Tłumaczenia na język angielski:

  • Office of the President of the Republic of Poland   

Przykładowe zdania z "Kancelaria Prezydenta RP", pamięć tłumaczeniowa

add example
To nie kancelaria prawna, i tak, rzeczywiście, byli prezydentamiThis isn' t a Iaw office, and yes, indeed, they were presidents
Kancelaria prezydenta odmawia komentarzy, jednak przypuszcza się, że Escobar zgodził się przyjąć tę funkcjępresident' s office has refused to comment.Informed sources said... Mr. Escobar has accepted the committee chairmanship
Zmiana pozycji prawnej Prezydenta RP i władzy wykonawczej w Polsce w latach 1926-34Change of the President\'s and executive legal position in Poland summers 1926-1934
Relacje prawnoustrojowe Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w kontekście polityki zagranicznej i europejskiejLegal and political relations of the Polish President and Prime Minister in the context of foreign and European policy
Kompetencje Prezydenta RP a prawo międzynarodowePrerogatives of the President of the Republic of Poland Versus International Law
Rola sondaży wyborczych na przykładzie wyborów Prezydenta RP w 2010 r.Title in English: Polls’ roll on example of 2010 presidential election in Poland
"Polityka jagiellońska" Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w latach 2005-2010The “Jagiellonian Policy” of the President of the Republic of Poland - Lech Kaczyński - in the Years 2005-2010
Prasa ogólnopolska wobec kandydatów na urząd Prezydenta RP w 1990 r. Analiza wybranych dzienników i tygodników: Polish nationwide press towards the presidential candidates in 1990. Analysis of selected daily newspapers and weekly magazines
Instytucja Prezydenta RP i Republiki Czeskiej w latach 1992-2000. Analiza porównawcza.The institution of the president in Republic of Poland and Czech Republic 1992–2000 : The comparative analyse
"Kompetencje Prezydenta RP w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa""Competence of the President of the Polish Republic in the field of defense and national security"
Pozycja ustrojowa Prezydenta RPConstitutional position of President of the Republic of Poland
"Prezydenci RP""Presidents of RP"
Analiza językowa programów wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta RP w wyborach 2010The linguistic analysis of the candidates' election programs for Polish presidential election in 2010
Pozycja ustrojowa a sposób powoływania Prezydenta RP.Constitutional Position and the Election of the President of Republic of Poland.
Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta RPThe political position and the powers of the President of the Republic of Poland
"Polityka podmiotowości. Przyczynek do analizy polityki zagranicznej prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego"Subjectivity policy. Contribution to the analysis of the foreign policy of the President RP Lech Kaczyński.
Wizerunek idealnego kandydata na urząd Prezydenta RP w opinii wyborców w kampaniach wyborczych 2000-2010.Ideal image of candidate for president office of Poland based on elector opinion from 2000-2010 presidential campaign
Kompetencje zewnętrzne Prezydenta RP na gruncie ustaw konstytucyjnych z lat 1989-1997.External Competences of president of Poland on the basis of Constitutions of 1989-1997
Weto ustawodawcze jako forma udziału prezydenta RP w postępowaniu legislacyjnym.veto like a form of president's activity in legislation
131 pkt 4 Konstytucji RP ("Uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia”).The Tribunal of State, or application of Article 131, paragraph 2, subparagraph 4 of the Constitution of the Republic of Poland - 'a declaration by the National Assembly of the President's permanent incapacity to exercise his duties due to the state of his health'.
Pozycja ustrojowa prezydenta a wybrane aspekty współpracy i rywalizacji politycznej w III RPThe political position of the President and some aspects of political cooperation and competition in the Third Polish Republic.
Instytucja Prezydenta RPThe President of the Republic of Poland
Instytucja Prezydenta RP w okresie przemian ustrojowych w Polsce w latach 1989 - 1997.Institution of Polish Republic President during social organization changes in Poland in the years 1989 - 1997.
Instytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych.The institution of the President in the Constitution of 1997 in the system of state bodies.
Wizja polityki Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta RP wobec Federacji RosyjskiejLech Kaczyński's vision of the policy towards the Russian Federation as a President of the Republic of Poland
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8406 zdań frazy Kancelaria Prezydenta RP.Znalezione w 3,442 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.