wymowa: IPA: baˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Bavaria   
  (Proper noun  ) []
   
  state in Germany
   
  geogr. geografia kraj związkowy w południowej części Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Monachium;
   
  A Free State (German: Freistaat), with an area of 70,553 km2 and 12.4 million inhabitants, the southernmost state of today's Germany. Its capital is Munich.
   
  Kraj związkowy w południowych Niemczech, mający powierzchnię 70 553 km2, ponad 12 400 000 mieszkańców. Stolicą landu jest Monachium.
   
  geogr. geografia, polit. polityka kraj związkowy w południowej części Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Monachium;
   
  state in Germany

Pozostałe znaczenia:

 
Bavaria (one of the component states of Germany, the largest by area)

Did you mean: bawaria

Picture dictionary

Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

bawaria
bavaria

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bawaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W ‧ r. udziałowcy uzgodnili przeniesienie swoich udziałów w banku BayernLB w zamian za akcje na BayernLB Holding AG, w którym Wolny kraj związkowy Bawaria oraz Związek Kas Oszczędnościowych również posiadają po ‧ % udziałów
en In ‧ the two owners agreed to transfer their stakes in BayernLB, in exchange for shares, to BayernLB Holding AG, in which they each hold ‧ % of the shares
pl Pomoc na budowę rurociągu dla dostaw etylenu, Bawaria
en Aid for the construction of an ethylene pipeline, Bavaria
pl Program na rzecz rozwoju fundacji regionu Bawarii wspierających przedsiębiorstwa, których działalność ukierunkowana jest na rozwój technologiczny
en Bavarian programme for the advancement of technologically- oriented business foundations
pl Do Bawarii weszliśmy w maju, by zająć Berchtesgaden
en We' d entered Bavaria in early May with the hopes of capturing Berchtesgaden
pl Niemcy doszły do wniosku, że można założyć, iż kwoty wypłacane przez Wolny Kraj Związkowy Bawaria na rzecz kółek rolniczych oraz KBM w całości przekazywane są rolnikom, którzy są jedynymi beneficjentami
en Germany concludes that the entire amount paid by the Land of Bavaria to KBM and the machinery rings can be deemed to have been passed on to farmers as sole final beneficiaries
pl Niemcy nie przedłożyły jednak informacji, czy roczne składki otrzymywane przez KBM odpowiadają rzeczywistym kosztom ponoszonym przez KBM na te rodzaje działalności i czy w związku z tym można je uznać za rynkowe wynagrodzenie za usługi świadczone na zlecenie Wolnego Kraju Związkowego Bawaria przez KBM na rzecz kółek rolniczych, albo czy składki nie przewyższają kosztów
en However, Germany has not provided any information as to whether the amounts paid yearly to KBM correspond to the costs actually incurred by KBM in the exercise of these activities, and therefore can be taken to be payments at market price for a service provided, on behalf of the Land of Bavaria, by KBM to machinery rings, or whether they may in fact exceed the market price
pl Na podstawie wniosków w latach ‧–‧ szacuje się, iż około ‧ gospodarstw rolnych wystąpi o odstępstwo, co odpowiada ‧ ha gruntów rolnych w regionach Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii i Bawarii
en Based on applications for the period ‧-‧, approximately ‧ farms are estimated to request for a derogation corresponding to ‧ ha of land in the regions of Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Baden-Württemberg and Bavaria
pl W Bawarii mamy 48 000 farm zatrudniających 90 000 osób do hodowli bydła mlecznego, oraz generujących kolejnych 50 000 miejsc pracy w sektorach wcześniejszej i późniejszej fazy produkcji, co daj łącznie 140 000 miejsc pracy.
en In Bavaria we have 48 000 farms employing 90 000 people in the rearing of dairy cattle, and another 50 000 jobs in upstream and downstream sectors, making a total of 140 000 jobs.
pl Niemcy podnoszą ponadto, że Wolny kraj związkowy Bawaria, będąc właścicielem połowy udziałów, mogło zakładać dużo wyższe zyski z kapitału własnego w porównaniu z innymi instytucjami kredytowymi
en Germany also stated that, as a ‧ % shareholder, the Land could assume that it would benefit from very favourable capital returns compared with other credit institutions
pl Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Górnej Bawarii), Monachium
en Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regional Insurance Office of Upper Bavaria), München
pl Obszar uprawy Schrobenhausener Spargel na terenie Bawarii obejmuje gminy: Aichach, Aresing, Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Geisenfeld, Gerolsbach, Hohenwart, Inchenhofen, Karlskron, Kühbach, Langenmosen, Pfaffenhofen an der Ilm, Pörnbach, Pöttmes, Reichertshofen, Rohrbach, Schrobenhausen i Waidhofen, znajdujące się na terenie powiatów Neuburg-Schrobenhausen, Aichach-Friedberg oraz Pfaffenhofen an der Ilm
en The Bavarian cultivation area in which Schrobenhausener Spargel is produced covers the municipalities of Aichach, Aresing, Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Geisenfeld, Gerolsbach, Hohenwart, Inchenhofen, Karlskron, Kühbach, Langenmosen, Pfaffenhofen an der Ilm, Pörnbach, Pöttmes, Reichertshofen, Rohrbach, Schrobenhausen and Waidhofen, which are situated in the rural districts of Neuburg-Schrobenhausen, Aichach-Friedberg and Pfaffenhofen an der Ilm
pl Od końca ‧ r. miały miejsce liczne kontakty oraz powstała obszerna korespondencja między władzami federalnymi i władzami kraju związkowego Bawaria, przedstawicielami przemysłu w Bawarii a Komisją
