Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Zeichnung   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

zredagować
abfassen; redigieren; schreiben; formulieren; verfassen

Przykładowe zdania z "zredagowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jesteście pewnie ciekawi, jak klasyfikujemy nasze poprawki: czy poprawka X zredagowana po łotewsku jest bliższa oryginalnemu tekstowi portugalskiemu, niż poprawka Y zredagowana po słoweńsku?
de Sie fragen sich vielleicht, wie wir unsere Änderungsanträge klassifizieren: Ist Änderungsantrag X, in Lettisch geschrieben, näher am ursprünglichen portugiesischen Wortlaut als der in Slowenisch geschriebene Änderungsantrag Y?
pl Powyższy wniosek potwierdza również fakt, iż wszystkie oferty miały ograniczony zakres i zostały starannie zredagowane, dzięki czemu oferenci uzyskali określony zakres elastyczności w działaniach mających na celu zapewnienie, że ich ambicje handlowe i finansowe zostaną rzeczywiście spełnione
de Diese Schlussfolgerung wird auch durch die Tatsache gestützt, dass alle von den Bietern eingereichten Angebote begrenzt und sorgfältig formuliert waren, was ihnen die Flexibilität gab sicherzustellen, dass ihre kommerziellen und gewinnorientierten Ambitionen zu erfüllen waren
pl ZMIANY DO NOT WYJAŚNIAJĄCYCH WYKONANE ZGODNIE Z PROCEDURĄ ARTYKUŁU ‧ KONWENCJI HS ORAZ OPINIE KLASYFIKACYJNE ZREDAGOWANE PRZEZ KOMITET HS ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI CELNEJ
de ÄNDERUNGEN DER ERLÄUTERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL ‧ VERFAHREN DES HS-ÜBEREINKOMMENS UND EINREIHUNGSENTSCHEIDUNGEN, HERAUSGEGEBEN VOM HS-AUSSCHUSS DER WELTZOLLORGANISATION
pl Posłowie mogą uczęszczać na kursy nauczania języków urzędowych, o których mowa w art. ‧ Regulaminu Parlamentu, języków, w których zostały zredagowane wiążące wersje traktatów oraz języków urzędowych państw uznanych oficjalnie za państwa kandydujące do przystąpienia do UE
de Die Mitglieder können Kurse in den in Artikel ‧ der Geschäftsordnung des Parlaments genannten Amtssprachen, den Sprachen, in denen eine verbindliche Fassung der Verträge vorliegt, und den Amtsprachen von offiziell als Beitrittsländer anerkannten Ländern besuchen
pl Dlatego też głosowałem za przyjęciem tego przejrzyście zredagowanego sprawozdania.
de Daher habe ich auch für den gut formulierten Bericht gestimmt.
pl Nie uzyskawszy wyjaśnienia ze strony właściwych organów, Komisja nie może przyjąć sposobu wyliczania szkód i odpowiadającej im pomocy zaproponowanej w tym szczególnym przypadku, zważywszy, że nie jest jasne, dlaczego wyżej wymienione sposoby w tym przypadku miałyby różnić się od sposobów zastosowanych przez innych producentów (patrz punkt ‧); nie jest jasny charakter i cele tychże ekspertyz oraz nie jest określone, kiedy i jak ekspertyzy te zostały zredagowane, ponadto nie wiadomo dla jakiego rodzaju produktów ekspertyzy te zostałyby wykorzystane w szacowaniu szkód
de Ohne Erläuterung seitens der zuständigen Behörden kann die Kommission die Berechnungsmodalitäten für die Schäden und die entsprechenden Entschädigungen, die für diesen speziellen Fall vorgeschlagen wurden, nicht akzeptieren, da nicht klar ist, warum die oben genannten Modalitäten in diesem Fall von denen abweichen, die für die anderen Erzeuger angewendet werden (siehe Randnummer ‧); die Natur und der Zweck der jeweiligen Gutachten sind nicht eindeutig, es ist nicht genau angegeben, wann und wie diese Gutachten erstellt wurden, außerdem ist nicht bekannt, für welche Art Erzeugnisse die Gutachten bei der Schadensbewertung verwendet würden
pl Wycofujemy ją jednakże, ponieważ jej treść została zredagowana w mylący sposób.
de Da er missverständlich formuliert ist, ziehen wir ihn zurück.
