Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Verkehrszeichengebung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

znak drogowy
Verkehrsschild; verkehrszeichen; Verkehrszeichen; Schild

Przykładowe zdania z "znaki drogowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w przypadku przedsiębiorstwa Compagnie Signature: działalność związana z poziomym i pionowym oznakowaniem dróg, znaki drogowe i wyposażenie dróg
de Compagnie Signature: Straßenbeschilderung und Fahrbahnmarkierung, Straßenverkehrszeichen und Straßenmöblierung
pl Sygnalizacja świetlna, znaki drogowe i inne oznakowania: postępowanie według wskazań sygnalizacji świetlnej; postępowanie zgodnie ze wskazaniami osób kierujących ruchem; postępowanie zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych (zakazu i nakazu); podjęcie działań stosownych do oznakowań poziomych dróg
de Ampeln, Verkehrsschilder und andere Hinweise: richtiges Verhalten an Ampeln; Anweisungen von Verkehrspolizisten befolgen; richtiges Verhalten bei Verkehrsschildern (Verbote oder Gebote); Straßenmarkierungen angemessen beachten
pl Dlatego informacja nie powinna być sprzeczna na przykład ze znakami drogowymi
de Die angezeigten Informationen sollten daher z. B. nicht im Widerspruch zu Verkehrsschildern stehen
pl zobowiązuje Komisję, by zwróciła większą uwagę na koordynację europejskiego Programu Działań na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego z Programem Działań Środowiskowych oraz proponuje, by włączono kryterium bezpieczeństwa i kryterium środowiskowe do ocen dokonywanych w przypadku finansowania Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T); proponuje podstawową harmonizację znaków drogowych oraz informacji jako pierwszy krok w stronę europejskiego systemu znaków drogowych o jednolitym kolorze, kształcie, wyglądzie i symbolice, w następstwie czego nastąpi wyposażenie dróg w inteligentne systemy kierowania ruchem oraz informacji
de fordert die Kommission auf, verstärktes Augenmerk auf die Verknüpfung des Europäischen Aktionsprogramms für die Straßenverkehrssicherheit mit dem Umweltaktionsprogramm zu legen, und stellt die Aufnahme von Sicherheitskriterien und Umweltkriterien in Bewertungen für die Finanzierung des Transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-T) an die erste Stelle; schlägt als ersten Schritt eine grundlegende Harmonisierung der Verkehrsschilder und Informationen mit Blick auf eine einheitliche europäische Kennzeichnung in Bezug auf Farbe, Form, Format, Buchstabenart und Symbole und in der Folge die Ausstattung der Straßen mit intelligenten Verkehrsleit- und-informationssystemen vor
pl Popieram sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego rozszerzenia zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro.
de Ich unterstütze den Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Erweiterung des Geltungsbereichs der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone.
pl Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
de Vorschlag für eine Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
pl w szczególności odnośnie do znaków drogowych, oznakowań poziomych i sygnałów, pierwszeństwa przejazdu i limitów prędkości
de insbesondere über Verkehrszeichen, einschließlich Markierungen und Signalanlagen, Vorfahrtsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen
pl Jednakże Państwo Członkowskie może zabronić wprowadzenia do obrotu reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz żarówek elektrycznych do tych reflektorów posiadających znak homologacji EWG części, które nie w pełni odpowiadają homologowanemu typowi
de Ein Mitgliedstaat darf jedoch das Inverkehrbringen von Scheinwerfern für Fernlicht und/oder Abblendlicht sowie von für diese Scheinwerfer bestimmten Glühlampen, die mit dem EWG-Genehmigungszeichen versehen sind, verbieten wenn sie systematisch nicht mit dem Typ übereinstimmen, für den die Bauartgenehmigung erteilt wurde
pl na światłach głównych spełniających wymagania niniejszego regulaminu pod względem światła drogowego, wskazania maksymalnego natężenia światła wyrażonego za pomocą znaku referencyjnego określonego w ppkt. ‧.‧.‧.‧.‧. poniżej, umieszczonego w pobliżu okręgu otaczającego literę E
de bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung hinsichtlich des Fernlichts entsprechen, eine Angabe der maximalen Lichtstärke durch eine Kennzahl nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ in der Nähe des Kreises, in dem sich der Buchstabe E befindet
pl Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu drogowego o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym otrzymał homologację w Niderlandach (E‧) na mocy regulaminu nr ‧ i regulaminu nr
de Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass das betreffende batteriebetriebene Elektro-Straßenfahrzeug in den Niederlanden (E ‧) nach den Regelungen Nr. ‧ und Nr. ‧ genehmigt worden ist
pl Tytułem tego sprawozdania powinno być: "UE nie rozumie znaków drogowych".
