Tłumaczenia na język angielski:

  • Indiana Jones and the Temple of Doom   

Przykładowe zdania z "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Indiana Jones i jego ojciec uciekli
en Indiana Jones and his father have escaped
pl Niż zdołałem powiedzieć " Indiana Jones ", a druga
en One of them marries me, then leaves me... faster than you can say " lndiana Jones. "
pl Najgorszym momentem ze wszystkich części było przecięcie liny mostu w Świątyni zagłady
en The moment on the films that I think was the most crystallizing for all of us was the moment we cut the rope bridge on The Temple of Doom
pl Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. i R. Mertens, ‧ (przedruk), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) dla nazw krokodyli, żółwi i szyldkretów oraz A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, wydrukowano prywatnie, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) dla rozmieszczenia żółwi i szyldkretów
en Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. and R. Mertens, ‧ (reprint), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) for the names of crocodiles, turtles, tortoises and tuataras, and A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, privately printed, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) for the distribution of tortoises and turtles
pl Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Zjednoczone Królestwo); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone); Dow AgroSciences (Mougins, Francja); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry); Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryd, Hiszpania); Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Dania); Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madera, Portugalia); Finchimica SpA (Brescia, Włochy); (przedsstawiciel: adwokaci C. Mereu i K. Van Maldegem
en Applicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH (Munich, Germany); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madeira, Portugal); Finchimica SpA (Brescia, Italy); (represented by: C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
pl Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertforshire, Zjednoczone Królestwo), Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy), Dow AgroSciences Danmark A/S (konsens Lyngby, Dania), Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy), Dow AgroSciences (Mougins, Francja), Dow AgroSciences Export (Mougins), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry), Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska), Dow AgroSciences Distribution (Mougins), Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryt, Hiszpania), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone) (Przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaci
en Applicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH, (Munich, Germany); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Distribution (Mougins); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States) (represented by C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
pl Zagłady wszystkich znajdę ja godzinę, ze stronnikami ród ten cały zniszczę.Okrutnego ojca, zdrajców jego synów, którzy dla mego nie mieli litości. Srogo zapłacą, że kazali królowej klęczeć na ulicy i żebrać o łaskę
en I' il find a day to massacre them all and raze their faction and their family- the cruel father and his traitorous sons to whom I sued for my dear son' s life, and make them know what ' tis to let a queen kneel in the streets and beg for grace in vain
pl Załącznik nr ‧- część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z wysiedleniami, których symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach zbiorowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz zachowanie pamięci ofiar tych miejsc
en The Annex I- Part ‧ of the Decision ‧/‧/CE establishes a Community Programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
pl Fuga śmierci Paula Celana i Fuga Stanisława Grochowiaka jako konsekwencja zagłady człowieka i muzyki w nazistowskim obozie koncentracyjnym
en Death Fugue by Paul Celan and Fugue by Stanisław Grochowiak as a consequence of the extermination of man and music in a Nazi concentration camp.
pl Nowe wojny na wielką skalę poskutkują zagładą kultury i cywilizacji
en A new large- scale war will end with the destruction...... of human culture and civilization
pl Miłość i erotyzm w czasie Zagłady na podstawie książki Marka Edelmana „I była miłość w getcie”.
en Love and eroticism in the time of the Holocaust based on the book of Mark Edelman „And there was love in the ghetto”.
