Tłumaczenia na język angielski:

  • maternity and equivalent paternity benefits   

Przykładowe zdania z "świadczenia z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca
en Sickness, maternity and equivalent paternity benefits
pl do celów tytułu ‧ rozdział ‧ (świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca) – świadczenia rzeczowe przewidziane w ustawodawstwie państwa członkowskiego, które służą zapewnieniu, udostępnieniu, bezpośredniemu opłaceniu lub zwrotowi kosztów opieki medycznej oraz produktów i usług stanowiących element dodatkowy takiej opieki
en for the purposes of Title III, Chapter ‧ (sickness, maternity and equivalent paternity benefits), benefits in kind provided for under the legislation of a Member State which are intended to supply, make available, pay directly or reimburse the cost of medical care and products and services ancillary to that care
pl do celów tytułu ‧ rozdział ‧ (świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca)- świadczenia rzeczowe przewidziane w ustawodawstwie państwa członkowskiego, które służą zapewnieniu, udostępnieniu, bezpośredniemu opłaceniu lub zwrotowi kosztów opieki medycznej oraz produktów i usług stanowiących element dodatkowy takiej opieki
en for the purposes of Title III, Chapter ‧ (sickness, maternity and equivalent paternity benefits), benefits in kind provided for under the legislation of a Member State which are intended to supply, make available, pay directly or reimburse the cost of medical care and products and services ancillary to that care
pl w odniesieniu do świadczeń rzeczowych zgodnie z tytułem III, rozdział ‧, dotyczącym świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca-każdą osobę określoną lub uznaną za członka rodziny lub określoną jako członek gospodarstwa domowego przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, na terytorium którego osoba ta zamieszkuje
en with regard to benefits in kind pursuant to Title III, Chapter ‧ on sickness, maternity and equivalent paternity benefits, any person defined or recognised as a member of the family or designated as a member of the household by the legislation of the Member State in which he/she resides
pl W dziedzinie świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, osoby ubezpieczone, jak również członkowie ich rodzin, mieszkający lub przebywający w innym Państwie Członkowskim niż właściwe Państwo Członkowskie, powinni mieć zapewnioną ochronę
en In the field of sickness, maternity and equivalent paternity benefits, insured persons, as well as the members of their families, living or staying in a Member State other than the competent Member State, should be afforded protection
pl świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca
en maternity and equivalent paternity benefits
pl Z drugiej strony ma zastosowanie do wielu dziedzin związanych z zabezpieczeniem społecznym: świadczeń z tytułu choroby, świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, świadczeń z tytułu inwalidztwa, świadczeń z tytułu starości i dla osób pozostałych przy życiu, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, świadczeń z tytułu śmierci, świadczeń z tytułu bezrobocia, świadczeń związanych z wcześniejszą emeryturą, świadczeń rodzinnych
en On the other hand, it applies to a vast range of areas in social security: sickness benefits; maternity and equivalent paternity benefits; invalidity benefits; old-age pensions; survivor's pensions; benefits in respect of accidents at work and occupational diseases; death grants; unemployment benefits; early retirement pensions; family benefits
pl Instytucja Państwa Członkowskiego zobowiązana na mocy stosowanego przez nią ustawodawstwa do potrącania składek od emerytów lub rencistów, z tytułu świadczeń z tytułu choroby, świadczeń macierzyńskich i równoważnych świadczeń dla ojca, może żądać i uzyskiwać takie potrącenia, których wysokość ustalana jest zgodnie z wymienionym ustawodawstwem, o ile świadczenia udzielane zgodnie z art. ‧, obciążają instytucję wymienionego Państwa Członkowskiego
en The institution of a Member State which is responsible under the legislation it applies for making deductions in respect of contributions for sickness, maternity and equivalent paternity benefits, may request and recover such deductions, calculated in accordance with the legislation it applies, only to the extent that the cost of the benefits pursuant to Articles ‧ to ‧ is to be borne by an institution of the said Member State
pl Umowa z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wzajemnej rezygnacji ze zwrotu kosztów, o którym jest mowa w art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ oraz w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ (koszty świadczeń rzeczowych z tytułu choroby, macierzyństwa, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, koszty zasiłku dla bezrobotnych oraz koszty kontroli administracyjnych i badań lekarskich
