Tłumaczenia na język angielski:

  • Indiana Jones and the Temple of Doom   

Przykładowe zdania z "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Indiana Jones i jego ojciec uciekli
en Indiana Jones and his father have escaped
pl Niż zdołałem powiedzieć " Indiana Jones ", a druga
en One of them marries me, then leaves me... faster than you can say " lndiana Jones. "
pl Najgorszym momentem ze wszystkich części było przecięcie liny mostu w Świątyni zagłady
en The moment on the films that I think was the most crystallizing for all of us was the moment we cut the rope bridge on The Temple of Doom
pl Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertforshire, Zjednoczone Królestwo), Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy), Dow AgroSciences Danmark A/S (konsens Lyngby, Dania), Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy), Dow AgroSciences (Mougins, Francja), Dow AgroSciences Export (Mougins), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry), Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska), Dow AgroSciences Distribution (Mougins), Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryt, Hiszpania), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone) (Przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaci
en Applicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH, (Munich, Germany); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Distribution (Mougins); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States) (represented by C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
pl Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Zjednoczone Królestwo); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone); Dow AgroSciences (Mougins, Francja); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry); Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryd, Hiszpania); Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Dania); Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madera, Portugalia); Finchimica SpA (Brescia, Włochy); (przedsstawiciel: adwokaci C. Mereu i K. Van Maldegem
en Applicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH (Munich, Germany); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madeira, Portugal); Finchimica SpA (Brescia, Italy); (represented by: C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
pl Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. i R. Mertens, ‧ (przedruk), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) dla nazw krokodyli, żółwi i szyldkretów oraz A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, wydrukowano prywatnie, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) dla rozmieszczenia żółwi i szyldkretów
en Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. and R. Mertens, ‧ (reprint), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) for the names of crocodiles, turtles, tortoises and tuataras, and A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, privately printed, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) for the distribution of tortoises and turtles
pl W przypadku dwóch trzecich wód UE doprowadzonych przez Unię połowami na skraj zagłady oznacza to naród brytyjski i brytyjskich rybaków.
en In the case of the two-thirds of EU waters that the EU has fished to extinction, that means the British nation and British fishermen.
pl Społeczność miedzynarodowa wobec Holocaustu i obozów zagłady
en International community's attitude to Holocaust and annihilation camps
pl Szoa i śmiech. Kulturowa analiza izraelskich i polskich żartów z Zagładzie w oparciu o internetowe portale społecznościowe.
en Shoah and laughter. The Cultural Analysis of Israeli and Polish
pl Znaczenie Zagłady w konstruowaniu nowej tożsamości Romów. Badania drugiego i trzeciego pokolenia ofiar
en The Experience of Annihilation in Constructing New Romani Identity
pl Jest to historia o tym jak najpotężnieszym władca w świecie zaostał szalenie i doprowadził Rzym na skraj zagłady
en This is the story of how the most powerful ruler in the world went insane and took Rome to the brink of destruction
pl Załącznik nr ‧, część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z deportacją, której symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach masowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz w celu zachowania pamięci po ofiarach tych miejsc
en Part ‧ of Annex I to Decision ‧/‧/EC establishes a Community programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
pl Był tak wielki, że odbijał się w słońcu... i migał z daleka do podróżnych... wabiąc ich ku zagładzie
en It was so big, it would refect the sun... and wink at distant travelers... beckoning them to their deaths
pl Specyfika i problemy edytorstwa świadect Zagłady na przykładzie edycji tekstów z Archiwum Ringelbluma
en On editing the written testimonies of the Holocaust with the example of the Ringelblum's Archives
pl Broń masowej zagłady a prawa człowieka i międzynarodowe prawo humanitarne
en Weapons of mass destruction in the light of human rights standarts and international humanitarian law.
pl Więc to byli oszuści, to oni odcięli mi rękę i ukradli urządzenie zagłady
en So it was the scammers!They sawed off my hand and stole the doomsday device
pl Jeśli tu przybędzie, spotka śmierć... śmierć, nie życie, i twoja zagłada
en There is death for Garth if he comes here... death, not life, and destruction for you
pl mając na uwadze, że raport Grupy Wysokiego Szczebla (zwany dalej RHP) zawiera ponad sto zaleceń dotyczących zmian i potrzeby reformy ONZ w celu sprostania wyzwaniom i zagrożeniom, poczynając od nędzy, chorób zakaźnych, degradacji środowiska i przemocy społecznej, a kończąc na terroryzmie, broni masowej zagłady i nieproliferacji broni jądrowej; mając na uwadze, że raport Sekretarza Generalnego ONZ (RSG) podkreśla i popiera większość z tych zaleceń
en whereas the Report of the High-level Panel (hereafter RHP) makes more than a hundred recommendations on change and the need to reform the UN in order to address challenges and threats ranging from poverty, infectious diseases, environmental damage and civil violence to terrorism, weapons of mass destruction and nuclear non-proliferation; whereas the Report by the Secretary-General (hereafter RSG) emphasises and endorses most of these recommendations
pl Nielegalna emigracja żydów z Polski w czasie i po zagładzie.
en Illegal Jewish Emigration from Poland During and After The Holocaust.
pl Wiek ludobójstwa oczami oprawców, ofiar i świadków Zagłady. Problematyka Holokaustu w prozie Dašy Drndić.
en The area of genocide in eyes of oppressors, victims and the witness of extermination. The issues of Holocaust in Daša Drndić prose.
pl Auschwitz - miejsce zagłady i pamięci tysięcy ofiar hitleryzmu.
en Auschwitz - the place of extermination and the Memorial Site of thousands of victims of Nazism.
pl Załącznik nr ‧- część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z wysiedleniami, których symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach zbiorowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz zachowanie pamięci ofiar tych miejsc
en The Annex I- Part ‧ of the Decision ‧/‧/CE establishes a Community Programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
pl wsparcie dla działań i podmiotów czynnie zaangażowanych w dziedzinie kultury na poziomie europejskim, jak również działań mających na celu ochronę i upamiętnienie głównych miejsc i archiwów związanych z deportacją, symbolizowanych przez pomniki wzniesione w miejscach dawnych obozów i innych miejscach martyrologii i zagłady osób cywilnych na dużą skalę, jak również upamiętnienie ofiar tych miejsc
en support for bodies active at European level in the field of culture, as well as actions supporting the preservation and commemoration of the main sites and archives associated with deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other large-scale sites of human suffering and extermination, and support for keeping alive the memory of the victims at these sites
pl Historia Sonderkommando w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, a sposoby przywracania i podtrzymywania pamięci o Szoa
en The history of Sonderkommando in the Auschwitz-Birkenau concentration and extermination camp and ways of restoring and keeping the memory of Shoah
pl Dlatego ważne jest, abyśmy jeszcze raz wyjaśnili nasze stanowisko i namówili rząd chiński do natychmiastowego zatrzymania kulturowej zagłady zagrażającej pozostałościom architektury Kaszgaru oraz do przeprowadzenia obszernego, specjalistycznego badania metod renowacji nastawionych na ochronę kultury.
en This is why it is so important that we once again explain our position, and we urge the Chinese Government to stop the cultural destruction threatening Kashgar's architectural survival immediately and to carry out a comprehensive expert inquiry into culture-sensitive methods of renovation.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1551095 zdań frazy Indiana Jones i Świątynia Zagłady.Znalezione w 114,399 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.