wymowa: IPA: ɔˈʦ̑ɛãn ˌatlãnˈtɨʦ̑jci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Atlantic Ocean   
  (Proper noun  ) []
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi;
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi położony pomiędzy Amerykami a Europą i Afryką;
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
 • Atlantic   
  (Proper noun  ) (noun, adjv   )
   
  the Atlantic Ocean
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi położony pomiędzy Amerykami a Europą i Afryką;
   
  the Atlantic Ocean

Pozostałe znaczenia:

 
Atlantic Ocean

Picture dictionary

Atlantic, Atlantic Ocean
Atlantic, Atlantic Ocean
Atlantic, Atlantic Ocean
Atlantic, Atlantic Ocean

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

ocean atlantycki
atlantic ocean
ocean atlantycki południowy
southern atlantic ocean; antarctic atlantic
Ocean Atlantycki Południowy
South Atlantic Ocean
Ocean Atlantycki Północny
North Atlantic Ocean

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Ocean Atlantycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl północno-wschodni Ocean Atlantycki
en the North East Atlantic Ocean
pl Całe krewetki, poławiane w Oceanie Atlantyckim, które nie zostały poddane żadnemu procesowi przygotowania czy przetwarzania, oprócz zamrażania i ostatecznego pakowania na morzu i wyładowane bezpośrednio na terytorium Wspólnoty
en Entire shrimps caught in the Atlantic Ocean, which have not undergone any preparation or processing operation other than freezing and packaging in their final package at sea and landed directly on Community territory
pl NASCO (decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
en NASCO (Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl W imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zatwierdza się Konwencję w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim
en The Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean is hereby approved on behalf of the European Economic Community
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and in the Mediterranean Sea
pl UZNAJĄC pilną i stałą potrzebę skutecznej ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w pełnych morzach południowo-wschodniego Oceanu Atlantyckiego
en RECOGNISING the urgent and constant need for effective conservation and management of the fishery resources in the high seas of the South-East Atlantic Ocean
pl domaga się stworzenia wspólnych transatlantyckich ram w zakresie polityki konkurencji, co zwiększy koordynację działań wykonawczych oraz ułatwi wymianę poufnych informacji; usilnie twierdzi, że zastosowanie reguł konkurencji po obu stronach Oceanu Atlantyckiego w równym stopniu, niezależnie od kraju pochodzenia przedsiębiorstwa, ma zasadnicze znaczenie w kwestii stworzenia konkurencyjnego i jednolitego rynku transatlantyckiego
en Requests the creation of a joint transatlantic framework on competition policy, which increases the co-ordination of enforcement activities and facilitates confidential information exchanges; insists that the equal application of competition rules on both sides of the Atlantic, regardless of country of establishment, is of the essence in order to create a competitive and unified transatlantic market
pl Przedmiotowa umowa o partnerstwie może z pewnością przyczynić się do zwiększenia obecności floty UE poławiającej tuńczyka na Oceanie Atlantyckim i dzięki temu zaoferować statkom i obszarom UE od nich zależnych stabilne ramy prawne oraz przyczynić się do trwałości obszarów połowowych Zatoki Gwinejskiej.
en This Partnership Agreement can surely enhance the visibility of the EU's tuna fleet in the Atlantic, offering the vessels and the EU areas dependent on them a stable legal framework in the medium-term and contributing to continuity in the fishing zones covered by agreements in the Gulf of Guinea.
pl UZNAJĄC, że łososie pochodzące z rzek różnych państw spotykają się w niektórych częściach północnego Oceanu Atlantyckiego
en RECOGNIZING that salmon originating in the rivers of different States intermingle in certain parts of the North Atlantic Ocean
pl krewetek, innych niż te poławiane w Oceanie Atlantyckim, o których mowa poniżej
en shrimps other than those caught in the Atlantic Ocean as referred to below
pl ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii
en establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in Atlantic Ocean, east of ‧° W, and Mediterranean by vessels flying the flag of Portugal
pl Dotyczy: planu odtworzenia zasobów tuńczyka czerwonego w Oceanie Atlantyckim i Morzu Śródziemnym- konsultacje z grupami zawodowymi
en Subject: Recovery plan for bluefin tuna in the Eastern Atlantic and Mediterranean: consultation of those involved in the industry
pl na Północno-Wschodnim Oceanie Atlantyckim
en in the North-East Atlantic
pl W przypadku, gdyby Trybunał postanowił, że rozporządzenie Komisji nr ‧/‧ jest ważne, czy należy je interpretować w taki sposób, że oznacza ono, iż środki przyjęte w art. ‧ tego rozporządzenia sprzeciwiają się, żeby wspólnotowe podmioty zgadzały się na wyładunki, umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych oraz na przeładunki na wodach i w portach Wspólnoty tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez pływające pod banderą państwa trzeciego statki rybackie do połowów okrężnicą w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym?
en In the eventuality that the Court of Justice of the European Communities decides that Commission Regulation No ‧/‧ is valid, should this regulation be interpreted as meaning that the measures adopted in Article ‧ of the said regulation also preclude Community operators from accepting landings, the placing in cages for fattening or farming, or transhipments in Community waters or ports of bluefin tuna caught in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and the Mediterranean sea by purse seiners flying the flag of a third country?
