Tłumaczenia na język angielski:

  • Anthropogenic   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

czynnik antropogenicznyanthropogenic factor; anthropogenic factors; anthropic factors

Przykładowe zdania z "Czynniki antropogeniczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wielkość strat powodziowych w dorzeczu Raby na obszarze MyślenicThe influence of natural and athropogenic factors on flood damages in the basin of the Raba river in the area of Myślenice
Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany zwierciadła wód podziemnych jako element degradacji stosunków wodnych na wybranych obszarach Polski.Impact of anthropogenic factors on groundwater table changes as the element of water conditions degradation in chosen areas in Poland.
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na florę naczyniową jezior okolic Brodnicy.The influence of natural and anthropogenic factors on the vascular flora of lakes near the town of Brodnica
Wpływ wybranych czynników przyrodniczych i antropogenicznych na jakość wody w studniach we wsi GorłówkoImpact of chosen natural and anthropogenic factors on quality of water at wells in the Gorlowko village
poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresuenhance the knowledge of the condition of forests and other wooded land as well as the relationship between their condition and natural and anthropogenic stress factors
monitorowanie zmian roślinności spowodowane przez środowiskowe czynniki naturalne i antropogenicznemonitoring of vegetation changes due to natural and anthropogenic environmental factors
Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany linii brzegowej na wybranym odcinku Półwyspu HelskiegoAnthropogenic changes of the coast line of the Hel Peninsula
Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na zmiany fizykochemiczne wód Kluczwody.Influence of natural and antropgenic factors of physical and chemical changes of Kluczwoda waters.
Wrażliwość środowiska geologicznego w rejonie Pułtuska na czynniki antropogeniczneSensitivity of the geological environment next to the Pułtusk
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie obiegu wody w zlewni Tążyny.The Influence of the Natural and Antropogenic Factors on Water Circulation in the Tążyna River Basin.
Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.I wish to express my concern about the consequences of natural degradation of the soil and degradation caused by human activity.
Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczneMost natural and anthropogenic factors affecting forests can have cross-border effects
monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznegomonitoring of air pollution and air pollution effects and of other agents and factors that have an impact on forests, such as biotic and abiotic factors and factors of anthropogenic origin
Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazówIt aims to control contributing factors to climate change, specifically anthropogenic greenhouse gases (GHGs), by providing economic incentives for lowering emissions
Wpływ eksploatacji wód podziemnych na ich degradację pod wpływem czynników geogenicznych i antropogenicznych w rejonie ŚwinoujściaThe influence groundwaters exploitation on their degradation by geogenic and anthropogenic factors in the Świnoujście region
Problemy dotyczące degradacji obszarów mokradłowych w Polsce w zależności od wybranych czynników antropogenicznych.Problems concerning degradation of wetland areas in Poland in dependence of chosen anthropogenic factors
Wpływ czynników antropogenicznych na strukturę zgrupowań makrobentosu rzeki Białej.The impact of anthropogenic influences on the structure of the asseblages of bottom invertebrates in the Biała River.
zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych brakówNotes that, despite the fact that the European Forest Fire Information System (EFFIS) has managed to harmonise data on fires within Member States and to provide updated information on the natural risk factors, it does not permit investigation of the anthropogenic origins, does not determine socioeconomic risk factors and does not evaluate the repercussions of fires; calls on the Commission to submit a proposal to supplement this system with other data that make it possible to correct these shortcomings
Istnieją znaczące źródła naturalne i antropogeniczne tlenku węgla, który uważany jest za czynnik odgrywający główną, bezpośrednią rolę w procesach fotochemicznych troposfery oraz pośrednią rolę w procesach fotochemicznych stratosferyCarbon monoxide has significant natural and anthropogenic sources, and is thought to play a major direct role in tropospheric photochemistry, and an indirect role in stratospheric photochemistry
Wiedzą państwo, że ujawniona korespondencja elektroniczna z Uniwersytetu Anglii Wschodniej pokazuje, że historyczne zmiany temperatury były fałszowane przez zwolenników hipotezy antropogenicznych zmian klimatycznych poprzez subiektywny wybór lat referencyjnych.You will be aware that the leaked emails from the University of East Anglia reveal that historical changes in temperature have been manipulated by supporters of the man-made climate change hypothesis by subjectively choosing base years.
Wodór pochodzi ze źródeł naturalnych i antropogenicznych; odgrywa mniejszą rolę w procesach fotochemicznych stratosferyHydrogen, the source of which is natural and anthropogenic, plays a minor role in stratospheric photochemistry
W odniesieniu do kilku miejsc produkcji i przetwarzania nie stwierdzono bezpośrednich obaw; nie można jednak wykluczyć potencjalnego ryzyka na skalę miejscową ze względu na możliwe istnienie wysokiego regionalnego antropogenicznego stężenia cynkuFor a number of production sites and processing scenarios no immediate concern has been identified but a potential risk at local scale cannot be excluded due to possible existence of high regional background concentrations of zinc
Główną słabością COP 15 było niedocenienie: - wyczulenia krajów trzecich i rozwijających się, a także niektórych unijnych na "sprawiedliwość klimatyczną”; - tego, że dwa największe mocarstwa światowe USA i Chiny rywalizują ze sobą zarówno gospodarczo, jak i militarnie; - faktu, że "ambitne” projekty ograniczenia emisji CO2 były oparte na mało naukowo wiarygodnym paradygmacie antropogenicznego ogrzewania klimatu.The main weakness of COP 15 was a failure to appreciate: the sensitivity of third countries and developing countries, and also some EU countries, to 'climate justice'; the fact that the two greatest superpowers, the USA and China, are competing with each other both economically and militarily; and the fact that the 'ambitious' plans to limit CO2 emissions were based on the paradigm of anthropogenic climate warming, which does not have a great deal of scientific credibility.
mając na uwadze fakt, że na przestrzeni ostatnich lat częstotliwość występowania, dotkliwość i złożoność klęsk żywiołowych i katastrof antropogenicznych oraz skutki ich występowania w Europie gwałtownie przybrały na sile, pociągając za sobą utratę istnień ludzkich i mienia oraz katastrofalne krótko- i długoterminowe konsekwencje dla gospodarki dotkniętych regionów, w tym zubożenie dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego, zniszczenia infrastruktury społeczno-ekonomicznej oraz spustoszenie środowiska naturalnego (w przypadku gwałtownych pożarów zniszczenie siedlisk naturalnych oraz różnorodności biologicznej, degradację mikroklimatu oraz wzrost emisji gazów cieplarnianychwhereas the frequency, severity, complexity and impact of natural and man-made disasters across Europe have increased rapidly over recent years, resulting in loss of human life and property, with catastrophic short- and long-term effects on the economy of the regions affected, including depletion of the natural and cultural heritage, the destruction of economic and social infrastructure, and damage to the environment (in the case of wildfires, loss of natural habitat and biodiversity, deterioration of the microclimate and increases in greenhouse gas emissions
mając na uwadze, że UNFCC, która weszła w życie dnia ‧ marca ‧ r. i została ratyfikowana przez ‧ Stron, ustanawia ramy działań zmierzających do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze w celu zapobieżenia ich niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatycznywhereas the UNFCCC, which entered into force on ‧ March ‧ and has now been ratified by ‧ parties, sets out a framework for action aimed at stabilising atmospheric concentrations of greenhouse gases in order to avoid dangerous anthropogenic interference with the climate system
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18500 zdań frazy Czynniki antropogeniczne.Znalezione w 7,471 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.