Tłumaczenia na język angielski:

  • Office of the President of the Republic of Poland   

Przykładowe zdania z "Kancelaria Prezydenta RP", pamięć tłumaczeniowa

add example
To nie kancelaria prawna, i tak, rzeczywiście, byli prezydentamiThis isn' t a Iaw office, and yes, indeed, they were presidents
Kancelaria prezydenta odmawia komentarzy, jednak przypuszcza się, że Escobar zgodził się przyjąć tę funkcjępresident' s office has refused to comment.Informed sources said... Mr. Escobar has accepted the committee chairmanship
Instytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych.The institution of the President in the Constitution of 1997 in the system of state bodies.
Wizerunek kandydatów na Urząd Prezydenta RP w 2010 roku w prasie codziennej (na podstawie wybranych tytułów)Portrait of candidates for the President of Poland in 2010 in the daily press
Prerogatywy Prezydenta RPPrerogative of the President RP
Konstytucyjna pozycja, a faktyczny zakres wpływów prezydenta III RP.President of III-rd RP - position in constitution versus actual power .
Wizerunek medialny Prezydenta RP -Lecha Kaczyńskiego na łamach tygodników opiniotwórczych ( próba charakterystyki i oceny )Media image in main influantial political magazines of President Republic of Poland, Lech Kaczynski. Essay of characteristic and opinion.
Pozycja ustrojowa Prezydenta RPConstitutional position of President of the Republic of Poland
Wizerunek żon kandydatów na Prezydenta RP w prasie kobiecej w 2005 oraz 2010 rokuThe image of candidates’ wives presidention in the women’s magazines in 2005 and 2010
Pozycja ustrojowa i uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 rokuPosition and the powers of the Polish President in light of the Constitution of 2 April 1997
Kompetencje zewnętrzne Prezydenta RP na gruncie ustaw konstytucyjnych z lat 1989-1997.External Competences of president of Poland on the basis of Constitutions of 1989-1997
Wybór i odpowiedzialność Prezydenta RP w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.the electing and responsibilities of the President of the Republic of Poland as specified in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 0, 1997.
"Prezydenci RP""Presidents of RP"
Rola Prezydenta RP w systemie bezpieczeństwa państwaThe Role of The Polish President's in the national security system
Pozycja Prezydenta RP w Konstytucji marcowej, kwietniowej i Konstytucji z 1997r.The position of the President of the Republic of Poland in the March Constitution, the April Constitution and the Constitution from 1997
Wizerunek idealnego kandydata na urząd Prezydenta RP w opinii wyborców w kampaniach wyborczych 2000-2010.Ideal image of candidate for president office of Poland based on elector opinion from 2000-2010 presidential campaign
Relacje prawnoustrojowe Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w kontekście polityki zagranicznej i europejskiejLegal and political relations of the Polish President and Prime Minister in the context of foreign and European policy
Public Relations jako narzędzie kreowania wizerunku kandydatów na prezydenta RP 2005'Public Relations' as an image creating tool for candidates for president of the Republic of Poland
Uprawnienia Prezydenta RP i Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa państwaThe powers of the President of the Republic of Poland and the Council of Ministers in the scope of State security
Instytucja Prezydenta w Polsce i jej ewolucja od Manifestu Rządu Tymczasowego do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 rokuThe Presidential institution in Poland and its evolution starting from the Manifesto of the Polish Temporary Government up to the Constitution of 2th April 1997
Władza Prezydenta RP na tle arbitrażu politycznego głowy państwaThe power of the President of the Republic of Poland against a background of a head of state’s political arbitration
Instytucja Prezydenta RP w świetle przepisów Konstytucji i praktyki ustrojowejThe institution of the president in light of the provisions of the Constitution and political practice
Obraz medialny kandydatów Platformy Obywatelskiej na Prezydenta RP w prawyborach 2010Media image of the Civil Platform’s candidates for President of the Republic of Poland in the 2010 primaries
Znaczenie PR w procesie kreowania wizerunku kandydatów na prezydenta RP w kampanii prezydenckiej w 2010 roku.The importance of public relations in the process of image making for Polish president candidates in the 2010 campaign.
Pozycja ustrojowo-prawna prezydenta w ustawach konstytucyjnych II RPLegal-structual position of the President in the Constitutional of 17 th March 1921 and 23 rd April 1935
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8406 zdań frazy Kancelaria Prezydenta RP.Znalezione w 1,455 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.