Tłumaczenia na język angielski:

  • Hassan I of Morocco   
     
    Hassan I (Alawici)
     
    Hassan I (Alawici)

Przykładowe zdania z "Hassan I", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jestem świadomy potworności tego, ale Hassan Nadir ciągle szuka swojej żony, żeby ją zabić i potrzebuję do tej sprawy każdego agenta
en I realize the enormity of this, but hassan nadir is still out there looking to kill his wife, and i need every agent on this
pl Dalsze informacje: a) podobno prowadzi działalność w Somalii i Etiopii; b) wśród przywódców znajdują się Hassan Abdullah Hersi Al-Turki i Hassan Dahir Aweys
en Other information: (a) Reported to operate in Somalia and Ethiopia, (b) Leadership include Hassan Abdullah Hersi Al-Turki and Hassan Dahir Aweys
pl Nikita i Karl skontaktowali się z Hassan' em
en Nikita and Karl have made contact with Hassan
pl Rozumiem, że Rosjanie odrzucają Dalię Hassan jako następcę prezydenta i nie chcą podpisać traktatu pokojowego?
en My understanding is, the Russians are rejecting Dalia Hassan as a legitimate successor, and as a result, won' t sign off on the peace agreement
pl Jak tylko Nikita i Karl oddalą się zdejmiecie Hassan' a i jego ludzi
en Once Nikita and Karl are safely away, you' il take out Hassan and his people
pl zauważa z niepokojem, że Hassan Rowhani, Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, ‧ lutego ‧ r. ponownie stwierdził, że Teheran nie wyrzeknie się nadanego mu przez traktat o nierozprzestrzeniani prawa do wzbogacania uranu, i wzywa władze Iranu, by zaprzestały wydawania mylących i wzajemnie sprzecznych oświadczeń
en Notes with concern that Hassan Rowhani, Secretary of the Iranian Supreme National Security Council, reiterated on ‧ February ‧ that Tehran would not give up its right under the NPT to enrich uranium, and calls on the Iranian authorities to stop making confusing and contradictory statements
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lipca ‧ r.- Hassan przeciwko Radzie i Komisji (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami- Zamrożenie funduszy- Prawa podstawowe- Ius cogens- Kontrola sądowa- Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ July ‧- Hassan v Council and Commission ((Common foreign and security policy- Restrictive measures taken against persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaeda network and the Taliban- Competence of the Community- Freezing of funds- Fundamental rights- Jus cogens- Review by the Court- Action for annulment and damages
pl Hassan Dahir Aweys (znany również jako a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) Hassan, Sheikh) Data urodzenia
en Hassan Dahir Aweys (a.k.a. a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) Hassan, Sheikh) Date of birth
pl I nie ma takiego powodu na świecie, żeby zabijać człowieka, który wie tyle co Hassan
en And there isn' t a reason in the world to kill a man who knows as much as hassan does
pl Wpis Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) Hizrat
en The entry Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat
pl Tym, który sprawił, że Bruno i Hassan zabili Summersa
en The same one that made bruno and hassan kill summers
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal- Zjednoczone Królestwo)- London Borough of Harrow przeciwko Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department (Swobodny przepływ osób- Prawo pobytu obywatela państwa trzeciego, będącego małżonkiem obywatela państwa członkowskiego, i ich dzieci, będących obywatelami państwa członkowskiego- Zakończenie stosunku pracy najemnej przez obywatela państwa członkowskiego, a następnie opuszczenie przez niego przyjmującego państwa członkowskiego- Zapisanie dzieci do placówki edukacyjnej- Brak środków utrzymania- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Artykuł ‧- Dyrektywa ‧/‧/WE
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal of England and Wales, United Kingdom)- London Borough of Harrow v Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department (Freedom of movement for persons- Right of residence of a national of a non-member country who is the spouse of a national of a Member State, and of their children who are themselves nationals of a Member State- National of a Member State ceasing to work and leaving the host Member State- Enrolment of the children at a school- No means of subsistence- Regulation (EEC) No ‧/‧- Article ‧- Directive
pl W swoim wyroku z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawach połączonych C-‧/‧ P Hassan przeciwko Radzie i Komisji i C-‧/‧ P Ayadi przeciwko Radzie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ w zakresie, w jakim dotyczy skarżącego
en By its judgement of ‧ December ‧ in Joint Cases Hassan v Council and the Commission (C-‧/‧ P) and Ayadi v Council (C-‧/‧ P), the Court of Justice of the European Union annulled Council Regulation (EC) No ‧/‧, as amended by Regulation (EC) No ‧/‧, insofar as it concerns the applicant
pl wpis Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Ramzi Omar
en The entry Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Ramzi Omar
pl Wpis Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale
en The entry Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias (a) Fabio Fusco, (b) Mohamed Hassan, (c) Abu Thale
pl Powiedział też o planach podstawienia Dalii Hassan
en He also filled me in on the IRK plan to install Dalia Hassan
pl Hassan najpewniej kupi felucce (rodzaj łódki
en I suppose Hassan will buy a felucca
pl Gdzie jest Hassan?
en Where' s Hassan?
pl ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w ‧ r. w Libanie; obywatel Libanu
en ATWA, Ali (a.k.a. BOUSLIM, Ammar Mansour; a.k.a. SALIM, Hassan Rostom), Lebanon, born ‧ in Lebanon; citizen of Lebanon
pl Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (znany również jako a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Data urodzenia: ok. ‧ roku
en Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (a.k.a. a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Date of birth: circa
pl Nazywał się Hassan
en His name was Hassan
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1550303 zdań frazy Hassan I.Znalezione w 70,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.