Tłumaczenia na język angielski:

  • European Free Trade Association   
     
    A group of European countries (including Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland) that have agreed to free trade among themselves.

Did you mean: europejskie stowarzyszenie wolnego handlu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

europejskie stowarzyszenie wolnego handlu
european free trade association; efta

Przykładowe zdania z "Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl MAJĄC NA UWADZE, że dnia ‧ czerwca ‧ roku, Ministrowie Państw Członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu uzgodnili, że zastosują podobne środki w stosunku do produktów przywożonych z Hiszpanii
en WHEREAS, on ‧ June ‧, the Ministers of the Member States of the European Free Trade Association agreed to take similar measures on products imported from Spain
pl w załączniku XXI.‧ do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa Członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zobowiązały się do comiesięcznego przekazywania Komisji danych dotyczących wyładunków produktów rybołówstwa w tych państwach ze statków Wspólnoty i ze statków EFTA oraz, na optymalnych zasadach, ze statków państw trzecich, poczynając najpóźniej od dnia ‧ stycznia ‧ r
en Whereas, in Annex XXI.‧ to the Agreement on the European Economic Area, the member countries of the European Free Trade Association (EFTA) have undertaken to submit to the Commission monthly data on the landings of fishery products in those countries by Community and EFTA vessels and, on an optimal basis, by vessels of third countries, starting at the latest in January
pl SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA
en EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION
pl W tym celu, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) oraz Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) zostały uznane za instytucje kompetentne w zakresie przyjmowania norm zharmonizowanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi w sprawie współpracy między Komisją, Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) i tymi instytucjami, podpisanymi dnia ‧ marca ‧ r
en For that purpose the European Committee for Standardisation (CEN), the European Committee for Electrotechnical Standardisation (Cenelec) and the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) are recognised as the competent bodies for the adoption of harmonised standards in accordance with the general guidelines for cooperation between the Commission, the European Free Trade Association (EFTA) and those three bodies signed on ‧ March
pl Składki państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym- Dochody przeznaczone na określony cel
en Contributions by the European Free Trade Association Member States under the Cooperation Agreement on the European Economic Area- Assigned revenue
pl ROZDZIAŁ ‧ ‧- SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA
en CHAPTER ‧ ‧- EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION
pl EOG – Europejski Obszar Gospodarczy w rozumieniu Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawartego w dniu ‧ maja ‧ r. między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Państwami Członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
en EEA shall mean the European Economic Area as defined in the Agreement on the European Economic Area concluded on ‧ May ‧ between the European Community and its Member States and the Member States of the European Free Trade Association
pl państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG): Islandia, Liechtenstein i Norwegia
en those countries of the European Free Trade Association (EFTA) which are parties to the agreement on the European Economic Area (EEA): Iceland, Liechtenstein and Norway
pl Niniejszy artykuł jest przeznaczony do zapisywania wkładów państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu wynikających z ich udziału finansowego w niektórych działaniach Wspólnoty zgodnie z art. ‧ i Protokołem ‧ do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
en This Article is intended to record contributions from the European Free Trade Association Member States resulting from their financial participation in certain Community activities in accordance with Article ‧ of and with Protocol ‧ to the Agreement on the European Economic Area
pl Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
en Diagram referred to within other diagrams (e.g. DIA III
pl Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) stanowi, że państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (kraje EFTA/EOG) powinny, między innymi, wzmacniać i poszerzać współpracę w ramach działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie
en The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides that the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area (EFTA/EEA countries) should, inter alia, strengthen and broaden cooperation within the framework of the Community
pl Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) przewiduje szerszą współpracę w zakresie zagadnień społecznych między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) uczestniczących w Europejskim Obszarze Gospodarczym (Państwa EFTA/EOG), z drugiej strony
en The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for greater cooperation in the social field between the European Community and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association (EFTA) participating in the European Economic Area (EFTA/EEA countries), on the other
