Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Wettkampf   
  (  m)
   
  impreza sportowa, podczas której zawodnicy rywalizują ze sobą
 • Wettbewerb   
  (noun   )
 • Kämpfe     
 • Pokal   
  (noun   )
 • Rennen   

Pozostałe znaczenia:

 
Turniej
 
Regaty
 
Współzawodnictwo
 
Lekkoatletyczne lub pływackie
 
Olimpiada
 
Rozgrywki sportowe
 
Konkurs
 
sportowe zmagania
 
Impreza
 
Współubieganie się o coś
 
Rywalizacja sportowców
 
spartakiada, uniwersjada
 
Zmagania
 
Spotkanie sportowe
 
Zabawa
 
Mecz
 
Sportowe zmagania lub ... rozczarowania
 
Mityng, memoriał lub mistrzostwa
 
Na olimpiadzie
 
impreza sportowa
 
Zmagania sportowców
 
Rywalizacja
 
Igrzyska
 
Mistrzostwa
 
Mityng sportowy
 
Wioślarskie – to regaty
 
mityng, memoriał
 
igrzyska, mistrzostwa, puchary
 
regaty na wodzie
 
Rywalizacja lekkoatletów lub wioślarzy
 
Impreza publiczna o różnym charakterze
 
przestarz. challenge

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (27)

aktorstwo (zawód aktora filmowego)Schauspielerberuf
dostęp do zawoduZugang zum Beruf
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracyISCO 88
najstarszy zawód świataälteste Gewerbe der Welt
nauczyciel zawoduLehrkraft im beruflichen Schulwesen / Berufsschullehrer
organizacja zawoduOrganisierung des Berufsstandes
przyuczenie do zawodulehrzeit; Lehrlingsausbildung
uczeń przyuczany do zawoduAuszubildender
usługi świadczone w ramach wolnych zawodówfreiberufliche Dienstleistungen
wolny zawódfreier Beruf
zakaz wykonywania zawoduBerufsverbot
zawody pływackieWettkampf im Schwimmen
zawódBeschäftigung; Arbeit; Gewerbe; Fach; Stelle; Job; Karriere; Beruf; Berufung; Profession; Handwerk; Anstellung; beruf; beruflich; Enttäuschung
zawód artystykünstlerischer Beruf
zawód finansistyBeruf im Finanzgewerbe
zawód handlowykaufmännischer Beruf
zawód informatykaInformatikberuf
zawód literataliterarischer Beruf
zawód miłosnyLiebeskummer
zawód prawniczyOrgan der Rechtspflege
zawód regulowanyreglementierter Beruf
zawód samodzielnyselbstständiger Beruf
zawód usługowyDienstpersonal
zawód związany z komunikowaniemBeruf in der Kommunikationsbranche
zawód związany z ochroną środowiskaUmweltberuf
Zawód: dziennikarzSchlagzeilen
zmiana zawoduberufswechsel

