Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Verkehrszeichengebung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

znak drogowy
Verkehrsschild; verkehrszeichen; Verkehrszeichen

Przykładowe zdania z "znaki drogowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
de Vorschlag für eine Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
pl Zaleca się wprowadzenie minimalnych standardów jakościowych (np. jeśli chodzi o szerokość ścieżek rowerowych, także dla innych rowerów o niestandardowych wymiarach, i znaki drogowe) dla infrastruktury rowerowej tworzonej z wykorzystaniem dotacji europejskich i udostępnienie budżetu na dotacje na rzecz infrastruktury rowerowej, która już się sprawdziła w niektórych miastach i krajach Europy
de Mindestqualitätsanforderungen (z.B. für die Breite der Radwege (auch für andere Fahrräder, die in ihrer Bauweise vom Standardmodell abweichen), die Beschilderung) sollten aufgestellt werden, denen die mit Hilfe von EU-Finanzhilfen angelegte Fahrradinfrastruktur entsprechen muss; außerdem sollten Budgets für Finanzhilfen für die Anlage von Radverkehrsinfrastruktur bereitgestellt werden, die ihre Zweckmäßigkeit in der Praxis in europäischen Städten und Ländern schon bewiesen hat
pl w sprawie dwóch projektów rozporządzeń w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro
de zu zwei Vorschlägen für Verordnungen über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets
pl System posiadający powyższe znaki homologacji spełnia zalecenia niniejszego regulaminu (seria ‧ nowelizacji) w zakresie świateł mijania przeznaczonych do ruchu lewostronnego oraz w zakresie świateł drogowych, których maksymalne natężenie światła zawiera się w przedziale od ‧ do ‧ kandeli (jak wskazuje cyfra ‧), zgrupowanych ze światłem głównym kierunkowskazu kategorii ‧a homologowanym zgodnie z serią ‧ nowelizacji Regulaminu nr ‧ i światłem głównym pozycyjnym homologowanym zgodnie z serią ‧ nowelizacji Regulaminu nr
de Das System mit den oben dargestellten Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung (Änderungsserie ‧) sowohl hinsichtlich eines Abblendlichts für Linksverkehr als auch eines Fernlichts mit einer maximalen Lichtstärke zwischen ‧ cd und ‧ cd (durch die Zahl ‧ ausgedrückt) und ist mit einem vorderen Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorie ‧a, der nach der Änderungsserie ‧ der Regelung Nr. ‧ genehmigt wurde, und einer Begrenzungsleuchte, die nach der Änderungsserie ‧ der Regelung Nr. ‧ genehmigt wurde, zusammengebaut
pl dane o drogach oznaczają dane o cechach infrastruktury drogowej, w tym dotyczące stałych znaków drogowych lub ich prawnie określonych elementów dotyczących bezpieczeństwa
de Straßendaten die Daten über Merkmale der Straßeninfrastruktur einschließlich fest installierter Verkehrszeichen oder ihrer geregelten Sicherheitsmerkmale
pl Od ponad stu lat zgadzamy się w kwestii konieczności przyjęcia wspólnego podejścia do znaków drogowych.
de Seit mehr als 100 Jahren haben wir uns beim Thema Verkehrszeichen auf die Sinnhaftigkeit gemeinsamer Vorgehensweisen geeinigt.
pl W przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach przewożonych za pomocą pojazdów drogowych, Umawiające się Strony mogą zezwolić, by główny zobowiązany pozostawił pole ‧ puste, jeśli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na dostarczenie znaków i przynależności państwowej środka transportu, a także w przypadku, gdy Umawiające się Strony mogą zapewnić, aby odpowiednia informacja na temat środka transportu została w późniejszym terminie wprowadzona do pola
de Bei Warenbeförderungen in Containern, die von Straßenfahrzeugen befördert werden sollen, können die zuständigen Behörden den Hauptverpflichteten ermächtigen, das Feld ‧ beim Abgang nicht auszufüllen, wenn aus logistischen Gründen bei der Abgangsstelle zum Zeitpunkt der Erstellung der Versandanmeldung Kennzeichen und Staatszugehörigkeit nicht bekannt sind, sofern sie sicherstellen können, dass die erforderlichen Angaben zum Beförderungsmittel nachträglich in Feld ‧ eingetragen werden
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z budynkami, nieujętych w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności podatków drogowych, asenizacji, wywozu śmieci, znaków drogowych itp
de Diese Mittel decken die sonstigen laufenden Ausgaben für Gebäude, die in den anderen Artikeln dieses Kapitels nicht besonders vorgesehen sind, insbesondere für Wegegebühren, Kanalisation, Müllabfuhr, Beschilderung usw
pl Chciałabym powiedzieć, że planowane wprowadzenie inteligentnych i interaktywnych znaków drogowych jest działaniem przyszłościowym, które bez wątpienia będzie miało ważny wpływ na bezpieczeństwo na drogach w przyszłości.
