Tłumaczenia na język angielski:

  • European Free Trade Association   
     
    A group of European countries (including Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland) that have agreed to free trade among themselves.

Did you mean: europejskie stowarzyszenie wolnego handlu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

europejskie stowarzyszenie wolnego handlu
european free trade association; efta

Przykładowe zdania z "Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Podpisanie omawianej umowy, uzgodnione dziś tu w Parlamencie, idzie w ślad za Porozumieniem w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które obowiązuje od 1994 roku i dotyczy państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu należących do EOG.
en The conclusion of this agreement, adopted here today, follows the Agreement on the European Economic Area (EEA) which has been in force since 1994, covering the states of the EEA/European Free Trade Association.
pl Musimy nadal starać się zapewnić przestrzeganie decyzji Rady Europejskiej z 1 września oraz rezolucji wynegocjowanych przez Komisję w sprawie umów o stowarzyszeniu, umów o wolnym handlu i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Plus, niezależnie od jego nazwy, aby zagwarantować wzmocnienie, stabilizację i zaangażowanie poszczególnych krajów bez prowokacji wobec innych krajów; niezbędną pracę można wykonać podczas konferencji donatorów.
en We must continue to ensure that the European Council decisions of 1 September and the resolutions negotiated by the Commission concerning association agreements, free trade agreements and the European Economic Area Plus, or whatever it is called, are observed, so that the individual countries can be strengthened, stabilised and involved without provocation to other countries and the necessary work can be carried out at the donor conference.
pl UWZGLĘDNIAJĄC stałą współpracę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Państwami Członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w dziedzinie barier technicznych w handlu i osiągnięte w ramach współpracy porozumienie dotyczące powiązania dwóch odnośnych procedur informacyjnych
en CONSIDERING the ongoing cooperation between the European Economic Community and the Member States of the European Free Trade Association in the field of technical barriers to trade and the common understanding reached within the framework of that cooperation to link together the two information procedures
pl Państwa EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
en EFTA countries (European Free Trade Association
pl Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej porozumieniem EOG) przewiduje współpracę w dziedzinie ochrony konsumentów pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu uczestniczącymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanymi dalej państwami EFTA/EOG), z drugiej strony
en The Agreement on the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA Agreement) provides for cooperation in the field of consumer protection between the European Community and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area (hereinafter referred to as the EFTA/EEA countries), on the other
pl Zagłosowałem za przyjęciem tej umowy, ponieważ stanowi ona kolejny logiczny krok w kierunku harmonizacji współpracy między państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
en I have voted in favour of the agreement because this is another logical step towards harmonising cooperation between the members of the European Free Trade Association.
pl Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) przewiduje szerszą współpracę w dziedzinach kształcenia, szkolenia oraz spraw młodzieżowych między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z drugiej strony
en The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for greater cooperation in the field of education, training and youth between the European Community and its Member States, on the one hand, and the States of the European Free Trade Association (EFTA) participating in the European Economic Area, on the other
pl Islandia należy do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz posiada gospodarkę rynkową, która może zapewnić UE pewne korzyści, w szczególności w obszarze energii odnawialnej.
en Iceland belongs to the European Free Trade Association, and has a market economy that could provide certain advantages to the EU, specifically in the area of renewable energy.
pl uczestniczące kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA
en the participating European Free Trade Association Countries (EFTA
pl SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
en EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY, EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION AND NEW MEMBER COUNTRIES CONTRIBUTION
pl Konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po dniu, w którym Wspólnota Europejska i jedno z państw będących członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne
en The Convention shall enter into force on the first day of the sixth month following the date on which the European Community and a Member of the European Free Trade Association deposit their instruments of ratification
pl Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) przewiduje szerszą współpracę w kwestiach społecznych pomiędzy Wspólnotą Europejską a jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a krajami należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, uczestniczącymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EFTA/EOG), z drugiej
en The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for greater cooperation in the social field between the European Community and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area (EFTA/EEA), on the other
pl Realizując swą misję w zakresie ochrony i promocji zdrowia publicznego Agencja wykorzysta najlepszą wiedzę ekspercką dostępną w państwach członkowskich UE, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w celu oceny leków, dostarczania porad naukowych najwyższej jakości, oceny profilu bezpieczeństwa leków i opracowania istotnych wytycznych
