wymowa: IPA: ɔˈʦ̑ɛãn ˌatlãnˈtɨʦ̑jci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Atlantic Ocean   
  (Proper noun  ) []
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi;
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi położony pomiędzy Amerykami a Europą i Afryką;
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
 • Atlantic   
  (Proper noun  ) (noun, adjv   )
   
  the Atlantic Ocean
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi położony pomiędzy Amerykami a Europą i Afryką;
   
  the Atlantic Ocean

Pozostałe znaczenia:

 
Atlantic Ocean

Did you mean: ocean atlantycki

Picture dictionary

Atlantic Ocean, Atlantic
Atlantic Ocean, Atlantic
Atlantic Ocean, Atlantic
Atlantic Ocean, Atlantic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

ocean atlantycki
atlantic ocean
ocean atlantycki południowy
southern atlantic ocean; antarctic atlantic
Ocean Atlantycki Południowy
South Atlantic Ocean
Ocean Atlantycki Północny
North Atlantic Ocean

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Ocean Atlantycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl przypomina konkluzje Rady z grudnia ‧ r. w sprawie opracowania i stworzenia systemów wczesnego ostrzegania w UE oraz w sprawie stworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego oraz regionie Morza Śródziemnego, a także potwierdza istnienie potrzeby podjęcia przez państwa członkowskie i Komisję inicjatyw na rzecz poprawy systemów wczesnego ostrzegania i sygnałów alarmowych w przypadku katastrof
en Recalls the Council Conclusions of December ‧ on the development and establishment of Early Warning Systems in the EU and on the establishment of an Early Warning System for tsunamis in the North East Atlantic and the Mediterranean region, and reaffirms the need for the Member States and the Commission to take forward initiatives to improve early warning systems and alert signals for disasters
pl Przedmiotowa umowa o partnerstwie może z pewnością przyczynić się do zwiększenia obecności floty UE poławiającej tuńczyka na Oceanie Atlantyckim i dzięki temu zaoferować statkom i obszarom UE od nich zależnych stabilne ramy prawne oraz przyczynić się do trwałości obszarów połowowych Zatoki Gwinejskiej.
en This Partnership Agreement can surely enhance the visibility of the EU's tuna fleet in the Atlantic, offering the vessels and the EU areas dependent on them a stable legal framework in the medium-term and contributing to continuity in the fishing zones covered by agreements in the Gulf of Guinea.
pl Projekt rezolucji w sprawie strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu atlantyckiego następuje po wniosku Rady Europejskiej, w którym wezwała ona Komisję do opracowania zintegrowanej strategii obejmującej zagadnienia morskie i terytorialne w obszarze Oceanu Atlantyckiego.
en The motion for a resolution on the European Union strategy for the Atlantic region follows the request made by the European Council to the Commission to develop an integrated strategy dealing with maritime and territorial issues in the Atlantic.
pl Ochrona raf koralowych w wodach głębokich Oceanu Atlantyckiego * (debata
en Protection of deep-water coral reefs in certain areas of the Atlantic Ocean * (debate
pl PRAGNĄC przyczynić się do ochrony, odnowy, zwiększenia i racjonalnego zarządzania zasobami łososia w północnym Oceanie Atlantyckim poprzez współpracę międzynarodową
en DESIRING to promote the conservation, restoration, enhancement and rational management of salmon stocks in the North Atlantic Ocean through international cooperation
pl Całe wybrzeże Oceanu Atlantyckiego między północną granicą departamentu Vendée a południową granicą departamentu Charente-Maritime
en The whole of the Atlantic coast between the northern boundary of the department of Vendée and the southern boundary of the department of Charente-Maritime
pl W 2009 roku przyjął rezolucję, która dotyczyła konieczności ochrony zasobów rybnych w Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym.
en In 2009, it adopted Resolution on the need to conserve fish stocks in the Atlantic Ocean and the North Sea.
pl NASCO (decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en NASCO (Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl W przypadku, gdyby Trybunał postanowił, że rozporządzenie Komisji nr ‧/‧ jest ważne, czy należy je interpretować w taki sposób, że oznacza ono, iż środki przyjęte w art. ‧ tego rozporządzenia sprzeciwiają się, żeby wspólnotowe podmioty zgadzały się na wyładunki, umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych oraz na przeładunki na wodach i w portach Wspólnoty tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez pływające pod banderą państwa trzeciego statki rybackie do połowów okrężnicą w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym?
en In the eventuality that the Court of Justice of the European Communities decides that Commission Regulation No ‧/‧ is valid, should this regulation be interpreted as meaning that the measures adopted in Article ‧ of the said regulation also preclude Community operators from accepting landings, the placing in cages for fattening or farming, or transhipments in Community waters or ports of bluefin tuna caught in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and the Mediterranean sea by purse seiners flying the flag of a third country?
