Tłumaczenia na język angielski:

  • Anthropogenic   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

czynnik antropogeniczny
anthropogenic factor; anthropogenic factors; anthropic factors

Przykładowe zdania z "Czynniki antropogeniczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Problemy dotyczące degradacji obszarów mokradłowych w Polsce w zależności od wybranych czynników antropogenicznych.
en Problems concerning degradation of wetland areas in Poland in dependence of chosen anthropogenic factors
pl Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazów
en It aims to control contributing factors to climate change, specifically anthropogenic greenhouse gases (GHGs), by providing economic incentives for lowering emissions
pl Wpływ eksploatacji wód podziemnych na ich degradację pod wpływem czynników geogenicznych i antropogenicznych w rejonie Świnoujścia
en The influence groundwaters exploitation on their degradation by geogenic and anthropogenic factors in the Świnoujście region
pl Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na zmiany fizykochemiczne wód Kluczwody.
en Influence of natural and antropgenic factors of physical and chemical changes of Kluczwoda waters.
pl Wpływ czynników antropogenicznych na strukturę zgrupowań makrobentosu rzeki Białej.
en The impact of anthropogenic influences on the structure of the asseblages of bottom invertebrates in the Biała River.
pl Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.
en I wish to express my concern about the consequences of natural degradation of the soil and degradation caused by human activity.
pl Wrażliwość środowiska geologicznego w rejonie Pułtuska na czynniki antropogeniczne
en Sensitivity of the geological environment next to the Pułtusk
pl Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na florę naczyniową jezior okolic Brodnicy.
en The influence of natural and anthropogenic factors on the vascular flora of lakes near the town of Brodnica
pl Wpływ wybranych czynników przyrodniczych i antropogenicznych na jakość wody w studniach we wsi Gorłówko
en Impact of chosen natural and anthropogenic factors on quality of water at wells in the Gorlowko village
pl Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany zwierciadła wód podziemnych jako element degradacji stosunków wodnych na wybranych obszarach Polski.
en Impact of anthropogenic factors on groundwater table changes as the element of water conditions degradation in chosen areas in Poland.
pl monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznego
en monitoring of air pollution and air pollution effects and of other agents and factors that have an impact on forests, such as biotic and abiotic factors and factors of anthropogenic origin
pl Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczne
en Most natural and anthropogenic factors affecting forests can have cross-border effects
pl monitorowanie zmian roślinności spowodowane przez środowiskowe czynniki naturalne i antropogeniczne
en monitoring of vegetation changes due to natural and anthropogenic environmental factors
pl Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie obiegu wody w zlewni Tążyny.
en The Influence of the Natural and Antropogenic Factors on Water Circulation in the Tążyna River Basin.
pl poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresu
en enhance the knowledge of the condition of forests and other wooded land as well as the relationship between their condition and natural and anthropogenic stress factors
pl Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wielkość strat powodziowych w dorzeczu Raby na obszarze Myślenic
en The influence of natural and athropogenic factors on flood damages in the basin of the Raba river in the area of Myślenice
pl Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany linii brzegowej na wybranym odcinku Półwyspu Helskiego
en Anthropogenic changes of the coast line of the Hel Peninsula
pl zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych braków
en Notes that, despite the fact that the European Forest Fire Information System (EFFIS) has managed to harmonise data on fires within Member States and to provide updated information on the natural risk factors, it does not permit investigation of the anthropogenic origins, does not determine socioeconomic risk factors and does not evaluate the repercussions of fires; calls on the Commission to submit a proposal to supplement this system with other data that make it possible to correct these shortcomings
pl Istnieją znaczące źródła naturalne i antropogeniczne tlenku węgla, który uważany jest za czynnik odgrywający główną, bezpośrednią rolę w procesach fotochemicznych troposfery oraz pośrednią rolę w procesach fotochemicznych stratosfery
en Carbon monoxide has significant natural and anthropogenic sources, and is thought to play a major direct role in tropospheric photochemistry, and an indirect role in stratospheric photochemistry
pl Z tego względu konieczne są działania dla wzmocnienia odporności systemów naturalnych i antropogenicznych, umożliwiające im przeciwstawienie się skutkom zmian klimatycznych, inaczej mówiąc - polityka dostosowania.
en Consequently, measures are required to strengthen the resistance of natural and human systems in standing up to the impact of climate change, in other words, adaptation policies.
pl Strony wymienione w załączniku I, dla których zmiana użytkowania ziemi i leśnictwo stanowiły źródło netto emisji gazów cieplarnianych w ‧ roku, w celu obliczenia przyznanej ilości włączą do swoich emisji z ‧ roku, albo z roku lub okresu bazowego, zagregowane antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A wyrażone w równoważniku dwutlenku węgla po odjęciu wielkości absorbowanej przez pochłaniacze w ‧ roku wynikającej ze zmian użytkowania ziemi
en Those Parties included in Annex I for whom land-use change and forestry constituted a net source of greenhouse gas emissions in ‧ shall include in their ‧ emissions base year or period the aggregate anthropogenic carbon dioxide equivalent emissions by sources minus removals by sinks in ‧ from land-use change for the purposes of calculating their assigned amount
pl mając na uwadze, że UNFCC, która weszła w życie dnia ‧ marca ‧ r. i została ratyfikowana przez ‧ Stron, ustanawia ramy działań zmierzających do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze w celu zapobieżenia ich niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny
en whereas the UNFCCC, which entered into force on ‧ March ‧ and has now been ratified by ‧ parties, sets out a framework for action aimed at stabilising atmospheric concentrations of greenhouse gases in order to avoid dangerous anthropogenic interference with the climate system
pl mając na uwadze fakt, że na przestrzeni ostatnich lat częstotliwość występowania, dotkliwość i złożoność klęsk żywiołowych i katastrof antropogenicznych oraz skutki ich występowania w Europie gwałtownie przybrały na sile, pociągając za sobą utratę istnień ludzkich i mienia oraz katastrofalne krótko- i długoterminowe konsekwencje dla gospodarki dotkniętych regionów, w tym zubożenie dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, zniszczenia infrastruktury społeczno-ekonomicznej oraz spustoszenie środowiska naturalnego (w przypadku gwałtownych pożarów zniszczenie siedlisk naturalnych oraz różnorodności biologicznej, degradację mikroklimatu oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych
en whereas the frequency, severity, complexity and impact of natural and man-made disasters across Europe have increased rapidly over recent years, resulting in loss of human life and property, with catastrophic short- and long-term effects on the economy of the regions affected, including depletion of the natural and cultural heritage, the destruction of economic and social infrastructure, and damage to the environment (in the case of wildfires, loss of natural habitat and biodiversity, deterioration of the microclimate and increases in greenhouse gas emissions
pl Ocena wpływu antropogenicznego na jakość wód południowo-wschodniej części Jeziora Chełmżynskiego w oparciu o pomiar aktywnosci ektoenzymów.
en The Assessment of Anthropogenic Influence on the Quality of Water in the South-Eastern Part of Chełmżyńskie Lake Based on the Measurement of Ectoenzyme Activity
pl Fauna ważek (Odonata) w drobnych, antropogenicznych zbiornikach Dolinki Służewieckiej
en Fauna of dragonflies and damselflies (Odonata) in anthropogenic ponds of Dolinka Służewiecka
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18500 zdań frazy Czynniki antropogeniczne.Znalezione w 4,025 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.