Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Verkehrszeichengebung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

znak drogowy
Verkehrsschild; verkehrszeichen; Verkehrszeichen

Przykładowe zdania z "znaki drogowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w szczególności odnośnie do znaków drogowych, oznakowań poziomych i sygnałów, pierwszeństwa przejazdu i ograniczeń prędkości
de insbesondere Verkehrszeichen, einschließlich Markierungen und Signalanlagen, Vorfahrtsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen
pl Chciałabym powiedzieć, że planowane wprowadzenie inteligentnych i interaktywnych znaków drogowych jest działaniem przyszłościowym, które bez wątpienia będzie miało ważny wpływ na bezpieczeństwo na drogach w przyszłości.
de Zum Schluss möchte ich bemerken, dass die Einführung der intelligenten und interaktiven Verkehrssignale, die entwickelt werden müssen und die fraglos erhebliche Auswirkungen auf die künftige Straßenverkehrssicherheit haben werden, eine zukunftsweisende Dimension enthält.
pl na piśmie - Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, którego celem jest rozszerzenie zakresu projektu rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (podstawowy projekt) o terytoria państw członkowskich, które mają wkrótce wprowadzić euro, ponieważ w okresie poprzedzającym przyjęcie tej waluty zwykle zwiększa się zapotrzebowanie na transport gotówki euro.
de schriftlich. - Ich habe für diesen Bericht gestimmt, mit dem der Geltungsbereich des Vorschlags für eine Verordnung über den grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone (Hauptvorschlag) auf das Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten ausgedehnt werden soll, die kurz vor der Einführung des Euro stehen, da im Vorfeld der Währungsumstellung in der Regel ein erhöhter Bedarf an Euro-Bargeldtransporten besteht.
pl System posiadający powyższe znaki homologacji spełnia wymogi niniejszego regulaminu (seria ‧ nowelizacji) w zakresie świateł mijania przeznaczonych do ruchu lewostronnego oraz w zakresie świateł drogowych, których maksymalne natężenie światła zawiera się w przedziale od ‧ do ‧ kandeli (jak wskazuje liczba ‧), zgrupowanych ze światłem głównym kierunkowskazu kategorii ‧a homologowanym zgodnie z serią ‧ nowelizacji regulaminu nr ‧ i światłem głównym pozycyjnym homologowanym zgodnie z serią ‧ nowelizacji regulaminu nr
de Das System mit den oben dargestellten Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung (Änderungsserie ‧) sowohl hinsichtlich eines Abblendlichts für Linksverkehr als auch eines Fernlichts mit einer maximalen Lichtstärke zwischen ‧ cd und ‧ cd (durch die Zahl ‧ ausgedrückt) und ist mit einem vorderen Fahrtrichtungsanzeiger der Kategorie ‧a, der nach der Änderungsserie ‧ der Regelung Nr. ‧ genehmigt wurde, und einer Begrenzungsleuchte, die nach der Änderungsserie ‧ der Regelung Nr. ‧ genehmigt wurde, zusammengebaut
pl Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu drogowego o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym otrzymał homologację w Niderlandach (E‧) na mocy regulaminu nr ‧ i regulaminu nr
de Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass das betreffende batteriebetriebene Elektro-Straßenfahrzeug in den Niederlanden (E ‧) nach den Regelungen Nr. ‧ und Nr. ‧ genehmigt worden ist
pl Jest to wynikiem nie tylko wzrostu natężenia ruchu drogowego, ale także nadmiernego obciążenia użytkowników dróg ze względu na stres związany z sytuacją zawodową lub osobistą czy nadmierne zmęczenie, a także mylącego natłoku znaków drogowych oraz billboardów reklamowych itp.
de Das hat zum einen mit dem steigenden Verkehrsaufkommen, aber auch mit der Überforderung der Verkehrsteilnehmer durch beruflichen oder privaten Stress, Übermüdung, aber auch schlichtweg einem Wirrwarr an Verkehrsschildern und Reklamewänden und Co. zu tun.
pl Uważam, że zakres stosowania rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro należy rozszerzyć o terytoria państw członkowskich, które przygotowują się do wprowadzenia euro.
de Meines Erachtens ist es angemessen, den Geltungsbereich der Verordnung über den grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone auszudehnen und ihre Bestimmungen auf das Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten anzuwenden, die kurz vor der Einführung des Euro stehen.
pl Dlatego informacja nie powinna być sprzeczna na przykład ze znakami drogowymi
de Die angezeigten Informationen sollten daher z. B. nicht im Widerspruch zu Verkehrsschildern stehen
pl Uważam, że to dobry pomysł, aby w projekcie rozporządzenia w sprawie transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro uwzględnić państwa członkowskie, które mają wkrótce wprowadzić euro, ponieważ w okresie poprzedzającym przyjęcie tej waluty zwykle zwiększa się zapotrzebowanie na transport gotówki euro.
de Denn meines Erachtens ist es eine gute Idee, in den Geltungsbereich des Vorschlags für eine Verordnung über den grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone auch das Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten aufzunehmen, die kurz vor der Einführung des Euro stehen, da im Vorfeld der Währungsumstellung in der Regel ein erhöhter Bedarf an Euro-Bargeldtransporten besteht.
