wymowa: IPA: ɔˈʦ̑ɛãn ˌatlãnˈtɨʦ̑jci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Atlantic Ocean   
  (ProperNoun, Proper noun, Noun  ) []
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi;
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi położony pomiędzy Amerykami a Europą i Afryką;
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
   
  the ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east
 • Atlantic   
  (ProperNoun, Proper noun, Noun  ) (noun, adjv   )
   
  the Atlantic Ocean
   
  The ocean lying between the Americas to the west and Europe and Africa to the east.
   
  geogr. geografia jeden z oceanów Ziemi położony pomiędzy Amerykami a Europą i Afryką;
   
  the Atlantic Ocean
   
  the Atlantic Ocean

Pozostałe znaczenia:

 
Atlantic Ocean

Did you mean: ocean atlantycki

Picture dictionary

Atlantic, Atlantic Ocean
Atlantic, Atlantic Ocean
Atlantic, Atlantic Ocean
Atlantic, Atlantic Ocean

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

ocean atlantycki
atlantic ocean
ocean atlantycki południowy
southern atlantic ocean; antarctic atlantic; Antarctic Atlantic
Ocean Atlantycki Południowy
South Atlantic Ocean
Ocean Atlantycki Północny
North Atlantic Ocean

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Ocean Atlantycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie ochrony raf koralowych w wodach głębokich przed skutkami trałowania w niektórych strefach Oceanu Atlantyckiego [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Rybołówstwa
en Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the protection of deep-water coral reefs from the effects of trawling in certain areas of the Atlantic Ocean [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Committee on Fisheries
pl stwierdzenie nieważności art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym, opublikowanego w Dz.U. L ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r., w części, w której z dniem ‧ czerwca ‧ r. zabrania się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od ‧o długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okrężnicą pływające pod banderą włoską oraz w części, w której zabrania się tym statkom przechowywania na statku, umieszczania w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, przeładunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących ze stad tuńczyka błękitnopłetwego
en Annul Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea, published in Official Journal L ‧ of ‧ June ‧, in so far as it bans, as from ‧ June ‧, fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea by vessels flying the Italian flag and prohibits those vessels from retaining on board, placing in cages for fattening or farming, transhipping, transferring or landing bluefin tuna stock
pl przypomina konkluzje Rady z grudnia ‧ r. w sprawie opracowania i stworzenia systemów wczesnego ostrzegania w UE oraz w sprawie stworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego oraz regionie Morza Śródziemnego, a także potwierdza istnienie potrzeby podjęcia przez państwa członkowskie i Komisję inicjatyw na rzecz poprawy systemów wczesnego ostrzegania i sygnałów alarmowych w przypadku katastrof
en Recalls the Council Conclusions of December ‧ on the development and establishment of Early Warning Systems in the EU and on the establishment of an Early Warning System for tsunamis in the North East Atlantic and the Mediterranean region, and reaffirms the need for the Member States and the Commission to take forward initiatives to improve early warning systems and alert signals for disasters
pl Dotyczy: działań i środków zmierzających do opracowania systemów/mechanizmów wykrywania i wczesnego ostrzegania przed tsunami w rejonie Morza Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego- ochrony ludności
en Subject: Actions and measures for the development of tsunami detection and early warning systems/mechanisms in the Mediterranean and the Atlantic- civil protection
pl części Oceanu Atlantyckiego leżącej na północ od ‧° N, oraz między ‧° W a ‧° W
en within that part of the Atlantic Ocean north of latitude ‧° N and between longitude ‧° W and longitude ‧° W
pl Ochrona raf koralowych w wodach głębokich Oceanu Atlantyckiego *
en Protection of deep-water coral reefs from the effects of trawling in certain areas of the Atlantic Ocean *
pl NASCO (decyzja Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
en NASCO (Council Decision ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of the Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
pl Ocean Atlantycki
en Atlantic Ocean
pl ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Portugalii
en establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in Atlantic Ocean, east of ‧° W, and Mediterranean by vessels flying the flag of Portugal
pl Sprawozdawczyni wspomina o "plastikowej zupie”, czyli o unoszącej się na powierzchni Pacyfiku masie plastiku i gumy, a także zauważa zjawisko opisane jako coraz poważniejszy problem na Oceanie Atlantyckim, czyli zagubione sieci rybackie.
en The rapporteur mentions the 'plastic soup', the drifting mass of plastic and rubber in the Pacific Ocean, and notes what is described as an increasing problem in the Atlantic Ocean of lost fishing nets.
pl ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym
en establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and in the Mediterranean Sea
pl na Północno-Wschodnim Oceanie Atlantyckim
en in the North-East Atlantic
pl poprawiać więzi i współpracę z sąsiadującymi państwami trzecimi (na Wyspach Karaibskich, w Ameryce Łacińskiej, na Oceanie Atlantyckim, w Afryce Północno-Wschodniej i na Oceanie Indyjskim
