wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język grecki:

 • όνομα   
  (Noun  n)
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
 • βαπτιστικό   
 • μικρό   
 • πρώτο   
 • μικρό όνομα   
 • πρώτο όνομα   
 • φήμη   
  (Noun  )

Did you mean: Imię

Podobne frazy w słowniku polski grecki. (11)

dobre imię
υπερηφάνεια
Imię
Όνομα
imię i nazwisko
ονοματεπώνυμο; υπογραφή
imię i nazwisko uczestnika
ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα
Imię róży
Το όνομα του Ρόδου
imię własne
κύριο όνομα
imiona
όνομα
nazywać rzeczy po imieniu
λέω τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη; λέω τα πράγματα με τ' όνομά τους;
w imieniu
εκ μέρους
w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego
εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}
Αποστολή σύντομου μηνύματος στον χρήστη {first name}

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W imieniu Rady
el Για το Συμβούλιο
pl Taki dowód popierający musi zawierać wyniki prób przeprowadzonych przez właściwe laboratoria wytwórcy lub w jego imieniu
el Στα αποδεικτικά αυτά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών που διενεργήθηκαν από το ενδεδειγμένο εργαστήριο του κατασκευαστή ή για λογαριασμό του
pl Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia ‧ grudnia ‧ r., z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie
el Η συμφωνία αυτή υπεγράφη εξ ονόματος της Κοινότητας στις ‧ Δεκεμβρίου ‧, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία
pl Myślę, że mogę powiedzieć, przynajmniej za siebie oraz w imieniu części mojej grupy, jeżeli nie większości, że z czystym sumieniem możemy poprzeć to sprawozdanie.
el Πιστεύω ότι μπορώ να πω, τουλάχιστον για τον εαυτό μου και εκ μέρους κάποιων από την ομάδα μου, εάν όχι για την πλειοψηφία αυτής, ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτήν την έκθεση με καθαρή συνείδηση.
pl Miała na sobie twoje imię
el Αυτή είχε τ ' όνομά σου
pl Konkretne warunki uczestnictwa Czarnogóry w każdym w poszczególnych programów, w szczególności wysokość jej wkładu finansowego, zostaną ustalone w drodze porozumienia w formie protokołu ustaleń między Komisją Europejską, występującą w imieniu Wspólnoty, a Czarnogórą
el Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Μαυροβουνίου σε κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της καταβλητέας χρηματοδοτικής συνεισφοράς, πρέπει να καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας, υπό μορφή μνημονίου συμφωνίας, μεταξύ της Επιτροπής, εξ ονόματος της Κοινότητας, και του Μαυροβουνίου
pl Jeśli przemówi przez nas Duch Święty i głośno wypowiemy imię tego człowieka
el Εαν το Αγιο Πνεύμα μας μιλά εκ μέρους μας και εμείς πούμε το όνομά του
pl w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Grupa robocza Parlamentu ds. reformy odwiedziła Waszyngton, aby zapoznać się z pracami Kongresu USA.
el εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. - Κύριε Πρόεδρε, η ομάδα εργασίας του Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον για να μελετήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων των "ΠΑ.
pl Trochę krwi na twych dłoniach w imię sprawiedliwość?
el Λίγο αίμα στα χέρια σου απο αυτό που θεωρείς δικαιοσύνη
pl Z zastrzeżeniem artykułu ‧ i ‧ kapitał ryzyka oraz subsydia do oprocentowania, finansowane ze środków Funduszu, są zarządzane przez Bank w imieniu Wspólnoty, zgodnie z jego statutem oraz zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu finansowym, określonym w artykule
el Με την επιφύλαξη των άρθρων ‧ και ‧, η διαχείριση των επισφαλών κεφαλαίων και των επιδοτήσεων επιτοκίου που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ταμείου πραγματοποιείται από την Τράπεζα, για λογαριασμό της Κοινότητας, σύμφωνα με το καταστατικό της και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο
pl w imieniu grupy ALDE. - (SV) Panie przewodniczący, panie komisarzu, pani poseł Lulling! Znów spotykamy się w tej sprawie.
el εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. - (SV) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε και κ. Lulling, συναντώμαστε ξανά για αυτό το ζήτημα.
pl Luisa Morgantini i Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL
