Tłumaczenia na język angielski:

  • Bartłomiej Nowodworski High School   

Przykładowe zdania z "I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Homoseksualizm w dyskursie dyrektora, nauczycieli i uczniów na przykładzie studium przypadku III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
en Homosexuality in the discourse of school managers, teachers and students – research conducted at III Jan Kochanowski high school in Kraków.
pl Historia jakich mało - I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
en The rare history. First Secondary School of name Stephan Czarniecki in Chelm
pl Ewidencja, planowanie i raportowanie dochodów i wydatków jednostki budżetowej na podstawie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.
en Registry, planning and reporting of incomes and expenses of a budget entity through the example of III LO im. UE, Ostroleka
pl Wartość własnego zdrowia w opinii i doświadczeniu młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
en The value of health in opinions and experience of school-age youth from King Władysław Jagiełło High School in Dębica
pl Od Miejskiego Gimnazjum i Liceum im.bł Jolenty do II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie. Monografia historyczna szkoły w latach 1920-2010.
en From the local Gimnazjum and female Liceum School named after blessed Jolenty to LiceumOgolnoksztlcace in Gniezno named after Dabrowka. School monograph in the years 1920 to 2010.
pl O życiu i śmierci w opinii młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. "Prymasa Tysiąclecia, ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego" w Opalenicy.
en Life and Death in the opinion of teenagers of " Primate of Millennium, priest cardinal Stefan Wyszynski " Secondary School in Opalenica.
pl Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży licealnej na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
en Educational and professional aspirations of high school students as an example III High School Gen. Józef Sowiński in Warsaw.
pl z dziejów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. st. wyspiańskiego w obornikach w latach 1931-1948
en From history of High school and Secondary school of General Education of name Stanisław Wyspiański in Oborniki in the years 1931-1948.
pl Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach w latach 1918-1945 i ich dalsze losy.
en Alumni of the Secondarz School in Wadowice in zears 1918+1945 and their lives.
pl "Dzieje szkoły i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie w latach 1949-1965."
en History of the school and graduates of Tadeusz Kościuszko Secondary School in years 1949-1965.
pl Poziom świadomości ekologicznej wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN a uczniami Technikum Ochrony Środowiska w Koński.
en The level of environmental awareness among students and High School. KEN Technical and Environment students in Końskie.
pl I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy jako przykład szkoły o uznanej renomie edukacyjnej.
en The school of Cyprian Kamil Norwid in Bydgoszcz as a famous place of education
pl Wartości życia rodzinnego w opinii licealistów - na przykładzie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie.
en Value of family living in the opinion of high school's students - on the example of Adam Mickiewicz High School in Sulęcin.
pl Małżeństwo i rodzina w świadomości uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
en Marriage and family in consciousness of pupils of Warsaw XXIII secondary school in the name of Mary Skłodowska-Curie.
pl Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie we wspomnieniach byłych nauczycieli metodą oral history
en The History of The Oskar Kolberg High School in Kościan in the memories of former teachers gathered by oral history method
pl stres w szkole. studium przypadku na podstawie i liceum ogólnokształcącego im. t. kościuszki w jarocinie
en stress at school. study of the case based on t. kościuszko high school no. 1 in jarocin
pl Kult ciała wśród nastolatek jako konsekwencja kultury masowej w opinii uczennic z Gimnazjum nr 2 w Lesznie i III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Lesznie.
en Cult of body amongteenagers as consequence mass culture according to schoolgirls from High School number 2 in Leszno and from the Juliusz Słowacki Third Secondary School in Leszno.
pl Zasięg oddziaływania Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w roku szkolnym 1989/90 i 2006/07
en The catchment area of the Marshal Stanislaw Malachowski Secondary School in the school year 1989/90 and 2006/07
pl Postawy młodzieży wobec społeczeństwa obywatelskiego na podstawie badań przeprowadzonych w Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie
en Young people's attitudes towards the civil society on the ground of empirical research in the 1st Dywizji Kościuszkowskiej High School in Piaseczno
pl Dzieje szkoły i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Radymnie w latach 1950-1973.
en The history and the graduates of Adam Mickiewicz Grammar School in Radymno in the years 1950-1973.
pl źródła i dokumenty historyczne dotyczące gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. tomasza zana w pruszkowie. zarys historyczny na tle szkolnictwa w pruszkowie.
en the sources and historical dokuments of gimnazjum and high school of tomasz zan in pruszków. the historical background of education in pruszków.
pl Stosunek maturzystów z Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim do Ernesta Che Guevary oraz wykorzystania jego wizerunku w kulturze
en The attitude of graduates from the secondary school named after The Polish Army In Nowy Dwór Mazowiecki towards Ernesto Che Guevara and use of his symbol in culture
pl Społeczne definicje starości - na podstawie badania uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. J. Piłsudskiego w Garwolinie
en Social definitions of the old age - on the basis of questioning made among high school students from Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Józefa Piłsudskiego in Garwolin
pl III Liceum Ogólnokształcące im. Samuela Bogumiła Lindego w Toruniu w świetle własnej dokumentacji
en The third Samuel Bogumił Linde High School in the light of its own documentation
pl Monografia XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie
en The monograph of the sixteenth grammar school of the name of St. Sempołowskiej in Warsaw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3555620 zdań frazy I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.Znalezione w 617,94 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.