznym i merytorycznym
en undertaking comprehensive search procedures for archived files and documents and assisting visitors and researchers in a technical and professional capacity
pl Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do przekazanych danych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie
en The records shall show, in particular, the date and time of the data transmitted, the data used to perform searches, the reference to the data transmitted and the name of the competent authority responsible for processing the data
pl prowadzi ewidencję wszystkich wykonanych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami artykułu
en record every search made by it, in accordance with the provisions of Article
pl prowadzi rejestr wszystkich przypadków uzyskania dostępu i przeprowadzonych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami art
en record every access and search made by it, in accordance with the provisions of Article
pl Baza danych centralnego SIS ‧ jest dostępna w celu automatycznych wyszukiwań na terytorium każdego państwa członkowskiego
en The central SIS ‧ database shall be available for the purpose of carrying out automated searches in the territory of each Member State
pl wyszukiwań dotyczących wielu krajów przy pomocy jednego zapytania
en multiple-country searches with a single request
pl Technologia pozwala na wykorzystanie baz danych osobowych do przeprowadzania wyszukiwań o charakterze ogólnym (eksploracja danych, profilowanie itp
en Technology allows use of databases with personal data for general searches (data mining, profiling, etc
pl wyszukiwań dynamicznych lub łańcuchowych
en dynamic or chain searches
pl Informacje zgromadzone zgodnie z art. ‧ są wykorzystywane przez urzędników Europolu upoważnionych do zapewnienia zgodności z przepisami Europolu w sprawie ochrony danych, jak i organów nadzorczych, o których mowa w art. ‧ i ‧ konwencji o Europolu, wyłącznie w celu sprawdzenia zgodności z prawem wyszukiwań w komputerowym systemie gromadzonych danych, o którym mowa w art. ‧ i ‧a konwencji o Europolu
en The information collected in accordance with Article ‧ shall be used by Europol officials authorised to ensure compliance with Europol's rules on data protection as well as the supervisory bodies referred to in Articles ‧ and ‧ of the Europol Convention only for the purpose of verifying the legality of retrievals from the computerised system of collected information referred to in Articles ‧ and ‧a of the Europol Convention
pl certyfikaty są udostępniane publicznie do celów wyszukiwań tylko w wypadkach gdy właściciel certyfikatu wyraził na to zgodę
en certificates are publicly available for retrieval in only those cases for which the certificate-holder
pl Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do danych przekazanych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie
en The records shall show, in particular, the date and time of the data transmitted, the data used to perform searches, the reference to the data transmitted and the name of the competent authority responsible for processing the data
pl Trzy miliony wyszukiwań na Google i rośnie
en Three million hits on Google, and climbing
pl obowiązek prowadzić rejestr wszystkich przypadków uzyskania dostępu i przeprowadzonych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami art
en record every access and search made by it, in accordance with the provisions of Article
pl wyszukiwań z zastosowaniem wspólnych etykiet kategorii; etykiety te są dołączane do regulowanych informacji finansowych przy ich wprowadzaniu do systemów gromadzenia informacji i obejmują: nazwę emitenta, datę wprowadzenia, kraj emitenta, tytuł dokumentu, branżę/dziedzinę działalności i rodzaj informacji regulowanych
en searches using common category labels attached to the regulated financial information when filed with the storage mechanisms, such as: issuer name; date of filing; country of issuer; title of document; industry/branch of trade and type of regulated information
pl Aby umożliwić dokonywanie wyszukiwań w systemie VIS, niezbędne jest zatem zastosowanie spójnego i jednolitego systemu numeracji naklejek wizowych
en A consistent and unique visa sticker numbering system is therefore essential for the verification in the VIS
pl Europol ustanawia mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia, że podczas wszystkich wyszukiwań, w tym także prób wyszukiwań, danych w komputerowym systemie gromadzonych informacji, o którym mowa w art. ‧ i ‧a konwencji o Europolu, możliwe jest ustalenie co najmniej następujących informacji
en Europol shall establish control mechanisms to ensure that for all retrievals, including attempted retrievals, of data from the computerised system of collected information referred to in Articles ‧ and ‧a of the Europol Convention it shall be possible to ascertain the following information as a minimum
pl wysoko wykwalifikowany personel oznacza badaczy, inżynierów, konstruktorów i menedżerów ds. marketingu posiadających wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięć lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego
en highly qualified personnel means researchers, engineers, designers and marketing managers with tertiary education degree and at least ‧ years of relevant professional experience
pl nazwa (nazwisko) i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę we Wspólnocie (podawać nazwę handlową i pełen adres oraz, w przypadku upoważnionego przedstawiciela, handlową nazwę producenta lub konstruktora
en the name and address of the manufacturer or his authorised representative established within the Community (give trade name and full address and in the case of authorised representative also give the trade name of the manufacturer or constructor
pl W układach bez regulatora (na przykład, sprężarka z ograniczeniem od góry), ciśnienie w zbiorniku na początku każdego badania, stosowane w badaniach określonych w niniejszym załączniku, musi być równe ‧% ciśnienia podanego przez konstruktora i określonego w ppkt. ‧.‧ załącznika
en In installations not fitted with a governor (e.g. pressure limited compressor) the pressure in the reservoir at the start of each test must be equal to ‧ % of the pressure stated by the manufacturer, as defined in item ‧.‧ of Annex IV, to be used for tests prescribed in this Annex
pl nazwę oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Wspólnot (należy podać nazwę handlową oraz pełny adres, a także, w przypadku upoważnionego przedstawiciela, nazwę handlową producenta lub konstruktora
en the name and address of the manufacturer or his authorised representative established within the Community (give trade name and full address and in the case of an authorised representative also give the trade name of the manufacturer or constructor
pl Jakieś dziesięć lat temu dr Chou był jednym z głównych konstruktorów broni biologicznej dla chińskiego rządu
en About ten years ago, Dr. Chou was one of the premier designers of biological weapons for the Chinese government
pl Dlatego też zasadnicze znaczenie ma przekazanie przez producenta konstruktorom wyczerpujących informacji na temat zachowania się zaworów i ograniczeń w ich użytkowaniu (w szczególności w odniesieniu do obowiązujących norm) w celu uniknięcia wszelkich niezgodności oraz możliwych odstępstw od spodziewanych osiągów
en Therefore it is crucial that exhaustive information on the valves' behaviour and limitations of use (in particular as required by the applicable standards) is provided by the manufacturer to the installation designers in order to avoid any mismatch and a consequential possible deviation from the expected performance
pl W istocie uważają oni, że wyżej wymieniona dyrektywa stosuje się jedynie do pomocy przynoszących korzyść konstruktorowi statku (to znaczy stoczni), co w danym przypadku Komisja miała wykluczyć
en They believe that the Directive applies only to aid received by a vessel’s constructor (i.e. the shipyard), a fact which the Commission had dismissed in this case
pl przy każdym uruchomieniu hamulców, ciśnienie w przewodzie sterującym musi odpowiadać wartości maksymalnej przewidzianej przez konstruktora
en For each application of the brakes, the pressure in the control pipe must correspond to the maximum specified by the manufacturer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 129 zdań frazy Konstruktor wyszukiwań.Znalezione w 0,558 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.