en The Agreement of ‧ June ‧ concerning the reciprocal waiving of reimbursement provided for in Article ‧, ‧ and ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ costs of benefits in kind for sickness, maternity, accidents at work and occupational diseases, costs of unemployment benefit and costs of administrative checks and medical examinations
pl Przepisy dotyczące świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i analogicznych świadczeń dla ojca zostały opracowane w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
en Provisions on sickness, maternity and equivalent paternity benefits were drawn up in the light of Court of Justice case-law
pl Artykuł ‧ Konwencji nordyckiej o zabezpieczeniu społecznym z dnia ‧ sierpnia ‧ r.: Umowa w sprawie wzajemnego zrzeczenia się refundacji zgodnie z art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (koszty świadczeń rzeczowych w odniesieniu do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia wykonawczego (koszty kontroli administracyjnej i badań lekarskich
en Article ‧ of the Nordic Convention on social security of ‧ August ‧: Agreement on the reciprocal waiver of refunds pursuant to Articles ‧, ‧ and ‧ of the Regulation (costs of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article ‧ of the implementing Regulation (costs of administrative checks and medical examinations
pl Jeżeli ustawodawstwo państwa członkowskiego miejsca zamieszkania lub pobytu obejmuje więcej niż jeden system ubezpieczeń z tytułu choroby, macierzyństwa i w zakresie świadczeń dla ojca dla więcej niż jednej kategorii ubezpieczonych, przepisami mającymi zastosowanie zgodnie z art. ‧, art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧, ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia podstawowego są przepisy z zakresu systemu ogólnego dla pracowników najemnych
en If the legislation of the Member State of residence or stay comprises more than one scheme of sickness, maternity and paternity insurance for more than one category of insured persons, the provisions applicable under Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of the basic Regulation shall be those of the legislation on the general scheme for employed persons
pl Do celów stosowania art. ‧, ‧, ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧, ‧, ‧ i ‧, art. ‧, ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ należy sprecyzować, wiążące dla wszystkich państw członkowskich, pojęcie świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, o którym mowa w art. ‧ lit. va) rozporządzenia (WE) nr
en For the purposes of application of Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧(‧, ‧, ‧ and ‧), ‧, ‧ and ‧(‧ and ‧) of Regulation (EC) No ‧/‧, a precise meaning, binding on all Member States, should be attached to the concept of sickness and maternity benefits in kind as defined in Article ‧(va) of Regulation (EC) No
pl Artykuł ‧ nordyckiej konwencji o zabezpieczeniu społecznym z dnia ‧ sierpnia ‧ r.: umowa w sprawie wzajemnej rezygnacji z refundacji zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ (koszty świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ (koszty kontroli administracyjnych i badań lekarskich
en Article ‧ of the Nordic Convention on Social Security of ‧ August ‧: Agreement on the reciprocal waiver of refund pursuant to Articles ‧, ‧ and ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ (cost of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ (costs of administrative checks and medical examinations
pl Umowa z dnia ‧ czerwca ‧ r. zaniechaniu zwrotu świadczeń rzeczowych z tytułu choroby, macierzyństwa i wypadków przy pracy, z wyjątkiem świadczeń udzielonych zgodnie z art. ‧, ‧a, ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ rozporządzenia, umowa z dnia ‧ czerwca ‧ r. o zrzeczeniu się zwrotu zasiłków dla bezrobotnych oraz umowa z dnia ‧ czerwca ‧ r. o zrzeczeniu się zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich.”
en The Agreement of ‧ June ‧ waiving the reimbursement of benefits in kind in respect of sickness, maternity and accidents at work, with the exception of benefits granted pursuant to Articles ‧, ‧a, ‧ and ‧ of the Regulation, the Agreement of ‧ June ‧ waiving the reimbursement of unemployment benefits and the Agreement of ‧ June ‧ waiving the reimbursement of the costs of administrative checks and medical examinations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2686377 zdań frazy świadczenia z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca.Znalezione w 264,439 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.