wymowa: IPA: baˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Bavaria   
  (Proper noun  ) []
   
  state in Germany
   
  geogr. geografia kraj związkowy w południowej części Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Monachium;
   
  A Free State (German: Freistaat), with an area of 70,553 km2 and 12.4 million inhabitants, the southernmost state of today's Germany. Its capital is Munich.
   
  Kraj związkowy w południowych Niemczech, mający powierzchnię 70 553 km2, ponad 12 400 000 mieszkańców. Stolicą landu jest Monachium.
   
  geogr. geografia, polit. polityka kraj związkowy w południowej części Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Monachium;
   
  state in Germany

Pozostałe znaczenia:

 
Bavaria (one of the component states of Germany, the largest by area)

Did you mean: bawaria

Picture dictionary

Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

bawaria
bavaria

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bawaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Płatności natychmiastowe na rzecz wyrównywania szkód spowodowanych przez powódź w sierpniu ‧ r. w Bawarii w gospodarstwach rolnych oraz w sektorze leśnictwa i rybołówstwa
en On-the-spot-payments to compensate for damages caused by the flood of August ‧ in Bavaria to holdings in the agriculture, forestry and fishery sector
pl Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Górnej Bawarii), Monachium
en Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regional Insurance Office of Upper Bavaria), München
pl Pytanie ‧ (Bernd Posselt): Rozwój obszarów wiejskich w regionie przygranicznym między Bawarią a Czechami
en Question ‧ (Bernd Posselt): Rural development in the Bavaria-Bohemia border region
pl w sprawie pomocy państwa nr C ‧/‧ (ex N ‧/‧), którą Niemcy planują przyznać na budowę rurociągu do przesyłu etylenu w Bawarii
en on State aid No C ‧/‧ (ex N ‧/‧), which Germany is planning to implement for the construction of an ethylene pipeline in Bavaria
pl Oznacza to, że Parlament opowiada się za dalszym wspieraniem małych gospodarstw, z których większość znajduje się w naszych regionach Badenii-Wirtembergii i Bawarii.
en This means that Parliament is in favour of giving further support to small farms, the majority of which can be found in our areas of Baden-Württemberg and Bavaria.
pl Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Bawarii-Oberpfalz), Landshut
en Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regional Insurance Office of Lower Bavaria-Oberpfalz), Landshut
pl stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ wersja ostateczna z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej żądania przedstawienia informacji w odniesieniu do MX ‧/‧- Kontrola systemu pomocy państwa XS ‧/‧- Finansowanie powstawania i wzrostu przedsiębiorczości (GuW)- Niemcy i MX ‧/‧- Kontrola systemu pomocy państwa XS ‧/‧- Wytyczne w sprawie wdrożenia regionalnego systemu pomocy dla przemysłu i handlu w Bawarii- Niemcy
en annul Commission Decision C ‧ of ‧ July ‧ concerning an order to provide information in relation to MX ‧/‧- Monitoring of State aid scheme XS ‧/‧- Financing of business start-ups and growth (GuW)- Germany and MX ‧/‧- Monitoring of State aid scheme XS ‧/‧- Guidelines for implementing the Bavarian regional aid programme for industry and commerce- Germany
pl Dalsze wątpliwości dotyczyły tego, czy w przypadku innych, podanych przez Niemcy składników wynagrodzenia mamy rzeczywiście do czynienia z wynagrodzeniem za funkcję rozszerzenia działalności przez obowiązkowy kapitał własny, składnikami tymi są między innymi opłata dla Bawarii za przejęcie gwarancji dotrzymania umowy (Ausfallbürgschaft) za należności z pożyczek w wysokości ‧,‧ % rocznie należności poręczonych i przeniesionych na rzecz Wolnego kraju związkowego Bawarii, ponadto odsetki zapłacone przez kredytobiorców, które nadal otrzymywała Bawaria oraz oprocentowanie krótkoterminowych depozytów
en It also seemed doubtful that the additional elements of remuneration cited by Germany, such as the fee equal to ‧,‧ % per annum of guaranteed transferred claims and payable to the Land for a default guarantee covering the loan claims, the interest payments made by borrowers (and also accruing to the Land) or the interest on intermediate investments abroad, actually constituted remuneration for the business-expansion function of equity capital
pl Wolne Państwo Bawaria (Bawaria
en Freistaat Bayern (Bavaria
pl Karl DÖHLER (DE/PPE), członek parlamentu krajowego Bawarii
en Karl DÖHLER (DE/EPP), Member of the Landtag of Bavaria
pl Program na rzecz rozwoju fundacji regionu Bawarii wspierających przedsiębiorstwa, których działalność ukierunkowana jest na rozwój technologiczny
en Bavarian programme for the advancement of technologically- oriented business foundations
pl w przypadku RWE TSO: przedsiębiorstwo to zarządza siecią przesyłania energii należącą do grupy RWE, która obejmuje głównie niemieckie kraje związkowe Północna Nadrenia-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, kraj Saary i południowo-zachodnią część Bawarii
en for undertaking RWE TSO: is the operator of the transmission grid owned by the RWE group, which mainly extends to the German States of North Rhine-Wesphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland and the South-West of Bavaria
pl Program jest oparty na planie ramowym ogólnych działań na rzecz szkolenia zawodowego osób z chorobą lub upośledzeniem umysłowym prowadzonym od ‧.‧.‧ we wszystkich firmach integracyjnych i zakładach samopomocy na terenie Bawarii
