Tłumaczenia na język angielski:

  • Deep Throat   

Did you mean: głębokie gardło

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Przykładowe zdania z "Głębokie Gardło", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Możemy uciszyć Głębokie Gardło
en Deep Throat Two can be silenced
pl Zaczęli spektakularnie, od Times Square, stolicy moralnego zepsucia i miejsca premiery " Głębokiego gardła ". w czerwcu
en And what better place to start than Times Square, the nation' s capital of sleaze and the site of Deep Throat' s premiere in June
pl " Głębokie gardło " pozostawiło spuściznę która sprawiła, że rzeczywistość wokół nas kapie od seksu.Jesteśmy znów na progu wojny kuturalnej, która dzieli społeczeństwo
en Hopper) Deep Throat' s legacy goes beyond the sexually saturated culture that surrounds us today and reaches back to the beginnings of a culture war that divides us as never before
pl Tu Głębokie Gardło
en This is Deep Throat Two
pl Walter Cronkite) Rok temu, sąd federalny w Memphis skazał aktora Harry' ego Reemsa za naruszenie ustawy o obrazie obyczajów, rolą w filmie " Głębokie gardło "
en Keep it coming, love (Walter Cronkite) A year ago, a Memphis federal court convicted actor Harry Reems on obscenity charges in connection with his role in the film Deep Throat
pl wzywa Komisję do wyraźnego określenia metody budowania gospodarki o niskiej emisji CO‧ poprzez opracowanie mapy drogowej, zawierającej między innymi głębszą analizę korzyści, jakie przynieść może wykorzystanie energii wodorowej i odnawialnej; równocześnie wzywa Komisję do identyfikacji wszelkich wąskich gardeł w rozwoju i stosowaniu nowych i czystych technologii
en Calls on the Commission to set out clearly the path towards the low-CO‧ economy by devising a road map which, inter alia, gives more insight into what may be expected from hydrogen and renewable energy; calls on the Commission, at the same time, to identify any bottlenecks in the development and application of new and clean technologies
pl Sędziowie mogą obejrzeć " Głębokie gardło ", ale nie mogą odsłuchać tych kaset
en Judges can see Deep Throat, but they can' t listen to those tapes
pl Linda Lovelace i " Głębokie gardło " uczynili z tego przemysł
en Linda Lovelace turned it, and Deep Throat turned it, into an industry
pl Któregoś dnia czytam sobie New York Timesa, gdzie mowa o tym, że" Głębokie gardło " to szyk
en One day, I pick up the New York Times, and in it, it says it is very chic to see Deep Throat
pl Kim jest...Głębokie Gardło?
en Who is...... Deep Throat?
pl Zawodowi artyści nie uważają, żeby " Głębokie gardło " zasługiwało na miano sztuki
en reporter) Professionals in the arts may not find Deep Throat, as such, a piece of art worth defending
pl Otrzymaliśmy właśnie te zdjęcia Boxera z niewiadomego źródła o nazwie " Głębokie Gardło ‧. "
en We just received this image of Boxer from an unidentified source calling themselves “ Deep Throat Two. ”
pl Jeszcze zanim nakręcono " Głębokie gardło " politycy zwalczali pornografię
en Hopper) Before Deep Throat was even shot, politics and pornography were on a collision course
pl Odzyskałeś DVD od Głębokiego Gardła ‧?
en Did you retrieve the DVD from Deep Throat Two?
pl Czy ty jesteś Głębokim Gardłem ‧?
en Are you Deep Throat Two?
pl Głębokie gardło
en Like deep throat
pl Poszedłem na " Głębokie gardło " bo lubię filmy przyrodnicze
en I went to see Deep Throat because I' m fond of animal pictures
pl Pokazywali tam kino, i napis:Linda Lovelace, " Głębokie gardło "
en And we saw this theater and it said, you know, Linda Lovelace, Deep Throat or whatever it was
pl Musimy pójść na układ z Głębokim Gardłem
en We have to deal with Deep Throat Two
pl Śpiewa Deco " Głębokie Gardło " Cuffe!
en Deco " Deep Throat " Cuffe on vocals!
pl Jesteś pewien, że Głębokie Gardło nie potwierdzi?
en It' s ‧ minutes to deadline
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4301 zdań frazy Głębokie Gardło.Znalezione w 2,05 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.