Tłumaczenia na język angielski:

  • forest litter   

Przykładowe zdania z "Ściółka leśna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Metody te obejmują uprawę powierzchniową, siew ze ściółkowaniem, siew bezpośredni, niewykorzystywanie odpadów organicznych i ściółki w gospodarce leśnej (wegetacja spontaniczna lub siew odpowiednich gatunkówThese techniques combine surface working techniques, mulch sowing, direct sowing, non-incorporation of crop residues and vegetation cover in forestry (spontaneous vegetation or vegetation resulting from the sowing of appropriate species
Wpływ zwiększonego dopływu azotu na aktywność i biomasę mikroorganizmów w ściółce leśnej z okolic Olkusza.Impact of elevated nitrogen deposition on microbial activity and biomass in forest litter from the Olkusz area.
Podręcznik powinien również zawierać omówienie metod dla prowadzenia dodatkowych działań monitorujących z zakresu takich dziedzin jak fenologia, jakość otaczającego powietrza, uszkodzenia spowodowane przez ozon oraz opad ściółki leśnejThe manual should also cover methodologies for the additional monitoring activities on issues such as phenology, ambient air quality, ozone injury and litterfall
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na dopływ metali ciężkich z opadem ściółki do dna lasu wybranych kompleksów leśnych Nadleśnictwa Olkusz.The impact of air pollutions on input of the forest floor in chosen forests in Nadleśnictwo Olkusz.
Różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych ściółki leśnej w piętrach roślinnych Beskidów Zachodnich.Functional diversity of soil microorganism in elevational climatic gradient in the Polish Beskidy Mts.
Z braku liści na drzewach, promienie słoneczne padają bezpośrednio na ściółkę leśną, a ich ciepło wybudza rośliny z zimowego snuWith no leaves overhead, the rays of the sun strike the forest floor directly and their warmth rouses plants from their winter sleep
DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady ‧/EWG w odniesieniu do niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnychCOMMISSION DIRECTIVE ‧/EC of ‧ January ‧ adapting to technical progress Council Directive ‧/EEC as regards certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors
OPONY NA KOŁO STERUJĄCE W CIĄGNIKACH ROLNICZYCH I LEŚNYCHSTEERING WHEEL TYRES FOR AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS
Jednakże w pewnych okolicznościach, to jest, gdy przewiduje się, że substancja badana będzie stosowana głównie w określonych glebach, takich jak kwaśne gleby leśne lub dla substancji chemicznych z ładunkiem elektrostatycznym, może być konieczne zastosowanie dodatkowych rodzajów glebHowever, in certain circumstances, e.g. where the anticipated major use of the test substance is in particular soils such as acidic forest soils, or for electrostatically charged chemicals, it may be necessary to substitute an additional soil
Z zastrzeżeniem art. ‧ i ‧, zwolnieniem objęte są produkty rolne, hodowlane, pszczelarskie, ogrodnicze i leśne pochodzące z gospodarstw znajdujących się w państwie lub na terytorium trzecim położonym w bezpośrednim sąsiedztwie terytorium Wspólnoty i prowadzonych przez producentów rolnych, których główne gospodarstwo znajduje się we Wspólnocie w bezpośrednim sąsiedztwie danego państwa lub terytoriumSubject to Articles ‧ and ‧, agricultural, stock-farming, bee-keeping, horticultural and forestry products from properties located in a third country or third territory adjoining the territory of the Community which are operated by agricultural producers having their principal undertaking in the Community and adjacent to the country or territory concerned shall be exempt on admission
W żadnym przypadku, obywatele Państw Członkowskich nie mogą być traktowani w sposób mniej korzystny w zakresie nabywania gruntów rolnych, lasów i gruntów leśnych niż w dniu podpisania Traktatu o Przystąpieniu lub być traktowani w sposób bardziej restrykcyjny niż obywatele państw trzecichIn no instance may a national of a Member State be treated less favourably in respect of the acquisition of agricultural land, forests and forestry land than at the date of signature of the Accession Treaty or be treated in a more restrictive way than a national of a third country
Realizacja planów wsparcia technicznego w sektorach przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, leśnych, rybołówstwa i żywnościowychTo implement technical assistance plans in the processing and marketing sectors for agricultural, forestry, fishery and food products
Zgodnie z art. ‧ zalecenia pomoc stowarzyszenia ograniczona jest do ‧ godzin konsultacji w zakresie określenia i oceny warunków siedlisk naturalnych, jak również w zakresie zawarcia dobrowolnych porozumień dotyczących realizacji planów leśnych NaturaIn § ‧ of the Order the supported counselling given by the Association is limited to ‧ hours of counselling on identifying and evaluating the condition of natural habitats as well as on entering voluntary agreements concerning the implementation of Natura ‧ forest plans
Dlatego trzeba sięgnąć po dodatkowe kryteria, które pozwolą uwzględnić naturalne utrudnienia panujące na obszarach leśnychThus, additional criteria need to be brought into play to take account of the natural handicaps of heavily forested areas
„Zmiany obszarów leśnych i struktury drzewostanu województwa podkarpackiego na przykładzie gminy Jawornik Polski.”“Changes of forest areas and structures of trees in a district podkarpackie on example of Jawornik Polski Commune.”