de Zum Schluss möchte ich bemerken, dass die Einführung der intelligenten und interaktiven Verkehrssignale, die entwickelt werden müssen und die fraglos erhebliche Auswirkungen auf die künftige Straßenverkehrssicherheit haben werden, eine zukunftsweisende Dimension enthält.
pl Znak homologacji typu WE części, ustanowiony w dyrektywie Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych lub świateł mijania oraz źródeł światła (żarówki i inne) stosowanych w homologowanych zespołach świateł pojazdów silnikowych i ich przyczep
de EG-Typgenehmigungszeichen für Bauteile der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juli ‧ zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Kraftfahrzeugscheinwerfer für Fernlicht und/oder Abblendlicht und über Lichtquellen (Glühlampen und sonstige) zur Verwendung in genehmigten Leuchtenbaugruppen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
pl Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego zalecenia, ponieważ uważam, że zakres rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro należy rozszerzyć o terytoria krajów, które mają wkrótce wprowadzić wspólną walutę.
de Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, weil meiner Meinung nach der Geltungsbereich der Verordnung über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten auf Länder, die kurz vor der Einführung der Einheitswährung stehen, ausgedehnt werden sollte.
pl Ten opcjonalny znak środka odniesienia należy umieścić na szybie na jej przecięciu z osią odniesienia światła mijania, a także na szybach świateł drogowych, jeżeli nie są one zespolone, połączone lub wzajemnie sprzężone ze światłem mijania
de Diese wahlweise Markierung des Bezugspunktes wird an der Abschlussscheibe des Scheinwerfers für Abblendlicht in ihrem Schnittpunkt mit der Bezugsachse sowie an Abschlussscheiben von Scheinwerfern für Fernlicht angebracht, wenn sie mit einem Scheinwerfer für Abblendlicht weder zusammengebaut noch kombiniert noch ineinandergebaut sind
pl Popieram sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro.
de Ich unterstütze den Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone.
pl Głosowałam za przyjęciem projektu rozporządzenia Rady dotyczącym rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro.
de Ich habe für den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone gestimmt.
pl Jednakże w przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach, które będą przewożone za pomocą pojazdów drogowych, państwa członkowskie mogą zezwolić, by główny zobowiązany nie wypełniał pola ‧, jeżeli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na podanie znaków i przynależności państwowej środka transportu oraz jeżeli państwa członkowskie są w stanie zapewnić, że wymagane informacje, dotyczące tych środków transportu, będą później umieszczone w polu
de Bei Warenbeförderungen in Containern, die von Straßenfahrzeugen befördert werden sollen, können die Zollbehörden den Hauptverpflichteten ermächtigen, das Feld ‧ beim Abgang nicht auszufüllen, wenn aus logistischen Gründen bei der Abgangsstelle zum Zeitpunkt der Erstellung der Versandanmeldung Kennzeichen und Staatszugehörigkeit nicht bekannt sind, sofern sie sicherstellen können, dass die erforderlichen Angaben zum Beförderungsmittel nachträglich in Feld ‧ eingetragen werden
pl Uważam, że to dobry pomysł, aby w projekcie rozporządzenia w sprawie transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro uwzględnić państwa członkowskie, które mają wkrótce wprowadzić euro, ponieważ w okresie poprzedzającym przyjęcie tej waluty zwykle zwiększa się zapotrzebowanie na transport gotówki euro.
