wymowa: IPA: ˈɕfjjɛ̇ʨ̑iʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • shine       
  (verb, noun   )
   
  emitować, produkować światło
 • beam       
  (verb, noun   )
 • blaze     
  (verb, noun   )
 • burnish   
  (verb, noun   )
 • give         
  (verb, noun, ijec   )
 • glare   
  (verb, noun   )
 • gleam     
  (verb, noun   )
 • glisten   
  (verb   )
 • glow       
  (verb, noun   )
 • irradiate   
  (verb   )
 • lamp           
  (noun   )
 • light           
  (verb, noun, adjv   )
 • radiate   
  (verb   )
 • shimmer   
  (verb, noun   )
 • show           
  (verb, noun   )
 • sparkle   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
~ się → odbijać światło, lśnić
 
odbijać światło, lśnić
 
~ się → to samo co
 
pobudzać coś do świecenia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

co się świeci
all that glitters is not gold
dioda świecąca
light-emitting diode
nie wszystko złoto, co się świeci
all that glitters is not gold
Nie wszystko złoto, co się świeci
All that glitters is not gold
świecący
brilliant; lucid
świecenie
illumination; luminosity; glitter; beaconing
święcić
sanctify; solemnize; celebrant; ordain; hallow

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "świecić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Świeci słońce!
en The Sun will shine!
pl Jeżeli oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej jest wzajemnie sprzężone z tylnymi światłami pozycyjnymi, łączone ze światłem stopu lub tylnym światłem przeciwmgielnym, właściwości fotometryczne oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej mogą być zmienione podczas świecenia światła stop lub tylnego światła przeciwmgielnego
en When the rear registration plate lamp is combined with the rear position lamp reciprocally incorporated in the stop lamp or in the rear fog lamp, the photometric characteristics of the rear registration plate lamp may be modified during the operation of the stop lamp or the rear fog lamp
pl Mój policjant świecił latarką przed sobą, trzymając ja w lewej ręce, a w prawej miał rewolwer.
en My policeman shone his torch ahead with his left hand, and carried his gun in his right.
pl Światło to nie może się świecić, jeżeli nie świeci się jedno lub kilka spośród następujących świateł: światło drogowe, światło mijania lub przednie światło pozycyjne
en The lamp may not be alight unless one or more of the following lamps are lit: the main-beam headlamp, the dipped-beam headlamp or the front fog lamp
pl Piękny dzień.Słonko świeci. Ptaszki śpiewają
en Sun' s out, birds are singing... and all' s well in my world
pl Światła drogowe muszą świecić się jednocześnie
en The main-beam headlamps must light simultaneously
pl Spójrz w niebo, świecą jak rozsypane drobniaki
en Look up in the brassy sky and there they are, like loony pocket change
pl Wal, jak przestanie świecić
en When that light goes out, you do it!
pl Zapalmy świecę za zmianę kierunku politycznego Europy - przejście od kryzysu do konkurencyjności, od ducha Deauville do unii politycznej, od oszczędności do inwestycji i reform, od unii walutowej do unii politycznej.
en Light a candle for a change of political course in Europe, a move from the crisis to competitiveness, from the spirit of Deauville to the political union, from saving to investment and reform, from the monetary union to the political union.
pl Wszystkie światła kierunkowskazów po jednej stronie ciągnika powinny być włączane i wyłączane za pomocą jednego sterownika i muszą świecić fazowo
en All direction-indicator lamps on one side of a tractor shall be switched on and off by means of one control and must flash in phase
pl A to małe czerwone światełko na pewno się nie świeciło?
en And the little red light was off?
pl Tak, mam świecę Baleronu
en Yeah, I have a bubbling candle
pl W kwestii pieniędzy, kolego, oko ci świeci tak jak mnie
en You' ve obviously still her signature.When talking about money, boy, you go eyes shine just like mine
pl Twój brat, Panie świeć nad jego duszą, nie zginie na marne
en Your brother, God rest him, won' t have died for nothing
pl słońce świeci o północy
en Is it sunshine at midnight
pl I tak na koniec będą świecić w ciemności
en They wiII aII be glowing in the dark in the end
pl And, ponieważ ściana idąca wszystka droga na dół i spadając do niczego, nawet tylko z " Mir- ‧' s " świeci, naprawdę był jak, " Święta krowa
en And seeing that wall going all the way down and falling into nothing, even just with the " Mir- ‧' s " lights, really was like, " Holy cow
pl Przełącznik włączający i wyłączający światła mijania musi jednocześnie ze światłami mijania wyłączać wszystkie światła drogowe, podczas gdy światła mijania mogą świecić się jednocześnie ze światłami drogowymi
en The control for changing to the dipped beam must switch off all main-beam headlamps simultaneously, whereas the dipped beam may remain switched on at the same time as the main beam
pl Świecą latarnie
en Streetlights are on
pl na piśmie. - (FR) Bez ochrony praw podstawowych nie może być mowy o europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, W tym zakresie Europa powinna świecić przykładem i być bez zarzutu.
en in writing. - (FR) There can be no European area of freedom, security and justice without the protection of fundamental rights. Europe has a duty to set an example and to be irreproachable in this matter.
pl system, lub jedna albo kilka jego części, musi być wyposażony w jedną lub kilka żarówek wzorcowych bezbarwnych, zaprojektowanych dla świecenia pod napięciem nominalnym ‧ V. Podczas badania napięcie na zaciskach żarówki lub żarówek należy uregulować w taki sposób, by otrzymać strumień świetlny odniesienia zalecany w karcie danych określonej w regulaminie nr
en The system or parts thereof shall be checked by means of an uncoloured standard (etalon) filament lamp(s) designed for a rated voltage of ‧ V. During checking of the system or part of, the voltage at the terminals of the filament lamp(s) shall be regulated so as to obtain the reference luminous flux as indicated at the relevant data sheet of Regulation No
pl Na niebie świeci słońce.
en The sun is shining in the sky.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 617 zdań frazy świecić.Znalezione w 0,988 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.