Tłumaczenia na język angielski:

  • Office of the President of the Republic of Poland   

Przykładowe zdania z "Kancelaria Prezydenta RP", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kancelaria prezydenta odmawia komentarzy, jednak przypuszcza się, że Escobar zgodził się przyjąć tę funkcję
en president' s office has refused to comment.Informed sources said... Mr. Escobar has accepted the committee chairmanship
pl To nie kancelaria prawna, i tak, rzeczywiście, byli prezydentami
en This isn' t a Iaw office, and yes, indeed, they were presidents
pl Pozycja ustrojowa Prezydenta RP
en Constitutional position of President of the Republic of Poland
pl Wizerunek kandydatów na Urząd Prezydenta RP w 2010 roku w prasie codziennej (na podstawie wybranych tytułów)
en Portrait of candidates for the President of Poland in 2010 in the daily press
pl Współdziałanie Prezydenta RP i Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z 1997r.
en The cooperation between the President of Poland and The Council of Ministers in light of the Constitution of 1997
pl Instytucja Prezydenta RP
en The President of the Republic of Poland
pl Uprawnienia ustawodawcze Prezydenta RP w ustawie konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r.
en The legislative preogatives of the President of the Republic of Poland under the Constitution of the 23 rd of April 1935.
pl "Polityka podmiotowości. Przyczynek do analizy polityki zagranicznej prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego"
en Subjectivity policy. Contribution to the analysis of the foreign policy of the President RP Lech Kaczyński.
pl Ewolucja pozycji urzędu prezydenta w prawie konstytucyjnym II RP
en Evolution of the position of president in constitutional law the Second Republic of Poland.
pl Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa państwa
en President of the Republic of Poland in national security system
pl Przywództwo polityczne i wizerunek Prezydenta RP na przykładzie karier Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego
en Political leadership and the image of the Polish president as exampled by the careers of Aleksander Kwasniewski and Bronislaw Komorowski
pl Idee i wartości programów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP w wyborach w 2010 roku
en the ideas and values of the electoral programs of candidates for president of the republic of poland in elections in 2010.
pl Pozycja ustrojowa prezydenta a wybrane aspekty współpracy i rywalizacji politycznej w III RP
en The political position of the President and some aspects of political cooperation and competition in the Third Polish Republic.
pl Prasa ogólnopolska wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP w 1990 r. Analiza wybranych dzienników i tygodników
en : Polish nationwide press towards the presidential candidates in 1990. Analysis of selected daily newspapers and weekly magazines
pl Rola Prezydenta RP w systemie bezpieczeństwa państwa
en The Role of The Polish President's in the national security system
pl Zmiana pozycji prawnej Prezydenta RP i władzy wykonawczej w Polsce w latach 1926-34
en Change of the President\'s and executive legal position in Poland summers 1926-1934
pl Orędzia noworoczne prezydentów RP a język współczesnej polityki.
en The New Year's proclamations of the Polish presidents and the language of modern politics.
pl Relacje prawnoustrojowe Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w kontekście polityki zagranicznej i europejskiej
en Legal and political relations of the Polish President and Prime Minister in the context of foreign and European policy
pl Instytucja Prezydenta RP w świetle przepisów Konstytucji i praktyki ustrojowej
en The institution of the president in light of the provisions of the Constitution and political practice
pl Pozycja ustrojowa i uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku
en Position and the powers of the Polish President in light of the Constitution of 2 April 1997
pl Obraz medialny kandydatów Platformy Obywatelskiej na Prezydenta RP w prawyborach 2010
en Media image of the Civil Platform’s candidates for President of the Republic of Poland in the 2010 primaries
pl Uprawnienia Prezydenta RP i Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa państwa
en The powers of the President of the Republic of Poland and the Council of Ministers in the scope of State security
pl Wybory powszechne Prezydenta RP. Studium porównawcze.
en The Universal elections of the President of the Republic of Poland. Comparative Study.
pl Instytucja Prezydenta RP w okresie przemian ustrojowych w Polsce w latach 1989 - 1997.
en Institution of Polish Republic President during social organization changes in Poland in the years 1989 - 1997.
pl Konstytucyjna pozycja, a faktyczny zakres wpływów prezydenta III RP.
en President of III-rd RP - position in constitution versus actual power .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8406 zdań frazy Kancelaria Prezydenta RP.Znalezione w 1,862 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.