Tłumaczenia na język angielski:

  • Search Builder   
     
    A Windows feature that helps users to build better queries by enabling them to click on suggested filters, based on what the user is typing, to add them to a search.

Przykładowe zdania z "Konstruktor wyszukiwań", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl dokonywanie szczegółowych wyszukiwań w zespołach i dokumentach archiwalnych oraz pomoc użytkownikom i badaczom w zakresie technicznym i merytorycznym
en undertaking comprehensive search procedures for archived files and documents and assisting visitors and researchers in a technical and professional capacity
pl prowadzi ewidencję wszystkich wykonanych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami artykułu
en record every search made by it, in accordance with the provisions of Article
pl Trzy miliony wyszukiwań na Google i rośnie
en Three million hits on Google, and climbing
pl Baza danych centralnego SIS ‧ jest dostępna w celu automatycznych wyszukiwań na terytorium każdego państwa członkowskiego
en The central SIS ‧ database shall be available for the purpose of carrying out automated searches in the territory of each Member State
pl prowadzi rejestr wszystkich przypadków uzyskania dostępu i przeprowadzonych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami art
en record every access and search made by it, in accordance with the provisions of Article
pl certyfikaty są udostępniane publicznie do celów wyszukiwań tylko w wypadkach gdy właściciel certyfikatu wyraził na to zgodę
en certificates are publicly available for retrieval in only those cases for which the certificate-holder
pl Europol ustanawia mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia, że podczas wszystkich wyszukiwań, w tym także prób wyszukiwań, danych w komputerowym systemie gromadzonych informacji, o którym mowa w art. ‧ i ‧a konwencji o Europolu, możliwe jest ustalenie co najmniej następujących informacji
en Europol shall establish control mechanisms to ensure that for all retrievals, including attempted retrievals, of data from the computerised system of collected information referred to in Articles ‧ and ‧a of the Europol Convention it shall be possible to ascertain the following information as a minimum
pl Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do danych przekazanych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie
en The records shall show, in particular, the date and time of the data transmitted, the data used to perform searches, the reference to the data transmitted and the name of the competent authority responsible for processing the data
pl Informacje zgromadzone zgodnie z art. ‧ są wykorzystywane przez urzędników Europolu upoważnionych do zapewnienia zgodności z przepisami Europolu w sprawie ochrony danych, jak i organów nadzorczych, o których mowa w art. ‧ i ‧ konwencji o Europolu, wyłącznie w celu sprawdzenia zgodności z prawem wyszukiwań w komputerowym systemie gromadzonych danych, o którym mowa w art. ‧ i ‧a konwencji o Europolu
en The information collected in accordance with Article ‧ shall be used by Europol officials authorised to ensure compliance with Europol's rules on data protection as well as the supervisory bodies referred to in Articles ‧ and ‧ of the Europol Convention only for the purpose of verifying the legality of retrievals from the computerised system of collected information referred to in Articles ‧ and ‧a of the Europol Convention
pl Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do przekazanych danych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie
en The records shall show, in particular, the date and time of the data transmitted, the data used to perform searches, the reference to the data transmitted and the name of the competent authority responsible for processing the data
pl wyszukiwań dynamicznych lub łańcuchowych
en dynamic or chain searches
pl wyszukiwań dotyczących wielu krajów przy pomocy jednego zapytania
en multiple-country searches with a single request
pl wyszukiwań z zastosowaniem wspólnych etykiet kategorii; etykiety te są dołączane do regulowanych informacji finansowych przy ich wprowadzaniu do systemów gromadzenia informacji i obejmują: nazwę emitenta, datę wprowadzenia, kraj emitenta, tytuł dokumentu, branżę/dziedzinę działalności i rodzaj informacji regulowanych
en searches using common category labels attached to the regulated financial information when filed with the storage mechanisms, such as: issuer name; date of filing; country of issuer; title of document; industry/branch of trade and type of regulated information
pl Aby umożliwić dokonywanie wyszukiwań w systemie VIS, niezbędne jest zatem zastosowanie spójnego i jednolitego systemu numeracji naklejek wizowych
en A consistent and unique visa sticker numbering system is therefore essential for the verification in the VIS
pl obowiązek prowadzić rejestr wszystkich przypadków uzyskania dostępu i przeprowadzonych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami art
en record every access and search made by it, in accordance with the provisions of Article
pl Technologia pozwala na wykorzystanie baz danych osobowych do przeprowadzania wyszukiwań o charakterze ogólnym (eksploracja danych, profilowanie itp
en Technology allows use of databases with personal data for general searches (data mining, profiling, etc
pl Na rys. ‧ przedstawiono krzywą przesiewu kruszywa, zapewniającą pożądane właściwości, jako wskazówkę dla konstruktora nawierzchni
en As a guide to the surface constructor, an aggregate grading curve which will give desired characteristics is shown in figure
pl Jednostka, jej kierownik ani nikt z personelu zaangażowanego przy ocenie zgodności nie może być konstruktorem, producentem, dostawcą, instalatorem lub użytkownikiem przyrządów pomiarowych, będących przedmiotem oceny, ani nie może być upoważnionym przedstawicielem tych osób
en The body, its director and staff involved in conformity assessment tasks shall not be the designer, manufacturer, supplier, installer or user of the measuring instruments that they inspect, nor the authorised representative of any of them
pl To... jest Konstruktor
en This... is the Construct
pl Automatyczne generowanie pustych konstruktorów
en Auto Generate Empty Constructors
pl Był konstruktorem
en He' d been a construction contractor
pl Konstruktorowi nawierzchni próbnej przypomina się o problemie, który może powstać, gdy obszar badań jest ogrzewany za pomocą rur lub przewodów elektrycznych i muszą być pobierane rdzenie z tego obszaru
en The test surface constructor is reminded of the problem which may arise when the test area is heated by pipes or electrical wires and cores must be taken from this area
pl Gwałtowny wzrost kosztów budowy samolotów i jednoczesny brak możliwości finansowania całej budowy nowych modeli przez samych konstruktorów w ramach ich europejskich strategii przemysłowych prowadzi do przeniesienia finansowania i ryzyka finansowego na producentów wyposażenia oraz podwykonawców, oddalenia terminów uzyskania zysków z inwestycji, wzrostu zadłużenia producentów wyposażenia lotniczego i podwykonawców oraz obniżenia się ich poczucia bezpieczeństwa
en The exponential increase in the cost of developing aircraft, combined with the inability of manufacturers to finance the entire development of new models themselves, in their European industrial strategies, leads to the financial risk being transferred to equipment suppliers and subcontractors, ever longer delays in obtaining a return on investment and an increase in debt and insecurity for equipment suppliers and subcontractors
pl Dlaczego robię to co robię- bronię bezbronnych chronię osierocone korporacje które zostały opuszczone przez swoich klientów drwal... brygadzista w sweatshopie... nafciarz... konstruktor min lądowych... kłusownik małych fok
en Why I do what I do- defending the defenseless, protecting the disenfranchised corporations that have been abandoned by their very own consumers- the logger... the sweatshop foreman... the oil driller... the land mine developer... the baby seal poacher...Baby seal poacher?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 129 zdań frazy Konstruktor wyszukiwań.Znalezione w 0,317 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.