Tłumaczenia na język angielski:

  • tax authority   
     
    The governmental agency that taxes are paid to.
  • tax office   

Przykładowe zdania z "urząd skarbowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Model komunikacji elektronicznej z Urzędem Skarbowym.Model of electronic communication with the Tax Office
Chcę oświadczenia urzędu skarbowego z listą moich obrazówI' d like a statement from the IRS listing my collection of paintings
Organizacja i funkcjonowanie urzędu skarbowego (na przykładzie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu)Economy and functioning of the tax office on the example of the Revenue at Torun
VAT i inne podatki (Urząd Skarbowy (dalej zwany Urzędem Skarbowym)) w wysokości [...] mln PLNVAT and other taxes (Urząd Skarbowy (hereinafter referred to as the Tax Office)) of PLN [...] million
Łączna kwota należności spółki wobec urzędu skarbowego wynosiła ‧,‧ mln SKK (ok. ‧,‧ mln EUR), a umorzeniu uległo ‧,‧ mln SKK (ok. ‧,‧ mln EURThe totality of its receivables amounting to SKK ‧,‧ million (about EUR ‧,‧ million), the amount written off was SKK ‧,‧ million (about EUR ‧,‧ million
Przyszła ta praca z Urzędu SkarbowegoThis job for the IRS came up
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników na przykładzie Urzędu Skarbowego w LesznieEmployees' Training and In-service Training Exemplified with the Tax Office in Leszno
Zgodnie z treścią niniejszego pisma Dyrekcja Skarbowa Republiki Słowackiej (która miała wcześniej bezpośredni kontakt z beneficjentem) była przeciwna wnioskowanemu układowi i wydała miejscowemu urzędowi skarbowemu jasne polecenie, aby nie głosował za układemThe letter is clear proof that the Tax Directorate (which had had prior direct contacts with the beneficiary) opposed the proposed arrangement and gave the local tax office a clear instruction not to vote in favour of the arrangement
Na podstawie informacji dostępnych na tym etapie, Komisja ma wątpliwości, czy urząd skarbowy działał jako wierzyciel prywatnyOn the basis of the information available at this stage, the Commission has doubts that the tax office acted as a private creditor
działalność egzekucyjna na przykładzie funkcjonowania małych urzędów skarbowych w województwie mazowieckim w latach 2007-2011enforcement activities based on functioning of small offices of treasury in mazowieckie province in 2007-2011 th funct
Komisja następnie podkreśla, że sam urząd skarbowy już dnia ‧ sierpnia ‧ r., tj. niecały miesiąc po wyrażeniu zgody na układ, odwołał się od powyższego układuIn addition, the Commission notes that the tax office itself had appealed against this arrangement as early as ‧ August ‧, i.e. not even one month after the arrangement was agreed upon
W przypadku egzekucji podatkowej urząd skarbowy może bezpośrednio sprzedać aktywa (należności i inne aktywa obrotowe, majątek ruchomy, nieruchomości) dłużnikaIn a tax execution procedure the tax authority can sell the debtor's assets (receivables and other current assets, movable assets, real estate) directly
Analiza błędów występujących w formularzach PIT 36 i PIT 37 na podstawie Urzędu Skarbowego w WągrowcuAn analysis of errors in pit-36 and pit-37 forms bassed on the data from the Inland Revenve Office in Wągrowiec
Dnia ‧ czerwca ‧ r. słowackie urzędy skarbowe dokonały kontroli na miejscu w spółce i stwierdziły, że na dzień ‧ czerwca ‧ r. beneficjent posiadał środki pieniężne w wysokości ‧,‧ mln SKK, należności w wysokości ‧,‧ mln SKK, zapasy spirytusu i napojów spirytusowych o wartości ‧ mln SKK oraz rzeczowe aktywa trwałe o wartości księgowej ‧ mln SKKThe Slovak tax authorities carried out an on-the-spot inspection at the company on ‧ June ‧ and found that, as at ‧ June ‧, the beneficiary had cash amounting to SKK ‧,‧ million, receivables of SKK ‧,‧ million, stocks of spirit and spirit-based beverages with a value of SKK ‧ million and fixed assets with a book value of SKK ‧ million
Jak potwierdziło to stałe orzecznictwo Sądu, arbitralne praktyki urzędów skarbowych mogą być przyczyną powstawania korzyści podlegających zakresowi stosowania art. ‧ ust. ‧ Traktatu WEAs confirmed by the established case-law of the Court of Justice, discretionary practices by tax authorities may give rise to advantages falling within the scope of Article ‧ of the EC Treaty
Zabezpieczenia na aktywach PZL Hydral posiadane przez Urząd Skarbowy Wrocław-Psie PoleCollateral on PZL Hydral assets held by Wrocław Psie Pole Tax Office
Komisja przede wszystkim wysunęła wniosek, że urząd skarbowy w porównaniu z pozostałymi wierzycielami znajdował się w innej sytuacji pod względem prawnym, gdyż posiadał zabezpieczone należności i miał możliwość rozpoczęcia egzekucji podatkowejIn particular, it found that the tax office was in a situation legally different from the other creditors, as it possessed secured claims and had the possibility to initiate the tax execution procedure
Komisja zauważyła, że instytucje finansowe zaakceptowały częściowe umorzenie ich wierzytelności wobec FSO jedynie pod warunkiem, że polski urząd skarbowy zgodziłby się potraktować amortyzację wynikającą z umorzenia jako koszt obniżający dochód podlegający opodatkowaniuIndeed, the Commission noted that the financial institutions accepted a partial write-off of their claims against FSO only on the condition that the depreciation resulting from this waiver was accepted by the Polish tax authority as a cost reducing taxable income
W latach ‧–‧ zwiększało się zadłużenie spółki Konas, w szczególności wobec Urzędu Skarbowego, który część zadłużenia odzyskał w drodze egzekucji, a część odroczył aż do umorzenia i częściowej spłaty po przeprowadzeniu postępowania układowegoBetween ‧ and ‧ Konas accumulated debt, in particular towards the tax office, which was then partly collected by execution and partly carried over until it was eventually partly repaid and partly written off under the arrangement procedure
Oszukałeś urząd skarbowy?You ever cheat a little on your taxes?
Zjawisko stresu podatkowego w opiniach petentów Urzędu Skarbowego Warszawa- BielanyThe occurrence of the tax stress in the opinion of inquirers of the Warszawa- Bielany Inland Revenue
Zgodnie z tą ustawą osoby, w przypadku których nominalna wysokość składki jest za duża w stosunku do ich dochodów, mogą otrzymać dodatek wydawany przez urząd skarbowyUnder this law, people for whom the nominal premium is too high in relation to their income receive a supplementary allowance from the tax authorities
Powód twierdzi, że urząd skarbowy miał możliwość uzyskania zaspokojenia swych roszczeń w skali wyższej niż ‧ %, którą to kwotę uzgodniono podczas postępowania układowegoThe complainant argues that the tax office had a possibility to achieve a satisfaction of its receivables to an extent higher than ‧ %, on which the tax office agreed in the arrangement procedure
Jakość obsługi klienta w administracji podatkowej na przykładzie urzędów skarbowych Kraków - Krowodrza i Kraków - Stare MiastoQuality of service in the tax administration on the example of the Tax Offices Krakow district Krowodrza and Old Town.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 271 zdań frazy urząd skarbowy.Znalezione w 1,087 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.