wymowa: IPA: baˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Bavaria   
  (ProperNoun, Proper noun, Noun  ) []
   
  state in Germany
   
  geogr. geografia kraj związkowy w południowej części Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Monachium;
   
  A Free State (German: Freistaat), with an area of 70,553 km2 and 12.4 million inhabitants, the southernmost state of today's Germany. Its capital is Munich.
   
  Kraj związkowy w południowych Niemczech, mający powierzchnię 70 553 km2, ponad 12 400 000 mieszkańców. Stolicą landu jest Monachium.
   
  geogr. geografia, polit. polityka kraj związkowy w południowej części Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Monachium;
   
  state in Germany
   
  state in Germany

Pozostałe znaczenia:

 
Bavaria (one of the component states of Germany, the largest by area)

Did you mean: bawaria

Picture dictionary

Bavaria
Bavaria
Bavaria
Bavaria

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

bawaria
bavaria

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bawaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przede wszystkim Wolny kraj związkowy Bawaria nie nalegał na zmianę stosunku udziałów na swoją korzyść, co przecież byłoby konieczne dla zapewnienia, że wypłaty dywidend i podwyższenia wartości korespondowały z wysokością wniesionego kapitału
en In particular, the Land did not insist on a change in the ownership structure in its favour, which it would have had to do in order to ensure that dividend payments and increases in value were consistent with the level of invested capital
pl Chciałbym jednak zwrócić się z wnioskiem, aby nie pomijać w tej inicjatywie Bawarii.
en However, I would ask that Bavaria not be neglected in all this.
pl Niemcy (Bawaria
en Germany (Bayern
pl Pomoc finansowana jest ze środków kraju związkowego Bawaria
en The measure is financed from the Land Bavaria's resources
pl Jedno z pism Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii z ‧ r. wyjaśnia zasady, według których ma być przeprowadzona kontrola księgowa w kółkach rolniczych
en In ‧, a letter of the Bavarian Ministry of Agriculture and Forestry set out the principles to be followed in checking the machinery rings’ accounts
pl Komisja jest zdania, że można założyć, że środki finansowe wypłacone przez Bawarię kółkom rolniczym za pośrednictwem KBM faktycznie trafiły do rolników, o ile odpowiadają one przeciętnym kosztom usług zgodnie z danymi przedłożonymi przez Niemcy
en The Commission is of the opinion that it can be assumed that payments made by Bavaria through KBM to the machinery rings were passed on to farmers to the extent that they correspond to the average costs of the service as demonstrated by the German authorities
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie pomocy państwa C ‧/‧ (ex N ‧/‧), którą Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na uruchomienie cyfrowej telewizji naziemnej w kraju związkowym Bawaria (notyfikowana jako dokument nr C
en Commission Decision of ‧ October ‧ on the State aid scheme C ‧/‧ (ex N ‧/‧) which Germany intended to implement for the introduction of digital terrestrial television in Bavaria (notified under document number C
pl Gauleiter Monachium i Górnwj Bawarii, SA- Obergruppenführer Adolf Wagner
en Dr. Robert Ley, Reichsleiter and Head of the German Labor FrontGauleiter of Munich and Upper Bavaria and SA- Obergruppenführer Adolf Wagner
pl Prawie w całej Europie produkowana jest porcelana ozdobna, tymczasem producenci porcelany stołowej koncentrują się regionalnie w Bawarii Północnej (Niemcy), w Staffordshire (Wielka Brytania) oraz w Limousin (Francja
en While ornamentalware is produced throughout Europe, important regional concentrations of tableware producers exist in northern Bavaria (Germany), Staffordshire (United Kingdom) and Limousin (France
pl Wydaje się, że Bawaria dopełniła tego obowiązku i kontroluje jego wypełnianie
en This requirement appears to have been fulfilled and verified by Bavaria
pl Ściśle współdziałając z partnerami, przyczynia się on –wedle informacji własnych tego banku – do trwałego utrzymania i wzmocnienia pozycji gospodarczej Bawarii
en It claims that it contributes, in close cooperation with its partners, to securing and enhancing on a sustained basis the attractiveness of Bavaria as a business location
pl Pamiętam pierwsze dni w Dachau, barwy, bo to Bawaria
en I remember the first days in Dachau... the colours... because it is in Bavaria
pl W związku z pojawieniem się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H‧N‧ na terenie niemieckiego kraju związkowego Bawaria, decyzja ‧/‧/WE została zmieniona decyzją ‧/‧/WE, tak aby informacje dotyczące tego państwa członkowskiego zostały zmienione w załączniku do decyzji ‧/‧/WE
en Following an outbreak of highly pathogenic avian influenza of H‧N‧ subtype in the Land Bavaria in Germany, Decision ‧/‧/EC was amended by Decision ‧/‧/EC, in order to amend the Annex to Decision ‧/‧/EC, as regards the entries for that Member State
pl Nawet jeśli rurociąg ma strategiczne znaczenie dla przemysłu chemicznego w Bawarii, to jednak może być przyczyną niedozwolonego zakłócenia konkurencji
