Tłumaczenia na język angielski:

  • forest litter   
  • duff   
    (adjv   )
  • slash   
    (verb, noun   )

Przykładowe zdania z "Ściółka leśna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wpływ zwiększonego dopływu azotu na aktywność i biomasę mikroorganizmów w ściółce leśnej z okolic Olkusza.
en Impact of elevated nitrogen deposition on microbial activity and biomass in forest litter from the Olkusz area.
pl Metody te obejmują uprawę powierzchniową, siew ze ściółkowaniem, siew bezpośredni, niewykorzystywanie odpadów organicznych i ściółki w gospodarce leśnej (wegetacja spontaniczna lub siew odpowiednich gatunków
en These techniques combine surface working techniques, mulch sowing, direct sowing, non-incorporation of crop residues and vegetation cover in forestry (spontaneous vegetation or vegetation resulting from the sowing of appropriate species
pl Wpływ zanieczyszczeń powietrza na dopływ metali ciężkich z opadem ściółki do dna lasu wybranych kompleksów leśnych Nadleśnictwa Olkusz.
en The impact of air pollutions on input of the forest floor in chosen forests in Nadleśnictwo Olkusz.
pl Podręcznik powinien również zawierać omówienie metod dla prowadzenia dodatkowych działań monitorujących z zakresu takich dziedzin jak fenologia, jakość otaczającego powietrza, uszkodzenia spowodowane przez ozon oraz opad ściółki leśnej
en The manual should also cover methodologies for the additional monitoring activities on issues such as phenology, ambient air quality, ozone injury and litterfall
pl Różnorodność funkcjonalna mikroorganizmów glebowych ściółki leśnej w piętrach roślinnych Beskidów Zachodnich.
en Functional diversity of soil microorganism in elevational climatic gradient in the Polish Beskidy Mts.
pl Z braku liści na drzewach, promienie słoneczne padają bezpośrednio na ściółkę leśną, a ich ciepło wybudza rośliny z zimowego snu
en With no leaves overhead, the rays of the sun strike the forest floor directly and their warmth rouses plants from their winter sleep
pl wzywa Komisję do upoważnienia Europejskiej Agencji Środowiska i innych właściwych organów europejskich, żeby zlokalizowały ostatnie obszary dzikiej przyrody w Europie w celu oceny obecnego rozkładu, poziomu bioróżnorodności na różnych obszarach i obszaru występowania nietkniętych ludzką ręką obszarów, a także obszarów, na których działalność człowieka jest minimalna (w podziale na podstawowe typy siedlisk: dzikie obszary leśne, słodkowodne i morskie
en Calls on the Commission to mandate the EEA and other relevant European bodies to map Europe's last wilderness areas, in order to ascertain the current distribution, level of biodiversity and cover of still-untouched areas as well as areas where human activities are minimal (divided into major habitats types: forest, freshwater and marine wilderness areas
pl Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązania określone w dobrowolnej umowie o partnerstwie między UE a Republiką Konga, która ma na celu poprawę gospodarki leśnej i zreformowanie istniejącego prawodawstwa w tym zakresie.
en I welcome the commitments made in the Voluntary Partnership Agreement (VPA) between the EU and the Republic of Congo with the goal of improving forest governance and reforming existing legislation in this area.