de Der Titel dieses Berichts sollte lauten: "Die EU kann nicht die Schilder lesen".
pl W przypadku gdy towary umieszczone są w kontenerach przewożonych za pomocą pojazdów drogowych, Umawiające się Strony mogą zezwolić, by główny zobowiązany pozostawił pole ‧ puste, jeśli sytuacja logistyczna w punkcie wyjścia nie pozwala w chwili tworzenia zgłoszenia tranzytowego na dostarczenie znaków i przynależności państwowej środka transportu, a także w przypadku, gdy Umawiające się Strony mogą zapewnić, aby odpowiednia informacja na temat środka transportu została w późniejszym terminie wprowadzona do pola
de Bei Warenbeförderungen in Containern, die von Straßenfahrzeugen befördert werden sollen, können die zuständigen Behörden den Hauptverpflichteten ermächtigen, das Feld ‧ beim Abgang nicht auszufüllen, wenn aus logistischen Gründen bei der Abgangsstelle zum Zeitpunkt der Erstellung der Versandanmeldung Kennzeichen und Staatszugehörigkeit nicht bekannt sind, sofern sie sicherstellen können, dass die erforderlichen Angaben zum Beförderungsmittel nachträglich in Feld ‧ eingetragen werden
pl Powyższy znak homologacji umieszczony na pojeździe oznacza, że dany typ pojazdu drogowego o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym otrzymał homologację w Niderlandach (E‧), na mocy regulaminu nr ‧, pod numerem homologacji
de Das oben dargestellte, an einem Fahrzeug angebrachte Genehmigungszeichen besagt, dass der betreffende Typ des batteriebetriebenen Elektro-Straßenfahrzeuges in den Niederlanden (E ‧) nach der Regelung Nr. ‧ unter der Genehmigungsnummer ‧ genehmigt worden ist
pl Dwujęzyczne znaki drogowe w Karyntii w dalszym ciągu stanowią temat tabu, jak można by powiedzieć, a rząd w Wiedniu raz za razem ulegał ekstremistycznym opiniom karyntyjskich nacjonalistów.
de Zweisprachige Straßenschilder in Kärnten sind noch immer sozusagen ein Tabu-Thema, und die Regierung in Wien hat immer wieder den extremistischen Ansichten der Kärntner Nationalisten nachgegeben.
pl Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego zalecenia, ponieważ uważam, że zakres rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro należy rozszerzyć o terytoria krajów, które mają wkrótce wprowadzić wspólną walutę.
de Ich habe für diese Empfehlung gestimmt, weil meiner Meinung nach der Geltungsbereich der Verordnung über den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten auf Länder, die kurz vor der Einführung der Einheitswährung stehen, ausgedehnt werden sollte.
