Tłumaczenia na język angielski:

  • tax authority   
     
    The governmental agency that taxes are paid to.
  • tax office   

Przykładowe zdania z "urząd skarbowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku egzekucji podatkowej urząd skarbowy może bezpośrednio sprzedać aktywa (należności i inne aktywa obrotowe, majątek ruchomy, nieruchomości) dłużnika
en In a tax execution procedure the tax authority can sell the debtor's assets (receivables and other current assets, movable assets, real estate) directly
pl Statystycznie dochód uzyskany przez urzędy skarbowe w ramach realizowanych postępowań upadłościowych w latach ‧–‧ wynosił średnio ‧ %
en As regards the statistics, the yield obtained from bankruptcy by the tax authorities between ‧ and ‧ is claimed to average only ‧ %
pl Zagadnienia administracyjno prawne organizacji i funcjonowania urzędu skarbowego (na przykładzie US w Lipnie)
en Legal and administrative issues, organization and operation of a tax office on the basis of the tax office in Lipno
pl W postępowaniu układowym rozpoczętym przez spółkę Konas urząd skarbowy miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec propozycji Konas, a następnie przystąpienia do egzekucji należności podatkowych lub wszczęcia postępowania upadłościowego
en In the arrangement procedure started by Konas, the tax office had a possibility to veto the proposal of Konas and thereafter initiate either the tax execution or the bankruptcy procedure
pl Zgodnie z treścią niniejszego pisma Dyrekcja Skarbowa Republiki Słowackiej (która miała wcześniej bezpośredni kontakt z beneficjentem) była przeciwna wnioskowanemu układowi i wydała miejscowemu urzędowi skarbowemu jasne polecenie, aby nie głosował za układem
en The letter is clear proof that the Tax Directorate (which had had prior direct contacts with the beneficiary) opposed the proposed arrangement and gave the local tax office a clear instruction not to vote in favour of the arrangement
pl Niepotrzebne mi kłopoty z Urzędem Skarbowym
en Believe me, I don' t need any trouble with the IRS
pl Zakwestionowany środek stanowi zatwierdzone przez urząd skarbowy zmniejszenie zobowiązania podatkowego w drodze odpisu w ramach tak zwanego układu z wierzycielami, regulowanego przepisami ustawy ‧/‧ o upadłości i układzie z wierzycielami
en The disputed measure is a write-off of a tax debt by the competent tax office in the framework of the so-called arrangement with creditors governed by Act ‧/‧ Bankruptcy and Arrangement with Creditors
pl Inland Revenue Urząd Skarbowy, Biuro Świadczeń na Dzieci, Windsor House, ‧ Bedford Street, Belfast, BT‧UW
en Inland Revenue, Child Benefit Office (NI), Windsor House, ‧ Bedford Street, Belfast, BT‧UW
pl Urzędu Skarbowego nie można porównywać z partnerem handlowym, na przykład z dostawcą, który jest wierzycielem beneficjenta
en The tax office cannot be compared to a commercial partner, such as a supplier who is a creditor of the recipient
pl Zabezpieczenia na aktywach PZL Hydral posiadane przez Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole
en Collateral on PZL Hydral assets held by Wrocław Psie Pole Tax Office
pl zachęca państwa członkowskie, aby w pełni wykorzystały możliwość delegowania kompetencji w dziedzinie wymiany informacji na lokalne urzędy skarbowe w celu przyspieszenia i poprawy jakości współpracy; stwierdza, że zabezpieczony elektroniczny kanał informacyjny między lokalnymi urzędami w różnych państwach członkowskich został udostępniony przez Komisję w ‧ r
en Invites Member States to fully exploit the possibility of delegating competences as regards information exchange to local tax offices in order to speed up and improve the quality of cooperation; notes that a secured electronic information channel between local offices in different Member States was made available by the Commission in
pl Stres i wypalenie zawodowe pracowników służby cywilnej na przykładzie pracowników Urzędu Skarbowego.
en Stress and burnout syndrom of civil servants on the example of Tax Office employees.