pl Wierzyciele z państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą składać wnioski w języku tego państwa
en A creditor from a Member state of the European Economic Area or the European Free Trade Association may submit claims in a language of that State
pl Organy statystyczne krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu będące stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii powinny, odpowiednio, zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. ‧ i Protokołem ‧ do tego porozumienia, oraz z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki, w szczególności jej art. ‧, ściśle ze sobą współdziałać w zakresie wzmacniania współpracy i koordynacji
en The statistical authorities of the Member States of the European Free Trade Association party to the Agreement on the European Economic Area and of Switzerland should, as provided respectively for in the Agreement on the European Economic Area, in particular Article ‧ thereof and Protocol ‧ to that Agreement, and in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on cooperation in the field of statistics, in particular Article ‧ thereof, be closely associated with the reinforced cooperation and coordination
pl SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
en EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY, EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION AND NEW MEMBER COUNTRIES CONTRIBUTION
pl Państwa EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
en EFTA countries (European Free Trade Association
pl kandydaci muszą posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich, państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub państwa przystępującego do UE
en candidates must be nationals of a Member State of the European Communities, European Free Trade Association (EFTA) countries and EU accession countries
pl Uczestnictwo w Europejskim Roku powinno być otwarte dla państw członkowskich, państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących członkami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), zgodnie z postanowieniami tego porozumienia, dla państw kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej i państw z regionu Bałkanów Zachodnich, na warunkach określonych w odpowiednich umowach z tymi państwami, oraz dla państw objętych europejską polityką sąsiedztwa (EPS), zgodnie z postanowieniami strategii z maja ‧ r. oraz krajowych planów działania
en Participation in the European Year should be open to the Member States, the European Free Trade Association (EFTA) States that are parties to the European Economic Area (EEA) Agreement, in accordance with the provisions of that Agreement, to the candidate countries benefiting from a pre-accession strategy and countries from the Western Balkans, in line with the conditions laid down in their respective agreements, and to the countries covered by the European Neighbourhood Policy (ENP), in accordance with the provisions of the May ‧ Strategy Paper and the Country Action Plans
pl Ogólne wytyczne dotyczące współpracy pomiędzy CEN, CENELEC oraz ETSI a Komisją Europejską i Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu z dnia ‧ marca ‧ r. określają partnerskie stosunki między europejskimi organami normalizacyjnymi a Komisją i Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu, które również wspiera normalizację europejską
en General Guidelines for the Cooperation between CEN, Cenelec and ETSI and the European Commission and the European Free Trade Association of ‧ March ‧ set out the partnership relationships between European standardisation bodies and the Community and the European Free Trade Association, which also provides support for European standardisation
pl Jeśli chodzi o nowe negocjacje pomiędzy UE a naszymi śródziemnomorskimi partnerami oraz o rolę Parlamentu Europejskiego, mogę powiedzieć, znowu w odniesieniu do wymiaru północ-południe, że liczymy na osiągnięcie, podczas zaplanowanej na 9 grudnia konferencji ministrów handlu z państw porozumienia euro-śródziemnomorskiego, porozumienia w sprawie planu działania Euromed po roku 2010, odzwierciedlającego cel stopniowego przekształcenia obecnych układów o stowarzyszeniu Euromed we wszechstronne, kompleksowe porozumienia o wolnym handlu.
en With regard to the fresh negotiations between the European Union and our Mediterranean partners and the role of the European Parliament, I can tell you that, again with reference to the North-South dimension, we expect to reach an agreement at the Euro-Mediterranean Trade Ministerial Conference on 9 December on a Euro-Mediterranean trade road map beyond 2010, reflecting the objective of gradually transforming the current Euromed association agreements into comprehensive, wide-ranging free trade agreements.
pl Konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po dniu, w którym Wspólnota Europejska i jedno z państw będących członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne
en The Convention shall enter into force on the first day of the sixth month following the date on which the European Community and a Member of the European Free Trade Association deposit their instruments of ratification
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 388117 zdań frazy Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.Znalezione w 36,295 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.