Tłumaczenia na język angielski:

  • Office of the President of the Republic of Poland   

Przykładowe zdania z "Kancelaria Prezydenta RP", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kancelaria prezydenta odmawia komentarzy, jednak przypuszcza się, że Escobar zgodził się przyjąć tę funkcję
en president' s office has refused to comment.Informed sources said... Mr. Escobar has accepted the committee chairmanship
pl To nie kancelaria prawna, i tak, rzeczywiście, byli prezydentami
en This isn' t a Iaw office, and yes, indeed, they were presidents
pl "Prezydenci RP"
en "Presidents of RP"
pl Prerogatywy Prezydenta RP
en Prerogative of the President RP
pl Wizerunek medialny Prezydenta RP -Lecha Kaczyńskiego na łamach tygodników opiniotwórczych ( próba charakterystyki i oceny )
en Media image in main influantial political magazines of President Republic of Poland, Lech Kaczynski. Essay of characteristic and opinion.
pl Zwieńczeniem kilkuletniej, datowanej od ‧ r. pracy zarówno dyrekcji, nauczycieli i uczniów, jak i rodziców szkoły SSP ‧, którzy wspólnie podjęli wiele inicjatyw ekologicznych, było przyznanie w styczniu ‧ r. prestiżowego certyfikatu Mecenasa Ekologii (pod honorowym patronatem Prezydenta RP), a wcześniej, w latach ‧-‧, trzech kolejnych tytułów Promotora Ekologii
en Starting in ‧, the school management, teachers, pupils and parents of Primary School No ‧ in Września, Poland, worked together on numerous environmental initiatives over several years; the culmination of these efforts was the award in January ‧ of the prestigious certificate of patron of the environment (sponsored by the Polish President), preceded by award of three consecutive titles of promoter of the environment during
pl Instytucja Prezydenta RP
en The President of the Republic of Poland
pl Instytucja Prezydenta w Polsce i jej ewolucja od Manifestu Rządu Tymczasowego do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku
en The Presidential institution in Poland and its evolution starting from the Manifesto of the Polish Temporary Government up to the Constitution of 2th April 1997
pl Prasa ogólnopolska wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP w 1990 r. Analiza wybranych dzienników i tygodników
en : Polish nationwide press towards the presidential candidates in 1990. Analysis of selected daily newspapers and weekly magazines
pl Ewolucja instytucji prezydenta w III RP
en Evolution of president institution in Republic of Poland
pl Pozycja ustrojowo-prawna prezydenta w ustawach konstytucyjnych II RP
en Legal-structual position of the President in the Constitutional of 17 th March 1921 and 23 rd April 1935
pl Weto ustawodawcze jako forma udziału prezydenta RP w postępowaniu legislacyjnym.
en veto like a form of president's activity in legislation
pl Wybór i odpowiedzialność Prezydenta RP w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
en the electing and responsibilities of the President of the Republic of Poland as specified in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 0, 1997.
pl Relacje prawnoustrojowe Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w kontekście polityki zagranicznej i europejskiej
en Legal and political relations of the Polish President and Prime Minister in the context of foreign and European policy
pl Wizerunek żon kandydatów na Prezydenta RP w prasie kobiecej w 2005 oraz 2010 roku
en The image of candidates’ wives presidention in the women’s magazines in 2005 and 2010
pl Instytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych.
en The institution of the President in the Constitution of 1997 in the system of state bodies.
pl Wizja polityki Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta RP wobec Federacji Rosyjskiej
en Lech Kaczyński's vision of the policy towards the Russian Federation as a President of the Republic of Poland
pl Elementy populistyczne w kampaniach wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta RP. Analiza kampanii w 2005 i 2010 roku.
en Elements of populism in Polish Presidential Campaigns. Analysis of the Campaigns in 2005 and 2010.
pl Wizerunek idealnego kandydata na urząd Prezydenta RP w opinii wyborców w kampaniach wyborczych 2000-2010.
en Ideal image of candidate for president office of Poland based on elector opinion from 2000-2010 presidential campaign
pl Kompetencje prawotwórcze Prezydenta RP.
en The competence of the President of the Republic of Poland to enact laws.
pl polska prawica wobec wyboru gabriela narutowicza na prezydenta rp
en polish right-wing in view of election gabriel narutowicz to the president of poland
pl Rola Prezydenta RP w stanach nadzwyczajnych i stanie wojny
en The role of polish President in states of emergency and state of war
pl Konstytucyjna pozycja, a faktyczny zakres wpływów prezydenta III RP.
en President of III-rd RP - position in constitution versus actual power .
pl Obraz medialny kandydatów Platformy Obywatelskiej na Prezydenta RP w prawyborach 2010
en Media image of the Civil Platform’s candidates for President of the Republic of Poland in the 2010 primaries
pl Pozycja Prezydenta RP w Konstytucji marcowej, kwietniowej i Konstytucji z 1997r.
en The position of the President of the Republic of Poland in the March Constitution, the April Constitution and the Constitution from 1997
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8406 zdań frazy Kancelaria Prezydenta RP.Znalezione w 1,564 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.