Tłumaczenia na język angielski:

  • Indiana Jones and the Temple of Doom   

Przykładowe zdania z "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Indiana Jones i jego ojciec uciekli
en Indiana Jones and his father have escaped
pl Niż zdołałem powiedzieć " Indiana Jones ", a druga
en One of them marries me, then leaves me... faster than you can say " lndiana Jones. "
pl Najgorszym momentem ze wszystkich części było przecięcie liny mostu w Świątyni zagłady
en The moment on the films that I think was the most crystallizing for all of us was the moment we cut the rope bridge on The Temple of Doom
pl Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. i R. Mertens, ‧ (przedruk), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) dla nazw krokodyli, żółwi i szyldkretów oraz A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, wydrukowano prywatnie, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) dla rozmieszczenia żółwi i szyldkretów
en Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. and R. Mertens, ‧ (reprint), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) for the names of crocodiles, turtles, tortoises and tuataras, and A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, privately printed, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) for the distribution of tortoises and turtles
pl Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Zjednoczone Królestwo); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone); Dow AgroSciences (Mougins, Francja); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry); Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryd, Hiszpania); Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Dania); Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madera, Portugalia); Finchimica SpA (Brescia, Włochy); (przedsstawiciel: adwokaci C. Mereu i K. Van Maldegem
en Applicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH (Munich, Germany); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madeira, Portugal); Finchimica SpA (Brescia, Italy); (represented by: C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
pl Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertforshire, Zjednoczone Królestwo), Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy), Dow AgroSciences Danmark A/S (konsens Lyngby, Dania), Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy), Dow AgroSciences (Mougins, Francja), Dow AgroSciences Export (Mougins), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry), Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska), Dow AgroSciences Distribution (Mougins), Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryt, Hiszpania), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone) (Przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaci
en Applicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH, (Munich, Germany); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Distribution (Mougins); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States) (represented by C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
pl mając na uwadze, że raport Grupy Wysokiego Szczebla (zwany dalej RHP) zawiera ponad sto zaleceń dotyczących zmian i potrzeby reformy ONZ w celu sprostania wyzwaniom i zagrożeniom, poczynając od nędzy, chorób zakaźnych, degradacji środowiska i przemocy społecznej, a kończąc na terroryzmie, broni masowej zagłady i nieproliferacji broni jądrowej; mając na uwadze, że raport Sekretarza Generalnego ONZ (RSG) podkreśla i popiera większość z tych zaleceń
en whereas the Report of the High-level Panel (hereafter RHP) makes more than a hundred recommendations on change and the need to reform the UN in order to address challenges and threats ranging from poverty, infectious diseases, environmental damage and civil violence to terrorism, weapons of mass destruction and nuclear non-proliferation; whereas the Report by the Secretary-General (hereafter RSG) emphasises and endorses most of these recommendations
pl Zagłady? pauzuję, by złożyć hołd trzem najlepszym i najjaśniejszym
en Doom?I pause to pay tribute to three of the best and the brightest
pl zdecydowanie potępia działania wymierzone w ukraińskie chłopstwo, które doprowadziły do masowej zagłady oraz do pogwałcenia praw człowieka i podstawowych wolności
en strongly condemns these acts, directed against the Ukrainian peasantry, and marked by mass annihilation and violations of human rights and freedoms
pl autor. -Pani przewodnicząca! Wschodni Czad stał się drugim Darfurem i znów będą nas prześladować identyczne sceny mordów i zagłady wymierzonych przeciwko niewinnym cywilom.
en author. - Madam President, eastern Chad has become a second Darfur, and the déjà vu scenes of killings and destruction committed against innocent civilians are coming back to haunt us.
pl Dnia 27 stycznia mija 66. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.
en Thursday, 27 January, will mark the 66th anniversary of the liberation of the Auschwitz-Birkenau German Nazi concentration and extermination camp.
pl Świat skończył z strachem przed nuklearną zagładą, która dominowała w ‧- tych i ‧- tych
en The world pulled back from the fears of nuclear annihilation that prevailed in the ' ‧s and ' ‧s
pl Zasługuje na wsparcie, ponieważ, jak to się stało latem tego roku, nie tylko uratowano życia ludzkie, które inaczej byłyby skazane na zagładę, ale też pracownicy agencji Frontex zatrzymał dużą liczbę osób: 400 członków organizacji zajmującej się handlem ludzi zatrzymano i przekazano władzom.
