Tłumaczenia na język angielski:

  • Deep Throat   

Did you mean: głębokie gardło

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "Głębokie Gardło", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Walter Cronkite) Rok temu, sąd federalny w Memphis skazał aktora Harry' ego Reemsa za naruszenie ustawy o obrazie obyczajów, rolą w filmie " Głębokie gardło "
en Keep it coming, love (Walter Cronkite) A year ago, a Memphis federal court convicted actor Harry Reems on obscenity charges in connection with his role in the film Deep Throat
pl " Głębokie gardło " trafiło do mojej świadomości po pierwszych wzmiankach gazet
en John Gorman) I first became aware of Deep Throat when it was, uh, it was advertised in the papers
pl Możemy uciszyć Głębokie Gardło
en Deep Throat Two can be silenced
pl Poszedłem na " Głębokie gardło " bo lubię filmy przyrodnicze
en I went to see Deep Throat because I' m fond of animal pictures
pl Widziałem " Głębokie gardło " w NY zaraz po premierze
en waters) I saw Deep Throat in New York when it first came out
pl Na długo przed nakręceniem " Głębokiego gardła ", Damiano był przykładnym ojcem i mężem
en You got something for me (Dennis Hopper) Long before Deep Throat, Damiano was a family man
pl Chcieli, żebym zaczął dla nich pracować. jako " opiekun " do " Głębokiego gardła "
en They wanted me to go to work for ' em uh, baby- sitting Deep Throat
pl Otrzymaliśmy właśnie te zdjęcia Boxera z niewiadomego źródła o nazwie " Głębokie Gardło ‧. "
en We just received this image of Boxer from an unidentified source calling themselves “ Deep Throat Two. ”
pl Kim jest...Głębokie Gardło?
en Who is...... Deep Throat?
pl Jeszcze zanim nakręcono " Głębokie gardło " politycy zwalczali pornografię
en Hopper) Before Deep Throat was even shot, politics and pornography were on a collision course
pl Właściciele kin w całym kraju wkrótce odkryli, że pokazywanie " Głębokiego gardła " oznaczało dzielenie zysków z mafią
en Across the country, theater owners discovered exhibiting Deep Throat also meant running with the mob
pl Tu Głębokie Gardło
en This is Deep Throat Two
pl Głębokie Gardło?
en You' re Deep Throat?
pl Czy mam siedzieć ‧ lat za to, że zagrałem w filmie " Głębokie gardło ", który nie stanowi naruszenia prawa?
en Do I belong in jail for five years for acting in Deep Throat, which is not in violation of the law?
pl wzywa Komisję do wyraźnego określenia metody budowania gospodarki o niskiej emisji CO‧ poprzez opracowanie mapy drogowej, zawierającej między innymi głębszą analizę korzyści, jakie przynieść może wykorzystanie energii wodorowej i odnawialnej; równocześnie wzywa Komisję do identyfikacji wszelkich wąskich gardeł w rozwoju i stosowaniu nowych i czystych technologii
en Calls on the Commission to set out clearly the path towards the low-CO‧ economy by devising a road map which, inter alia, gives more insight into what may be expected from hydrogen and renewable energy; calls on the Commission, at the same time, to identify any bottlenecks in the development and application of new and clean technologies
pl Zawodowi artyści nie uważają, żeby " Głębokie gardło " zasługiwało na miano sztuki
en reporter) Professionals in the arts may not find Deep Throat, as such, a piece of art worth defending
pl W mym gardle, w mym brzuchu, czy wyglądam jakbym posiadał głęboką intuicję do pojęcia zasad mechaniki kwantowej?
en WALTER H. G. LEWlN:If there are a thousand possibilities, and quantum mechanics cannot, with certainty, say which of the thousand it will be, then all thousand will happen
pl Pokazywali tam kino, i napis:Linda Lovelace, " Głębokie gardło "
en And we saw this theater and it said, you know, Linda Lovelace, Deep Throat or whatever it was
pl " Głębokie gardło " odniosło przynajmniej częściowo sukces z racji zainteresowania rządu
en Deep Throat succeeded commercially at least in part because the government went after it
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4301 zdań frazy Głębokie Gardło.Znalezione w 1,523 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.