To kompleksowy zestaw zróżnicowanych działań i zaleceń, które z kolei zawierają różne "mapy drogowe” dla poszczególnych sektorów, w tym dla rybołówstwa, rolnictwa, gospodarki wodnej i leśnej i tak dalej.It is a comprehensive suite of different measures and recommendations which in turn contain different 'road maps' for various sectors, including fisheries, agriculture, water, forestry and so on.
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych‧, ostatnio zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/WE‧, w szczególności jej artHaving regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ May ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the steering equipment of wheeled agricultural or forestry tractors, as last amended by European Parliament and Council Directive ‧/EC, and in particular Article ‧ thereof
Element strategii ‧: poprawa koordynacji, komunikacji i współpracy w sektorach polityk związanych z sektorem leśnymStrategy element ‧: Improving coordination, communication and cooperation in all fields of policy of relevance to forestry
wzywa Komisję do nasilenia działań europejskiej polityki leśnej w nowym planie działania UE na rzecz zrównoważonego zarządzania lasami, zapewniając przez to prymat wielofunkcyjności europejskiego rolnictwa w dwojakim celu: utrzymania i zapewnienia zatrudnienia społeczności wiejskiej oraz znacznego zwiększenia masy leśnej; wzywa również do wspierania środków zapobiegania pożarom w leśnictwie, aby pomóc właścicielom i ich organizacjom we wdrażaniu takich działań jak ogławianie drzew, okrzesywanie w celach niehandlowych, wyrąb, usuwanie biomasy leśnej, tworzenie pasów przeciwpożarowych i przecinek, budowanie dróg leśnych i gromadzenie wodyCalls on the Commission, in the new EU Action Plan for the sustainable management of forests, to step up the European forest policy and give greater emphasis to the multiple functions of European agriculture, with a twofold aim: to maintain and provide employment for the rural population and to substantially increase the mass of forests; calls likewise for support measures for fire prevention in silviculture to help the owners and their organisations implement such activities as pollarding, non-commercial pruning, slashing, clearing the forest biomass, creating control lines and fire breaks, building forest roads and depositing water
pojazdami używanymi lub wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do ‧ km od bazy przedsiębiorstwavehicles used or hired without a driver by agricultural, horticultural, forestry, farming or fishery undertakings for carrying goods as part of their own entrepreneurial activity within a radius of up to ‧ kilometres from the base of the undertaking
Debata nad strategią leśną UE została zainicjowana, między innymi, przez raport Parlamentu Europejskiego i komunikat Komisji w sprawie strategii leśnej Unii EuropejskiejThe debate on the EU forestry strategy was initiated by, amongst others, the report from the European Parliament, the Communication from the Commission on a forestry strategy for the European Union and the Council Resolution on a forestry strategy for the European Union
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym [‧], w szczególności jej art. ‧ ustHaving regard to Council Directive ‧/EC of ‧ December ‧ on the marketing of forest reproductive material, and in particular Article ‧) thereof
zalesienie użytków rolnych jest szczególnie istotne z punktu widzenia użytkowania gleby i środowiska, a także jako wkład do rosnących dostaw niektórych produktów leśnychWhereas the afforestation of agricultural land is especially important from the point of view of soil use and the environment and as a contribution to increasing supplies for certain forestry products
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2998 zdań frazy Ściółka leśna.Znalezione w 2,755 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.