de Denn meines Erachtens ist es eine gute Idee, in den Geltungsbereich des Vorschlags für eine Verordnung über den grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone auch das Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten aufzunehmen, die kurz vor der Einführung des Euro stehen, da im Vorfeld der Währungsumstellung in der Regel ein erhöhter Bedarf an Euro-Bargeldtransporten besteht.
pl Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie dwóch projektów rozporządzeń w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (CON
de Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom ‧. Oktober ‧ zu zwei Vorschlägen für Verordnungen über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets (CON
pl W celu wsparcia sektora, producentów i organów kontrolnych w zakresie możliwości identyfikacji aktualnych producentów na rynku oraz rozróżniania krajów i odpowiednich kodów w oparciu o znaki stosowane na pojazdach w ruchu międzynarodowym zgodnie z Konwencją wiedeńską Narodów Zjednoczonych o ruchu drogowym z ‧ r., laboratorium właściwe do prowadzenia badań interoperacyjności powinno prowadzić odpowiednie wykazy i udostępniać je na publicznej stronie internetowej
de Um der Branche, den Herstellern und den Kontrollbehörden die Ermittlung der derzeit auf dem Markt präsenten Hersteller und die Unterscheidung von Staaten und zugehörigen Codes anhand der gemäß dem Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr (Vereinte Nationen, ‧) im grenzüberschreitenden Verkehr auf den Fahrzeugen angebrachten Kennzeichen zu erleichtern, sollten die entsprechenden Listen von dem für die Durchführung von Interoperabilitätsprüfungen zuständigen Labor geführt und auf einer frei zugänglichen Internetseite zur Verfügung gestellt werden
pl Aby nie być gołosłownym, pozwolę sobie przytoczyć pewne przykłady. Większość programów budowy dróg obejmowała znaki drogowe oraz oznaczenia limitów prędkości, a wiele projektów zawierało propozycje poszerzenia obszaru pobocza dla celów bezpiecznego przemieszczania się pojazdów niezmotoryzowanych oraz pieszych.
de Dafür lassen sich konkrete Beispiele nennen. So beinhalteten die meisten Straßenbauprogramme auch Verkehrszeichen und Markierungen sowie die Festlegung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, und bei vielen Vorhaben wurde zur Gewährleistung eines sicheren nichtmotorisierten und Fußgängerverkehrs die Verbreiterung der Straßenrandstreifen in Betracht gezogen.
pl Jednostka instalacyjna systemu, posiadająca powyższy znak homologacji, spełnia wymogi niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do świateł mijania, jak i do świateł drogowych, i jest przeznaczona
de Die Einbaueinheit eines Systems mit diesem Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist
pl Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić lub zabronić sprzedaży, rejestracji, dopuszczenia do ruchu lub eksploatowania dowolnego pojazdu z powodów odnoszących się do reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz żarówek elektrycznych do tych reflektorów, jeśli posiadają one znak homologacji EWG części oraz są zainstalowane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w dyrektywie ‧/EWG
de Die Mitgliedstaaten dürfen den Verkauf, die Zulassung, die Inbetriebnahme oder die Benutzung eines Fahrzeugs nicht wegen der Scheinwerfer für Fernlicht und/oder Abblendlicht oder wegen der für diese Scheinwerfer bestimmten Glühlampen versagen oder verbieten, wenn diese mit dem EWG-Genehmigungszeichen versehen und gemäß der Richtlinie ‧/EWG angebaut sind
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp
de Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der übrigen laufenden Kosten für Gebäude, soweit diese nicht gesondert ausgewiesen sind; hierzu gehören z. B. Abwasser-, Müllabfuhrgebühren, Abgaben
pl Dwujęzyczne znaki drogowe w Karyntii w dalszym ciągu stanowią temat tabu, jak można by powiedzieć, a rząd w Wiedniu raz za razem ulegał ekstremistycznym opiniom karyntyjskich nacjonalistów.
de Zweisprachige Straßenschilder in Kärnten sind noch immer sozusagen ein Tabu-Thema, und die Regierung in Wien hat immer wieder den extremistischen Ansichten der Kärntner Nationalisten nachgegeben.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16558 zdań frazy znaki drogowe.Znalezione w 4,03 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.