Tłumaczenia na język angielski:

 • transportation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  means of conveyance
   
  means of conveyance
 • mode of transportation   
   
  Type of vehicle used for moving from one place to the other.
   
  pojazdy używane do przemieszczania osób lub towarów
 • transportation mean   
   
  Vehicles used for transferring people or goods from one place to another. (Source: RRDA)
   
  pojazdy używane do przewożenia ludzi i towarów
 • conveyance   
  (noun   )
 • means of transport   
 • means of transportation   
 • mode of transport   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

przemysł środków transportu
vehicle manufacturing industry
środki transportu
means of transportation; means of transport
Środki transportu
means of transport
transport środkami publicznymi
means of public conveyance

Przykładowe zdania z "środek transportu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Struktura taryfowa powinna być dostosowywana do zmian w opłatach stosowanych przez konkurencyjne środki transportu
en However, the tariff structure has to follow the developments in fees for competing modes of transport
pl W przypadku dzieł sztuki środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ich pozyskaniem lub zakupem specjalnego wyposażenia oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu
en In connection with works of art, this appropriation is intended to cover both the cost of acquiring and purchasing specific material and the current expenditure relating thereto, including framing, restoration, cleaning, insurance and ad hoc transport costs
pl EKES wspiera także, jako instrument sterujący, mający na celu ograniczenie ruchu i propagowanie właściwych środków transportu, ideę stopniowego wyrównywania w górę opodatkowania paliw w UE, aby zapewnić jednolite warunki konkurencji oraz źródła finansowania publicznego transportu pasażerskiego
en As a guiding measure to prevent traffic and promote a modal shift, the EESC would like to see gradual upwards alignment of EU fuel taxation, thus ensuring uniform conditions for competition and creating financing sources for LPT
pl Urząd Nadzoru z zadowoleniem odnotowuje te zmiany i docenia udział tanich linii lotniczych w ogólnej obniżce cen transportu lotniczego w Europie oraz zwiększenia dostępu do tego środka transportu
en Further, the Authority welcomes the development and appreciates the contribution made by low cost airlines on the general reduction in the price of air travel in Europe, the wider range of services available, and the accessibility of air travel to a wider public
pl Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się w szczególności do kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi zezwoleń na transport komercyjny, zdolności środka transportu, kontroli weterynaryjnych zdrowia zwierząt, kontroli weterynaryjnych zdrowia i higieny, włącznie z kontrolą mięsa, inspekcji zdrowia roślin oraz kontroli przewozu niebezpiecznych towarów i odpadów
en This paragraph shall apply in particular to monitoring compliance with rules on commercial transport permits, roadworthiness of means of transport, veterinary inspections and animal health checks, veterinary checks on health and hygiene, including meat inspections, plant health inspections and monitoring the transportation of dangerous goods and hazardous waste
pl Ponadto, EBC powinien chronić nienaruszalność banknotów EUR jako środka płatności, w tym, bez ograniczenia, ich cechy zabezpieczające przeciwko fałszerstwom, specyfikacje dotyczące technologii produkcji, zabezpieczenia w zakresie fizycznej ochrony zasobów oraz organizację transportu banknotów EUR
en Furthermore, the ECB needs to protect the integrity of euro banknotes as a means of payment including, without limitation, the security features against counterfeiting, the technical production specifications, the physical security of stocks and the transportation of euro banknotes
pl opłaty za ubezpieczenie prywatnych osobistych środków transportu
en Service charges for insurance in respect of personal transport equipment
pl okoliczności odnalezienia towaru, środków transportu, przedsiębiorstwa lub osób
en the circumstances under which the commodity, means of transport, business or person was found
pl Środki realizacji korytarza transportu towarowego
en Measures for implementing the freight corridor
pl weryfikację, czy dany obywatel państwa trzeciego, jego środek transportu i przewożone przez niego przedmioty nie stanowią prawdopodobnego niebezpieczeństwa dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z Państw Członkowskich
en verification that the third-country national concerned, his or her means of transport and the objects he or she is transporting are not likely to jeopardise the public policy, internal security, public health or international relations of any of the Member States
pl wymianę lub łączenie, w celu świadczenia usług transportowych, statków, miejsca na statkach lub czasu operacji portowych lub innych środków transportu, personelu, sprzętu lub stałych instalacji
en the exchange or pooling for the purpose of operating transport services, of vessels, space on vessels or slots and other means of transport, staff, equipment or fixed installations
pl Gościom i pracownikom zapewnia się łatwo dostępne informacje na temat korzystania z transportu publicznego do obiektu zakwaterowania turystycznego i z powrotem przy wykorzystaniu podstawowych środków transportu
en Information shall be made easily available to the guests and staff on how to use public transportation to and from the tourist accommodation through its main means of communication
pl Wreszcie, aby dodać wiarygodności kolejowemu transportowi towarowemu, jak również i innym sposobom transportu alternatywnym wobec drogowego, Komitet ponownie stwierdza, iż nadszedł czas na przełożenie zamiarów na czyny poprzez zabezpieczenie, lub narzucenie, infrastrukturze kolejowej, morskiej i rzecznej większych niż obecnie środków, zwłaszcza w finansowaniu projektów RTE-T i tych, które zostały przyznane nowym Państwom Członkowskim i obszarowi Bałkanów
en Lastly, in order to give credibility to freight rail transport and indeed to other non-road modes of transport, the Committee again points out that it is time to translate intentions into action by reserving or allocating a larger share of appropriations for rail, sea and river infrastructures than they receive today, in particular in TEN-T project funding, and in funding granted to the new Member States, as well as the Balkans region
