Tłumaczenia na język angielski:

 • transportation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  means of conveyance
   
  means of conveyance
 • mode of transportation   
   
  Type of vehicle used for moving from one place to the other.
   
  pojazdy używane do przemieszczania osób lub towarów
 • transportation mean   
   
  Vehicles used for transferring people or goods from one place to another. (Source: RRDA)
   
  pojazdy używane do przewożenia ludzi i towarów
 • conveyance   
  (noun   )
 • means of transport   
 • means of transportation   
 • mode of transport   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

przemysł środków transportuvehicle manufacturing industry
środek transportu towarowegocommercial vehicle
środki transportumeans of transportation; means of transport
Środki transportumeans of transport
transport środkami publicznymimeans of public conveyance

Przykładowe zdania z "środek transportu", pamięć tłumaczeniowa

add example
W szczególności, zainteresowane Państwa Członkowskie wspólnie ustalają identyfikację wykorzystanych środków transportu, wymienionych w zgłoszeniach, jakich mają obowiązek dokonać organizacje producentów, oraz w świadectwach dostawyIn particular, the Member States concerned shall jointly fix the identification of the means of transport used that shall be specified in the notifications to be issued by the producer organisations and in the delivery certificates
Wreszcie, jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywać, pogorszy się lub powtórzy, co jest prawdopodobne, wprowadzone metody zarządzania muszą zapewniać lepszą koordynację między państwami członkowskimi oraz specjalne procedury operacyjne opierające się na rzeczywistych danych i lepszej koordynacji pozostałych środków transportu w wyjątkowych okolicznościach.Finally, if this lasts, gets worse or happens again - which is likely - the management method put in place must provide for greater coordination among Member States and special operational procedures based on real data and better coordination of other means of transport in exceptional circumstances.
Środki transportu powinny być suche i bez widocznych śladów obecności grzybicy, owadów i wszelkiego zanieczyszczonego materiałuTransport containers should be dry and free of visible fungal growth, insects and any contaminated material
środków transportu, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie że były, są lub mogą być wykorzystane w działaniach naruszających prawodawstwo celnemeans of transport in respect of which there are reasonable grounds for believing that they have been, are, or may be used in operations in breach of customs legislation
Przywóz, na który wydano pozwolenie, zostaje zaliczony w poczet limitów ilościowych określonych w załączniku V. Uznaje się, że wysyłka wyrobów ma miejsce w dniu, w którym zostały one załadowane na środki transportu służące wywozowiThe authorized imports shall be counted against the relevant quantitative limit set out in Annex V. Shipment of products shall be considered as having taken place on the date on which they were loaded onto the exporting means of transport
Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłat dla członków Komitetu Regionów i ich zastępców zgodnie z obowiązującym zasadami refundacji kosztów transportu oraz kosztów związanych z podróżami i udziałem w posiedzeniachThis appropriation is intended to cover payments to Members of the Committee of the Regions and their alternates under the current rules on reimbursement of transport costs and travel and meeting allowances
Akapitu pierwszego nie stosuje się jednak do towarów przewożonych środkami transportu, które jedynie przemieszczają się przez wody terytorialne lub przestrzeń powietrzną obszaru celnego Wspólnoty, bez zatrzymywania się na tym obszarzeHowever, the first subparagraph shall not apply to goods carried on means of transport which only pass through the territorial waters or the airspace of the customs territory of the Community without a stop therein
W przypadku towarów wysyłanych luzem, bezpośrednio ładowanych na środek transportu, oznaczenie to musi być podane w dokumencie towarzyszącym towarom albo musi widnieć na dokumencie umieszczonym w widocznym miejscu wewnątrz środka transportuIn the case of goods shipped in bulk, directly loaded onto a means of transport, this indication shall be given in a document accompanying the goods or shown on a notice placed in an obvious position inside the means of transport
