Tłumaczenia na język angielski:

  • tax authority   
     
    The governmental agency that taxes are paid to.
  • tax office   

Przykładowe zdania z "urząd skarbowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Władze słowackie dowiodły także istnienia wyraźnego polecenie wydanego urzędom skarbowym na początku ‧ r. przez ministerstwo finansów, aby nie wyrażały zgody na wnioski układowe mające na celu umorzenie należności podatkowych urzędów
en It was also shown by the Slovak authorities that there was a clear policy instruction given by the Ministry of Finance at the beginning of ‧ to tax offices to the effect that they should not accept arrangements that propose writing off tax offices' receivables
pl Należności, które urząd skarbowy umorzył wyniosły ‧ SKK (‧ mln EUR
en The claims forgone by the tax office amounted to SKK ‧ (EUR ‧ million
pl Efektywność kontroli podatkowej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Płocku w latach 2007-2010
en Efficiency of tax control, based on the example of the Tax Office in Plock in years 2007-2010
pl Urząd Skarbowy przeprowadził kontrolę ksiąg rachunkowych
en Well, you know there was that little IRS audit thing?
pl W ‧ r. weszły w życie nowe przepisy wspólnotowe, których celem jest usprawnienie i wzmocnienie transgranicznej współpracy między organami państw członkowskich, głównie poprzez wprowadzenie bardziej przejrzystych procedur, bardziej wszechstronnej wymiany informacji i częstsze bezpośrednie kontakty między lokalnymi urzędami skarbowymi
en In ‧, new Community legislation came into force to speed up and strengthen cross-border cooperation between Member State authorities, mainly through clearer procedures, more comprehensive exchange of information and increased direct contacts between local tax offices
pl I wreszcie, słowackie władze udzielą pomocy (tj. dokonają odpisu w księgach Urzędu Skarbowego) dopiero po zgłoszeniu Komisji swojego zobowiązania do zagwarantowania wprowadzenia w życie środków określonych w wycenie spółki, a także określeniu sposobu, w jaki zamierzają to zobowiązanie wykonać
en Finally, they are not to disburse the aid (i.e. write off the receivables in the tax office’s accounts) until they have notified the Commission of their undertaking to ensure that the evaluation is implemented and how they intend to do so
pl Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej na przykładzie Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
en The implementation of the access right to public information on the example of Inland Revenue in Gniezno
pl Urząd Skarbowy może, w ramach egzekucji podatków, sprzedać aktywa (należności i inne zwykłe aktywa, majątek ruchomy, nieruchomości) dłużnika
en Under the tax execution procedure, a tax office can directly sell the assets (receivables and other current assets, movable assets, real estate) of the debtor
pl W konsekwencji urząd skarbowy w Guastalla w dniu ‧ marca ‧ r. przesłał spółce skarżącej wezwania o sygn. ‧ z dnia ‧.‧.‧ r. do zapłaty kwoty głównej w wysokości ‧,‧ EUR wraz z odsetkami w wysokości ‧ EUR; o sygn. ‧ z dnia ‧.‧.‧ r., do zapłaty kwoty głównej w wysokości ‧,‧ EUR, wraz z odsetkami w wysokości ‧ EUR; o sygn. ‧ z dnia ‧.‧.‧ r., do zapłaty kwoty głównej w wysokości ‧,‧ EUR wraz z odsetkami w wysokości ‧ EUR
en Accordingly, on ‧ March ‧, the Guastalla revenue office sent to the appellant company the following payment demands: payment demand No ‧ of ‧ March ‧ for the capital sum of EUR ‧,‧ plus interest of EUR ‧; payment demand No ‧ of ‧ March ‧ for the capital sum of EUR ‧,‧ plus interest of EUR ‧; and payment demand No ‧ of ‧ March ‧ for the capital sum of EUR ‧,‧ plus interest of EUR
pl Niepotrzebne mi kłopoty z Urzędem Skarbowym
en Believe me, I don' t need any trouble with the IRS
pl Koszty zakupu zapasów składają się z ceny zakupu, ceł importowych i pozostałych podatków (innych niż te możliwe do odzyskania w okresie późniejszym przez jednostkę od urzędów skarbowych) oraz kosztów transportu, załadunku i wyładunku oraz innych kosztów dających się bezpośrednio przyporządkować do pozyskania wyrobów gotowych, materiałów i usług
en The costs of purchase of inventories comprise the purchase price, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable by the entity from the taxing authorities), and transport, handling and other costs directly attributable to the acquisition of finished goods, materials and services