pl Dlatego uważam opracowanie strategii Unii Europejskiej dla Oceanu Atlantyckiego za bardzo istotne.
en I therefore believe that the establishment of the European Union strategy for the Atlantic is very pertinent.
pl Struktura meiobentosu w wysiękach metanu w Oceanie Atlantyckim.
en Meiobenthic communities colonizing a cold seep in the Atlantic Ocean.
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) ‧/‧ w zakresie ochrony raf koralowych w wodach głębokich przed skutkami trałowania w określonych strefach Oceanu Atlantyckiego (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the protection of deep-water coral reefs from the effects of trawling in certain areas of the Atlantic Ocean (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl W załączniku I D do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ pozycja dotycząca tuńczyka błękitnopłetwego w strefie Oceanu Atlantyckiego na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej i w Morzu Śródziemnym otrzymuje brzmienie
en In Annex I D to Regulation (EC) No ‧/‧ the entry concerning the bluefin tuna in zone Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and Mediterranean shall be replaced by the following
pl Rządy, których należycie upoważnieni przedstawiciele złożyli podpisy pod niniejszą Konwencją, uznając, że przedmiotem ich wspólnego zainteresowania jest populacja tuńczyka i tuńczykowatych występujących się w Oceanie Atlantyckim oraz pragnąc współpracować w utrzymaniu populacji tych ryb na poziomie, który pozwoli na maksymalnie zrównoważone połowy na cele żywnościowe i inne, postanowiły zawrzeć Konwencję o ochronie tuńczyka i tuńczykowatych występujących w Oceanie Atlantyckim, i w tym celu uzgodniły co następuje
en The governments whose duly authorized representatives have subscribed hereto, considering their mutual interest in the populations of tuna and tuna-like fish found in the Atlantic Ocean, and desiring to cooperate in maintaining the populations of these fish at levels which will permit the maximum sustainable catch for food and other purposes, resolve to conclude a Convention for the conservation of the resources of tuna and tuna-like fish of the Atlantic Ocean, and to that end agree as follows
pl Niniejszą Konwencję stosuje się do zasobów łososia migrującego poza obszary będące w zakresie rybołówstwa pod jurysdykcją państw nadbrzeżnych północnej części Oceanu Atlantyckiego, leżące na północ od ‧o szerokości geograficznej północnej, na obszarze będącym w zasięgu jego migracji
en This Convention applies to the salmon stocks which migrate beyond areas of fisheries jurisdiction of coastal States of the Atlantic Ocean north of ‧° N latitude throughout their migratory range
pl na piśmie - W głosowaniu opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania w sprawie strategii UE na rzecz regionu atlantyckiego, które zawiera opinię, że strategię tę należy opracować w ramach celu współpracy terytorialnej polityki spójności (cel 3) i że powinna ona opierać się na zintegrowanym, przekrojowym i terytorialnym podejściu, mającym na celu lepszą koordynację działań politycznych między różnymi szczeblami zarządzania danym terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych kwestii oraz zawiera przekonanie, że europejska współpraca terytorialna może w ogromnym stopniu przyczynić się do ożywienia procesu integracji w regionie Oceanu Atlantyckiego poprzez zwiększenie udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesie podejmowania decyzji oraz przez realizację konkretnych działań.
en in writing. - I voted for this report on the EU strategy for the Atlantic region which is of the opinion that this strategy should be set within the cohesion policy objective of territorial cooperation (Objective 3), and be based on an integrated, cross-domain and territorial approach, aiming at better coordinating policies between the various levels of governance on a given territory, with a focus on relevant issues, and is convinced that European territorial cooperation can contribute widely to the intensification of the integration process within the Atlantic region through a greater participation by civil society in the decision-making process and the implementation of concrete actions.
pl ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji
en establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in Atlantic Ocean, east of longitude ‧o W, and Mediterranean by vessels flying the flag of France
pl Ochrona raf koralowych w wodach głębokich Oceanu Atlantyckiego * (głosowanie
en Protection of deep-water coral reefs in certain areas of the Atlantic Ocean * (vote
pl Decyzja Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w południowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim
en Council Decision of ‧ July ‧ on the conclusion by the European Community of the Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South-East Atlantic Ocean
pl zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony głębokowodnych raf koralowych przed skutkami połowów ryb na niektórych obszarach Oceanu Atlantyckiego
en amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the protection of deep-water coral reefs from the effects of fishing in certain areas of the Atlantic Ocean
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 233 zdań frazy Ocean Atlantycki.Znalezione w 3,365 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.