pl Państwa Członkowskie mogą wyłączyć z tego zwolnienia konie wwożone przez ich rezydentów środkami transportu
en Member States may exclude from this exemption the importation by their residents of horses carried on board means of transport
pl Nie mamy doniesień o wykorzystywaniu innych środków transportu do sprowadzenia ludzi do domu.
en We have no reports of other forms of transport being used to bring people home.
pl Ponadto poprzez zmianę transportu z drogowego na korzyść kolei środek ma przysłużyć się ochronie środowiska
en The measure also aims to secure the environmental benefits associated with the transfer of lorries from road to rail
pl Znaczenie połączeń transgranicznych dla postępu w zakresie europejskiej sieci transportu nie ulega wątpliwości, dlatego też wspieramy ulepszone połączenia między różnymi środkami transportu, zwłaszcza tymi, które okazały się trudniejsze w przekształcaniu i rozwoju, przykładowo kolej czy transport morski.
en The importance of cross-border links to progress in the European transport network is clear, which is why we support improved interconnections between all modes of transport, in particular those which have found it more difficult to transform and develop, such as rail or maritime transport.
pl Pojazdy lub inne środki transportu EUMM są zaopatrzone w wyraźne znaki identyfikacyjne misji, które należy podać do wiadomości odpowiednim organom
en Vehicles, and other means of transport of the EUMM shall carry a distinctive Mission identification, which shall be notified to the relevant authorities
pl W końcu jestem przekonany, iż ograniczenie ruchu samochodów w centrach miast i korzystanie z publicznych środków transportu oraz rowerów to istotne pośrednie metody, dzięki którym każdy z nas może przyczynić się do bezpieczeństwa pieszych na naszych drogach.
en Last but not least, I am convinced that limiting car traffic in town centres and the use of public transport and bicycles are important indirect ways in which each of us can contribute towards the safety of pedestrians on our roads.
pl pasażer o ograniczonej zdolności poruszania się oznacza każdego pasażera mającego trudności podczas korzystania z publicznych środków transportu, takiego jak osoba niepełnosprawna (w tym osoby z upośledzeniem czuciowym i umysłowym, użytkownicy wózków inwalidzkich, osoby z upośledzeniem narządu ruchu, osoby niskiej postury, osoby z ciężkimi bagażami, osoby w podeszłym wieku, kobiety ciężarne, osoby z wózkami na zakupy oraz osoby z dziećmi, w tym z dziećmi siedzącymi w wózkach spacerowych
en Passenger with reduced mobility means all passengers who have a difficulty when using public transport, such as disabled people (including people with sensory and intellectual impairments, and wheelchair users, people with limb impairments, people of small stature, people with heavy luggage, elderly people, pregnant women, people with shopping trolleys, and people with children (including children seated in pushchairs
pl Pozostałą ziemię usuwa się z dna przed zważeniem pustego środka transportu
en The residual earth is discharged before the means of transport is weighed empty
pl wszystkie takie przypadki w Państwach Członkowskich musiałyby być objęte, z wyłączeniem, z jednej strony, zobowiązania z tytułu wykonywania usług publicznych, rozumianego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej, a z drugiej strony, różnic w infrastrukturze i obciążeniach podatkowych zgodnych z zasadami regulującymi trzy gałęzie transportu, które będą zniesione na podstawie środków zaproponowanych z uwzględnieniem obciążenia infrastruktury i w połączeniu z dostosowaniem ogólnego i specjalnego systemu podatkowego stosowanego w transporcie
en whereas all existing cases in the Member States should be covered, with the exception, on the one hand, of public service obligations, within the meaning of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on action by Member States concerning the obligations inherent in the concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway and, on the other hand, of disparities in the infrastructure and taxation burdens under the rules governing the three modes of transport-disparities which will in due course be eliminated under the measures proposed with regard to infrastructure charging and in conjunction with the adjustment of the general and specific taxation systems for transport
pl dodawany do żywności w celu spełnienia funkcji technologicznej na jakimkolwiek etapie produkcji, przetwórstwa, przygotowania, obróbki, pakowania, transportu lub przechowywania środków spożywczych
en added to food for a technological purpose at any stage of the manufacturing, processing, preparation, treatment, packaging, transport or storage of foods
pl Jednakże w przypadku, gdy towary umieszczone są w kontenerach przewożonych za pomocą pojazdów drogowych, właściwe organy mogą zezwolić, by główny zobowiązany pozostawił to pole puste, jeśli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na podanie przynależności państwowej środka transportu, a także w przypadku, gdy Umawiające się Strony mogą zapewnić, aby odpowiednia informacja dotycząca środka transportu została w późniejszym terminie wprowadzona do pola
en However, where goods are carried in containers that are to be transported by road vehicles, the competent authorities may authorise the principal to leave this box blank where the logistics at the point of departure may make it impossible to provide the nationality of the means of transport at the time of establishment of the transit declaration, and where they can ensure that the proper information concerning the means of transport will be subsequently entered in box
pl Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną środkom transportu, na których przedmiotowe substancje jądrowe były w czasie wypadku jądrowego nie ma skutku zmniejszającego odpowiedzialność osoby eksploatującej w odniesieniu do szkody jądrowej do kwoty mniejszej niż ‧ milionów EUR, lub innej wyższej kwoty ustanowionej przez ustawodawstwo Umawiającej się Strony
en Compensation for nuclear damage caused to the means of transport on which the nuclear substances involved were at the time of the nuclear incident shall not have the effect of reducing the liability of the operator in respect of other nuclear damage to an amount less than either EUR ‧, or any higher amount established by the legislation of a Contracting Party
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 239355 zdań frazy środek transportu.Znalezione w 29,748 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.