Tłumaczenia na język angielski:

  • tax authority   
     
    The governmental agency that taxes are paid to.
  • tax office   

Przykładowe zdania z "urząd skarbowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Model komunikacji elektronicznej z Urzędem Skarbowym.
en Model of electronic communication with the Tax Office
pl Chcę oświadczenia urzędu skarbowego z listą moich obrazów
en I' d like a statement from the IRS listing my collection of paintings
pl Organizacja i funkcjonowanie urzędu skarbowego (na przykładzie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu)
en Economy and functioning of the tax office on the example of the Revenue at Torun
pl VAT i inne podatki (Urząd Skarbowy (dalej zwany Urzędem Skarbowym)) w wysokości [...] mln PLN
en VAT and other taxes (Urząd Skarbowy (hereinafter referred to as the Tax Office)) of PLN [...] million
pl Łączna kwota należności spółki wobec urzędu skarbowego wynosiła ‧,‧ mln SKK (ok. ‧,‧ mln EUR), a umorzeniu uległo ‧,‧ mln SKK (ok. ‧,‧ mln EUR
en The totality of its receivables amounting to SKK ‧,‧ million (about EUR ‧,‧ million), the amount written off was SKK ‧,‧ million (about EUR ‧,‧ million
pl Przyszła ta praca z Urzędu Skarbowego
en This job for the IRS came up
pl Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników na przykładzie Urzędu Skarbowego w Lesznie
en Employees' Training and In-service Training Exemplified with the Tax Office in Leszno
pl Zgodnie z treścią niniejszego pisma Dyrekcja Skarbowa Republiki Słowackiej (która miała wcześniej bezpośredni kontakt z beneficjentem) była przeciwna wnioskowanemu układowi i wydała miejscowemu urzędowi skarbowemu jasne polecenie, aby nie głosował za układem
en The letter is clear proof that the Tax Directorate (which had had prior direct contacts with the beneficiary) opposed the proposed arrangement and gave the local tax office a clear instruction not to vote in favour of the arrangement
pl Na podstawie informacji dostępnych na tym etapie, Komisja ma wątpliwości, czy urząd skarbowy działał jako wierzyciel prywatny
en On the basis of the information available at this stage, the Commission has doubts that the tax office acted as a private creditor
pl działalność egzekucyjna na przykładzie funkcjonowania małych urzędów skarbowych w województwie mazowieckim w latach 2007-2011
en enforcement activities based on functioning of small offices of treasury in mazowieckie province in 2007-2011 th funct
pl Komisja następnie podkreśla, że sam urząd skarbowy już dnia ‧ sierpnia ‧ r., tj. niecały miesiąc po wyrażeniu zgody na układ, odwołał się od powyższego układu
en In addition, the Commission notes that the tax office itself had appealed against this arrangement as early as ‧ August ‧, i.e. not even one month after the arrangement was agreed upon
pl W przypadku egzekucji podatkowej urząd skarbowy może bezpośrednio sprzedać aktywa (należności i inne aktywa obrotowe, majątek ruchomy, nieruchomości) dłużnika
en In a tax execution procedure the tax authority can sell the debtor's assets (receivables and other current assets, movable assets, real estate) directly
pl Analiza błędów występujących w formularzach PIT 36 i PIT 37 na podstawie Urzędu Skarbowego w Wągrowcu
en An analysis of errors in pit-36 and pit-37 forms bassed on the data from the Inland Revenve Office in Wągrowiec
pl Dnia ‧ czerwca ‧ r. słowackie urzędy skarbowe dokonały kontroli na miejscu w spółce i stwierdziły, że na dzień ‧ czerwca ‧ r. beneficjent posiadał środki pieniężne w wysokości ‧,‧ mln SKK, należności w wysokości ‧,‧ mln SKK, zapasy spirytusu i napojów spirytusowych o wartości ‧ mln SKK oraz rzeczowe aktywa trwałe o wartości księgowej ‧ mln SKK
en The Slovak tax authorities carried out an on-the-spot inspection at the company on ‧ June ‧ and found that, as at ‧ June ‧, the beneficiary had cash amounting to SKK ‧,‧ million, receivables of SKK ‧,‧ million, stocks of spirit and spirit-based beverages with a value of SKK ‧ million and fixed assets with a book value of SKK ‧ million
pl Jak potwierdziło to stałe orzecznictwo Sądu, arbitralne praktyki urzędów skarbowych mogą być przyczyną powstawania korzyści podlegających zakresowi stosowania art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
en As confirmed by the established case-law of the Court of Justice, discretionary practices by tax authorities may give rise to advantages falling within the scope of Article ‧ of the EC Treaty
pl Zabezpieczenia na aktywach PZL Hydral posiadane przez Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole
en Collateral on PZL Hydral assets held by Wrocław Psie Pole Tax Office
pl Komisja przede wszystkim wysunęła wniosek, że urząd skarbowy w porównaniu z pozostałymi wierzycielami znajdował się w innej sytuacji pod względem prawnym, gdyż posiadał zabezpieczone należności i miał możliwość rozpoczęcia egzekucji podatkowej
en In particular, it found that the tax office was in a situation legally different from the other creditors, as it possessed secured claims and had the possibility to initiate the tax execution procedure
pl Komisja zauważyła, że instytucje finansowe zaakceptowały częściowe umorzenie ich wierzytelności wobec FSO jedynie pod warunkiem, że polski urząd skarbowy zgodziłby się potraktować amortyzację wynikającą z umorzenia jako koszt obniżający dochód podlegający opodatkowaniu
en Indeed, the Commission noted that the financial institutions accepted a partial write-off of their claims against FSO only on the condition that the depreciation resulting from this waiver was accepted by the Polish tax authority as a cost reducing taxable income
pl W latach ‧–‧ zwiększało się zadłużenie spółki Konas, w szczególności wobec Urzędu Skarbowego, który część zadłużenia odzyskał w drodze egzekucji, a część odroczył aż do umorzenia i częściowej spłaty po przeprowadzeniu postępowania układowego
en Between ‧ and ‧ Konas accumulated debt, in particular towards the tax office, which was then partly collected by execution and partly carried over until it was eventually partly repaid and partly written off under the arrangement procedure
pl Oszukałeś urząd skarbowy?
en You ever cheat a little on your taxes?
pl Zjawisko stresu podatkowego w opiniach petentów Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany
en The occurrence of the tax stress in the opinion of inquirers of the Warszawa- Bielany Inland Revenue
pl Zgodnie z tą ustawą osoby, w przypadku których nominalna wysokość składki jest za duża w stosunku do ich dochodów, mogą otrzymać dodatek wydawany przez urząd skarbowy
en Under this law, people for whom the nominal premium is too high in relation to their income receive a supplementary allowance from the tax authorities
pl Powód twierdzi, że urząd skarbowy miał możliwość uzyskania zaspokojenia swych roszczeń w skali wyższej niż ‧ %, którą to kwotę uzgodniono podczas postępowania układowego
en The complainant argues that the tax office had a possibility to achieve a satisfaction of its receivables to an extent higher than ‧ %, on which the tax office agreed in the arrangement procedure
pl Jakość obsługi klienta w administracji podatkowej na przykładzie urzędów skarbowych Kraków - Krowodrza i Kraków - Stare Miasto
en Quality of service in the tax administration on the example of the Tax Offices Krakow district Krowodrza and Old Town.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 271 zdań frazy urząd skarbowy.Znalezione w 1,338 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.