Tłumaczenia na język angielski:

 • transportation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  means of conveyance
   
  means of conveyance
   
  means of conveyance
 • conveyance   
  (Noun  ) (noun   )
 • means of transport   
 • mode of transportation   
   
  Type of vehicle used for moving from one place to the other.
   
  pojazdy używane do przemieszczania osób lub towarów
 • transportation mean   
   
  Vehicles used for transferring people or goods from one place to another. (Source: RRDA)
   
  pojazdy używane do przewożenia ludzi i towarów
 • means of transportation   
 • mode of transport   
 • transport         
  (Noun  ) (noun, verb, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

podatek od środków transportu
capital gains tax; wealth tax; capital taxation; capital transfers tax
przemysł środków transportu
vehicle manufacturing industry
środki transportu
means of transportation; means of transport
Środki transportu
means of transport; vehicles
transport środkami publicznymi
means of public conveyance

Przykładowe zdania z "środek transportu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl dla ułatwienia procesu wytwarzania, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, transportu lub przechowywania środków spożywczych, pod warunkiem że dodatek nie jest stosowany w celu zamaskowania skutków stosowania nieprawidłowych surowców lub niewłaściwych (w tym niehigienicznych) praktyk lub technik, w ramach któregokolwiek z wymienionych powyżej działań
en to provide aids in manufacture, processing, preparation, treatment, packing, transport or storage of food, provided that the additive is not used to disguise the effects of the use of faulty raw materials or of undesirable (including unhygienic) practices or techniques during the course of any of these activities
pl analizy istniejących przewozów lotniczych, jeśli są one wykonywane, oraz innych dostępnych środków transportu, które mogłyby być uznane za alternatywę dla przewidywanego zobowiązania
en an analysis of the existing air services, if any, and of the other modes of transport available which could be considered a substitute for the envisaged imposition
pl W szczególności zapewnia dostęp do określonych osób, informacji i dokumentacji jak również miejsc, zakładów, urządzeń i środków transportu, na takich samych zasadach jak urzędnikom właściwego organu, do celów przeprowadzenia kontroli
en In particular, access on the same basis as officials of the competent authority shall be given to all concerned persons, information and documentation as well as access to places, establishments, installations and means of transport in order for the checks to be carried out
pl Komisja przypomina, że w swoich wcześniejszych decyzjach kładła nacisk na wprowadzenie środków zapobiegających nadużyciom (zwanych również środkami ring-fencing) mających na celu wykluczenie możliwości objęcia środkami przeznaczonymi dla transportu morskiego niekwalifikujących się rodzajów działalności
en The Commission recalls that in its earlier decisions it called for the introduction of measures to prevent abuse (also referred to as ring-fencing measures) so as to prevent ineligible activities from benefiting from measures initially intended for maritime transport
pl Chciałbym jednak zwrócić uwagę pana komisarza na fakt, że w rozporządzeniu przewidziano, i słusznie, wiele szczegółowych kontroli dotyczących takich aspektów jak zdatność zwierząt do transportu, praktyki w zakresie transportowania zwierząt, środki transportu, kontenery do transportu drogą morską, całkowity czas podróży, przerwy postojowe, przydział miejsca - i żadnej z tych kontroli nie można przeprowadzić przy pomocy satelity.
en But I put it to the Commissioner that there are many detailed checks engrained in the Regulation, quite rightly - things like the fitness for transport of the animals, transport practices, means of transport, sea containers, integral journey times, resting periods, space allowances - which are all matters that cannot be viewed by satellite.
pl datę i godzinę odbioru informacji, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, wskazaną godzinę rozpoczęcia załadunku oraz zakończenia załadunku produktów na środek transportu
en date and time of receipt of information as referred to in point (b) of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the indicated time for starting loading and completion of the loading of the products in the means of transport
