Tłumaczenia na język angielski:

  • Anthropogenic   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

czynnik antropogeniczny
anthropogenic factor; anthropogenic factors; anthropic factors

Przykładowe zdania z "Czynniki antropogeniczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na zmiany fizykochemiczne wód Kluczwody.
en Influence of natural and antropgenic factors of physical and chemical changes of Kluczwoda waters.
pl Wpływ czynników antropogenicznych na strukturę zgrupowań makrobentosu rzeki Białej.
en The impact of anthropogenic influences on the structure of the asseblages of bottom invertebrates in the Biała River.
pl poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresu
en enhance the knowledge of the condition of forests and other wooded land as well as the relationship between their condition and natural and anthropogenic stress factors
pl Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczne
en Most natural and anthropogenic factors affecting forests can have cross-border effects
pl Wpływ wybranych czynników przyrodniczych i antropogenicznych na jakość wody w studniach we wsi Gorłówko
en Impact of chosen natural and anthropogenic factors on quality of water at wells in the Gorlowko village
pl Wrażliwość środowiska geologicznego w rejonie Pułtuska na czynniki antropogeniczne
en Sensitivity of the geological environment next to the Pułtusk
pl Problemy dotyczące degradacji obszarów mokradłowych w Polsce w zależności od wybranych czynników antropogenicznych.
en Problems concerning degradation of wetland areas in Poland in dependence of chosen anthropogenic factors
pl zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych braków
en Notes that, despite the fact that the European Forest Fire Information System (EFFIS) has managed to harmonise data on fires within Member States and to provide updated information on the natural risk factors, it does not permit investigation of the anthropogenic origins, does not determine socioeconomic risk factors and does not evaluate the repercussions of fires; calls on the Commission to submit a proposal to supplement this system with other data that make it possible to correct these shortcomings
pl Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wielkość strat powodziowych w dorzeczu Raby na obszarze Myślenic
en The influence of natural and athropogenic factors on flood damages in the basin of the Raba river in the area of Myślenice
pl Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.
en I wish to express my concern about the consequences of natural degradation of the soil and degradation caused by human activity.
pl Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie obiegu wody w zlewni Tążyny.
en The Influence of the Natural and Antropogenic Factors on Water Circulation in the Tążyna River Basin.
pl monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznego
en monitoring of air pollution and air pollution effects and of other agents and factors that have an impact on forests, such as biotic and abiotic factors and factors of anthropogenic origin
pl Wpływ eksploatacji wód podziemnych na ich degradację pod wpływem czynników geogenicznych i antropogenicznych w rejonie Świnoujścia
en The influence groundwaters exploitation on their degradation by geogenic and anthropogenic factors in the Świnoujście region
pl Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazów
en It aims to control contributing factors to climate change, specifically anthropogenic greenhouse gases (GHGs), by providing economic incentives for lowering emissions
pl Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany zwierciadła wód podziemnych jako element degradacji stosunków wodnych na wybranych obszarach Polski.
en Impact of anthropogenic factors on groundwater table changes as the element of water conditions degradation in chosen areas in Poland.
pl Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na florę naczyniową jezior okolic Brodnicy.
en The influence of natural and anthropogenic factors on the vascular flora of lakes near the town of Brodnica
pl monitorowanie zmian roślinności spowodowane przez środowiskowe czynniki naturalne i antropogeniczne
en monitoring of vegetation changes due to natural and anthropogenic environmental factors
pl Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany linii brzegowej na wybranym odcinku Półwyspu Helskiego
en Anthropogenic changes of the coast line of the Hel Peninsula
pl Istnieją znaczące źródła naturalne i antropogeniczne tlenku węgla, który uważany jest za czynnik odgrywający główną, bezpośrednią rolę w procesach fotochemicznych troposfery oraz pośrednią rolę w procesach fotochemicznych stratosfery
en Carbon monoxide has significant natural and anthropogenic sources, and is thought to play a major direct role in tropospheric photochemistry, and an indirect role in stratospheric photochemistry
pl Jak długo jeszcze faszystowska UE może nakładać coraz bardziej retorsyjne podatki i środki kontroli na zwykłych obywateli pod pozorem antropogenicznego globalnego ocieplenia, podczas gdy coraz większa liczba prawdziwych naukowców odrzuca tę teorię jako nieuzasadnioną i skompromitowaną?
en How much longer can the fascistic EU impose ever more punitive taxes and controls on ordinary citizens on the pretext of man-made global warming, when an ever-increasing number of real scientists are rejecting the theory as unfounded and demolished?
pl Zintegrowane badania klimatyczne i funkcjonowania ekosystemu ziemskiego i morskiego, w tym regionów polarnych, są niezbędne do zaobserwowania i przeanalizowania, w jaki sposób systemy zmieniały się w przeszłości i przewidzenia ich przyszłej ewolucji, co obejmuje obserwacje, badania eksperymentalne i zaawansowane modelowanie oraz uwzględnia nacisk antropogeniczny
en Integrated research on the functioning of climate and the earth and marine system, including the polar regions, is needed in order to observe and analyse how these systems evolved in the past and predict their future evolution including observations, experimental studies and advanced modelling and taking into account the anthropogenic forcing
pl Naturalne i antropogeniczne procesy rzezbotwórcze w gminie Iłża
en Natural and anthropogenic morphological processes in the municipality of Iłża.
pl Oznacza to, że ta forma transportu również zaczyna wnosić wkład w redukcję antropogenicznego efektu cieplarnianego.
en That will mean that this form of transport also starts making a contribution to the reduction of the anthropogenic greenhouse effect.
pl Niniejszy załącznik dotyczy następujących trwałych zanieczyszczeń organicznych, jeśli tworzą się one i są uwalniane w sposób niezamierzony ze źródeł antropogenicznych
en This Annex applies to the following persistent organic pollutants when formed and released unintentionally from anthropogenic sources
pl Zasięg i intensywność antropogenicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego na wybranych obszarach Województwa Mazowieckiego
en Spatial extent and intensity of anthropogenic sources of electromagnetic radiation on selected areas of the Mazowieckie voivodship
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18500 zdań frazy Czynniki antropogeniczne.Znalezione w 9,627 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.