Wszystkie środki transportu stosowane do przewozu drobiu, jaj wylęgowych, jaj konsumpcyjnych i pasz dla drobiu musiały być oczyszczone i zdezynfekowane bezpośrednio przed i po każdym transporcie środkami odkażającymi zgodnie ze sposobami użycia zatwierdzonymi przez właściwe władzeAll means of transport used for transporting poultry, hatching eggs, table eggs and poultry feedstuff must be cleaned and disinfected immediately before and after each transport with disinfectants in accordance with the methods of use approved by the competent authority
Takie wskaźniki mogą na przykład obejmować odsetek wszystkich podróży odbytych z wykorzystaniem zrównoważonych środków transportu (chodzenie pieszo, jazda rowerem i publiczne środki transportu) w porównaniu z prywatnymi środkami transportuSuch indicators might for example include the proportion of all trips undertaken by sustainable modes (walking, cycling and public transport) as against private transport
Bez uszczerbku dla przepisów Państw Członkowskich w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz środków podejmowanych na podstawie tytułu ‧ Traktatu o Unii Europejskiej, cel ten należy osiągnąć przez przyjęcie właściwych przepisów w dziedzinie transportu lotniczego ustanawiających wspólne normy podstawowe w oparciu o bieżące zalecenia Dokumentu ‧ Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECACWithout prejudice to rules of the Member States in the field of national security and of measures to be taken on the basis of Title ‧ of the Treaty on European Union, such objective should be achieved by the adoption of appropriate provisions in the field of air transport policy establishing common basic standards, based on the current recommendations of the European Civil Aviation Conference (ECAC) Document
Konieczne jest przewidzenie możliwości szczególnego potraktowania opodatkowania oleju napędowego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa transportu towarowego, w szczególności te zaangażowane w działalność wewnątrz Wspólnoty, włącznie ze środkami pozwalającymi na wprowadzenie systemu opłat od użytkowników dróg w celu ograniczenia zakłóceń konkurencji jakie mogą napotkać podmioty gospodarczeThe taxation of diesel motor fuel used by hauliers, notably those engaging in intra-Community activities, requires a possibility for a specific treatment, including measures to allow for the introduction of a system of road user charges, in order to limit the distortion of competition operators might be confronted with
Obecna struktura sektora ogniw paliwowych i technologii wodorowych w Europie jest więc całkowicie niezadowalająca, mimo iż przeznaczono już na to znaczne środki publiczne z funduszy UE, a kwestie te zostały uwzględnione w programie badań w dziedzinie energii i transportu ‧. programu ramowegoThe present structure of the fuel cell and hydrogen industries in Europe is therefore unsatisfactory, even though significant EU public funds have already been invested, with the topic already included in the FP‧ energy and transport research portfolio
W przypadku potwierdzenia wystąpienia pryszczycy w rzeźni, punkcie kontroli granicznej ustanowionym zgodnie z dyrektywą ‧/EWG lub w środkach transportu, właściwy organ zapewnia, aby podjęte zostały następujące środki w stosunku do dotkniętych obszarów lub środków transportuWhere a case of foot-and-mouth disease is confirmed in a slaughterhouse, a border inspection post established in accordance with Directive ‧/EEC or in a means of transport, the competent authority shall ensure that the following measures are carried out in relation to the affected premises or means of transport
Do tych pierwszych należą całość infrastruktury gwarantującej dostęp drogą morską i lądową do obszaru portu, w tym instalacje dostępu morskiego, instalacje obronne, połączenia lądowe dostępne dla środków ogólnego transportu publicznego oraz infrastruktura dla usług koniecznych na obszarze portuThe former can be defined as all infrastructure that grants sea and land access to a port area, including maritime access and defence works, land access connections to general public transport facilities, and infrastructure for utilities required in the port area
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot EuropejskichThis appropriation is intended to cover expenditure on transport, the payment of daily mission allowances and the ancillary or exceptional expenses incurred by established staff in the interests of the service, in accordance with the provisions of the Staff Regulations of officials of the European Communities
