Tłumaczenia na język angielski:

  • forest litter   

Przykładowe zdania z "Ściółka leśna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Metody te obejmują uprawę powierzchniową, siew ze ściółkowaniem, siew bezpośredni, niewykorzystywanie odpadów organicznych i ściółki w gospodarce leśnej (wegetacja spontaniczna lub siew odpowiednich gatunków
en These techniques combine surface working techniques, mulch sowing, direct sowing, non-incorporation of crop residues and vegetation cover in forestry (spontaneous vegetation or vegetation resulting from the sowing of appropriate species
pl Różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych ściółki leśnej w piętrach roślinnych Beskidów Zachodnich.
en Functional diversity of soil microorganism in elevational climatic gradient in the Polish Beskidy Mts.
pl Wpływ zanieczyszczeń powietrza na dopływ metali ciężkich z opadem ściółki do dna lasu wybranych kompleksów leśnych Nadleśnictwa Olkusz.
en The impact of air pollutions on input of the forest floor in chosen forests in Nadleśnictwo Olkusz.
pl Wpływ zwiększonego dopływu azotu na aktywność i biomasę mikroorganizmów w ściółce leśnej z okolic Olkusza.
en Impact of elevated nitrogen deposition on microbial activity and biomass in forest litter from the Olkusz area.
pl Z braku liści na drzewach, promienie słoneczne padają bezpośrednio na ściółkę leśną, a ich ciepło wybudza rośliny z zimowego snu
en With no leaves overhead, the rays of the sun strike the forest floor directly and their warmth rouses plants from their winter sleep
pl Podręcznik powinien również zawierać omówienie metod dla prowadzenia dodatkowych działań monitorujących z zakresu takich dziedzin jak fenologia, jakość otaczającego powietrza, uszkodzenia spowodowane przez ozon oraz opad ściółki leśnej
en The manual should also cover methodologies for the additional monitoring activities on issues such as phenology, ambient air quality, ozone injury and litterfall
pl Powyższy znak homologacji umieszczony na ciągniku rolniczym lub leśnym wskazuje, że dany typ ciągnika w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej został homologowany w Niderlandach (E ‧) na podstawie regulaminu nr
en The above approval mark affixed to an agricultural or forestry tractor shows that the tractor type concerned has, with regard to the installation of lighting and light-signalling devices, been approved in the Netherlands (E ‧) pursuant to Regulation No
pl W każdym przypadku gdy Parlament Europejski i Rada upoważnią Komisję do wykonania reguł określonych dla ciągników rolniczych lub leśnych, powinna zostać wprowadzona poprzedzająca procedura konsultacji obejmująca posiedzenie Komisji i Państw Członkowskich w ramach komitetu
en In every case where the European Parliament and the Council empower the Commission to implement the rules drawn up for agricultural or forestry tractors, a prior consultation procedure involving the Commission and the Member States meeting in committee should be introduced
pl L ‧: dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), zmieniona
en L ‧: Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors (static testing) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), as amended by
pl Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona
en Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver's seat on wheeled agricultural or forestry tractors (Codified version
pl „Zmiany obszarów leśnych i struktury drzewostanu województwa podkarpackiego na przykładzie gminy Jawornik Polski.”
en “Changes of forest areas and structures of trees in a district podkarpackie on example of Jawornik Polski Commune.”
pl produkty rolne oznaczają towary wyprodukowane w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich w poszczególnych państwach członkowskich w ramach czynności wymienionych w załączniku VII
en agricultural products means goods produced by an agricultural, forestry or fisheries undertaking in each Member State as a result of the activities listed in Annex VII
pl zbliżenie przepisów krajowych odnoszących się do kołowych ciągników rolniczych lub leśnych pociąga za sobą wzajemne uznawanie przez Państwa Członkowskie inspekcji przeprowadzanych przez każde z nich na podstawie wspólnych wymagań
en Whereas the approximation of the national laws relating to wheeled agricultural or forestry tractors entails reciprocal recognition by Member States of the checks carried out by each of them on the basis of common requirements
pl Art. ‧ wskazanego rozporządzenia będzie miał nadal, do dnia ‧ grudnia ‧ r., zastosowanie do pojazdów używanych przez władze publiczne do służb publicznych, które nie konkurują z przedsiębiorstwami transportowymi oraz do ciągników używanych wyłącznie do lokalnych prac rolnych i leśnych
en Article ‧ of the said Regulation shall, until ‧ December ‧, continue to apply to vehicles used by public authorities for public services which do not compete with commercial transport undertakings and to tractors used solely for local agricultural and forestry work
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (wersja ujednolicona) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
en European Parliament legislative resolution of ‧ June ‧ on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the field of vision and windscreen wipers for wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
pl Promieniowce gleb uprawnych i leśnych - liczebność i skład gatunkowy.
en Actinomycetales of agricultural and forest soils - general numbers and species composition.
pl Ocena zanieczyszczenia powietrza wybranych kompleksów leśnych Nadleśnictwa Olkusz na podstawie badań bioindykacyjnych z zastosowaniem transplantowanego porostu Hypogymnia physode.
en Air pollution assessment of selected forest complexes Forestry Olkusz based on bioindication studies using transplanted lichen Hypogymnia physodes.
pl wykorzystywanie zebranych drzewostanów leśnych o krótkim okresie zalesienia, objętych kodem CN ex‧, bądź wszelkich zbóż lub nasion oleistych objętych kodami CN ‧, ‧, ‧, ‧ i
en use short rotation forest trees covered by ex‧ or all the cereals or the oilseeds covered by CN codes ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ harvested
pl lepsze zrozumienie przyczynowego związku między zmianami zachodzącymi w ekosystemie leśnym a wpływającymi na niego czynnikami, w szczególności zanieczyszczeniami atmosferycznymi, poprzez skupienie różnorodnych pomiarów w jednym miejscu oraz monitorowanie ekosystemów leśnych i ich części
en to improve the understanding of the causal relationship between changes in forest ecosystem and the factors influencing it, especially atmospheric pollution, by concentrating at a single location various measurements and monitoring of forest ecosystems and its component
pl L ‧: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (wersja ujednolicona) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en L ‧: Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Unia Europejska a międzynarodowa polityka leśna
en The European Union and international forestry policy
pl Polityka leśna i dążenie do reformy przepisów
en Forest Policy and Legislative Reform Aspiration
pl DYREKTYWA KOMISJI z dnia ‧ czerwca ‧ r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady ‧/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do niektórych części lub charakterystyk kołowych ciągników rolniczych lub leśnych
en COMMISSION DIRECTIVE of ‧ June ‧ adapting to technical progress Council Directive ‧/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to certain components or characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2998 zdań frazy Ściółka leśna.Znalezione w 1,217 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.