pl Egzekucja administracyjna zaległości podatkowych na przykładzie Urzędu Skarbowego w Brodnicy
en Administrative execution of tax arrears based on the example of the revenue office in Brodnica
pl Szczególnie ma to miejsce w przypadkach, kiedy dostawca optował na rzecz odpowiedzialności podatkowej pomimo tego, iż w momencie dostawy nie znajdował się w sytuacji finansowej pozwalającej na zapłacenie urzędowi skarbowemu podatku, który został zafakturowany na kupującego
en This is particularly relevant for such cases where the supplier had opted for tax liability although at the time of supply he was not in a financial position to pay the tax authorities the tax which he has invoiced to the purchaser
pl W momencie przeniesienia te aktywa trwałe były już obciążone hipotekami na nieruchomościach, ustanowionymi na rzecz następujących wierzycieli publicznoprawnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego i Urzędu Miejskiego Wrocławia na kwotę ‧,‧ mln PLN
en When these fixed assets were transferred they had already been encumbered with mortgages on real estate in favour of the following public creditors: the Social Security Office, the Lower Silesia Region Tax Office and Wrocław City Council in an amount of PLN ‧,‧ million
pl Pomoc ‧: Odroczenie długu przez Urząd Skarbowy
en Measure ‧: debt deferral by the tax agency
pl Należności, które urząd skarbowy umorzył wyniosły ‧ SKK (‧ mln EUR
en The claims forgone by the tax office amounted to SKK ‧ (EUR ‧ million
pl Dlatego należy zbadać, czy urząd skarbowy wykorzystał wszystkie dostępne środki, aby odzyskać możliwie najwyższą kwotę swoich należności tak, jak uczyniłby to prywatny wierzyciel
en It therefore needs to be examined in detail whether the tax office used all the means at its disposal to obtain the highest possible repayment of its receivables, as a market economy creditor would do
pl Ponieważ Komisja posiada informacje, według których ani spółka Konas, ani Urząd Skarbowy nie rozważały możliwości takiego postępowania, dlatego też nie przeprowadzono żadnych obliczeń w tej kwestii
en To the Commission’s knowledge, neither Konas nor the tax office considered the option of bankruptcy, which is why no further calculations were made in this respect
pl Pozostaje faktem jednakże, iż Urząd Skarbowy, jako organ formalnie udzielający pomocy, nie uzależnił przyznania pomocy od wykonania planu
en It nonetheless remains the case that the aid was not formally made conditional on implementation of the plan by the tax office as the granting authority
pl Zasugerowałam jej, aby przelała je na konto zagraniczne, aby ukryć to przed Urzędem Skarbowym
en I suggested she move it to an offshore account to hide it from the irs
pl Problematyka organizacyjno-finansowa urzędu skarbowego, jako państwowej jednostki budżetowej
en Organizational and financial problems of the tax office, the state budget unit
pl Urząd Skarbowy, jako organ udzielający pomocy, nie posiadał formalnie żadnych obowiązków ani kompetencji do oceny opisu działań, który spółka Konas, w ramach postępowania układowego przekazała właściwemu sądowi (patrz: motyw ‧ i kolejne motywy), ani do uzależnienia umorzenia zadłużenia od podlegającej dokładnemu monitorowaniu realizacji tych działań
en Formally speaking, the tax office as the granting authority did not have any obligation or competence to evaluate the list of measures addressed by Konas to the supervising court (see recital ‧) under the arrangement procedure or to make the write-off of its receivables conditional on duly monitored implementation of these measures
pl Public relations w administracji rządowej na przykładzie Urzędu Skarbowego we Wrześni
en In government administration on example of revenue board public relations in Września
pl Przyszła ta praca z Urzędu Skarbowego
en This job for the IRS came up
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 271 zdań frazy urząd skarbowy.Znalezione w 0,942 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.