en improve linkages and cooperation with neighbouring third countries (in the Caribbean, Latin America, Atlantic Ocean, north-west Africa, and the Indian Ocean
pl portem atlantyckim Półwyspu Iberyjskiego, Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, portem duńskim, estońskim, łotewskim, litewskim, polskim, fińskim lub szwedzkim, a towar przybywa przez Ocean Atlantycki, Komisja zmniejsza należność celną przywozową o ‧ EUR za tonę
en on the Atlantic coast of the Iberian Peninsula, in the United Kingdom, in Ireland, in Denmark, in Estonia, in Latvia, in Lithuania, in Poland, in Finland and in Sweden and where the goods arrive via the Atlantic Ocean, the Commission shall reduce the import duty by EUR ‧ per tonne
pl Skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającego środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧ ° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L ‧, s
en Application for annulment of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧ °W, and in the Mediterranean Sea (OJ ‧ L ‧, p
pl Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady będzie miał zastosowanie do połowów handlowych i rekreacyjnych, do ochrony zasobów rybnych na pokładzie, przy przeładunku i wyładunku, gdy działania te są realizowane na wodach wspólnotowych oraz wodach międzynarodowych w różnych strefach połowowych ustanowionych na Oceanie Atlantyckim przez statki rybackie wspólnoty lub obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla odpowiedzialności końcowej spoczywającej na państwie bandery
en The Proposal for a Council Regulation will apply to commercial and recreational fishing, the retention on board, the transhipment, and the landing of fishery resources where such activities are pursued in Community waters and in international waters in the different fishing zones established in the Atlantic Ocean, by Community fishing vessels and by nationals of Member States, without prejudice to the primary responsibility of the flag State
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) ‧/‧ w zakresie ochrony raf koralowych w wodach głębokich przed skutkami trałowania w określonych strefach Oceanu Atlantyckiego (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
en European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the protection of deep-water coral reefs from the effects of trawling in certain areas of the Atlantic Ocean (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl zakazujące prowadzenia działalności połowowej przez statki rybackie do połowów okrężnicą, pływające pod banderą Francji lub Grecji, lub zarejestrowane we Francji lub w Grecji, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym
en prohibiting fishing activities for purse seiners flying the flag of France or Greece or registered in France or Greece, fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and in the Mediterranean Sea
pl PRAGNĄC współpracy z państwami nadbrzeżnymi oraz z innymi państwami i organizacjami posiadającymi żywotny interes w zasobach połowowych południowo-wschodniego Oceanu Atlantyckiego dla zapewnienia zgodnych środków ochrony i zarządzania
en DESIRING cooperation with the coastal States and with all other States and Organisations having a real interest in the fishery resources of the South-East Atlantic Ocean to ensure compatible conservation and management measures
pl Szanowni Państwo! Podczas dzisiejszego głosowania Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego, w której wzywa Komisję Europejską do jak najszybszego opracowania niniejszej strategii.
en At today's vote, the European Parliament adopted the resolution on the European strategy for the Atlantic region.
pl Włócznik (Xiphias gladius) występujący w Oceanie Atlantyckim: ‧ kg lub ‧ cm (krótsza szczęka
en swordfish (Xiphias gladius) in the Atlantic Ocean: ‧ kg or ‧ cm (lower mandible
pl portem Morza Śródziemnego (poza cieśniną Gibraltaru) lub Morza Czarnego, a towar przybywa przez Ocean Atlantycki lub Kanał Sueski, Komisja zmniejsza należność celną przywozową o ‧ EUR za tonę
en on the Mediterranean (beyond the Strait of Gibraltar) or on the Black Sea and where the goods arrive via the Atlantic Ocean or the Suez Canal, the Commission shall reduce the import duty by EUR ‧ per tonne
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od ‧° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ establishing a prohibition of fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude ‧° W, and the Mediterranean by vessels flying the flag of Italy
pl Konwencja w sprawie ochrony łososia w północnym Oceanie Atlantyckim, przyjęta decyzją Rady ‧/‧/EWG i ustanawiająca Organizację Ochrony Łososia Atlantyckiego (NASCO), wymaga od Wspólnoty przekazywania tej organizacji wszelkich dostępnych danych statystycznych, których dostarczenia organizacja może żądać
en The Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean, approved by Council Decision ‧/‧/EEC and establishing the North Atlantic Salmon Conservation Organisation (Nasco), requires the Community to supply Nasco with the available statistics that it may request
pl w celu zapewnienia ochrony, przywrócenia i wzbogacenia zasobów łososia w północnym Oceanie Atlantyckim oraz racjonalnego zarządzania nimi niezbędna jest międzynarodowa współpraca
en Whereas international cooperation is essential to ensure the conservation, restoration, enhancement and rational management of salmon stocks in the North Atlantic Ocean
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 233 zdań frazy Ocean Atlantycki.Znalezione w 2,625 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.