Jeżeli zastosowanie opisanej powyżej metody pobierania próbek nie jest możliwe ze względu na niedopuszczalne konsekwencje handlowe w następstwie uszkodzenia partii (ze względu na formy opakowań, środki transportu itp.), można zastosować alternatywną metodę pobierania próbek, pod warunkiem że jest ona w jak największym stopniu reprezentatywna, szczegółowo opisana i udokumentowanaIf it is not possible to carry out the method of sampling described above because of the unacceptable commercial consequences resulting from damage to the lot (because of packaging forms, means of transport, etc.) an alternative method of sampling may be applied provided that it is as representative as possible and is fully described and documented
Umieszczone na towarach lub środkach transportu środki identyfikacyjne zostają usunięte lub zniszczone tylko przez organy celne lub przez przedsiębiorców, jeżeli zostali upoważnieni do tego przez organy celne, chyba że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej usunięcie lub zniszczenie tych środków jest niezbędne do zapewnienia ochrony towarów lub środków transportuMeans of identification affixed to the goods or means of transport shall be removed or destroyed only by the customs authorities or, where they are authorised to do so by the customs authorities, by economic operators, unless, as a result of unforeseeable circumstances or force majeure, their removal or destruction is essential to ensure the protection of the goods or the means of transport
wysokim, średnim i niskim. Przed zważeniem pustego środka transportu należy pozbyć się pozostałości ziemiThe residual earth is discharged before the means of transport is weighed empty
Chcemy zakończyć naszą prawie całkowitą zależność od paliw kopalnych poprzez łączenie różnorodnych polityk, które uwzględniają wszystkie środki transportu.We need to put an end to our almost total dependence on fossil fuels by combining the various policies that encompass all modes of transport.
ilości przechowywane na pokładzie międzynarodowych środków transportu w charakterze zapasów żywnościowychquantities which are held on board international means of transport as victualling supplies
urzędujący przewodniczący Rady. - (FR) Panie przewodniczący! W odpowiedzi na pytanie pana posła Mediny Ortegi chciałbym stwierdzić, że samolot pozostaje jednym z najbezpieczniejszych środków transportu, jest jednak prawdą - i rozumiem odczucia wszystkich - iż niektóre wypadki, zwłaszcza ten, który wydarzył się latem tego roku w Hiszpanii, przypominają nam o niezwykle tragicznych konsekwencjach katastrof lotniczych.President-in-Office of the Council. - (FR) Mr President, in reply to Mr Medina Ortega, air travel is still one of the safest means of transport, but it is true - and I understand everyone's feelings - that some accidents, especially that which occurred in Spain this summer, remind us of the extremely tragic consequences of such accidents.
Część środków zostanie wykorzystana na zmieniony program Marco Polo oraz na specjalny program w zakresie transportu śródlądowego, mając na uwadze korzyści, jakie przyniesie on środowisku, jego szczególną charakterystykę oraz korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstwPart of the appropriation will be used for the revised Marco Polo programme and for a specific inland waterway programme, taking into account its environmental benefits, its specific characteristics and the benefits it will bring small and medium-sized enterprises
Szczególny nacisk należy tu położyć na dysponowanie środkami transportu umożliwiającymi szybką reakcję, która zminimalizowałaby skutki klęskiIn particular, transport is needed to permit rapid action to minimise the consequences of disasters
Mimo że ten środek transportu jest szczególnie przyjazny środowisku, w porównaniu z innymi środkami transport towarów, żegluga wytwarza istotną ilość emisji dwutlenku węgla, znacznie przewyższając przykładowo emisje pochodzące z lotnictwa, które, zgodnie z ustaleniami, wkrótce też ma być włączone do systemu handlu emisjami.Although this mode of transport is particularly environmentally friendly compared with most modes of goods transport, shipping accounts for very significant CO2 emissions that clearly exceed the share from aviation traffic, for example, which is also set to be included in the quota trading system soon.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 239355 zdań frazy środek transportu.Znalezione w 43,748 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.