en To carry out its mission relating to protection and promotion of public health, the Agency will draw on the best-available expertise in the EU and EEA-EFTA Member States to assess medicines, to provide high-quality scientific advice, to evaluate safety profiles of medicines and to develop important guidance documents
pl Składki państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w ramach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym- Dochody przeznaczone na określony cel
en Contributions by the European Free Trade Association Member States under the Cooperation Agreement on the European Economic Area- Assigned revenue
pl Ogólne wytyczne dotyczące współpracy określają partnerskie stosunki między, z jednej strony wspomnianymi organizacjami, a z drugiej, Komisją i Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA), które angażuje się również we wspieranie normalizacji europejskiej
en General guidelines on cooperation set out the partnership relationships between these bodies and the Community and the European Free Trade Association (EFTA), which also provides support for European standardisation
pl ROZDZIAŁ ‧ ‧-SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA
en CHAPTER ‧ ‧-EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION
pl Organy statystyczne krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu będące stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii powinny, odpowiednio, zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. ‧ i Protokołem ‧ do tego porozumienia, oraz z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki, w szczególności jej art. ‧, ściśle ze sobą współdziałać w zakresie wzmacniania współpracy i koordynacji
en The statistical authorities of the Member States of the European Free Trade Association party to the Agreement on the European Economic Area and of Switzerland should, as provided respectively for in the Agreement on the European Economic Area, in particular Article ‧ thereof and Protocol ‧ to that Agreement, and in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on cooperation in the field of statistics, in particular Article ‧ thereof, be closely associated with the reinforced cooperation and coordination
pl ROZDZIAŁ ‧ ‧- SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA
en CHAPTER ‧ ‧- EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION
pl organizowała coroczne spotkania z krajami kandydującymi, państwami należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i innymi państwami trzecimi uczestniczącymi w programie Kultura, tak aby informować je o działaniach wykonanych w ramach planu prac oraz aby umożliwić im dyskusję z państwami członkowskimi, przewodniczącymi grup roboczych i Komisją
en organise an annual meeting with candidate countries, members of the European Free Trade Association and other countries participating in the Culture programme, in order to inform them of the work carried out in the context of the Work Plan and to allow a discussion with Member States, the chairs of the working groups and the Commission
pl norma zharmonizowana oznacza specyfikację techniczną (normę europejską lub dokument harmonizacyjny) przyjętą przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), lub przez dwie albo trzy te instytucje na podstawie upoważnienia Komisji, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego oraz ogólnymi wytycznymi w sprawie współpracy między Komisją, Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) i tymi trzema instytucjami, podpisanymi dnia ‧ marca ‧ r
en a harmonised standard means a technical specification (European standard or harmonisation document) adopted by the European Committee for Standardisation (CEN), the European Committee for Electrotechnical Standardisation (Cenelec) or the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) or by two or three of those bodies upon a remit from the Commission in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services and the general guidelines for cooperation between the Commission, the European Free Trade Association (EFTA) and those three bodies signed on ‧ March
pl kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Islandia, Liechtenstein, Norwegia
en the European Free Trade Association (EFTA) countries in the European Economic Area (EEA): Iceland, Liechtenstein, Norway
pl Działanie ‧: instytucje szkolnictwa wyższego z ‧ państw członkowskich UE, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz państw kandydujących do UE (Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Turcja
en Action ‧: higher education institutions in the ‧ EU Member States, the countries of the European Economic Area/European Free Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway) and the candidate countries for accession to the EU (Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, and Turkey
pl Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) przewiduje szerszą współpracę w zakresie zagadnień społecznych między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) uczestniczących w Europejskim Obszarze Gospodarczym (Państwa EFTA/EOG), z drugiej strony
en The Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for greater cooperation in the social field between the European Community and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association (EFTA) participating in the European Economic Area (EFTA/EEA countries), on the other
pl W celu ochrony środowiska w objętych nim państwach, konieczne jest wyjaśnienie zakresu obowiązywania zakazu wywozu ze Wspólnoty wszelkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w państwach trzecich innych niż państwa EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), ustanowionego zgodnie z Konwencją Bazylejską
en It is necessary, in order to protect the environment of the countries concerned, to clarify the scope of the prohibition laid down in accordance with the Basel Convention of exports from the Community of any waste destined for disposal in a third country other than an EFTA (European Free Trade Association) country
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 388117 zdań frazy Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.Znalezione w 106,532 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.