el Luisa Morgantini και Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
pl Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciw przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (COM‧ [‧]- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
el Τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου για την πρόληψη, την καταστολή και την τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, το οποίο προστίθεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (COM‧ [‧]- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Wielopoziomowe sprawowanie rządów wymaga wzajemnej lojalności władz wszystkich szczebli i instytucji w imię realizacji wspólnych celów
el Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προϋποθέτει αμοιβαία πίστη μεταξύ όλων των επιπέδων εξουσίας και μεταξύ των θεσμικών οργάνων, για την επίτευξη των κοινών στόχων
pl Data gwiezdna ‧. ‧.Rozpoczynamy przesłuchanie mające ustalić stan prawny androida o imieniu Data
el Αυτή η ακρόαση, συνερχόμενη την Αστρική Ημερομηνία ‧. ‧, γίνεται για να προσδιορίζει τη νομική κατάσταση του ανδροειδούς Ντέιτα
pl w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Pani komisarz!
el Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η διαρκής καθυστέρηση και η απάντησή σας, κυρία Επίτροπε, δεν είναι αποδεκτές.
pl Kolejnym punktem posiedzenia jest krótka prezentacja sprawozdania sporządzonego przez poseł Tzampazi w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
el " ημερήσια διάταξη προβλέπει τη σύντομη παρουσίαση της έκθεσης από την κυρία Τζαμπάζη, εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, για την Ψυχική Υγεία.
pl w imieniu grupy UEN. - Pani przewodnicząca! Obecnie w Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją pogłębiającego się rozwarstwienia społeczeństwa.
el εξ ονόματος της Ομάδας UEN. - (PL) Κυρία Πρόεδρε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μια αυξανόμενη κοινωνική διαστρωμάτωση.
pl w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący! Powiedział pan, że zaproponuje pan Konferencji Przewodniczących i Prezydium, aby streścić pięć sprawozdań i podstawowe uwagi w broszurze.
el εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο (PSE). - (DE) Κύριε Πρόεδρε, είπατε πως θα προτείνατε στη Διάσκεψη των Προέδρων και στο Προεδρείο να συνοψίσουμε τις πέντε εκθέσεις και τις βασικές επεξηγήσεις σε ένα βιβλιαράκι.
pl José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE
el José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
pl w imieniu grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować pani poseł Laperrouze.
el εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. - (EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την κ. Laperrouze.
pl W imieniu Komisji
el Για την Επιτροπή
pl Maksymalna intensywność pomocy wynosi ‧ % na pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka
el Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι ‧ % του κόστους για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται από τρίτους ή για λογαριασμό τους με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου· εξαιρούνται οι ενισχύσεις που παρέχονται για την κάλυψη του κόστους που συνεπάγονται η διεξαγωγή των ελέγχων από τον ιδιοκτήτη του ζωικού κεφαλαίου και οι συνήθεις έλεγχοι της ποιότητας του γάλακτος
pl W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację Zgromadzenia Najwyższego Republiki Tadżykistanu, (Madżilisi Oli) pod przewodnictwem Makhkamboya Azimovicha Makhmudova, która zajęła miejsce na trybunie honorowej
el Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Majlisi Oli της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, υπό τον Makhkamboy Azimovich Makhmudov, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων
pl Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE w sprawie przypadku Jewgienija Żowtisa w Kazachstanie (B
el Elisabeth Jeggle, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την υπόθεση Evgeniy Zhovtis στο Καζακστάν (B
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21516 zdań frazy imię.Znalezione w 2,474 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.