Tłumaczenia na język angielski:

  • Code of Canon Law   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "Kodeks Prawa Kanonicznego", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Obowiązki wiernych wobec Najświętszej Eucharystii w świetle Kan. 898 Kodeksu Prawa Kanonicznego
en Congregational responsibilities toward the Holy Eucharist on the base of Can. 898 of the Code of Canon Law
pl Małżeństwo pod warunkiem w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
en Marriage under the condition in the light of the Code of Canon Law and the Code of Canons of Eastern Churches
pl Tytuły nieważności małżeństw według Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 r. i 1983 r. na podstawie orzeczeń Sądu Metropolitalnego w Katowicach w latach 1974-1994
en Titles of nullity of marriages by the Codes of Canon Law of 1917 and 1983, based on the judgments of the Court of Metropolitan of Katowice in the years 1974-1994
pl Prawa i obowiązki prezbitera w Kościele na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 i Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008.
en The rights and duties of a presbyter in Church according to 1983 Code of Canon Law and the 2004-2008 Poznan Archdiocese Synod Statues
pl Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i II Synodu Plenarnego w IV Synodzie Archidiecezji Warszawskiej oraz III Synodzie Gdańskim
en The application Code of Canon Law of 1983 and II Plenary Synod laws in IV Synod of the Archdiocese of Warsaw and III Synod Archdiocese of Gdańsk
pl Podstawy i charakterystyka rekursu hierarchicznego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
en Basics and charasterictics of hierarchic appeal according to 1983 Code of Canon Law
pl Przeszkody i nieprawidłowości do święceń w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Studium teologiczno-prawne
en Impediments and Irregularities to the reception of the Holy Orders in the light of the Code of Canon Law of 1983. A theological and legal study
pl Kanoniczne aspekty konsekracji osób w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i reguły Zgromadzenia Ducha Świętego
en canonical aspects of consecration of people under the code of canon law and rules of the congregation of the holy spirit
pl Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?
en Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?
pl Częściowa symulacja zgody małżeńskiej przez wykluczenie dobra potomstwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r.
en partial simulation of matrimonial consent by excluding good of the offspring in the code of canon law 1983
pl Interpretacja kanonu 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 w świetle Instrukcji Procesowej Dignitas Connubii
en The interpretation of canon 1095 of the Code of Canon Law in the light of the instruction process Dignitas Connubii.
pl Forma zwyczajna zawarcia małżeństwa jako formalność prawna pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
en The ordinary form of marriage contract as a legal formality under the Code of Canon Law, 1983
pl Jedność i nierozerwalnośc małżeństwa w prawie rzymskim, Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
en The Unity and Indissolubility of Marriage in Roman law, the Code of Canon Law and the Family and Guardianship Code.
pl Wpływ zdrady na istnienie związku małżeńskiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
en Influence of adultery on existence of marriage according to Code of Canonical Law from 1983 and Family and Guardianship Code
pl Struktura i zadania sądu diecezjalnego wg Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 r.
en Structure and tasks of diocesan court according to Code of Canon Law 1983.
pl Ewolucja przyczyn nieważnie zawartego małżeństwa na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
en Evolution of the reasons of invalidation of the marriage under canon law from 1917 and 1983.
pl Nieważność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżenstwa w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i instrukcji Dignitas Connubii
en Invalidity of the verdict in the canonical proceeding regarding invalidity of the marriage in the light of Code of Canon Law from 1983 and Dignitas Connubii instruction regulations.
pl Podmiot chrztu w świetle Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.
en Baptism entity under the Code of Canon Law of 1983
pl Racje prawne wprowadzenia przeszkód zrywających funkcjonujących w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 roku
en Legal rations of the introduction of a diriment impediment in the Code of Canon Law John Paul II from 1983
pl Skarga powodowa - jej przyjęcie i odrzucenie w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji "Dignitas Connubii"
en The libellus - acceptance or rejection in the light of the Code of Canon Law of 1983 and the Instruction Dignitas Connubii
pl Stwierdzenie nieważności małżeństwa w zakresie zgody małżeńskiej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.- wybrane zagadnienia.
en Ascertainment of invalidity of marriage within the scope of matrimonial consent in the Canon law codex-chosen subjects.
pl W omawianej części opiera się nie na obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, ale - uwaga! - na przepisach kodeksu prawa kanonicznego.
en The part of the instruction we are talking about is not based on the prevailing Personal Data Protection Act, but - and listen carefully - on the provisions of the Code of Canon Law.
pl Pozycja prawna proboszcza w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
en the legal status of the pastor in the 1983 code of canon law
pl Wpływ przymusu na ważność zgody małżeńskiej w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
en Effect of Constraint on the Validity of the Matrimonial Consent According to the Code of Canon Law of 1983
pl Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i norm prawnych w Kościele
en In light code extraordinary canonical communion holy right and in church legal norms.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 146892 zdań frazy Kodeks Prawa Kanonicznego.Znalezione w 43,867 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.