pl Przedmiot: znaki drogowe
de Betrifft: Straßenverkehrsschilder
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp
de Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der übrigen laufenden Kosten für Gebäude, soweit diese nicht gesondert ausgewiesen sind; hierzu gehören z. B. Abwasser-, Müllabfuhrgebühren, Abgaben
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z budynkami, nieujętych w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności podatków drogowych, asenizacji, wywozu śmieci, znaków drogowych itp
de Diese Mittel decken die sonstigen laufenden Ausgaben für Gebäude, die in den anderen Artikeln dieses Kapitels nicht besonders vorgesehen sind, insbesondere für Wegegebühren, Kanalisation, Müllabfuhr, Beschilderung usw
pl Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu zapobieżenia używania znaków powodujących pomyłki w odróżnianiu reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz żarówek do tych reflektorów, które uzyskały homologację na podstawie art. ‧, od innych urządzeń
de Die Mitgliedstaaten treffen alle zweckdienlichen Maßnahmen, um die Verwendung von Genehmigungszeichen zu verhindern, die zu einer Verwechslung zwischen Scheinwerfern für Fernlicht und/oder Abblendlicht sowie den für diese Scheinwerfer bestimmten Glühlampen eines Typs, für den eine EWG-Bauartgenehmigung nach Artikel ‧ erteilt wurde, und anderen Einrichtungen führen können
pl Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu drogowego o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym otrzymał homologację w Niderlandach (E‧), na mocy regulaminu nr ‧, pod numerem homologacji
de Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass der betreffende Typ des batteriebetriebenen Elektro-Straßenfahrzeuges in den Niederlanden (E ‧) nach der Regelung Nr. ‧ unter der Genehmigungsnummer ‧ genehmigt worden ist
pl Jednostka instalacyjna systemu, posiadająca powyższy znak homologacji, spełnia wymogi niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do świateł mijania, jak i do świateł drogowych, i jest przeznaczona
de Die Einbaueinheit eines Systems mit diesem Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist
pl Od ponad stu lat zgadzamy się w kwestii konieczności przyjęcia wspólnego podejścia do znaków drogowych.
de Seit mehr als 100 Jahren haben wir uns beim Thema Verkehrszeichen auf die Sinnhaftigkeit gemeinsamer Vorgehensweisen geeinigt.
pl Światło główne oznakowane powyższym znakiem homologacji spełnia wymagania niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do światła drogowego, jak i światła mijania, i jest przeznaczone wyłącznie dla ruchu prawostronnego
de Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Fernlichts als auch des Abblendlichts und ist nur für Rechtsverkehr gebaut
pl Światło główne opatrzone powyższym znakiem homologacji spełnia wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do światła mijania i światła drogowego i jest przeznaczone
de Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist
pl Dwujęzyczne znaki drogowe w Karyntii w dalszym ciągu stanowią temat tabu, jak można by powiedzieć, a rząd w Wiedniu raz za razem ulegał ekstremistycznym opiniom karyntyjskich nacjonalistów.
de Zweisprachige Straßenschilder in Kärnten sind noch immer sozusagen ein Tabu-Thema, und die Regierung in Wien hat immer wieder den extremistischen Ansichten der Kärntner Nationalisten nachgegeben.
pl Zgadzam się ze sprawozdawczynią w kwestii rozszerzenia wstępnej wersji rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro o terytoria państw członkowskich, które mają wkrótce wprowadzić wspólną walutę.
de Ich stimme der Berichterstatterin im Hinblick auf die Folgemaßnahmen zu ihrem ursprünglichen Bericht über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verordnung über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone, die kurz vor der Einführung des Euro stehen, zu.
pl Państwa Członkowskie, dla każdego typu reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz żarówek do tych reflektorów, któremu przyznają homologację na podstawie art. ‧, wydają producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi znak homologacji EWG części zgodny ze wzorem przedstawionym w załączniku
de Die Mitgliedstaaten weisen dem Hersteller oder seinem Beauftragten für jeden Typ eines Scheinwerfers für Fernlicht und/oder Abblendlicht sowie einer Glühlampe für diese Scheinwerfer, für den sie nach Artikel, ‧ die EWG-Bauartgenehmigung erteilen, ein EWG-Genehmigungszeichen nach dem Muster des Anhangs ‧ zu
pl W dniu ‧ września ‧ r. EBC otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr xx/ yy w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi w strefie euro (zwanego dalej „projektem rozporządzenia rozszerzającego zakres rozporządzenia xx/ yy ") (zwanych dalej wspólnie „projektami rozporządzeń "). Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art ‧ ust
de Am ‧ eptember ‧ wurde die EZB vom Rat der Europäischen Union um Stellungnahme zu einem Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verordnung (EU) Nr. xx/ yy des Europäischen Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone (nachfolgend als „erweiterter Verordnungsvorschlag » bezeichnet) (nachfolgend gemeinsam als „Verordnungsvorschläge » bezeichnet) er sucht
pl w sprawie dwóch projektów rozporządzeń w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro
de zu zwei Vorschlägen für Verordnungen über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets
pl Rysunek ‧: Jednostka instalacyjna, posiadająca powyższy znak homologacji, jest jednostką instalacyjną (oddzielną) stanowiącą część systemu, spełniającą zalecenia niniejszego regulaminu wyłącznie w zakresie dotyczącym świateł drogowych
de Abbildung ‧: Die Einbaueinheit mit diesem Genehmigungszeichen ist eine (getrennte) Einbaueinheit eines Systems und entspricht den Vorschriften dieser Regelung nur hinsichtlich des Fernlichts
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16558 zdań frazy znaki drogowe.Znalezione w 5,987 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.