wymowa: IPA: ɔˈʦ̑ɛãn ˌatlãnˈtɨʦ̑jci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Atlantic Ocean   
  (Proper noun  ) []
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi;
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi położony pomiędzy Amerykami a Europą i Afryką;
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
 • Atlantic   
  (Proper noun  ) (noun, adjv   )
   
  the Atlantic Ocean
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi położony pomiędzy Amerykami a Europą i Afryką;
   
  the Atlantic Ocean

Pozostałe znaczenia:

 
Atlantic Ocean

Did you mean: ocean atlantycki

Picture dictionary

Atlantic Ocean, Atlantic
Atlantic Ocean, Atlantic
Atlantic Ocean, Atlantic
Atlantic Ocean, Atlantic

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

ocean atlantycki
atlantic ocean
ocean atlantycki południowy
southern atlantic ocean; antarctic atlantic
Ocean Atlantycki Południowy
South Atlantic Ocean
Ocean Atlantycki Północny
North Atlantic Ocean

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Ocean Atlantycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Całe wybrzeże Oceanu Atlantyckiego między północną granicą departamentu Vendée a południową granicą departamentu Charente-Maritime
en The whole of the Atlantic coast between the northern boundary of the department of Vendée and the southern boundary of the department of Charente-Maritime
pl Z dniem ‧ czerwca ‧ r. o godz. ‧:‧ zakazuje się dokonywania połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okrężnicą pływające pod banderą Francji lub Grecji, lub zarejestrowane we Francji lub w Grecji
en Fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean by purse seiners flying the flag of or registered in France or Greece shall be prohibited as from ‧ June ‧, ‧h
pl północno-wschodni Ocean Atlantycki
en the North-east Atlantic Ocean
pl Pozostałe aspekty wniosku Komisji mają charakter ściśle techniczny i obejmują wiele szczegółów związanych z konstrukcją i zastosowaniem narzędzi połowowych w Oceanie Atlantyckim.
en The other aspects of the Commission's proposal are very technical, with many details related to the construction and use of fishing gears in the Atlantic.
pl Zabezpieczenie dostaw energii nadal stanowi nadrzędny cel po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.
en Security of energy supply continues to be the primary objective on both sides of the Atlantic Ocean.
pl Co więcej, Międzynarodowa Komisja Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC), uznane za właściwe na Oceanie Atlantyckim i na Oceanie Indyjskim, nakładają obowiązki w zakresie statystyk połowów i nakładów
en In addition, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) and the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), applicable on the Atlantic Ocean and the Indian Ocean, impose obligations regarding catch and effort statistics
pl ZAŁĄCZNIK Konwencja w sprawie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi w południowo-wschodnim Oceanie Atlantyckim
en ANNEXCONVENTION ON THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF FISHERY RESOURCES IN THE SOUTH-EAST ATLANTIC OCEAN
pl części Oceanu Atlantyckiego leżącej na północ od ‧° N, oraz między ‧° W a ‧° W
en within that part of the Atlantic Ocean north of latitude ‧° N and between longitude ‧° W and longitude ‧° W
pl NASCO (decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en NASCO (Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl poprawiać więzi i współpracę z sąsiadującymi państwami trzecimi (na Wyspach Karaibskich, w Ameryce Łacińskiej, na Oceanie Atlantyckim, w Afryce Północno-Wschodniej i na Oceanie Indyjskim
en improve linkages and cooperation with neighbouring third countries (in the Caribbean, Latin America, Atlantic Ocean, north-west Africa, and the Indian Ocean
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and Mediterranean by vessels flying the flag of France
pl Projekt rezolucji w sprawie strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu atlantyckiego następuje po wniosku Rady Europejskiej, w którym wezwała ona Komisję do opracowania zintegrowanej strategii obejmującej zagadnienia morskie i terytorialne w obszarze Oceanu Atlantyckiego.
en The motion for a resolution on the European Union strategy for the Atlantic region follows the request made by the European Council to the Commission to develop an integrated strategy dealing with maritime and territorial issues in the Atlantic.
pl Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przez statki rybackie do połowów okrężnicą, pływające pod banderą Francji lub Grecji, lub zarejestrowane we Francji lub w Grecji, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ June ‧ prohibiting fishing activities for purse seiners flying the flag of France or Greece or registered in France or Greece, fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea
pl tych części Oceanów Atlantyckiego i Arktycznego oraz ich wód zależnych, które leżą na północ od ‧° szerokości geograficznej północnej oraz między ‧° długości geograficznej zachodniej a ‧° długości geograficznej wschodniej, z wyłączeniem
en within those parts of the Atlantic and Arctic Oceans and their dependent seas which lie north of ‧° north latitude and between ‧° west longitude and ‧° east longitude, but excluding