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean by vessels flying the flag of France
pl portem atlantyckim Półwyspu Iberyjskiego, Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, portem duńskim, estońskim, łotewskim, litewskim, polskim, fińskim lub szwedzkim, a towar przybywa przez Ocean Atlantycki, Komisja zmniejsza należność celną przywozową o ‧ EUR za tonę
en on the Atlantic coast of the Iberian Peninsula, in the United Kingdom, in Ireland, in Denmark, in Estonia, in Latvia, in Lithuania, in Poland, in Finland and in Sweden and where the goods arrive via the Atlantic Ocean, the Commission shall reduce the import duty by EUR ‧ per tonne
pl Konwencja ICCAT stanowi ramy dla współpracy regionalnej w zakresie ochrony i zarządzania tuńczykiem i gatunkami tuńczykopodobnymi na Oceanie Atlantyckim i przylegających morzach poprzez ustanowienie Międzynarodowej Komisji Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwanej dalej
en The ICCAT Convention represents a framework for regional cooperation on the conservation and management of tunas and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjoining seas through the setting up of an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, hereinafter called
pl Konwencja w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim
en CONVENTION FOR THE CONSERVATION OF SALMON IN THE NORTH ATLANTIC OCEAN
pl Gatunki intensywnie migrujące, oceany: Atlantycki, Indyjski i Spokojny
en Highly migratory species, Atlantic, Indian, Pacific Oceans
pl Ocean Atlantycki
en Atlantic Ocean
pl UZNAJĄC obowiązki państw do współpracy między sobą w dziedzinie ochrony i zarządzania żywymi zasobami w południowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim
en RECOGNISING the duties of States to cooperate with each other in the conservation and management of living resources in the South-East Atlantic Ocean
pl należy ustanowić stałe ramy wzajemnej współpracy uwzględniającej efektywną ochronę i eksploatację zasobów połowowych w północno-zachodniej części Oceanu Atlantyckiego
en whereas a framework should accordingly be established for mutual cooperation with a view to fostering effective conservation and to introducing the exploitation of fishery resources in the north-west Atlantic on a lasting basis
pl UZNAJĄC pilną i stałą potrzebę skutecznej ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w pełnych morzach południowo-wschodniego Oceanu Atlantyckiego
en RECOGNISING the urgent and constant need for effective conservation and management of the fishery resources in the high seas of the South-East Atlantic Ocean
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego przez statki Wspólnoty w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna by Community vessels in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea
pl Przeprowadzono szereg operacji wspólnych, koordynowanych przez Frontex, a inne działania nadal trwają w regionie Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego.
en Various joint operations coordinated by Frontex have been conducted and others are ongoing in the Atlantic and Mediterranean.
pl Pozostałe aspekty wniosku Komisji mają charakter ściśle techniczny i obejmują wiele szczegółów związanych z konstrukcją i zastosowaniem narzędzi połowowych w Oceanie Atlantyckim.
en The other aspects of the Commission's proposal are very technical, with many details related to the construction and use of fishing gears in the Atlantic.
pl na północno-wschodnim Oceanie Atlantyckim
en in the North-east Atlantic Ocean
pl Strona skarżąca- marynarze-rybacy jaki i zrzeszający ich związek zawodowy, wnosi o naprawienie szkody, którą ponieśli oni ich zdaniem, wskutek ustanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie dokonujące połowów okrężnicą pływające pod banderą grecką, francuską, włoską, cypryjską, maltańską lub hiszpańską lub zarejestrowanych w tych państwach członkowskich
en The applicants, who are sea-fishermen, and their union seek compensation for the loss which they consider they have suffered because of the adoption of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ prohibiting fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea by purse seiners flying the Greek, French, Italian, Cypriot, Maltese or Spanish flag or registered in those Member States
pl na piśmie - (LT) W wyniku oceny ex ante uznano, że umowa w sprawie połowów z Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej - o ile odpowiada wymogom floty europejskiej - może przyczynić się do zwiększenia obecności floty UE poławiającej tuńczyka na Oceanie Atlantyckim i dzięki temu zaoferować statkom oraz obszarom od nich zależnym stabilne ramy prawne, przyczyniając się do trwałości obszarów połowowych Zatoki Gwinejskiej.
en in writing. - (LT) The ex-ante evaluation concluded that, insofar as it corresponds to the requirements of the European fleets, the fisheries agreement with São Tomé and Príncipe can enhance the visibility of the EU's tuna fleet in the Atlantic, offering the vessels and the EU areas dependent on them, in the medium term, a stable framework and contributing to continuity in the fishing zones of the Gulf of Guinea.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 233 zdań frazy Ocean Atlantycki.Znalezione w 3,15 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.