Tłumaczenia na język angielski:

  • Battle of Gumbinnen   

Przykładowe zdania z "Bitwa pod Gąbinem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Piraci Morza Śródziemnomorskiego od epoki brązu do bitwy pod Akcjum
en Mediterranean pirates from the Bronze Age to the battle of Actium
pl Chcielibyśmy zobaczyć bitwę pod Salaminą, Megistias i ja
en We shall be watching you fight at Salamis, Megistias and I
pl Bitwa pod Lexington.- Co zamierzasz?
en The battle of lexington--- what are you thinking?
pl ANALIZA POPULARNYCH TEMATÓW MUSHA - E CHŰSHINGURA I GEMPEI KASSEN na podstawie cyklu "Biografie wiernych wasali" oraz tryptyku "Wielka bitwa pod górą Ishibashi"
en Analysis of popular musha-e topics;Chushingura and Gempei Kassen on the basis of the cycle"Biographies of Loyal Retainers" and triptych"The great battle of Ishibashi Mountain"
pl Więc bój ten w dniu Kryspina i Kryspiana niech zwie się odtąd bitwą pod Agincourt
en Then call we this... the field of Agincourt... fought on the day of Crispin Crispianus
pl Temat: Miejsce bitwy pod Mławą w kampanii wrześniowej 1939 roku
en The battlefield of Mlawa in the September Campaign 1939
pl Bitwa pod Wiedniem 1683 roku. Sławne zwycięstwo w interpretacji malarskiej Jana van Huchtenburga
en The Battle of Vienna 1683. Famous victory in the interpretation of the painter Jan van Huchtenburg.
pl Bitwa pod Brdowem i pamięć o niej wśród mieszkańców lokalnej społeczności
en The battle of Brdów and the memory of the battle in the local community
pl Bitwa rozegrała się pod Zamą, ‧ mil na południe od Kartaginy
en The battle was fought at Zama.‧ km south of Cartago
pl Od bitwy pod BuII Run nic o nim nie wiemy
en Since Bull Run, we haven' t heard anything and
pl Co ty na to?Pod Richmond bitwa trwała dziewięć dni i wojsko dało mi medal
en At Richmond the battle took nine days and the army gave me a medal
pl Być może stosowne byłoby omówić dziś tę sprawę, ponieważ jestem pewien, że wszyscy państwo wiedzą, że dziś mija 205 rocznica bitwy pod Trafalgarem, stoczonej 21 października 1805 r., kiedy to admirał lord Nelson i wielu innych dzielnych ludzi oddało swe życie za to, by Brytania mogła pozostać wolnym i niepodległym państwem.
en Perhaps it is apt to be discussing this today because, as I am sure you will all be aware, it is the 205th anniversary of the Battle of Trafalgar on 21 October 1805 when Admiral Lord Nelson and many other brave men gave their lives and died so that Britain could remain a free and independent country.
pl Ochotnik z Finlandii, uczestnik w bitwie pod Kongsvinger
en Volunteer in Finland, reported for service in London
pl Znaczenie bitwy pod Ostrołęką na dalsze działania wojsk powstańczych w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku
en The importance of the Battle of Ostrołęka further action insurgent forces in the Polish Russian War in 1831 years.
pl W bitwie pod He Chuan
en At the battle of HeChuan
pl Chcielibyśmy zweryfikować tożsamość pewnej osoby.Słucham.... Pan nazywa się Jin- seok Lee i służył w ‧ dywizji piechoty... i uczestniczył Pan w bitwie pod Doom Il Yung?
en I' m calling to confirm some information. are you Lee Jin- seok, who fought at the battle of Dumillyong?
pl Turecka ekspansja na Bałkanach w dobie wojen wenecko-tureckich (do bitwy pod Lepanto w 1571 roku)
en Turks ekspantion for Balkans in time of war between Venetian and Ottomans (until Lepanto battle in 1571)
pl Uczestnicy bitwy pod Koronowem 10 X 1410 roku
en Participants of the battle of Koronowem 10 X 1410 of year
pl Patinier, zabity w bitwie pod Charleroi
en Patinier, killed in the battle of Charleroi
pl To już kwestia minut, weź to pod uwagę.Jeśli cofniemy tę klątwę...... być może uda nam się zapobiec Ostatniej Bitwie zanim się jeszcze zacznie
en If we can lift the curse...... we might stop the Final Battle before it starts
pl Bitwa pod Kannami w ujęciu Polibiusza i Liwiusza
en The Battle of Cannae in Polybius and Livy
pl Rola husarii w polskiej sztuce wojennej na przykładzie bitew pod Kircholmem i Kłuszynem
en Role of hussar in polish art of war on example batlles under Kircholm and Kłuszyn
pl Bitwa pod Smyrną (obecnie Izmir) Rok
en Battle of Smyrna ‧ A. D
pl Pod Trebią (?) rozegrałem bitwę, zanim wojska wroga zdążyły się przygotować do walki ‧ tyś ich najlepszych żołnierzy zostało zabitych
en In Trebia I fought him before his army could prepare.And he bit the bait ini. ‧, ‧ of their best soldiers were massacred
pl Obchody 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w 1960 roku
en The celebrations of the 550th anniversary of the Battle of Grunwald in 1960
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 89228 zdań frazy Bitwa pod Gąbinem.Znalezione w 10,437 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.