wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język grecki:

 • όνομα   
  (Noun  n)
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
 • βαπτιστικό   
 • μικρό   
 • πρώτο   

Did you mean: Imię

Podobne frazy w słowniku polski grecki. (7)

Imię
Όνομα
imię i nazwisko
ονοματεπώνυμο
Imię róży
Το όνομα του Ρόδου
imiona
όνομα
nazywać rzeczy po imieniu
λέω τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη; λέω τα πράγματα με τ' όνομά τους
w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego
εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}
Αποστολή σύντομου μηνύματος στον χρήστη {first name}

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl uwzględniając pytanie ustne B‧-‧/‧ złożone w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. ‧ Regulaminu i uwzględniając oświadczenia Rady i Komisji
el έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση Β‧-‧/‧ εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο ‧ του Κανονισμού του, καθώς και τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
pl Muammar Kaddafi nie zdobył się jednak na honorową rezygnację, a w imię utrzymania dyktatorskiej władzy wypowiedział wojnę swojemu ludowi.
el Ωστόσο, ο Muammar al-Gaddafi δεν κατάφερε να πείσει τον εαυτό του να υποβάλει μια αξιοπρεπή παραίτηση και, προκειμένου να διατηρήσει τη δικτατορική του διακυβέρνηση, κήρυξε πόλεμο εναντίον του ίδιου του λαού του.
pl W imieniu prezydencji pragnę podziękować za tę możliwość debaty poświęconej traktatowi lizbońskiemu.
el Εξ ονόματος της Προεδρίας, χαιρετίζω την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να συζητήσουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας.
pl Kontrole określone w ust. ‧ przeprowadzane są w imieniu Wspólnoty, która pokrywa ponoszone koszty
el Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο ‧ διενεργούνται για λογαριασμό της Κοινότητας, η οποία βαρύνεται και με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες
pl Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, María Muñiz De Urquiza w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, i Oreste Rossi w imieniu grupy EFD
el Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD
pl Skarga została złożona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej (Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union) (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących większość, w tym przypadku ponad ‧ %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali
el Η καταγγελία κατατέθηκε στις ‧ Μαΐου ‧ από την Defence Committee of the EU Steel Butt-Welded Fittings Industry, δηλαδή την επιτροπή άμυνας του κλάδου παραγωγής συγκολλημένων κατ' άκρον εξαρτημάτων από χάλυβα της ΕΟΚ (ο αιτών), για λογαριασμό των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος, σ' αυτήν την περίπτωση πάνω από το ‧ %, της συνολικής κοινοτικής παραγωγής ορισμένων σωλήνων κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα
pl O-‧/‧) zadane przez Reimera Böge, w imieniu komisji BUDG, do Rady: Przegląd wieloletnich ram finansowych ‧-‧ (B
el O-‧/‧), που κατέθεσε ο Reimer Böge, εξ ονόματος της Επιτροπής BUDG, προς το Συμβούλιο: Επανεξέταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ‧-‧ (B‧-‧/‧)·
pl szczegółowych informacji o osobie, która ma zostać przekazana (np. imiona, nazwiska, wszelkie poprzednie imiona i nazwiska, imiona i nazwiska, pod jakimi jest znana, pseudonimy, płeć, stan cywilny, data i miejsce urodzenia oraz obecne i ewentualne poprzednie obywatelstwo
el τα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που πρόκειται να μεταχθεί (π.χ. ονοματεπώνυμο/-α, τυχόν προηγούμενα ονόματα, άλλα χρησιμοποιούμενα ονόματα, παρωνύμια ή ψευδώνυμα, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπος γέννησης, σημερινή και τυχόν προηγούμενη ιθαγένεια)·
pl Charles Tannock, Edvard Kožušník, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR
el Charles Tannock, Edvard Kožušník, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
pl w imieniu grupy ALDE - Panie Przewodniczący! Czasy są trudne dla gospodarki europejskiej i dla całego projektu europejskiego.
el Κύριε Πρόεδρε, οι καιροί είναι δύσκολοι για την ευρωπαϊκή οικονομία και για το ευρωπαϊκό σχέδιο στο σύνολό του.
pl W imieniu grupy UEN wyrażam uznanie dla pani poseł Sudre za podjęcie tego tematu.
el Βάσει της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την ειδική κατάσταση των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών.
pl imię i nazwisko oraz funkcję pracownika przedsiębiorstwa, które wystawiło fakturę handlową
el όνομα και αρμοδιότητα του υπαλλήλου της εταιρείας που εξέδωσε το εμπορικό τιμολόγιο·
pl Głos zabrał José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE
el Παρεμβαίνει ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
pl Carter, była pani nosicielką Tok' ra imieniem Jolinar, który poświęcił dla pani życie
el Κάρτερ, κάποτε κουβάλαγες ένα Τοκ' ρα που λεγόταν Τζολινάρ, και η οποία έδωσε την ζωή της για να σε σώσει
pl W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
el Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
pl Poprawki ‧-‧ nie zostały podpisane w imieniu grup politycznych i w związku z tym stają się bezprzedmiotowe
el Οι τροπολογίες ‧ έως ‧ δεν έχουν υπογραφεί εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και ως εκ τούτου καταπίπτουν
pl Jako członek grupy mianowany we własnym imieniu zobowiązuję się co roku podpisywać oświadczenie o występowaniu lub braku jakichkolwiek korzyści, które mogłyby wpłynąć na mój obiektywizm
el Ως μέλος διορισμένο υπό προσωπική ιδιότητα, δεσμεύομαι να υπογράφω κάθε έτος δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται η απουσία ή η ύπαρξη οποιουδήποτε συμφέροντος το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει την αντικειμενικότητά μου
pl Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, Raimon Obiols i Germà w imieniu grupy PSE, Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, Jan Tadeusz Masiel w imieniu grupy UEN, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff i Günter Gloser
el Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Tadeusz Masiel, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eija-Riitta Korhola, Józef Pinior, Alexander Lambsdorff και Günter Gloser
pl Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli i Rosa Miguélez Ramos, w imieniu grupy PSE, w sprawie wzrostu cen i ochrony konsumentów w sprawie wzrostu cen i ochrony konsumentów (B
el Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Κατερίνα Μπατζελή και Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την άνοδο των τιμών των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτώνσχετικά με τις αυξήσεις τιμών και την προστασία των καταναλωτών (B
pl W imieniu Rady
el Για το Συμβούλιο
pl Pytanie ustne (O-‧/‧): Liam Aylward w imieniu grupy UEN, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (B
el Προφορική ερώτηση (O-‧/‧) που κατέθεσε ο Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, προς το Συμβούλιο: Στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης (B
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie następującej informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt i) i formie wskazanej w pkt ‧ niniejszego zawiadomienia
el Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι εισαγωγείς, ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή και να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή εταιρείες τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο ‧ στοιχείο β) περίπτωση i) και με τη μορφή που καθορίζεται στην παράγραφο ‧ της παρούσας ανακοίνωσης
pl Mówiła, że ma na imię Goldie
el Λέει ότι τη λένε Γκόλντι
pl W imieniu Komisji
el Για την Επιτροπή
pl Elisabeth Schroedter i Marie Anne Isler Béguin w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Białorusi przed wyborami prezydenckimi rozpisanymi na ‧ marca (B
el Elisabeth Schroedter και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με σχετικά με τη Λευκορωσία στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές της ‧ης Μαρτίου (B‧-‧/‧)·
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21516 zdań frazy imię.Znalezione w 5,797 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.