pl Należy więc ustalić, czy wartość umowy o świadczenie usług publicznych została określona na podstawie analizy kosztów, jakie przedsiębiorstwo średniej wielkości, dobrze zarządzane i wyposażone w środki transportu odpowiednie dla spełnienia koniecznych wymagań usług publicznych, poniosłoby przy wypełnieniu tych zobowiązań, z uwzględnieniem związanych z nimi dochodów, a także umiarkowanego zysku z wypełnienia tych zobowiązań
en It is therefore necessary to establish whether the price of the public service contract was determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means of transport so as to be able to meet the necessary public service requirements, would have incurred in discharging those obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging the obligations
pl zwraca uwagę na fakt, że geograficzne rozszerzenie Unii spowodowało znaczny wzrost różnorodności i z tego względu, zanim przystąpi się do stanowienia prawa, należy udostępnić szczegółowe analizy informujące Unię Europejską o potencjalnym wpływie na każde państwo członkowskie, a zwłaszcza na nowe państwa członkowskie; aby dołożyły wszelkich starań w celu pełnego wykorzystania wszelkich dostępnych środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury transportowej; wyraża bowiem przekonanie, że tam, gdzie brakuje możliwości i infrastruktury, nie może się dokonać jakościowy postęp zmierzający do wydajniejszego i trwałego transportu dzięki środkom horyzontalnym- intermodalności i inteligentnemu transportowi
en Points out that the geographical extension of the Union caused a significant increase in diversity, because of which, before legislating, in-depth impact analyses should make the Union aware of the possible effect on each Member State, especially on the newcomers; calls on the institutions and the Member States to do their best in order to exploit fully all available funds related to the development of transport infrastructure because, where there is a lack of capacity and infrastructure, qualitative progress towards more effective and more sustainable transport cannot be made with the help of horizontal measures- co-modality and intelligent transport
pl Przyznana dotacja powinna być współmierna do odległości pokonywanej przez odwiedzających i dostępnych im środków transportu
en The subsidy granted shall be commensurate with the distance and transport conditions available for visitors
pl Głosowałam za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, w której wreszcie uznaje się i chroni prawa osób podróżujących wszystkimi środkami transportu, w ten sposób czyniąc z użytkowników najważniejszy filar polityki transportowej.
en I voted in favour of this resolution, which finally recognises and protects the rights of travellers on all means of transport, thereby putting users at the centre of transport policy.
pl Konwencja nakazuje Wspólnocie i jej państwom członkowskim podjęcie problemu narażenia na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach pracy, środkach transportu publicznego i zamkniętych obiektach publicznych
en The Convention obliges the Community and its Member States to tackle exposure to tobacco smoke in indoor workplaces, public transport and indoor public places
pl W odniesieniu do sektora transportu prywatnego, Komitet zaleca, niezależnie od gałęzi transportu, by odpowiedzialni za przedsiębiorstwo podejmowali stosowne środki bezpieczeństwa wobec personelu, środków transportu i infrastruktur
en As far as own-account transport is concerned, the Committee recommends that, irrespective of the mode of transport to be used, the person responsible within the company should adopt appropriate security measures for staff, means of transport and infrastructure
pl Dlatego też w kombinacji źródeł energii należy ograniczyć wykorzystywanie surowców takich jak gaz i ropa naftowa, czyli bardziej ograniczonych, ale za to o wszechstronnym zastosowaniu, do tych celów, w których użycie węgla wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, zużyciem energii i emisją CO‧- a więc jako paliwo dla środków transportu, czy surowiec dla przemysłu chemicznego
en Natural gas and oil are both more scarce and more versatile and so should be used in the energy mix predominantly for applications- such as fuel for transport and as raw material for the chemicals industry- where the use of coal would involve extra costs, energy consumption and CO‧ emissions
pl Zapewnianie zrównoważonej mobilności miejskiej wszystkim obywatelom, także mniej uprzywilejowanym: innowacyjne systemy organizacyjne, w tym przyjazne dla środowiska i bezpieczne pojazdy i środki transportu powodujące mniej zanieczyszczeń, nowe środki transportu publicznego wysokiej jakości i racjonalizacja transportu prywatnego, infrastruktura komunikacyjna, zintegrowana urbanistyka i transport przy uwzględnieniu ich powiązania ze wzrostem i zatrudnieniem