en Numerous contacts and exchanges of correspondence took place from the end of ‧ between the Federal and the Bavarian authorities, representatives of Bavarian industry and the Commission
pl W odniesieniu do rzeźni i zakładów utylizacyjnych w Bawarii spełnione są wymogi art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The requirements of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ are met as regards slaughterhouses and rendering plants in Bavaria
pl Bawaria posiadała w momencie inwestycji tylko połowę udziałów
en At the time of the investment, the Land of Bavaria owned only half of the shares
pl Dnia ‧ lutego ‧ r. konkurent, który chciał pozostać anonimowy, przedstawił Komisji swoje uwagi, pozytywnie oceniając projekt, o ile oba prywatne rurociągi łączące Bawarię z ARG-System będą działały na zasadzie otwartego dostępu
en On ‧ February ‧ the competitor which did not wish to be named also sent positive comments to the Commission, subject to the opening of the two private pipelines connecting Bavaria to the ARG system
pl Jeśli ktoś stracił tak wiele głosów, jak Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) w Bawarii czy moja partia, musi zadbać o zwrócenie na siebie uwagi.
en Anyone who has lost as many votes as the Christian Social Union (CSU) in Bavaria and my party needs to ensure that he attracts attention.
pl Zgodnie z § ‧ ust. ‧ umowy o przeniesieniu z dnia ‧ grudnia ‧ r. w połączeniu z § ‧ umowy o przeniesieniu z dnia ‧ grudnia ‧ r. bank BayernLB uiścił na rzecz Bawarii opłatę w wysokości ‧,‧ % za przejęcie gwarancji dotrzymania umowy (Ausfallbürgschaft) w odniesieniu do kredytów udzielonych w ramach funduszu celowego
en Moreover, under Section ‧ of the transfer agreement of ‧ December ‧, read in conjunction with Section ‧ of the transfer agreement of ‧ December ‧, BayernLB paid a fee of ‧,‧ % to the Land for a default guarantee for loans from the special-purpose assets
pl Podczas niedawnego spotkania władz lokalnych z kraju południowoczeskiego, Bawarii i Górnej Austrii, niektórzy eksperci wspomnieli o tym, że wzdłuż dawnych granic państwowych może powstać nowa bariera w postaci tzw. strefy ochrony ścisłej Parku Narodowego Šumava.
en At the recent meeting of local authorities from South Bohemia, Bavaria and Upper Austria, some experts mentioned that the new obstacle along the former national borders could be the so-called 'non-interference zone' of the Šumava National Park.
pl Ursula MÄNNLE (DE/PPE), posłanka do parlamentu Bawarii
en Ursula Männle (DE/EPP), Member of the Bavarian State Assembly
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie pomocy państwa C ‧/‧ (ex N ‧/‧), którą Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na uruchomienie cyfrowej telewizji naziemnej w kraju związkowym Bawaria (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ October ‧ on the State aid scheme C ‧/‧ (ex N ‧/‧) which Germany intended to implement for the introduction of digital terrestrial television in Bavaria (notified under document number C
pl Aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się choroby niebieskiego języka i związanemu z nią zagrożeniu dla gospodarstw rolnych, w całej Bawarii należy przeprowadzić szybkie i obejmujące cały obszar szczepienie interwencyjne
en A swift emergency vaccination programme needs to be carried out throughout the whole of Bavaria to prevent the rapid spread of bluetongue disease and to avoid the threat which it poses to agricultural holdings
pl Producent wprowadził ten wyrób do obrotu pod nową nazwą w 2003 roku, a w 2005 roku rząd Górnej Bawarii nakazał wycofanie tego wyrobu z rynku na mocy niemieckiej ustawy dotyczącej wyrobów medycznych, nie informując o tym fakcie odpowiednio Komisji.
en The manufacturer placed the device on the market under a new name in 2003 and, in 2005, the government of Upper Bavaria ordered it to be withdrawn from the market, under the German Medical Devices Act, without informing the Commission accordingly.
pl Skłonność separatystyczna Bawarii jako forma obrony własnej tożsamości kulturowej
en Separatist tendency of Bavaria as a form of defense of its own cultural identity
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht w dniu ‧ maja ‧ r.- Dieter Janecek przeciwko Wolnemu Krajowi Związkowemu Bawaria
en Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on ‧ May ‧- Dieter Janecek v Freistaat Bayern
pl Dalsze wątpliwości dotyczyły tego, czy w przypadku innych, podanych przez Niemcy składników wynagrodzenia mamy rzeczywiście do czynienia z wynagrodzeniem za funkcję rozszerzenia działalności przez obowiązkowy kapitał własny, składnikami tymi są między innymi opłata dla Bawarii za przejęcie gwarancji dotrzymania umowy (Ausfallbürgschaft) za należności z pożyczek w wysokości ‧,‧ % rocznie należności poręczonych i przeniesionych na rzecz Wolnego kraju związkowego Bawarii, ponadto odsetki zapłacone przez kredytobiorców, które nadal otrzymywała Bawaria oraz oprocentowanie krótkoterminowych depozytów
en It also seemed doubtful that the additional elements of remuneration cited by Germany, such as the fee equal to ‧,‧ % per annum of guaranteed transferred claims and payable to the Land for a default guarantee covering the loan claims, the interest payments made by borrowers (and also accruing to the Land) or the interest on intermediate investments abroad, actually constituted remuneration for the business-expansion function of equity capital
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy Bawaria.Znalezione w 0,526 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.