Przykładowe zdania z "zawody", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady ‧/‧/WE [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Transportu i TurystykiEmpfehlung für die zweite Lesung: Gemeinsamer Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr
płace i warunki zatrudnienia w zawodzieEntgelt- und Arbeitsbedingungen der Branche
Zjednoczone Królestwo przedłożyło uzasadniony wniosek dotyczący usunięcia swoich zawodów morskich wchodzących w zakres dyrektywy ‧/‧/WE z pkt ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEDas Vereinigte Königreich hat einen begründeten Antrag auf Streichung seiner Berufe in der Seefahrt, die in den Geltungsbereich der Richtlinie ‧/‧/EG fallen, aus Anhang ‧ Nummer ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG gestellt
Jednakże coraz ważniejszym zagadnieniem stają się jednocześnie choroby związane ze stylem życia (np. z otyłością, paleniem), jak i z wykonywanym zawodem i wiekiem starczymAllerdings treten damit zunehmend lebensweisebedingte Krankheiten (z.B. Fettleibigkeit, Rauchen) sowie berufsbedingte und altersbedingte Krankheiten und Gebrechen in den Vordergrund
Właściwe organy Państwa Członkowskiego rozpatrujące wniosek o zezwolenie na wykonywanie określonego zawodu regulowanego na mocy niniejszego tytułu mogą żądać przedstawienia dokumentów i zaświadczeń wymienionych w załączniku VIIWenn die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaates in Anwendung der Bestimmungen dieses Titels über einen Antrag auf Zulassung zu einem reglementierten Beruf befinden, können sie die in Anhang ‧ aufgeführten Unterlagen und Bescheinigungen verlangen
mając na uwadze, że zachęcanie najlepszych kandydatów to podjęcia zawodu nauczyciela wymaga odpowiednich poziomów uznania społecznego, statusu i wynagrodzeniain der Erwägung, dass das Niveau der sozialen Anerkennung, des Status und des Verdienstes entsprechend hoch sein muss, um den Lehrerberuf für die besten Bewerber attraktiv zu machen
grzywny proporcjonalne do szkód dla środowiska, do wartości drewna lub produktów z drewna, których to dotyczy, oraz do strat w zakresie podatków i strat gospodarczych wynikających z naruszenia; poziom takich grzywien wylicza się w taki sposób, aby zapewnić skuteczne pozbawienie podmiotów, które są odpowiedzialne za naruszenia, korzyści ekonomicznych uzyskanych w wyniku dopuszczenia się przez nich poważnych naruszeń, bez uszczerbku dla uznanego prawa do wykonywania zawodu, oraz stopniowo zwiększa się poziom takich grzywien w przypadku ponownego poważnego naruszeniaGeldstrafen, die im Verhältnis zu der Umweltschädigung, dem Wert des Holzes bzw. der Holzerzeugnisse sowie den entgangenen Steuereinnahmen und den wirtschaftlichen Verlusten aus dem Verstoß stehen; die Höhe solcher Geldstrafen wird so berechnet, dass bei den Verantwortlichen, unbeschadet des legitimen Rechts auf Berufsausübung, der wirtschaftliche Gewinn aus ihren schweren Verstößen tatsächlich abgeschöpft wird; bei wiederholten schweren Verstößen werden die Geldstrafen schrittweise angehoben
wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na przypadki, w których talent dzieci wykorzystywany jest do celów odnoszenia sukcesów na zawodach sportowych, i nalega, aby sport profesjonalny, w którym uczestniczą dzieci, przestrzegał ich podstawowych praw i nadrzędnego interesufordert die Mitgliedstaaten auf, Situationen, in denen das Talent von Kindern im Hinblick auf Erfolg in sportlichen Wettkämpfen ausgenutzt wird, besonderes Augenmerk zu widmen, und besteht darauf, dass der Profisport, an dem Kinder teilnehmen, die Grundrechte und das Wohl dieser Kinder achtet
W Szwecji pracuje około ‧ rybaków posiadających licencję na wykonywanie zawoduZurzeit gibt es in Schweden rund ‧ Berufsfischer
praca w grupach, umiejętności komunikacji interpersonalnej, dialog z przedstawicielami innych zawodów i instytucjamiGruppenarbeit, die als solche kommunikative Kompetenzen erfordert, die sich auch auf berufs- und einrichtungsübergreifende Kommunikationsformen erstrecken
Takie aktualizacje nie pociągają za sobą żadnych zmian w istniejących w Państwach Członkowskich zasadach określonych w przepisach prawa, dotyczących struktury zawodów w zakresie dotyczącym kształcenia osób fizycznych i ich dostępu do zawoduDiese Aktualisierung darf für keinen der Mitgliedstaaten eine Änderung bestehender gesetzlicher Grundsätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang natürlicher Personen zu dem Beruf erfordern
Bez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧ państwo członkowskie siedziby akceptuje, jako wystarczający dowód dobrej reputacji w celu dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, wyciąg z rejestru karnego lub – w przypadku jego braku – podobny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w państwie członkowskim, w którym zarządzający transportem lub inna odpowiednia osoba posiadali miejsce zamieszkaniaUnbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ erkennt der Niederlassungsmitgliedstaat hinsichtlich des Zugangs zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers als ausreichenden Nachweis für die Zuverlässigkeit einen Strafregisterauszug oder, in Ermangelung dessen, ein gleichwertiges Dokument, das von einer hierfür zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der Verkehrsleiter oder eine andere relevante Person zuvor seinen bzw. ihren Wohnsitz hatte, ausgestellt wurde
Twierdził on, że zajęcie majątku armii to obraza zawodu żołnierza.Er betrachtete die Pfändung von Eigentum der Militärs als Beleidigung für den militärischen Berufsstand.