en It deserves support because, as happened this summer, not only have human lives been saved that would otherwise have been lost, but the Frontex officials have arrested a large number of people: 400 people, members of trafficking organisations, have been caught and handed over to the authorities.
pl wsparcie dla działań i podmiotów czynnie zaangażowanych w dziedzinie kultury na poziomie europejskim, jak również działań mających na celu ochronę i upamiętnienie głównych miejsc i archiwów związanych z deportacją, symbolizowanych przez pomniki wzniesione w miejscach dawnych obozów i innych miejscach martyrologii i zagłady osób cywilnych na dużą skalę, jak również upamiętnienie ofiar tych miejsc
en support for bodies active at European level in the field of culture, as well as actions supporting the preservation and commemoration of the main sites and archives associated with deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other large-scale sites of human suffering and extermination, and support for keeping alive the memory of the victims at these sites
pl Załącznik nr ‧- część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z wysiedleniami, których symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach zbiorowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz zachowanie pamięci ofiar tych miejsc
en The Annex I- Part ‧ of the Decision ‧/‧/CE establishes a Community Programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
pl Pokonawszy płonący wir na krawędzi twej ojczystej galaktyki, wkraczamy do królestwa czerwonego słońca Kryptonu, źródła twojej mocy... i przyczyny naszej zagłady
en As we pass through the flaming turmoil which is the edge of your own galaxy...... we will enter the realm of the red Krypton sun...... source of your strength and nourishment...... and cause of our eventual destruction
pl Funkcjonowanie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i zagłady na ziemiach polskich
en The functioning of thr Nazi concentration and death camps in territory of Poland
pl Społeczność miedzynarodowa wobec Holocaustu i obozów zagłady
en International community's attitude to Holocaust and annihilation camps
pl Żydzi oświęcimscy u schyłku II Rzeczpospolitej i w czasach Zagłady.
en Oswiecim Jews at the close of the Second Republic of Poland and at the time of Holocaust.
pl Albo zaczniemy działać teraz w oparciu o współpracę międzynarodową na rzecz ograniczenia i powstrzymania dalszych katastrof, które już są prognozowane i które z całej siły uderzą w pierwszym rzędzie w najbiedniejszych, albo nadal będziemy podążać drogą ku zagładzie.
en Either we start acting now on the basis of international cooperation to limit further damage and avert the disasters that are predicted and which will impact with full force on the world's poorest people first, or we continue along the road to destruction.
pl Mimo że nie istnieje odrębna definicja wspólnotowa, Komisja uważa, że przedsiębiorstwo przeżywa trudności wówczas, gdy jest niezdolne, przy użyciu swoich własnych zasobów finansowych, albo gotowych do zainwestowania zasobów właścicieli/akcjonariuszy i wierzycieli, do powstrzymania strat, prowadzących, bez pomocy zewnętrznej czynników publicznych, do nieuniknionej zagłady ekonomicznej w krótko- lub średnioterminowej perspektywie czasu (punkt ‧ wytycznych dotyczących restrukturyzacji
en While no precise Community definition exists, the Commission regards a firm as being in difficulty where it is unable, whether through its own resources or with the funds it is able to obtain from its owners/shareholders or creditors, to stem losses which, without outside intervention by the public authorities, will almost certainly condemn it to go out of business in the short or medium term (point ‧ of the Restructuring Guidelines
pl Załącznik nr ‧, część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z deportacją, której symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach masowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz w celu zachowania pamięci po ofiarach tych miejsc
en Part ‧ of Annex I to Decision ‧/‧/EC establishes a Community programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
pl Doskonale wiemy, że pojęcie winy zbiorowej doprowadziło do powszechnej zagłady, eksterminacji i wyniszczenia ludności.
en We know full well that the notion of collective guilt has led to universal conflagration and to the extermination and prostration of peoples.
pl ochrony i, gdzie to możliwe i stosowne, odtworzenia tych siedlisk gatunku, które są ważne dla wyeliminowania groźby jego zagłady
en to conserve and, where feasible and appropriate, restore those habitats of the species which are of importance in removing the species from danger of extinction
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1551097 zdań frazy Indiana Jones i Świątynia Zagłady.Znalezione w 297,181 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.