en The pipeline might be of strategic importance for the chemical industry in Bavaria, but it might create an inadmissible distortion of competition
pl Zgodnie z kompromisowym tekstem, sporządzonym przez Komisję i pana Weber, posła do Parlamentu Europejskiego i posła Chrześcijańsko-Socjalnej Unii Bawarii, możliwe będzie zatrzymanie w areszcie do 18 miesięcy, rozdzielenie dzieci od ich rodzin, a deportowani będą pozbawieni prawa powrotu do Unii Europejskiej przez pięć lat.
en According to the compromise text produced by the Council and Mr Weber, a Member of the European Parliament and of the Christian-Social Union of Bavaria, detention of up to 18 months can be arranged, children can be separated from their families and those deported can be banned from re-entering the European Union for five years.
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht w dniu ‧ maja ‧ r.- Dieter Janecek przeciwko Wolnemu Krajowi Związkowemu Bawaria
en Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on ‧ May ‧- Dieter Janecek v Freistaat Bayern
pl Po rozmowach z Komisją kraj związkowy Bawaria wszczął w czerwcu ‧ r. procedurę przetargową w formie obowiązującego w całej UE przetargu na umowę o świadczeniu usług dotyczących Projektowanych działań w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich w Bawarii
en As a result of discussions with the Commission, Bavaria initiated the public procurement by launching an EU-wide tender for a service agreement entitled Projektierte Maßnahmen im Bereich der Tiergesundheit landwirtschaftlicher Nutztiere in Bayern in June
pl Fundusz pomocy na rzecz zrekompensowania szkód poniesionych przez przedsiębiorstwa sektora rolnego i leśnego w Bawarii w wyniku powodzi w sierpniu ‧ r
en Hardship Fund for Compensation of Hardship Damages Caused by the Flood of August ‧ in Bavaria to Holdings in the Agriculture and Forestry Sector
pl Byliście pod dominacją Bawarii, byliście aspiracją Republiki Weneckiej, zostaliście włączeni do Imperium Austro-Węgier, znajdowaliście się pod okupacją napoleońską - za to przepraszam - byliście podzieleni pomiędzy Niemcy, Włochy, Węgry oraz włączeni do Federacji Jugosłowiańskiej - aż wreszcie od referendum w 1990 r. jesteście niepodległym państwem.
en You have been dominated by Bavaria, coveted by the Republic of Venice, incorporated into the Austro-Hungarian Empire, occupied by Napoleon - my apologies for that one - divided up between Germany, Italy and Hungary and integrated into the Yugoslav Federation, and you have been independent since your referendum in 1990.
pl Właśnie przyleciała z Monachium w Bawarii
en Just flown back from Múnchen, Bavaria
pl Niemcy podkreśliły również, ze w związku z trudnościami, jakich nastręcza przesył etylenu, wartością i długoterminowością inwestycji, a także wzajemną zależnością między etylenem a propylenem, wycofanie się tylko jednego producenta lub odbiorcy etylenu w Bawarii spowodowałoby efekt domina, którego skutki byłyby odczuwalne dla innych przedsiębiorstw przemysłowych: zamknięcie jednego zakładu produkcyjnego spowodowałoby spadek rentowności pozostałych zakładów, a to mogłoby skutkować zakończeniem działalności przez kolejnych producentów i odbiorców etylenu
en It also stressed that, owing to the difficulty of transporting ethylene, the large-scale and long-term nature of investment and the interdependence between ethylene and propylene, the withdrawal of one player from the Bavarian ethylene-producing or-consuming industry would have a knock-on effect on other players in the industry: one closure would adversely affect the viability of other plants, and this could lead to further closures among the remaining ethylene consumers and producers
pl Na przykład gotowana wołowina (z wołu) jest typowym daniem bardzo popularnym w całej Bawarii
en For example, boiled beef (from oxen) is a typical meal which is very popular throughout Bavaria
pl Z tego wynika, że Wolny kraj związkowy Bawaria skorzysta tylko z połowy oczekiwanego przyszłego wzrostu wartości przedsiębiorstwa oraz z połowy wypłat dywidend będących wynikiem inwestycji, pomimo tego, że wspomniany kraj związkowy samodzielnie przeprowadził kwestionowaną inwestycję
en It would therefore benefit from only half of the increase in the undertaking's value and dividends which might be expected as a result of the investment, although it alone had made that investment
pl Innym dobrym narzędziem jest metoda wskazywania i zawstydzania winnych w dziedzinie polityki rolnej, która to metoda sprawdziła się w Bawarii i w pozostałej części Niemiec.
en Another good tool is the process of naming and shaming in the area of agricultural policy which has proved its worth in Bavaria and in the rest of Germany.
pl Poręczenie państwowe Anstaltslast zobowiązuje udziałowca (Anstaltsträger), czyli kraj związkowy Bawarię, do zapewnienia bankowi BayernLB środków koniecznych do prowadzenia działalności, jeżeli zdecyduje on, że bank ma kontynuować działalność
en Anstaltslast requires the guarantor, the Land of Bavaria, to provide BayernLB with the resources it needs to function properly for as long as the Land decides to maintain it in existence
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy Bawaria.Znalezione w 0,507 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.