pl dla uwzględnienia nowych ustaleń oraz dla zachowania jasności, niezbędne jest ponowne zredagowanie rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r., ustanawiającego szczegółowe zasady przyznawania dopłat do prywatnego składowania wołowiny i cielęciny [‧], zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧ [‧]
de Zur Berücksichtigung dieser Regelung und im Interesse der Klarheit ist es notwendig, die Verordnung (EWG) Nr. ‧ der Kommission vom ‧. November ‧ über Durchführungsbestimmungen betreffend die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung von Rindfleisch, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. ‧, neu zu fassen
pl Chociaż Rada zredagowała rozdział dotyczący etykietowania inaczej niż to proponował Parlament Europejski, zasadnicza treść tego rozdziału jest zgodna z poprawkami ‧ (część pierwsza i druga), ‧, ‧, ‧, ‧ i
de Obwohl der Rat das Kapitel über die Kennzeichnung anders als vom Europäischen Parlament vorgeschlagen gestaltet hat, stimmen die inhaltlichen Grundsätze mit den Abänderungen ‧ (erster und zweiter Teil), ‧, ‧, ‧, ‧ und ‧ überein
pl Traktat konstytucyjny, zwłaszcza jego części I, ‧ oraz IV, zostały zredagowane zgodnie z metodologią Konwentu, gromadzącą w ramach wspólnych obrad przedstawicieli państw członkowskich, krajów przystępujących do UE, Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów krajowych, których członkowie stanowili większość, co w ten sposób wzmocniło jego legitymizację
de in der Erwägung, dass der Verfassungsvertrag und insbesondere dessen Teile I, II, and ‧ nach dem Verfahren eines Konvents ausgearbeitet wurden, der Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten und der Beitrittsländer, der Kommission und des Europäischen Parlaments sowie der nationalen Parlamente- wobei die Abgeordneten im Konvent die Mehrheit stellten- vereinte, wodurch seine Legitimität gestärkt wurde
pl W związku z tym, że do wspomnianych wytycznych wprowadzane są nowe poprawki, dla większej jasności i przejrzystości wytyczne te należy zredagować ponownie
de Da die genannte Leitlinie nun erneut geändert wird, sollte sie aus Gründen der Klarheit und Transparenz neu gefasst werden
pl Rada wyśle swoją odpowiedź w języku angielskim do wspomnianego organu, któremu rząd Zjednoczonego Królestwa powierzył obowiązek dostarczenia obywatelowi tłumaczenia odpowiedzi na język, w którym zredagowane było pismo
de Der Rat übermittelt seine Antwort in englischer Sprache an diese Stelle, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs betraut wurde, sie in die Sprache der ursprünglichen Mitteilung zu übersetzen und an den Bürger weiterzuleiten
pl Jeśli właściwe służby Komisji postanowią odpowiedzieć w języku, w którym zredagowane było pierwsze pismo, mogą tak uczynić i wysłać swoją odpowiedź bezpośrednio zainteresowanej osobie
de Die zuständigen Stellen der Kommission können beschließen, in der Sprache des Originaldokuments zu antworten, und ihre Antwort direkt an den betreffenden Bürger senden
pl Aby móc usytuować tę debatę w aktualnym kontekście, należy wziąć pod uwagę, że odpowiedni Komitet FAO, agencji ONZ o kompetencjach w dziedzinie rybołówstwa, przyjął niedawno (‧ i ‧ marca br.) własne Wytyczne na temat oznakowania ekologicznego dla ryb i produktów rybołówstwa z łowisk morskich, konsultowane z ekspertami i zredagowane w październiku ‧ r
de Um die Debatte in präzise und aktuelle Begriffe zu fassen, muss unbedingt berücksichtigt werden, dass das für den Fischereibereich zuständige Gremium der Vereinten Nationen, der FAO-Fischereiausschuss, unlängst (vom ‧.-‧. März ‧) seine eigenen Leitlinien über Umweltsiegel für Fisch und Erzeugnisse der Seefischerei verabschiedet hat, die den Sachverständigen zur Konsultation vorgelegt und im Oktober ‧ erarbeitet worden waren
pl EIOD proponuje, aby art. ‧ dotyczący ochrony danych został ponownie zredagowany, biorąc pod uwagę następujące potrzeby
de Der EDSB schlägt vor, dass Artikel ‧ über den Datenschutz umformuliert wird, wobei Folgendes zu berücksichtigen ist
pl Jak sądzę, nie byłoby roztropne delegalizować tego rodzaju doświadczenia, czy to bezpośrednio czy pośrednio, poprzez nienajlepiej zredagowane przepisy, dopóki nie będziemy mieli gotowych do wdrożenia alternatyw.
de Solange wir keine Alternativen zur Verfügung haben, halte ich es für unklug, diese Art von Versuchen auf direkte oder indirekte Weise durch eine nicht ausreichend formulierte Gesetzgebung für ungesetzlich zu erklären.