Wiążą się one na przykład z warunkami życia, edukacją i szkoleniem, zawodem, zapobieganiem chorobom i usługami propagującymi zdrowie.Sie hängen beispielsweise mit den Lebensbedingungen, Aus- und Weiterbildungsniveau, Beruf, Vorbeugung von Krankheiten und Dienstleistungen zur Förderung der Gesundheit zusammen.
Wymienione zasadnicze różnice ustala się przez porównanie długości i programów kształcenia w przynajmniej dwóch trzecich Państw Członkowskich, w tym we wszystkich Państwach Członkowskich regulujących dany zawódDiese wesentlichen Unterschiede werden durch einen Vergleich von Dauer und Inhalt der Ausbildung in mindestens zwei Dritteln der Mitgliedstaaten, einschließlich all jener Mitgliedstaaten, die diesen Beruf reglementieren, ermittelt
Działalność ta, bądź tylko niektóre jej rodzaje, może być wykonywana także przez przedstawicieli innych zawodów, w szczególności przez inżynierów, którzy uzyskali specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie budownictwa lub sztuki budowaniaDiese Tätigkeiten, oder einige davon, können auch von Angehörigen anderer Berufe ausgeübt werden, insbesondere von Ingenieuren, die auf dem Gebiet des Bauwesens oder der Baukunst eine besondere Ausbildung erhalten haben
Sytuacja w leśnictwie jest katastrofalna i grozi nam , że leśnicy wstrzymają zalesianie, co oznacza, że niektórzy z nich sądzą, iż zawód ten nie ma szans na przetrwanie.In der Forstwirtschaft ist die Lage katastrophal, und wir sehen uns der Bedrohung ausgesetzt, dass die Förster ihre Arbeit eingestellt haben, womit ich meine, dass einige von ihnen denken, ihr Beruf würde sich nicht mehr lohnen.
Dotyczy: możliwości wykonywania zawodu kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów we Włoszech przez osoby w wieku powyżej ‧ latBetrifft: Möglichkeiten für ältere Kraftfahrer, in Italien Lastkraftwagen oder Busse zu fahren
Niniejsze wytyczne nie dotyczą norm związanych ze świadczeniem usług w ramach wykonywania zawodu, takich jak zasady wykonywania wolnych zawodówNormen, die sich auf die Berufsausübung beziehen, wie die Vorschriften über den Zugang zu einem freien Beruf, werden in diesen Leitlinien nicht erörtert
Państwo Członkowskie może, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb, wyłączyć z zakresu przepisów niniejszej dyrektywy produkty lecznicze dostarczane na złożone w dobrej wierze zamówienie, sporządzone zgodnie ze specyfikacją upoważnionej osoby wykonującej zawód związany z ochroną zdrowia oraz do celów stosowania przez indywidualnego pacjenta na jej bezpośrednią osobistą odpowiedzialnośćEin Mitgliedstaat kann gemäß den geltenden Rechtsbestimmungen in besonderen Bedarfsfällen Arzneimittel von den Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie ausnehmen, die auf eine nach Treu und Glauben aufgegebene Bestellung, für die nicht geworben wurde, geliefert werden und die nach den Angaben eines zugelassenen Angehörigen der Gesundheitsberufe hergestellt werden und zur Verabreichung an einen bestimmten Patienten unter seiner unmittelbaren persönlichen Verantwortung bestimmt sind
W konsekwencji należy ustanowić zasadę, zgodnie z którą każde przyjmujące Państwo Członkowskie, w którym dany zawód jest zawodem regulowanym, powinno uwzględnić kwalifikacje zdobyte w innym Państwie Członkowskim oraz ustalić, czy kwalifikacje te odpowiadają kwalifikacjom, których ono wymagaDeshalb sollte vorgesehen werden, dass jeder Aufnahmemitgliedstaat, in dem ein Beruf reglementiert ist, die in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Qualifikationen berücksichtigen und dabei beurteilen muss, ob sie den von ihm geforderten Qualifikationen entsprechen
Przepisy niniejszego tytułu obowiązują jedynie w przypadku przeniesienia się usługodawcy na terytorium przyjmującego Państwa Członkowskiego w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu, o którym mowa w ustDie Bestimmungen dieses Titels gelten nur für den Fall, dass sich der Dienstleister zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung des Berufs nach Absatz ‧ in den Aufnahmemitgliedstaat begibt
Nie cierpiałem tak bardzo od czasu pierwszego miłosnego zawoduIch Iitt nicht mehr so, seit ich das Ietzte MaI faIIen geIassen wurde
Musimy pomóc zapewnić zawodom z kręgu kultury i sztuki zachęty dostępne dla szerszych grup społecznychWir müssen dazu beitragen, sicherzustellen, dass diese Kulturberufe und künstlerischen Berufe gefördert und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
zachęca organy i organizacje zawodowe oraz stowarzyszenia zrzeszające zawody prawnicze do ustanowienia zbioru zasad postępowania na szczeblu europejskim, w tym zasad dotyczących kwestii organizacyjnych, kwalifikacji, etyki zawodowej, nadzoru, odpowiedzialności i komunikacji, w celu zapewnienia docelowym odbiorcom usług prawniczych należytych gwarancji w zakresie uczciwości i doświadczenia zawodowego oraz w celu zagwarantowania istnienia wymiaru sprawiedliwości opartego na mocnych podstawachermuntert Berufsverbände, Organisationen und Vereinigungen der Rechtsberufe, Verhaltenskodexe auf europäischer Ebene aufzustellen, einschließlich Regeln betreffend die Organisation, Qualifikationen, Berufsethik, Überwachung, Haftung und Kommunikationen, damit die endgültigen Rechtsnutzer mit den notwendigen Garantien betreffend Integrität und Erfahrung versehen werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2758 zdań frazy zawody.Znalezione w 2,039 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.