pl Warunki glebowo-klimatyczne charakterystyczne dla regionu ujścia Tagu (klimat umiarkowany ciepły typu śródziemnomorskiego, z suchym latem, podczas którego w najbardziej suchym miesiącu występuje mniej niż ‧/‧ opadów występujących w najbardziej deszczowym miesiącu, regulowany wpływem Oceanu Atlantyckiego, z rocznymi padami wynoszącymi poniżej ‧ mm, średnią liczbą godzin nasłonecznienia wynoszącą od ‧ do ‧, nasłonecznieniem od ‧ do ‧ Kcal/cm‧, całkowitymi opadami około ‧,‧ mm i jedynie ‧ dniami przymrozków) nie sprzyjają powstawaniu grzybic, dzięki czemu ryż jest proporcjonalnie twardszy, mniej łamliwy i posiada wyższą masę właściwą niż ryż produkowany w innych regionach
en The soil and climate conditions which are typical of this region of the Tagus estuary (temperate warm Mediterranean-type climate characterised by dry summers in which the driest month is ‧/‧ as rainy as the rainiest month and mitigated by the influence of the Atlantic Ocean; annual rainfall of less than ‧ mm; ‧ to ‧ hours of sunshine, solar radiation of ‧ to ‧ Kcal/cm‧, total precipitation of approximately ‧,‧ mm; and only ‧ days of frost) keep fungal infestation at bay, as a result of which the rice is harder, less liable to break and has a higher specific weight than that produced in other regions
pl całe krewetki, poławiane w Oceanie Atlantyckim, niepoddane żadnej operacji przygotowania czy przetwarzania poza zamrażaniem i końcowym pakowaniem na morzu i wyładowywane bezpośrednio na terytorium Wspólnoty
en entire shrimps caught in the Atlantic Ocean, which have not undergone any preparation or processing operation other than freezing and packaging in their final package at sea and landed directly on Community territory
pl Włócznik (Xiphias gladius) występujący w Oceanie Atlantyckim: ‧ kg lub ‧ cm (krótsza szczęka
en swordfish (Xiphias gladius) in the Atlantic Ocean: ‧ kg or ‧ cm (lower mandible
pl Sprawozdawczyni wspomina o "plastikowej zupie”, czyli o unoszącej się na powierzchni Pacyfiku masie plastiku i gumy, a także zauważa zjawisko opisane jako coraz poważniejszy problem na Oceanie Atlantyckim, czyli zagubione sieci rybackie.
en The rapporteur mentions the 'plastic soup', the drifting mass of plastic and rubber in the Pacific Ocean, and notes what is described as an increasing problem in the Atlantic Ocean of lost fishing nets.
pl W przypadku, gdyby Trybunał postanowił, że rozporządzenie Komisji nr ‧/‧ jest ważne, czy należy je interpretować w taki sposób, że oznacza ono, iż środki przyjęte w art. ‧ tego rozporządzenia sprzeciwiają się, żeby wspólnotowe podmioty zgadzały się na wyładunki, umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych oraz na przeładunki na wodach i w portach Wspólnoty tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez pływające pod banderą państwa trzeciego statki rybackie do połowów okrężnicą w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym?
en In the eventuality that the Court of Justice of the European Communities decides that Commission Regulation No ‧/‧ is valid, should this regulation be interpreted as meaning that the measures adopted in Article ‧ of the said regulation also preclude Community operators from accepting landings, the placing in cages for fattening or farming, or transhipments in Community waters or ports of bluefin tuna caught in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and the Mediterranean sea by purse seiners flying the flag of a third country?
pl Z naszej własnej analizy wynika, że ryzyko podatnika, które wiązało się z dążeniem do uniknięcia dramatycznej depresji jest pod względem PKB mniej więcej takie samo po obu stronach Oceanu Atlantyckiego i wynosi około 27 % PKB.
en In our own analysis, the taxpayer risk that has been mobilised to help avoid a dramatic depression is approximately the same on both sides of the Atlantic in terms of GDP, approximately 27% of GDP.
pl Ważne jest zwiększanie dostępności nadmorskich regionów Oceanu Atlantyckiego oraz zwiększanie przepływu osób, towarów i usług w tych regionach zmierzające do osiągnięcia celów rynku wewnętrznego oraz założeń polityki spójności, szczególnie przez rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i autostrad morskich. .
en It is important to improve accessibility in Atlantic maritime regions and increase movement of persons, goods and services in these regions in order to achieve the aims of the internal market and the objective of cohesion policy, especially by the development of short sea shipping and the highways of the sea.
pl Dlatego uważam opracowanie strategii Unii Europejskiej dla Oceanu Atlantyckiego za bardzo istotne.
en I therefore believe that the establishment of the European Union strategy for the Atlantic is very pertinent.
pl Zakazuje się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Cypru, Grecji, Hiszpanii, Malty i Portugalii lub zarejestrowane w tych państwach od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia ‧ grudnia ‧ r
en Fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean Sea by vessels flying the flag of or registered in Cyprus, Greece, Spain, Malta or Portugal shall be prohibited as from the date of entry into force of this Regulation until ‧ December
pl na Północno-Wschodnim Oceanie Atlantyckim
en in the North-East Atlantic
pl ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji
en establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and Mediterranean by vessels flying the flag of France
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 233 zdań frazy Ocean Atlantycki.Znalezione w 1,257 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.