Tłumaczenia na język angielski:

  • European Free Trade Association   
     
    A group of European countries (including Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland) that have agreed to free trade among themselves.
  • EFTA   

Did you mean: europejskie stowarzyszenie wolnego handlu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

europejskie stowarzyszenie wolnego handlu
european free trade association; efta

Przykładowe zdania z "Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Składki państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym- Dochody przeznaczone na określony cel
en Contributions by the European Free Trade Association Member States under the Cooperation Agreement on the European Economic Area- Assigned revenue
pl W momencie publikacji niniejszego zaproszenia do zgłaszania kandydatur kandydat musi być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub państwa kandydującego
en Applicants must be nationals of a Member State of the European Union or a European Free Trade Association (EFTA) state or a candidate country at the date of publication of this call
pl Wszelkie dochody pochodzące od osób trzecich dzielących koszty projektów ze Wspólnotą (firmy w krajach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, konsorcja przemysłowe, itd.) wprowadzone w art. ‧ ‧ ‧ zestawienia dochodów mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. ‧ Rozporządzenia Finansowego
en Any revenue from third parties sharing the cost of projects with the Community (firms in European Free Trade Association Member States, industrial consortia, etc.) entered in Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue may give rise to additional appropriations being made available in accordance with Article ‧ of the Financial Regulation
pl Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) przewiduje szerszą współpracę w dziedzinie zdrowia publicznego między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) uczestniczących w Europejskim Obszarze Gospodarczym (Państwa EFTA/EOG), z drugiej
en The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for greater cooperation in the field of public health between the European Community and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area (EFTA/EEA countries), on the other
pl W niniejszym artykule zapisywane są środki na pokrycie składek państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu wynikających z ich finansowego udziału w niektórych działaniach Wspólnoty zgodnie z art. ‧ Porozumienia oraz protokołem nr ‧ do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
en This article is intended to cover contributions from the European Free Trade Association Member States resulting from their financial participation in certain Community activities in accordance with Article ‧ of and with Protocol ‧ to the Agreement
pl Działanie ‧: instytucje szkolnictwa wyższego z ‧ państw członkowskich UE, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz państwa kandydujące do przystąpienia do UE (Bułgaria, Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Rumunia i Turcja
en Action ‧: higher education institutions in the ‧ EU Member States, the countries of the European Economic Area/European Free Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway) and the candidate countries for accession to the EU (Bulgaria, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Romania, and Turkey
pl O ile państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) uznają wyłączne strefy ekonomiczne Namibii dla celów reguł pochodzenia, przewidzianych w załączniku ‧ do Umowy o wolnym handlu między Południowoafrykańską Unią Celną i EFTA dotyczącej produktów rybnych i pochodzących z morza
en In so far as the European Free Trade Area (EFTA) States acknowledge Namibia's EEZ for the purposes of Rules of Origin, as embodied in Annex ‧ to the Free Trade Agreement between SACU and EFTA relating to Fish and Marine Products
pl ROZDZIAŁ ‧ ‧-SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA
en CHAPTER ‧ ‧-EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION
pl mając na uwadze, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii została z powodzeniem włączona w negocjacje dotyczące między innymi stosunków z Unią Europejską, takich jak Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), inicjatywy Unii Europejskiej podjęte w ‧ r. w celu pokojowego rozwiązania wewnętrznych rozbieżności oraz przygotowania do przyjęcia dorobku UE w okresie do ‧ r
en whereas the Former Yugoslav Republic of Macedonia has been successfully involved in negotiations relating inter alia to relations with the European Union, such as the Stabilisation and Association Agreement (SAA), the Central European Free Trade Association (CEFTA), the efforts of the European Union regarding peaceful resolution of internal differences of opinion in ‧ and the preparations for adopting the EU acquis in the period leading up to
pl Państwa będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niebędące Państwami Członkowskimi, oraz Urząd Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), określony w tym Porozumieniu, są reprezentowane w taki sam sposób