en The measure is based on the framework plan for general vocational skill acquisition measures for the handicapped and mentally ill in Bavarian integration firms/self-help firms of
pl Pomoc państwa- Niemcy- Pomoc państwa nr C ‧/‧. (ex N ‧/‧)- Pomoc na budowę rurociągu dla dostaw etylenu, Bawaria- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
en State aid- Germany- State aid No C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Aid for the construction of an ethylene pipeline, Bavaria- Invitation to submit comments pursuant to Article ‧ of the EC Treaty
pl Z sondaży przeprowadzonych przez Handwerkskammer für Schwaben (Izbę Rzemieślniczą Szwabii) i Verband mittelständischer Privatbrauereien in Bayern e.V (Związek średniej wielkości prywatnych browarów w Bawarii) również nie wynikało, że inne browary z siedzibą w regionie Nördlinger Ries są zainteresowane używaniem tego oznaczenia geograficznego
en Surveys conducted by the Swabian trade corporation and the association of private medium-sized breweries in Bavaria have also shown that no other breweries located in the Nördlinger Ries district are interested in using this geographical indication
pl Wszystkie regiony Niemiec, z wyjątkiem jednostek administracyjnych Regierungsbezirk Oberpfalz i Regierungsbezirk Oberfranken w kraju związkowym Bawaria, wymienione są obecnie w wykazie w załączniku I do decyzji ‧/‧/WE
en At present, all regions of Germany with the exception of the administrative units of Regierungsbezirke Oberpfalz and Oberfranken in the federal state of Bavaria are listed in Annex I to Decision ‧/‧/EC
pl Właśnie przyleciała z Monachium w Bawarii
en Just flown back from Múnchen, Bavaria
pl w sprawie pomocy państwa C ‧/‧ (ex N ‧/‧), którą Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na uruchomienie cyfrowej telewizji naziemnej w kraju związkowym Bawaria
en on the State aid scheme C ‧/‧ (ex N ‧/‧) which Germany intended to implement for the introduction of digital terrestrial television in Bavaria
pl Zgodnie z umową przedłożoną Komisji, zawartą między Bawarią oraz bankiem BayernLB, uzgodniono wynagrodzenie za funkcję gwarancyjną w formie prowizji w wysokości ‧,‧ % rocznie po opodatkowaniu
en According to the information provided by Germany and the agreement between the Land of Bavaria and BayernLB submitted to the Commission, the guarantee function is paid for by a guarantee commission (Haftungsprovision) of ‧,‧ % per annum after tax
pl Zwierzęta muszą być urodzone, chowane, tuczone i utrzymywane w Bawarii, czyli cały cykl ich życia musi odbywać się w Bawarii
en The animals must be born, reared and fattened in Bavaria, i.e. the entire life cycle must take place there
pl Jeśli do dnia ‧.‧.‧ r. żaden z przewoźników lotniczych nie przedłoży Ministerstwu Gospodarki, Infrastruktury, Komunikacji i Techniki Bawarii (Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie) pisemnego potwierdzenia rozpoczęcia obsługi regularnego połączenia lotniczego od dnia ‧.‧.‧ r. zgodnie z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej i bez występowania o dofinansowanie, Republika Federalna Niemiec, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ ust. ‧ lit. d) wspomnianego wyżej rozporządzenia, ograniczy dostęp do tej trasy do jednego przewoźnika lotniczego i przyzna prawo do obsługi tego połączenia lotniczego od dnia ‧.‧.‧ r. w drodze przetargu publicznego
en Insofar as, by ‧.‧.‧, no air carrier has submitted to the Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie (Bavarian Ministry of Economic Affairs, Infrastructure, Transport and Technology) written proof of the commencement of air services on ‧.‧.‧ in accordance with the public service obligations and without requesting compensation, Germany will, pursuant to Article ‧(d) of the above-mentioned Regulation, limit access to this route to a single air carrier and put out the right to operate these services from ‧.‧.‧ to public tender
pl W ‧ r. udziałowcy uzgodnili przeniesienie swoich udziałów w banku BayernLB w zamian za akcje na BayernLB Holding AG, w którym Wolny kraj związkowy Bawaria oraz Związek Kas Oszczędnościowych również posiadają po ‧ % udziałów
en In ‧ the two owners agreed to transfer their stakes in BayernLB, in exchange for shares, to BayernLB Holding AG, in which they each hold ‧ % of the shares
pl Niemcy powiadomiły Komisję o wystąpieniu ogniska grypy ptaków podtypu H‧N‧ na fermie drobiu na swoim terytorium w kraju związkowym Bawaria i podjęły stosowne środki zgodnie z decyzją ‧/‧/WE, m. in. określiły obszary A i B, o których mowa w art. ‧ wymienionej decyzji
en Germany has notified the Commission of an outbreak of H‧N‧ in a poultry holding on its territory in the Land Bavaria and has taken the appropriate measures as provided for in Decision ‧/‧/EC, including the establishment of Areas A and B as provided for in Article ‧ of that Decision
pl Celem środka było wsparcie uruchomienia cyfrowej telewizji naziemnej w Bawarii poprzez pomoc na pokrycie kosztów naziemnej transmisji cyfrowej ponoszonych przez prywatnych nadawców
en The objective of the measure was to support the introduction of digital terrestrial television in Bavaria by means of a subsidy for the transmission costs of commercial television broadcasters
pl Nie ma innego szwabskiego dania, które byłoby tak lubiane i powszechnie znane poza Szwabią (czyli w Badenii-Wirtembergii oraz w okręgu regencyjnym Szwabia w Bawarii
en No other Swabian dish is as popular and as well-known as a speciality way beyond the borders of Swabia (Baden-Württemberg and the region of Swabia in Bavaria
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy Bawaria.Znalezione w 0,533 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.