Tłumaczenia na język angielski:

  • Indiana Jones and the Temple of Doom   

Przykładowe zdania z "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", pamięć tłumaczeniowa

add example
Indiana Jones i jego ojciec uciekliIndiana Jones and his father have escaped
Niż zdołałem powiedzieć " Indiana Jones ", a drugaOne of them marries me, then leaves me... faster than you can say " lndiana Jones. "
Najgorszym momentem ze wszystkich części było przecięcie liny mostu w Świątyni zagładyThe moment on the films that I think was the most crystallizing for all of us was the moment we cut the rope bridge on The Temple of Doom
Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertforshire, Zjednoczone Królestwo), Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy), Dow AgroSciences Danmark A/S (konsens Lyngby, Dania), Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy), Dow AgroSciences (Mougins, Francja), Dow AgroSciences Export (Mougins), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry), Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska), Dow AgroSciences Distribution (Mougins), Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryt, Hiszpania), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone) (Przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaciApplicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH, (Munich, Germany); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Distribution (Mougins); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States) (represented by C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Zjednoczone Królestwo); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone); Dow AgroSciences (Mougins, Francja); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry); Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryd, Hiszpania); Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Dania); Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madera, Portugalia); Finchimica SpA (Brescia, Włochy); (przedsstawiciel: adwokaci C. Mereu i K. Van MaldegemApplicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH (Munich, Germany); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madeira, Portugal); Finchimica SpA (Brescia, Italy); (represented by: C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. i R. Mertens, ‧ (przedruk), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) dla nazw krokodyli, żółwi i szyldkretów oraz A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, wydrukowano prywatnie, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) dla rozmieszczenia żółwi i szyldkretówSchildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. and R. Mertens, ‧ (reprint), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) for the names of crocodiles, turtles, tortoises and tuataras, and A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, privately printed, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) for the distribution of tortoises and turtles
W przypadku dwóch trzecich wód UE doprowadzonych przez Unię połowami na skraj zagłady oznacza to naród brytyjski i brytyjskich rybaków.In the case of the two-thirds of EU waters that the EU has fished to extinction, that means the British nation and British fishermen.
Społeczność miedzynarodowa wobec Holocaustu i obozów zagładyInternational community's attitude to Holocaust and annihilation camps
Szoa i śmiech. Kulturowa analiza izraelskich i polskich żartów z Zagładzie w oparciu o internetowe portale społecznościowe.Shoah and laughter. The Cultural Analysis of Israeli and Polish
Znaczenie Zagłady w konstruowaniu nowej tożsamości Romów. Badania drugiego i trzeciego pokolenia ofiarThe Experience of Annihilation in Constructing New Romani Identity
Jest to historia o tym jak najpotężnieszym władca w świecie zaostał szalenie i doprowadził Rzym na skraj zagładyThis is the story of how the most powerful ruler in the world went insane and took Rome to the brink of destruction
Załącznik nr ‧, część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z deportacją, której symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach masowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz w celu zachowania pamięci po ofiarach tych miejscPart ‧ of Annex I to Decision ‧/‧/EC establishes a Community programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
Był tak wielki, że odbijał się w słońcu... i migał z daleka do podróżnych... wabiąc ich ku zagładzieIt was so big, it would refect the sun... and wink at distant travelers... beckoning them to their deaths
Specyfika i problemy edytorstwa świadect Zagłady na przykładzie edycji tekstów z Archiwum RingelblumaOn editing the written testimonies of the Holocaust with the example of the Ringelblum's Archives
Broń masowej zagłady a prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarneWeapons of mass destruction in the light of human rights standarts and international humanitarian law.
Więc to byli oszuści, to oni odcięli mi rękę i ukradli urządzenie zagładySo it was the scammers!They sawed off my hand and stole the doomsday device
Jeśli tu przybędzie, spotka śmierć... śmierć, nie życie, i twoja zagładaThere is death for Garth if he comes here... death, not life, and destruction for you
mając na uwadze, że raport Grupy Wysokiego Szczebla (zwany dalej RHP) zawiera ponad sto zaleceń dotyczących zmian i potrzeby reformy ONZ w celu sprostania wyzwaniom i zagrożeniom, poczynając od nędzy, chorób zakaźnych, degradacji środowiska i przemocy społecznej, a kończąc na terroryzmie, broni masowej zagłady i nieproliferacji broni jądrowej; mając na uwadze, że raport Sekretarza Generalnego ONZ (RSG) podkreśla i popiera większość z tych zaleceńwhereas the Report of the High-level Panel (hereafter RHP) makes more than a hundred recommendations on change and the need to reform the UN in order to address challenges and threats ranging from poverty, infectious diseases, environmental damage and civil violence to terrorism, weapons of mass destruction and nuclear non-proliferation; whereas the Report by the Secretary-General (hereafter RSG) emphasises and endorses most of these recommendations
Nielegalna emigracja żydów z Polski w czasie i po zagładzie.Illegal Jewish Emigration from Poland During and After The Holocaust.
Wiek ludobójstwa oczami oprawców, ofiar i świadków Zagłady. Problematyka Holokaustu w prozie Dašy Drndić.The area of genocide in eyes of oppressors, victims and the witness of extermination. The issues of Holocaust in Daša Drndić prose.
Auschwitz - miejsce zagłady i pamięci tysięcy ofiar hitleryzmu.Auschwitz - the place of extermination and the Memorial Site of thousands of victims of Nazism.
Załącznik nr ‧- część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z wysiedleniami, których symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach zbiorowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz zachowanie pamięci ofiar tych miejscThe Annex I- Part ‧ of the Decision ‧/‧/CE establishes a Community Programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
wsparcie dla działań i podmiotów czynnie zaangażowanych w dziedzinie kultury na poziomie europejskim, jak również działań mających na celu ochronę i upamiętnienie głównych miejsc i archiwów związanych z deportacją, symbolizowanych przez pomniki wzniesione w miejscach dawnych obozów i innych miejscach martyrologii i zagłady osób cywilnych na dużą skalę, jak również upamiętnienie ofiar tych miejscsupport for bodies active at European level in the field of culture, as well as actions supporting the preservation and commemoration of the main sites and archives associated with deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other large-scale sites of human suffering and extermination, and support for keeping alive the memory of the victims at these sites
Historia Sonderkommando w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, a sposoby przywracania i podtrzymywania pamięci o SzoaThe history of Sonderkommando in the Auschwitz-Birkenau concentration and extermination camp and ways of restoring and keeping the memory of Shoah
Dlatego ważne jest, abyśmy jeszcze raz wyjaśnili nasze stanowisko i namówili rząd chiński do natychmiastowego zatrzymania kulturowej zagłady zagrażającej pozostałościom architektury Kaszgaru oraz do przeprowadzenia obszernego, specjalistycznego badania metod renowacji nastawionych na ochronę kultury.This is why it is so important that we once again explain our position, and we urge the Chinese Government to stop the cultural destruction threatening Kashgar's architectural survival immediately and to carry out a comprehensive expert inquiry into culture-sensitive methods of renovation.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1551095 zdań frazy Indiana Jones i Świątynia Zagłady.Znalezione w 118,064 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.