pl Świat skończył z strachem przed nuklearną zagładą, która dominowała w ‧- tych i ‧- tych
en The world pulled back from the fears of nuclear annihilation that prevailed in the ' ‧s and ' ‧s
pl Przez połączenie rozkazów z samej góry i inicjatyw z dołu wprawili w ruch politykę zagłady, która w końcu dotknęła niemal każdego narodu w Europie
en Via a combination of orders from the top and initiatives from below, they set in motion a policy of destruction that would eventually touch almost every European nation
pl mając na uwadze, że produkty wydobywcze, na przykład diamenty, tytan, kobalt, a także złoża ropy i gazu wykorzystywane są przez grupy rebeliantów i rządy nie wybrane w drodze demokratycznych wyborów do finansowania nielegalnych zakupów broni, umożliwiając tym samym prowadzenie wojen domowych i przyczyniając się do zagłady wielu istnień ludzkich oraz powodując zniszczenia
en whereas mining commodities, for example diamond, titanium, cobalt, oil and gas resources, have been used by rebel groups and by non-elected governments to finance the illegal purchase of weapons and have, therewith, fuelled civil wars and contributed to the loss of many lives and to destruction
pl Więc to byli oszuści, to oni odcięli mi rękę i ukradli urządzenie zagłady
en So it was the scammers!They sawed off my hand and stole the doomsday device
pl Pogłoski o armiach najeźdźców i całkowitej zagładzie... opierają się na histerii i są całkowicie nieprawdziwe
en The rumours of invading armies and mass destruction are based on hysteria and are absolutely false
pl I tak oto nadeszła straszna powódź przynosząc zagładę i śmierć niewierzącym!
en And Io, there was a great flood and the tearing and rending of unbelieving flesh!
pl Takich okrucieństw i nieludzkiego zachowania, tak hurtowych wywózekludzi skazanych na niewolniczą pracę, takiej zagłady mniejszości
en Such cruelties and inhumanities, such wholesale deportations...... of peoples into slavery, such annihilations of minorities
pl wsparcie dla działań i podmiotów czynnie zaangażowanych w dziedzinie kultury na poziomie europejskim, jak również działań mających na celu ochronę i upamiętnienie głównych miejsc i archiwów związanych z deportacją, symbolizowanych przez pomniki wzniesione w miejscach dawnych obozów i innych miejscach martyrologii i zagłady osób cywilnych na dużą skalę, jak również upamiętnienie ofiar tych miejsc
en support for bodies active at European level in the field of culture, as well as actions supporting the preservation and commemoration of the main sites and archives associated with deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other large-scale sites of human suffering and extermination, and support for keeping alive the memory of the victims at these sites
pl Albo zaczniemy działać teraz w oparciu o współpracę międzynarodową na rzecz ograniczenia i powstrzymania dalszych katastrof, które już są prognozowane i które z całej siły uderzą w pierwszym rzędzie w najbiedniejszych, albo nadal będziemy podążać drogą ku zagładzie.
en Either we start acting now on the basis of international cooperation to limit further damage and avert the disasters that are predicted and which will impact with full force on the world's poorest people first, or we continue along the road to destruction.
pl Broń masowej zagłady a prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne
en Weapons of mass destruction in the light of human rights standarts and international humanitarian law.
pl Wiek ludobójstwa oczami oprawców, ofiar i świadków Zagłady. Problematyka Holokaustu w prozie Dašy Drndić.
en The area of genocide in eyes of oppressors, victims and the witness of extermination. The issues of Holocaust in Daša Drndić prose.
pl Nielegalna emigracja żydów z Polski w czasie i po zagładzie.
en Illegal Jewish Emigration from Poland During and After The Holocaust.
pl Dzieje i zagłada poddębickich Żydów.
en A History and Holocaust of Jews in Poddębice.
pl Są wspólnotą etniczno-kulturową, do tej pory przywiązaną do tradycji plemiennej i paneuropejską wspólnotą, którą utrzymywano w stanie niewolnictwa w Europie w czasach przednowoczesnych i w okresie wczesnej nowoczesności, którą reżimy faszystowskie wysyłały do obozów zagłady i którą dyktatura komunistyczna zamykała w państwach zamienionych w więzienia.
en They are an ethnocultural community, still cherishing its tribal tradition, and a pan-European community which was kept in slavery in pre-modern and early modern Europe, which was sent to extermination camps by the Fascist regimes and enclosed in the states turned into prisons by the Communist dictatorship.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1551097 zdań frazy Indiana Jones i Świątynia Zagłady.Znalezione w 120,73 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.