pl Wykaz francuskich celnych regionalnych urzędów skarbowych
en List of French customs' regional revenue offices
pl Nie jeśli pana dobroczynność jest badana przez Urząd Skarbowy
en Not when your charity' s flagged by the IRS
pl Urzędu Skarbowego nie można porównywać z partnerem handlowym, na przykład z dostawcą, który jest wierzycielem beneficjenta
en The tax office cannot be compared to a commercial partner, such as a supplier who is a creditor of the recipient
pl Zobowiązania PZL Hydral wobec Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole (w tys. PLN
en Liabilities of PLZ Hydral vis-à-vis Wrocław Psie Pole Tax Office (PLN thousand
pl Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących całkowity dochód gminy, a pobieranych przez naczelników urzędów skarbowych na przykładzie gminy Poznań.
en Granting reliefs with regard to settlement of tax obligations constituting the entire income of municipalities and collected by the Heads of Tax Offices based on the example of the municipality of Poznań.
pl Urząd Skarbowy w Częstochowie zgodził się na odroczenie zapłaty podatków na kwotę około ‧ mln PLN w zamian za zapłatę odsetek ustawowych, które zostały uregulowane
en The tax office in Częstochowa accepted deferral of tax payments for an amount of around PLN ‧ million in exchange for payment of statutory interest, which was duly paid
pl W grudniu ‧ r. odbyło się spotkanie z Dyrekcją Skarbową Republiki Słowackiej, a dnia ‧ lutego ‧ r. urząd skarbowy wysłał beneficjentowi pismo, w którym rzekomo potwierdził możliwość układu
en A meeting with the Tax Directorate of the Slovak Republic took place in December ‧, and on ‧ February ‧ the local tax office sent the beneficiary a letter in which it allegedly confirmed the possibility of proceeding by way of an arrangement
pl Skarga do Sądu Pierwszej Instancji bowiem została złożona niezwłocznie po tym, jak skarżąca spółka dowiedziała się, że jest jednym z adresatów decyzji Komisji, czyli po doręczeniu jej decyzji podatkowych korygujących wydanych przez urząd skarbowy
en The action before the Court of First Instance was brought immediately after the appellant company had become aware that it was one of the addressees of the Commission's decision, that is to say, when it was notified of the payment demands issued by the revenue office
pl Mogę pana połaczyć z urzędem skarbowym
en I will put you in touch with the lRS
pl Ponieważ Komisja posiada informacje, według których ani spółka Konas, ani Urząd Skarbowy nie rozważały możliwości takiego postępowania, dlatego też nie przeprowadzono żadnych obliczeń w tej kwestii
en To the Commission’s knowledge, neither Konas nor the tax office considered the option of bankruptcy, which is why no further calculations were made in this respect
pl Potwierdzają, że urząd skarbowy miał możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed rozpoczęciem postępowania układowego oraz gdyby sąd odmówił zatwierdzenia układu (ponieważ urząd skarbowy jako wierzyciel uprzywilejowany nie głosowałby za przyjęciem wniosku w sprawie układu
en They confirm that the tax office had the possibility of initiating this procedure prior to the arrangement procedure, as it could have done even if the court had refused to confirm the arrangement (because the tax office as separate creditor would not have voted in its favour
pl Zapłacona lub należna urzędowi skarbowemu kwota obciąża kapitał własny jako część dywidendy
en Such an amount paid or payable to taxation authorities is charged to equity as a part of the dividends
pl Jak potwierdziły władze słowackie, egzekucja skarbowa była faktyczną alternatywą dla urzędu skarbowego przed wszczęciem postępowania układowego lub po zawetowaniu wnioskowanego układu przez urząd skarbowy
en As confirmed by the Slovak authorities, the tax execution procedure was indeed an option for the tax office, either prior to the launch of the arrangement procedure or after the tax office's veto on the proposed arrangement
pl Model komunikacji elektronicznej z Urzędem Skarbowym.
en Model of electronic communication with the Tax Office
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 271 zdań frazy urząd skarbowy.Znalezione w 0,676 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.