pl Bez względu na zobowiązania wynikające z Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, Bułgaria może utrzymać w mocy przez okres siedmiu lat od dnia przystąpienia ograniczenia ustanowione w jej przepisach, istniejące w chwili podpisania Traktatu o Przystąpieniu, dotyczące nabywania gruntów rolnych, lasów i gruntów leśnych przez obywateli innego Państwa Członkowskiego lub państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz przez osoby prawne utworzone zgodnie z przepisami prawa innego Państwa Członkowskiego lub państwa EOG
en Notwithstanding the obligations under the Treaty establishing a Constitution for Europe, Bulgaria may maintain in force for seven years from the date of accession the restrictions laid down in its legislation, existing at the time of signature of the Treaty of Accession, on the acquisition of agricultural land, forests and forestry land by nationals of another Member State, by nationals of the States which are a party to the European Economic Area Agreement and by legal persons formed in accordance with the laws of another Member State or an EEAA State
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym[‧], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności art. ‧ ust
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the marketing of forest reproductive material, as last amended by the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden, and in particular Article ‧) thereof
pl Zbieranie genetycznych zasobów leśnych, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania z punktu widzenia rolnictwa europejskiego
en Collecting of forest genetic resources that could be of interest at the European level
pl Ograniczenie to nie dotyczy lasów tropikalnych lub subtropikalnych oraz terytoriów obszarów leśnych Azorów, Madery i francuskich departamentów zamorskich w regionach peryferyjnych Unii Europejskiej
en This limitation does not apply to the tropical or subtropical forests and to the wooded areas of the territories of Azores, Madeira and French Overseas Departments and of the European Union's outermost regions
pl Wirus przenosi się wskutek ukąszenia przez zakażone kleszcze zamieszkujące tereny leśne.
en The virus is transmitted by the bite of infected ticks, found in woodland habitats.
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych‧, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji ‧/WE‧, w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/EEC of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of wheeled agricultural or forestry tractors, as last amended by Commission Directive ‧/EC, and in particular Article ‧ thereof
pl szkółki drzew leśnych (z wyłączeniem rosnących w lesie szkółek przeznaczonych na potrzeby własne gospodarstwa
en nurseries of forest trees (excluding those for the holding
pl Dyrektywy Wspólnotowe w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym w latach ‧–‧ (‧/C
en Community guidelines for State aid in the agriculture and forestry sector ‧ to ‧ (OJ C
pl Państwo Członkowskie ubiegające się o zezwolenie na wprowadzanie wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu określonym leśnym materiałemrozmnożeniowym, na mocy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE, przedkłada Komisji wniosek podając dlaczego uznaje kryteria określone w art. ‧ ust. ‧ za spełnione
en A Member State seeking authorisation to prohibit the marketing of specified forest reproductive material to the end-user, under Article ‧) of Directive ‧/EC, shall submit an application to the Commission stating why it considers that the criteria set out in Article ‧) are satisfied
pl Zróżnicowanie taksonomiczne fauny epigeicznej w eksperymentalnych monokulturach leśnych.
en Taxonomic diversity of epigeic fauna in experimental forest monocultures.
pl mając na uwadze, że produkcja rolna i leśna jest działalnością gospodarczą bezpośrednio związaną ze środowiskiem naturalnym, a przez to narażoną na zmiany klimatu (susza, przymrozek, grad, pożar, powódź), ryzyko sanitarne (choroby, epizootie) oraz skażenia (kwaśne deszcze, niezamierzony przekaz genetyczny
en whereas agricultural and forestry production is an economic activity closely bound up with nature and, for that reason, is vulnerable to climatic phenomena such as drought, frost, hail, forest fires and floods; to health risks such as plagues and epidemics; and to pollution such as acid rain and unintentional genetic contamination
pl powiększenie powierzchni obszarów leśnych
en extension of woodland areas
pl Ochrona gruntów rolnych i leśnych
en Farm- and Woodland Protection
pl Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązywania ustalone między UE a Republiką Kamerunu, które mają na celu poprawę gospodarki leśnej i w razie konieczności zreformowanie istniejącego ustawodawstwa, tak by sprawić, że działalność w sektorze leśnictwa będzie przejrzysta, będzie odbywała się z poszanowaniem praw rdzennych mieszkańców kraju i nie będzie pogłębiała negatywnego oddziaływania na środowisko.
en I welcome the commitments made between the EU and the Republic of Cameroon with the aim of improving forest governance and reforming existing legislation where necessary, so as to ensure that activities in the forestry sector are transparent, respect indigenous peoples' rights, and do not contribute to adverse environmental impacts.
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciągników rolniczych i leśnych (wersja skodyfikowana) [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Prawna
en Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the maximum design speed of and load platforms for wheeled agricultural or forestry tractors (codified version) [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on Legal Affairs
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2998 zdań frazy Ściółka leśna.Znalezione w 1,651 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.