Tłumaczenia na język angielski:

  • Code of Canon Law   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "Kodeks Prawa Kanonicznego", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Struktura i zadania sądu diecezjalnego wg Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 r.
en Structure and tasks of diocesan court according to Code of Canon Law 1983.
pl Podmiot chrztu w świetle Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r.
en Baptism entity under the Code of Canon Law of 1983
pl W omawianej części opiera się nie na obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, ale - uwaga! - na przepisach kodeksu prawa kanonicznego.
en The part of the instruction we are talking about is not based on the prevailing Personal Data Protection Act, but - and listen carefully - on the provisions of the Code of Canon Law.
pl Małżeństwo pod warunkiem w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
en Marriage under the condition in the light of the Code of Canon Law and the Code of Canons of Eastern Churches
pl Sprawowanie posługi uświęcania przez Biskupa Diecezjalnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i I Synodu Kaliskiego
en the sanctifying office of the diocesan bishop in light of canon law and the first synod of the diocese of kalisz
pl Jedność i nierozerwalnośc małżeństwa w prawie rzymskim, Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
en The Unity and Indissolubility of Marriage in Roman law, the Code of Canon Law and the Family and Guardianship Code.
pl Ewolucja przyczyn nieważnie zawartego małżeństwa na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
en Evolution of the reasons of invalidation of the marriage under canon law from 1917 and 1983.
pl Wpływ zdrady na istnienie związku małżeńskiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
en Influence of adultery on existence of marriage according to Code of Canonical Law from 1983 and Family and Guardianship Code
pl Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i II Synodu Plenarnego w IV Synodzie Archidiecezji Warszawskiej oraz III Synodzie Gdańskim
en The application Code of Canon Law of 1983 and II Plenary Synod laws in IV Synod of the Archdiocese of Warsaw and III Synod Archdiocese of Gdańsk
pl Interpretacja kanonu 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 w świetle Instrukcji Procesowej Dignitas Connubii
en The interpretation of canon 1095 of the Code of Canon Law in the light of the instruction process Dignitas Connubii.
pl Podstawy i charakterystyka rekursu hierarchicznego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
en Basics and charasterictics of hierarchic appeal according to 1983 Code of Canon Law
pl Skarga powodowa - jej przyjęcie i odrzucenie w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji "Dignitas Connubii"
en The libellus - acceptance or rejection in the light of the Code of Canon Law of 1983 and the Instruction Dignitas Connubii
pl Prawny i pastoralny wymiar kar kościelnych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 roku
en The Legal and Pastoral Dimension of Ecclesiastical Penalties under the Code of Canon Law, Pope John Paul II, 1983.
pl Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i norm prawnych w Kościele
en In light code extraordinary canonical communion holy right and in church legal norms.
pl Narkomania i jej wpływ na wyrażenie zgody małżeńskiej w świetle kanonu 1095 nr 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego i wyroków Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej
en Drug addiction and its influence on giving conjugal permission according to the canon 1095 number 3 of Canon Low and sentences pronunced by Diocesan Bishop's Court.
pl Prawa i obowiązki prezbitera w Kościele na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 i Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008.
en The rights and duties of a presbyter in Church according to 1983 Code of Canon Law and the 2004-2008 Poznan Archdiocese Synod Statues
pl Obowiązki wiernych wobec Najświętszej Eucharystii w świetle Kan. 898 Kodeksu Prawa Kanonicznego
en Congregational responsibilities toward the Holy Eucharist on the base of Can. 898 of the Code of Canon Law
pl Przeszkody i nieprawidłowości do święceń w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Studium teologiczno-prawne
en Impediments and Irregularities to the reception of the Holy Orders in the light of the Code of Canon Law of 1983. A theological and legal study
pl Racje prawne wprowadzenia przeszkód zrywających funkcjonujących w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 roku
en Legal rations of the introduction of a diriment impediment in the Code of Canon Law John Paul II from 1983
pl Promotor sprawiedliwości w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i instrukcji Dignitas Connubii
en Promoter of justice in the light of the Code of Canon Law and Instruction Dignitas Connubii
pl Wpływ przymusu na ważność zgody małżeńskiej w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
en Effect of Constraint on the Validity of the Matrimonial Consent According to the Code of Canon Law of 1983
pl Nieważność wyroku w kanonicznym procesie o nieważność małżenstwa w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i instrukcji Dignitas Connubii
en Invalidity of the verdict in the canonical proceeding regarding invalidity of the marriage in the light of Code of Canon Law from 1983 and Dignitas Connubii instruction regulations.
pl Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?
en Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?
pl Posłuszeństwo prezbitera własnemu przełożonemu w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.
en the obedience of the presbytery to his superior in the light if the canon law of 1983
pl Stwierdzenie nieważności małżeństwa w zakresie zgody małżeńskiej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.- wybrane zagadnienia.
en Ascertainment of invalidity of marriage within the scope of matrimonial consent in the Canon law codex-chosen subjects.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 146892 zdań frazy Kodeks Prawa Kanonicznego.Znalezione w 39,759 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.