en The States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area and also the European Free Trade Association (EFTA) Surveillance Authority referred to in that Agreement shall be represented in same manner
pl Niezależnie od przepisów ust. ‧, materiały pochodzące ze Szwajcarii w rozumieniu Protokołu ‧ do Umowy o Wolnym Handlu między EWG a Szwajcarią lub w rozumieniu załącznika B do Konwencji ustanawiającej Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, uznaje się za materiały posiadające status pochodzenia
en Notwithstanding paragraph ‧, materials originating in Switzerland within the meaning of Protocol ‧ to the EEC-Switzerland Free Trade Agreement or Annex B to the Convention establishing the European Free Trade Association shall be considered as originating materials.`
pl SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
en EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY, EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION AND NEW MEMBER COUNTRIES CONTRIBUTION
pl ROZDZIAŁ ‧ ‧-SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA
en CHAPTER ‧ ‧-EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION
pl kandydaci muszą posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich, państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub państwa przystępującego do UE
en Candidates must be nationals of a Member State of the European Communities, European Free Trade Association (EFTA) countries and EU accession countries
pl c) wszelkie miejsca produkcji, z wyłączeniem zakładów drukarskich, wykorzystywane w planowanej zabezpieczonej działalności związanej z euro znajdują się w państwie członkowskim lub państwie należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
en c) any manufacturing site other than a printing works involved in the planned euro secure activity is located in a Member State or in a member state of the European Free Trade Association. (a) the security arrangements that it has in place at a particular manufacturing site for the planned euro secure activity, with the exception of process control and audit trail procedures for production, processing, and storage of the euro secure items for which accreditation is applied for, comply with the relevant parts of the security rules
pl państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG): Islandia, Liechtenstein i Norwegia
en those countries of the European Free Trade Association (EFTA) which are parties to the agreement on the European Economic Area (EEA): Iceland, Liechtenstein and Norway
pl Składki państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – Dochody przeznaczone na określony cel
en Contributions by the European Free Trade Association Member States under the Cooperation Agreement on the European Economic Area- Assigned revenue
pl kandydaci muszą posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich, państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub państwa przystępującego do UE
en candidates must be nationals of a Member State of the European Communities, European Free Trade Association (EFTA) countries and EU accession countries
pl kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liechtenstein, Norwegia
en the European Free Trade Association (EFTA) countries in the European Economic Area (EEA): Iceland, Liechtenstein, Norway
pl popiera zalecenia Komisji mające na celu stworzenie korzystnych warunków dla wymiany handlowej i inwestycji w obu regionach poprzez konsolidację wielostronnego systemu handlowego WTO, pogłębianie istniejących układów z Meksykiem i Chile, negocjowanie układów o stowarzyszeniu i wolnym handlu z MERCOSUR-em, Wspólnotą Andyjską (CAN) oraz Ameryką Środkową i krajami regionu Karaibów, a także ułatwianie towarom latynoamerykańskim dostępu do rynku europejskiego dzięki preferencjom celnym i zwolnieniom z opłat celnych będących rozwinięciem systemu SPG plus
en Endorses the Commission's recommendations aimed at creating a favourable climate for trade and investment flows between the two regions by consolidating the WTO multilateral trading system, strengthening the existing agreements with Mexico and Chile, negotiating association and free-trade agreements with Mercosur, the Andean Community (CAN), Central America and the Caribbean countries, and facilitating access to the European market for Latin American exports by applying tariff preferences and exemptions from duty under the GSP plus system
pl Państwa EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
en EFTA countries (European Free Trade Association
pl państwa będące jednocześnie członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liechtenstein, Norwegia
en the European Free Trade Association (EFTA) countries in the European Economic Area (EEA): Iceland, Liechtenstein and Norway
pl kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA): Islandia, Liechtenstein, Norwegia
en the European Free Trade Association (EFTA) countries in the European Economic Area (EEA): Iceland, Liechtenstein, Norway
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 388117 zdań frazy Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.Znalezione w 36,998 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.