en Ensuring sustainable urban mobility for all citizens including the disadvantaged: innovative organisation schemes, including clean and safe vehicles and means of transport with lower levels of pollution, new high quality public transportation modes and rationalisation of private transport, communication infrastructure, integrated town planning and transport taking into account their relationship with growth and employment
pl % partii otrzymanych na mocy każdego rodzaju umowy (krótkoterminowa lub wieloletnia) w celu sprawdzenia, czy dane ilości są objęte umową oraz świadectwami dostawy określonymi w art. ‧ ust. ‧, dokładną identyfikacją wykorzystanych środków transportu oraz zgodności z minimalnymi wymaganiami ustanowionymi w załącznik I
en % of the lots received under each type of contract (short-term or multiannual) to verify that the quantities concerned are covered by a contract and by delivery certificates referred to in Article ‧), the precise identification of the means of transport used and compliance with the minimum requirements laid down in Annex I
pl numery rejestracyjne środków transportu
en registration number of the means of transport
pl W konsekwencji problem polega raczej na uniknięciu wąskiego gardła w wydolności obecnie użytkowanych środków transportu
en Accordingly, the problem is to avoid a capacity bottleneck with existing modes of transport
pl środek transportu
en Means of transport
pl Środki transportu mające więcej niż ‧ lat
en Means of transport more than ‧ years old
pl Mam nadzieję, że Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu oraz komisarzowi ds. transportu uda się przez następnych kilka lat opracować konkretne środki a nie tylko wypowiadać puste słowa i że nie będą musieli na to czekać do następnej kadencji Parlamentu.
en I hope that the Directorate General for Mobility and Transport and the Transport Commissioner will be able to come up with specific measures rather than just empty words over the next few years and that they will not wait to do so until the next parliamentary term.
pl W konsekwencji nie nastąpi przesunięcie nadwyżki ładunku z drogowego transportu towarowego na rzecz innych przyjaznych środowisku środków transportu
en As a result, no extra road freight traffic will be shifted to environmentally friendly modes
pl W odniesieniu do pomocy regionalnej na cele inwestycji początkowych, wytyczne dotyczące takiej pomocy przewidują, że wydatki na zakup środków transportu (majątku ruchomego) w sektorze transportu nie kwalifikują się do pomocy na inwestycje początkowe (pkt ‧, przypis
en In the case of regional aid for initial investment, the Guidelines on national regional aid, the regional aid guidelines, provide that in the transport sector, expenditure on the purchase of transport equipment (movable assets) is not eligible for aid for initial investment (point ‧, footnote
pl Polityka powinna położyć nacisk na jakość, bezpieczeństwo, środowisko naturalne oraz sprawne i wydajne funkcjonowanie transportu, a także gwarantować użytkownikom wolność wyboru, tak aby mogli zdecydować się na środek, który będzie dla nich najwłaściwszy z punktu widzenia potrzeb
en Transport policy must demonstrate commitment to quality, safety, the environment and transport efficiency, and ensure that the user is free to decide on the mode that suits them best
pl W celu zagwarantowania, że utrzymywane są normy dobrostanu zwierząt, należy wprowadzić system monitorowania w postaci obowiązkowych kontroli w miejscach wywozu z obszaru celnego Wspólnoty oraz po opuszczeniu obszaru celnego Wspólnoty, w przypadku zmiany środka transportu, a także w miejscu pierwszego rozładunku w państwie trzecim przeznaczenia
en In order to guarantee that the animal welfare standards are maintained, a monitoring system should be introduced comprising compulsory checks at the exit point from the customs territory of the Community and after leaving the customs territory of the Community where there is a change of means of transport and also at the place of the first unloading in the third country of final destination
pl celem zapewnienia uczciwej konkurencji pomiędzy różnymi środkami transportu, należy wzmocnić system kontroli oraz zwiększyć kary w przypadku naruszenia praw socjalnych
en in order to establish fair competition between the various transport modes, inspections should be strengthened and penalties in the event of infringements of labour laws should be increased
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 239355 zdań frazy środek transportu.Znalezione w 23,857 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.