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z budynkami, nieujętych w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności podatków drogowych, asenizacji, wywozu śmieci, znaków drogowych itp
de Diese Mittel decken die sonstigen laufenden Ausgaben für Gebäude, die in den anderen Artikeln dieses Kapitels nicht besonders vorgesehen sind, insbesondere für Wegegebühren, Kanalisation, Müllabfuhr, Beschilderung usw
pl Funkcja zarządzania i kierowania ruchem – inteligentne systemy transportowe na podstawie oceny konkretnych informacji o ruchu i danych z czujników lub też na podstawie interwencji operatora zarządzają ruchem na danym odcinku drogi za pośrednictwem odpowiednich narzędzi (znaków drogowych o zmiennej treści oznaczających nakaz lub zakaz, strzałek i sygnalizatorów świetlnych itd
de Verkehrsmanagement und-steuerung: Ausgehend von der Bewertung konkreter Verkehrsinformationen und automatisch über Sensoren oder auf Grund der Intervention des Betreibers gewonnener Daten steuern intelligente Verkehrssysteme den Verkehr in einem bestimmten Streckenabschnitt mittels geeigneter Instrumente (elektronische Gebots- oder Verbotsverkehrsanzeigen mit wechselndem Text, LED-Pfeile oder-Anzeigen usw
pl Jednostka instalacyjna systemu, posiadająca powyższy znak homologacji, spełnia zalecenia niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do świateł mijania, jak i do świateł drogowych, i jest przeznaczona
de Die Einbaueinheit eines Systems mit diesem Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist
pl Światło główne oznakowane powyższym znakiem homologacji spełnia wymagania niniejszego regulaminu zarówno w odniesieniu do światła drogowego, jak i światła mijania, i jest przeznaczone wyłącznie dla ruchu prawostronnego
de Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht den Vorschriften dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Fernlichts als auch des Abblendlichts und ist nur für Rechtsverkehr gebaut
pl w szczególności w odniesieniu do znaków drogowych, oznakowań poziomych i sygnałów, pierwszeństwa przejazdu i ograniczeń prędkości
de insbesondere über Verkehrszeichen, einschließlich Markierungen und Signalanlagen, Vorfahrtsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen
pl na światłach głównych klasy D spełniających wymagania niniejszego regulaminu pod względem światła drogowego, wskazania maksymalnego natężenia światła wyrażonego za pomocą znaku referencyjnego określonego w ppkt. ‧.‧.‧.‧.‧. poniżej, umieszczonego w okręgu otaczającego literę E
de bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung hinsichtlich des Fernlichts entsprechen, eine Angabe der maximalen Lichtstärke durch eine Kennzahl nach ‧.‧.‧.‧.‧ in der Nähe des Kreises, in dem sich der Buchstabe E befindet
pl na piśmie - Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, którego celem jest rozszerzenie zakresu projektu rozporządzenia w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro (podstawowy projekt) o terytoria państw członkowskich, które mają wkrótce wprowadzić euro, ponieważ w okresie poprzedzającym przyjęcie tej waluty zwykle zwiększa się zapotrzebowanie na transport gotówki euro.
de schriftlich. - Ich habe für diesen Bericht gestimmt, mit dem der Geltungsbereich des Vorschlags für eine Verordnung über den grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone (Hauptvorschlag) auf das Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten ausgedehnt werden soll, die kurz vor der Einführung des Euro stehen, da im Vorfeld der Währungsumstellung in der Regel ein erhöhter Bedarf an Euro-Bargeldtransporten besteht.
pl Nowy projekt rozporządzenia ma na celu rozszerzenie zakresu rozporządzenia w sprawie transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro o terytoria państw członkowskich, które mają wkrótce wprowadzić euro.
de Mit diesem neuen Verordnungsvorschlag soll der Geltungsbereich der Verordnung über den grenzüberschreitenden Straßentransport von Euro-Bargeld zwischen Mitgliedstaaten der Euro-Zone auf das Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten ausgedehnt werden, die kurz vor der Einführung des Euro stehen.
pl Przedmiot: Nazwy polskich miejscowości na znakach drogowych w Niemczech
de Betrifft: Namen polnischer Ortschaften auf den Straßenverkehrsschildern in Deutschland
pl znak wyróżniający państwa EFTA wydającego prawo jazdy otoczony elipsą, określony w art. ‧ Konwencji Narodów Zjednoczonych o ruchu drogowym z dnia ‧ listopada ‧ r. (na takim samym tle jak prawo jazdy); obowiązują następujące znaki wyróżniające
de das Unterscheidungszeichen des EFTA-Staates, der den Führerschein ausstellt, in einer Ellipse gemäß Artikel ‧ des UN-Übereinkommens über den Straßenverkehr vom ‧. November ‧ (mit demselben Hintergrund wie der Führerschein); die Unterscheidungszeichen sind wie folgt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16558 zdań frazy znaki drogowe.Znalezione w 4,247 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.