pl uwzględniając raport dotyczący strategii lizbońskiej, zatytułowany Podjąć wyzwanie- Strategia lizbońska na rzecz wzrosty i zatrudnienia, opublikowany w listopadzie ‧ r. i zredagowany przez grupę wysokiego szczebla pod przewodnictwem Wima Koka
de unter Hinweis auf den Bericht der Hochrangigen Sachverständigengruppe unter Vorsitz von Wim Kok zur Lissabon-Strategie mit dem Titel Die Herausforderung annehmen- Die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung vom November
pl Pani Przewodnicząca! Ja również pragnę dołączyć do osób wyrażających uznanie dla starań sprawozdawcy, pana Díaza de Mery, ponieważ zbudował on atmosferę umożliwiającą nam pomyślne omówienie zaproponowanych zmian, zredagowanie tych najbardziej złożonych i osiągnięcie kompromisów, co oznacza, że teraz możemy być zadowoleni ze swoich wysiłków.
de Auch ich möchte mich denjenigen anschließen, die ihre Anerkennung für die Bemühungen des Berichterstatters Herrn Díaz de Mera zum Ausdruck gebracht haben. Denn er schuf eine Atmosphäre, welche uns ermöglichte, seine vorgeschlagenen Änderungen erfolgreich zu diskutieren, die kompliziertesten Änderungen zu überarbeiten und Kompromisse zu erzielen - was heißt, dass wir jetzt mit unseren Anstrengungen zufrieden sein können.
pl Według EIOD przepis ten został zredagowany dostatecznie precyzyjnie, by chronić uzasadnione interesy osób, których dotyczą dane
de Der EDSB ist der Auffassung, dass diese Bestimmung präzise genug ist, um die berechtigten Interessen der betroffenen Personen zu schützen
pl Pomimo że Rada zredagowała rozdział dotyczący etykietowania inaczej niż zaproponował to Parlament Europejski, zasadnicza treść tego rozdziału jest zgodna z niektórymi poprawkami odnoszącymi się do art. ‧–
de Obwohl der Rat das Kapitel über die Kennzeichnung anders als vom Europäischen Parlament vorgeschlagen gestaltet hat, stimmen die inhaltlichen Grundsätze mit einigen der Abänderungen zu den Artikeln ‧ bis ‧ überein
pl (EL) Pani przewodnicząca! W lutym ubiegłego roku Parlamentowi Europejskiemu przedstawiono zredagowane przez Reutera i Trautmanna sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące nielegalnych światowych rynków narkotykowych od roku 1998.
de (EL) Frau Präsidentin! Im vergangenen Februar wurde dem Europäischen Parlament der von Reuter und Trautmann überarbeitete Bericht der Europäischen Kommission über die weltweiten illegalen Drogenmärkte ab 1998 vorgelegt.
pl Byłoby lepiej, gdyby artykuł ten został tak zredagowany, by wszystkie czynności wykonywane względem tych danych musiały być rejestrowane
de Es wäre besser gewesen, den Artikel so abzufassen, dass eine Protokollierung aller Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Daten gewährleistet ist
pl Osobiście uważam, że lekarz, który zapoznał się z wynikami prób klinicznych opublikowanymi przez koncern, powinien mieć prawo przekazać je pacjentowi, jeżeli uzna te informacje za istotne. A także, że lekarz, który znajdzie ulotkę dołączaną do opakowania zredagowaną w języku innym niż język urzędowy danego państwa członkowskiego, powinien mieć prawo wydrukować tę informację i wręczyć ją pacjentowi.
de Ich persönlich denke, dass ein Arzt, der einen von einem Unternehmen veröffentlichten klinischen Test einsieht, das Recht haben sollte, den Test an die Patienten weiterzuleiten, wenn der Arzt die Informationen als relevant erachtet, oder dass ein Arzt berechtigt sein sollte, einen Beipackzettel, der in einer Sprache abgefasst ist, die nicht zu den Amtssprachen der Mitgliedstaaten zählt, auszudrucken und an die Patienten weiterzugeben.
pl dołączenie do dokumentu zredagowanego w innym języku niż język postępowania jego przekładu na język postępowania (art. ‧ § ‧ akapit drugi regulaminu
de Übersetzung einer vorgelegten, in einer anderen Sprache abgefassten Urkunde in die Verfahrenssprache (Art. ‧ § ‧ Abs. ‧ der Verfahrensordnung
pl Dokument ten został celowo zredagowany tak, żeby nikt, poza doświadczonymi prawnikami, nie był w stanie przeczytać go ze zrozumieniem, obejmując ponumerowane postanowienia w brzmieniu odzwierciedlającym postanowienia zarówno wersji pierwotnej, jak i obowiązujących obecnie traktatów, które jednak nie są ze sobą spójne.
de Der Vertrag wurde absichtlich so verfasst, dass ihn nur erfahrene Juristen verstehen: Die einzelnen Artikel stammen sowohl aus den ursprünglichen Verträgen als auch aus den bestehenden Vertragstexten, allerdings stimmt die Nummerierung nicht.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 116 zdań frazy zredagowanie.Znalezione w 0,32 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.